Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Madeleine van Toorenburg

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel’.

  ... 2019Z04318 Vragen van de leden Van Toorenburg en Van Dam (beiden CDA) aan de staatssecretaris en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel’. (ingezonden 6 maart 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel' 1) 2 Is het waar dat criminele bewoners van azielzoekerscentra (azc's) eenvoudig ergens anders “toeslaan als ze van azc wisselen" omdat ze vrij spel hebben omdat ze niet worden gevolgd en geen dossiers over hen worden aangemaakt Zo ja, waarom worden ze niet gevolgd en waarom wordt niet aan dossiervorming gedaan 3 Herkent u de vraag van de politie Kampen om een landelijke database zodat niet achteraf maar...

  Kamervragen

  06-03-2019

 • Het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland’

  ...bezitten, via hun Nederlandse kinderen een verblijfsvergunning in Nederland kunnen krijgen 5 Welke mogelijkheden heeft u om het verkrijgen van Nederlands staatsburgerschap via huwelijken gesloten in het buitenland te blokkeren 6 Is op het feit dat iemands nationaliteit is ontnomen door een ander land vanwege redenen van nationale veiligheid, van invloed op het verkrijgen van Nederlands staatsburgerschap Zo nee, bent u bereid dit mogelijk te maken 7 Ziet u nieuwe mogelijkheden ten aanzien van het ontnemen van het Nederlanderschap van jihadisten nu in het Verenigd Koninkrijk de Britse nationaliteit van een vrouwelijke IS’er is ontnomen omdat ze ook aanspraak kon maken op een andere nationaliteit, zonder dat ze daadwerkelijk die andere nationaliteit...

  Kamervragen

  21-02-2019

 • De rol van instanties rond het langdurig misbruikschandaal in de atletiekwereld

  ...Wordt hierin bijvoorbeeld vastgelegd dat een tuchtzaak met betrekking tot seksuele intimidatie en misbruik te allen tijde ook bij het OM gemeld moet worden, ook al is de zaak inmiddels verjaard 9 Heeft u inmiddels - naar aanleiding van uw toezegging tijdens het debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport - met NOC*NSF gesproken over de wenselijkheid en mogelijkheid van verplichte continue screening voor mensen die bij een sportvereniging werken 5) Zo ja, wat is er uit dit gesprek gekomen 10 Worden tuchtrechtelijke uitspraken in de sport inmiddels (geanonimiseerd) openbaar gemaakt, zoals de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport heeft aanbevolen 6) Zo ja, op welke...

  Kamervragen

  10-01-2019

 • Het bericht dat radicale haatlectuur volop voor handen is in de PI Vught

  ...hierover heeft uitgesproken omdat het lectuur is dat de gewelddadige jihad aanmoedigt en hij stelt dat het serieus reden is om te denken dat deze lectuur aanzienlijk bijdraagt aan de radicalisering van gedetineerden 4 Klopt het dat ook andere lectuur voorhanden is in de PI waarin expliciet voor de invoering van de sharia wordt gepleit alsmede boeken van de grondlegger van het jihadisme 5 Hoe past het van Rijkswege verstrekken van dergelijke lectuur bij in de inzet van de PI om te werken aan deradicalisering 6 Hoe wordt in de PI beoordeeld of lectuur passend is om te verstrekken aan mensen die (al dan niet tijdelijk) uit de samenleving verwijderd zijn omdat ze verdacht worden van ernstige terroristische misdaden of hiervoor al zijn veroordeeld...

  Kamervragen

  07-01-2019

 • Het rapport ‘Extra beschermd of extra beschadigd?’

  ... 2018Z24656 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van Toorenburg (CDA), Groothuizen (D66) en Van Ojik (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het rapport ‘Extra beschermd of extra beschadigd’ (ingezonden 21 december 2018) 1 Heeft u kennis genomen van het rapport ‘Extra beschermd of extra beschadigd’ uitgebracht door Defence for Children en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind1) 2 Wat is uw reactie op de conclusie van het rapport dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Verdrag voor personen met een handicap niet worden nageleefd binnen de verblijfsrechtelijke procedure van kinderen met een handicap en bij de opvang van deze kinderen in asielzoekerscentra...

