Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roland van Vliet

Schriftelijke vragen

 • De late publicatie van het Accountantsprotocol woningcorporaties 2016

  ... 2017Z03149 Vragen van het lid Van Vliet (Van Vliet) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over de late publicatie van het Accountantsprotocol woningcorporaties 2016 (ingezonden 23 februari 2017) 1 Wat is de reden van de rijkelijk late publicatie van het Accountantsprotocol woningcorporaties 2016 (Accountantsprotocol Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting) 1) 2 Bent u ervan op de hoogte dat dit accountantsprotocol de laatste jaren steeds te laat verschijnt 3 Erkent u de negatieve gevolgen die kleven aan de late publicatie, zoals onzekerheid voor woningcorporaties (welke eisen worden er met terugwerkende kracht van afgelopen boekjaar gesteld), hogere administratieve lasten (met terugwerkende kracht zaken in de administratie doorvoeren)...

  Kamervragen

  23-02-2017

 • De schadeloosstelling van Kamerleden

  ...Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eraan meewerken dat betrokkenen niet zelf het bedrag op hun eigen rekening gestort krijgen 12 Hoe verhoudt de afdracht zich tot het arbeidsrecht Kunt u bevestigen dat volksvertegenwoordigers van de SP landelijk en lokaal minstens het minimumloon per uur verdienen Is de afdracht van de SP niet in strijd met wet- en regelgeving 13 Kunt u met een voorbeeld aangeven hoe fiscaal gezien de aftrek van de gift aan de SP precies in zijn werk gaat en om welke bedragen het ongeveer per Kamerlid kan gaan 14 Bent u het ermee eens dat er tegenover de afdracht een concreet aanwijsbare tegenprestatie staat van de zijde van de SP, namelijk de mogelijkheid om toegelaten te kunnen worden...

  Kamervragen

  25-11-2016

 • Het voornemen tot verhuizing van het Financieel Service Centrum Defensie van Eygelshoven naar Utrecht

  ... 2016Z19016 Vragen van het lid Van Vliet (Van Vliet) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het voornemen tot verhuizing van het Financieel Service Centrum Defensie van Eygelshoven naar Utrecht. (ingezonden 14 oktober 2016) 1 Wat is de huidige stand van zaken omtrent het voornemen tot verhuizing van het Financieel Service Centrum (FSC) Defensie van Eygelshoven naar Utrecht Waarom heeft u aan het aspect planning in uw brief geen aandacht besteed 1) 2 Hoeveel werknemers zullen er uiteindelijk moeten verhuizen ofwel hun baan kwijtraken 3 Heeft u als verantwoordelijk minister voor krimp en bevolkingsdaling serieus en weloverwogen naar de door de burgmeester van Kerkrade aangedragen elf alternatieve plaatsen gekeken waar het FSC gehuisvest...

  Kamervragen

  14-10-2016

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over een proefproject met e-CMR als alternatieve registratiemethode

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2016-2017 21501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 988 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering als eerste stap ter uitvoering van de motie Dijkgraaf/Geurts (Kamerstuk 21501-32 nr. 967) in overleg met betrokken partijen op de kortst mogelijke termijn een pi,Igtproject uit te voeren met e-CMR als alternatieve registratiemethode voor de export van vaste mest, en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf Geurts Dik-Faber Graus Van Vliet Van Klaveren Houwers ...

  Moties

  21501-32-988

  23-02-2017

 • Motie van het lid Geurts c.s. over niet-melkleverende bedrijven die onevenredig zwaar geraakt dreigen te worden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 21501-32 Nr. 976 en gaat over tot de orde van de dag. Geurts Dik-Faber Van Vliet Van Gerven Dijkgraaf Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamei, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sommige niet-melkleverende bedrijven onevenredig zwaar geraakt dreigen te worden doordat zij op de referentiedatum van 15 december 2016 veel minder dieren hadden dan normaal; overwegende dat de grote gevolgen voor deze gezinnen en langslepende rechtszaken moeten worden voorkomen; verzoekt de regering om voor deze bedrijven met een individuele en buitensporige last die gemiddeld gezien in 2016 veel meer vrouwelijke runderen hadden lopen dan op 15 december...

  Moties

  21501-32-976

  23-02-2017

 • Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over het verlagen van de percentages verplichte mestverwerking voor 2017

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 21501-32 Nr. 987 en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf Geurts Graus Van Klaveren Van Vliet Houwers Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de percentages verplichte mestverwerking voor 2017 te verlagen en daarbij uit te gaan van de te verwachten fosfaatproductie in 2017 van maximaal 172,9 miljoen kilogram, ...

  Moties

  21501-32-987

  23-02-2017

meer moties