Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Madeleine van Toorenburg

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Boek over politieonderzoek Nicole van den Hurk moet worden aangepast’

  ...Deelt u de mening dat de positie van slachtoffers en nabestaanden nog altijd te kwetsbaar is en dat hun belangen beter moeten worden verankerd in de regelgeving en dat in de praktijk beter op handhaving van bestaande regelgeving moet worden toegezien 9. Bent u bereid de werkwijze voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens 10. Deelt u de grote zorgen over de wijze waarop met de belangen van slachtoffers en nabestaanden wordt omgegaan, indien een misdrijf en een strafzaak veel media-aandacht trekt en zijn voornemens over onderhavige problematiek een hoorzitting te organiseren Verstrekt u alle betrokkenen ruimhartig toestemming hieraan hun bijdrage te leveren 11. Acht u het mogelijk dat deze praktijk tot gevolg kan hebben dat familieleden...

  Kamervragen

  16-04-2019

 • Het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’

  ... 2019Z05557 Vragen van het lid Toorenburg (CDA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’ (ingezonden 21 maart 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’ 1) 2 Hoe beoordeelt u de onderzoeksresultaten van de internationale groep onderzoekers die aantonen dat er een link is tussen cannabisgebruik en psychoses door ook de sterkte van de gebruikte cannabis te bekijken 3 Gaat dit onderzoek volgens u gevolgen hebben voor de wijze waarop zorginstanties om zullen gaan met cannabisgebruik Welke mogelijkheden...

  Kamervragen

  21-03-2019

 • Het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel’.

  ... 2019Z04318 Vragen van de leden Van Toorenburg en Van Dam (beiden CDA) aan de staatssecretaris en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel’. (ingezonden 6 maart 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel' 1) 2 Is het waar dat criminele bewoners van azielzoekerscentra (azc's) eenvoudig ergens anders “toeslaan als ze van azc wisselen" omdat ze vrij spel hebben omdat ze niet worden gevolgd en geen dossiers over hen worden aangemaakt Zo ja, waarom worden ze niet gevolgd en waarom wordt niet aan dossiervorming gedaan 3 Herkent u de vraag van de politie Kampen om een landelijke database zodat niet achteraf maar...

  Kamervragen

  06-03-2019

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over een stelselmatige daderaanpak voor overlastgevende asielzoekers

  ... TVeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8M-20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 19 637 Nr 2481 Vreemdelingenbeleid MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C S Voorgesteld 18 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de regering een pakket aan maatregelen heeft gepresenteerd om de problemen met overlastgevende asielzoekers beter het hoofd te kunnen bieden, Overwegende dat lering getrokken zou kunnen warden van de oplossing die indertijd is gekozen ten aanzien van de verslaafde overlastgevenden de stelselmatige daderaanpak, Verzoekt de regering te bezien of en hoe een stelselmatige daderaanpak ten aanzien van overlastgevende asielzoekers zou kunnen worden vormgegeven en de Kamer hierover voor de zomer te berichten, En gaat over tot de orde van de dag,...

  Moties

  19637-2481

  18-04-2019

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over misdrijven tijdens een asielprocedure als strafverzwarende omstandigheid aanmerken

  ... VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8M-20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 19 637 Nr 2490 Vr eemdelingenbeleid MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C S Voorgesteld 18 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de aanpak van asielzoekers die crimineel zijn effectiever dient te worden, Verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het plegen van misdrijven tijdens een lopende asielprocedure of na een afgewezen verzoek als strafverzwarende omstandigheid aan te merken, En gaat over tot de orde van de dag Voordewind L/&" 1Vo(20-A,A11 1.).edtesz ...

  Moties

  19637-2490

  18-04-2019

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over de mogelijkheden tot voorarrest wanneer asielzoekers een misdrijf plegen

  ... VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8-M20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 19 637 Nr 2489 Vreemdelingenbeleid MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C S Voorgesteld 18 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de aanpak van asielzoekers die crimineel zijn effectiever dient te worden, Verzoekt het kabinet het Openbaar Ministerie aan te sporen meer gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden tot voorarrest wanneer asielzoekers een misdrijf plegen, En gaat over tot de orde van de dag Voordewind Var\ f oc ...

  Moties

  19637-2489

  18-04-2019

meer moties