  Kamervragen

  21-12-2018

 • Het bericht ‘Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting’

  ... 2018Z23872 Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66) aan de ministers voor Medische Zorg en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting’ (Ingezonden 14 december 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting’ en aanvullend daarop het Twitterbericht van het Centrum Seksueel Geweld 1) en 2) 2 Kunt u aangeven of het klopt dat sporenonderzoek, uitgevoerd in een Centrum Seksueel Geweld, na bijvoorbeeld een verkrachting ten koste gaat van het eigen risico Zo ja, acht u dit wenselijk 3 Hoe beoordeelt u het risico dat een slachtoffer vanwege financiële overwegingen afziet van het laten uitvoeren van sporenonderzoek en dat...

  Kamervragen

  14-12-2018

 • Het bericht 'Meisjes bedreigd door asielzoekers'

  ...of het vaker voorkomt, dat buurtbewoners bedreigd dan wel geïntimideerd worden door bewoners van een Asielzoekerscentrum (AZC) 3 Kunt u aangeven of er door het bestuur van een AZC kordaat wordt opgetreden in het geval dat buurtbewoners overlast ervaren van bewoners van een AZC Welk pallet aan straf- en handhavingsmogelijkheden heeft het bestuur van een AZC tot haar beschikking teneinde hiertegen op te treden 4 Deelt u de mening dat het bestuur van een AZC meer kan doen dan er in het artikel wordt gesteld Beschikt het bestuur van een AZC, bijvoorbeeld, over de mogelijkheid een camera bij de uitgang van een AZC te hangen, teneinde daarmee overlast gevend gedrag tegen te gaan 5 Er lijkt vaker sprake te zijn van overlast gevend gedrag van asielzoekers...

  Kamervragen

  28-11-2018

 • Het bericht dat een Rus waarschijnlijk de nieuwe baas van Interpol wordt

  ... 2018Z21690 Vragen van de leden Sjoerdsma, Den Boer (beiden D66) en Van Toorenburg (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een Rus waarschijnlijk de nieuwe baas van Interpol wordt (ingezonden 21 november 2018) 1 Kent u de berichten ‘Russian tipped to take over Interpol in Kremlin Victory’ en ‘Zorgen over Russische kandidatuur Interpol’ 1) 2 Klopt het dat Alexander Prokopchuk, voormalig werkzaam voor het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken en een door het Kremlin gesteunde kandidaat, mogelijk de nieuwe president van Interpol wordt 3 Klopt het dat door Rusland herhaaldelijk onterechte internationale aanhoudingsverzoeken zijn uitgevaardigd tegen Kremlincritici, waaronder Bill Browder, Alexander Mishkin...

  Kamervragen

  21-11-2018

 • Het bericht 'Criminele asielzoekers van de straat houden'

  ...8 Kunt tevens aangeven hoezeer de andere asielzoekers in het AZC in Ter Apel te lijden hebben onder de asielzoekers die zich niet weten te gedragen Op welke wijze worden de andere asielzoekers tegen hen beschermd 9 Deelt u de mening dat dit soort overlast het publieke draagvlak voor de opvang van asielzoekers ondermijnt en dat er alleen al daarom veel aangelegen moet zijn deze overlast te verminderen 10 Kunt u aangeven of de beveiliging van het AZC in Ter Apel snel genoeg de politie inschakelt als er sprake is van overlast of andere misstanden Of probeert de beveiliging (te) veel zelf op te lossen 11 Kunt u aangeven of de voorgeschreven aanrijtijden van de politie bij het AZC in Ter Apel of op lijnbus 73 in ter Apel gehaald worden In hoeveel...

  Kamervragen

  09-11-2018

 • De berichten ‘Criminelen achter drugsafvaldumpingen wanen zich onaantastbaar’ en ‘Spoor van negen kilometer drugsafval leidt naar gedumpt busje in Nijmegen’

  ...Vanuit Brabant klinken er geluiden dat het fonds dat is ingericht ter compensatie van de schade niet optimaal werkt omdat mensen het fonds niet kennen en het dus onvoldoende wordt benut. Daarnaast wordt slechts een deel van de kosten vergoed en komt niet iedereen voor vergoeding in aanmerking. Herkent u dit Bent u voornemens om door te gaan met het fonds om ervoor te zorgen dat onschuldigen niet met de schade blijven zitten 1) Nos.nl,7 oktober 2018,https://nos.nl/artikel/2253771-criminelen-achter-drugsafvaldumpingen-wanen-zich-onaantastbaar.html 2) Algemeen Dagblad, 10 oktober 2018, https://www.ad.nl/binnenland/spoor-van-negen-kilometer-drugsafval-leidt-naar-gedumpt-busje-in-nijmegen~a8de9e65/ ...

  Kamervragen

  12-10-2018

 • Onnodig confronterende vragen op evaluatieformulieren voor ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)

  ...9 Bent u bereid te bezien of de formulieren die ingevuld moeten worden door ouders van kinderen met ZEVMB geen onnodig confronterende en pijnlijke vragen bevatten, deze vragen zo veel mogelijk aan te passen en de Kamer hierover voor het einde van 2018 te informeren Zo nee, waarom niet 1) https://twitter.com/cordeva/status/1029028445123227648 2) https://www.wijzienjewel.nl/sites/default/files/mensen-meerv-bep-pos-pap-van-derputten-2017.pdf 3) https://twitter.com/RechtspraakNL/status/1029624750551834624 ...

  Kamervragen

  17-08-2018

 • Kamervragen

  04-07-2018

 • De uitzending: ‘Donny pleegde zelfmoord door gokschulden’

  ... 2018Z09732 Vragen van de leden Van der Graaf (ChristenUnie) en Van Toorenburg (CDA) aan de minister voor Rechtsbescherming over de uitzending ‘Donny pleegde zelfmoord door gokschulden’ (ingezonden 28 mei 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van de uitzending ‘Donny pleegde zelfmoord door gokschulden’ 1) 2 Hoe kan het dat Unibet actief is op de Nederlandse markt terwijl het aanbieden van online kansspelen verboden is Wat gaat u eraan doen om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken 3 Hoe kan het dat ondanks het ‘Samenwerkingsconvenant Kansspelautoriteit-betaaldienstverleners’ betalingen aan Unibet gewoon mogelijk zijn 4 Waarom worden illegale aanbieders pas op de lijst (op basis waarvan betaaldienstverleners geen betaaldiensten leveren...

  Kamervragen

  28-05-2018

 • Het voorkomen van wangiri-fraude

  ... 2018Z09659 Vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (beide CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Justitie en Veiligheid over het voorkomen van wangiri-fraude (ingezonden 25 mei 2018) 1 Kent u het bericht ‘Dit weekend gebeld door een +53-nummer Je was niet de enige’ 1) 2 Zijn er cijfers bekend hoe vaak en in welke omvang deze vorm van wangiri-fraude voorkomt in Nederland 3 Hoe komen deze fraudeurs aan Nederlandse telefoonnummers, in dit geval van klanten van Tele2 4 Klopt het dat als iemand een Nederlands informatie- of servicenummer belt, de aanbieder verplicht is de kosten hiervan vooraf duidelijk te vermelden 5 Wat zijn de regels van tariefvermelding bij het bellen naar buitenlandse...

  Kamervragen

  25-05-2018

 • De steekpartij in Den Haag

  ... 2018Z08467 Vragen van de leden Van Toorenburg en Van den Berg (beiden CDA) aan de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de steekpartij in Den Haag (ingezonden 9 mei 2018) 1 Kent u de artikelen ‘Dader steekpartij Den Haag komt uit Syrië’ 1) en ‘Kramp rondom de steek-Syriër 2) 2 Kunt u aangeven waarom er direct geconcludeerd wordt dat deze steekpartij is veroorzaakt door verward gedrag, nu in het artikel is te lezen dat de dader van deze steekpartij bij de politie en andere hulpdiensten bekend was vanwege verward gedrag Worden er nog andere motieven voor deze daad onderzocht 3 Wat is de asielstatus is van de verdachte die volgens het artikel afkomstig is uit Syrië Was bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst...

  Kamervragen

  09-05-2018

123456...14volgende 15 resultaten