Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Liesbeth van Tongeren

Schriftelijke vragen

 • Het Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl Oost en Borgsweer

  ...Zo ja, hoeveel gas is voor aanvang van ingebruikname van Borgsweer als injectielocatie uit dit cluster geproduceerd Hoe hoog is de huidige druk bij Borgsweer 12 Hoe heeft de druk bij Borgsweer zich de afgelopen jaren ontwikkeld In hoeverre kan het in de onderliggende aquifer geïnjecteerde water leiden tot getriggerde bevingen en in welke aardlagen van de diepe ondergrond 13 Hoe verhoudt de druk bij Borgsweer zich tot de dalende druk in de rest van het Groningenveld Kunt u aangeven in hoeverre aan Borgsweer gerelateerde drukverschillen kunnen leiden tot spanning op breuken tussen compartimenten, waar en in welke aardlagen deze breuken liggen en hoe daarmee samenhangende eventuele seismische risico's eruitzien voor de omgeving van Borgsweer...

  Kamervragen

  20-04-2018

 • Het bericht: ‘Woningstichting FCB ‘not amused’ over opstelling Knops’

  ... 2018Z07247 Vragen van de leden Voortman en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht: ‘Woningstichting FCB ‘not amused’ over opstelling Knops’ (ingezonden 18 april 2018) 1 Kent u het bericht ‘Woningstichting FCB ‘not amused’ over opstelling Knops’ 1) 2 Is het waar dat u de woningbouwstichting Fonds Collectieve Belangen (FCB) heeft laten weten dat u niet voornemens bent om garanties te verstrekken die de sociale woningbouw kunnen faciliteren Zo ja, waarom 3 Wat is de rol van woningbouwcorporaties uit Europees-Nederland bij de volkshuisvesting op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba 4 Hoe groot is het woningtekort op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba op...

  Kamervragen

  18-04-2018

 • Het bericht ‘Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland’

  ...kan niet in Caribisch Nederland’ 1) Zo ja, klopt dit bericht 2 Welke wetten en regelingen op het gebied van mensenrechten zijn op dit moment wel in het Europese deel van Nederland van toepassing, maar niet in Caribisch Nederland Kunt u daarbij specifiek ingaan op de bescherming van discriminatie op de arbeidsmarkt 3 Wat kunnen mensen in Caribisch Nederland die zich gediscrimineerd voelen nu concreet doen en op basis van welke regelgeving 4 Deelt u de mening van het College voor de Rechten van de Mens dat meer wetten en regelingen op het gebied van mensenrechten van toepassing zouden moeten worden verklaard in Caribisch Nederland Zo nee, waarom niet 5 Bent u bereid om, zoals het College voor de Rechten van de Mens adviseert, met een stappenplan...

  Kamervragen

  16-04-2018

 • Het bericht 'Woonarken aan Weesper dijk moeten áán het aardgas: ‘Gas is toch op z’n retour?'

  ... 2018Z06281 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Woonarken aan Weesper dijk moeten áán het aardgas: ‘Gas is toch op z’n retour' (ingezonden 5 april 2018) 1 Kent u het bericht ‘Woonarken aan Weesper dijk moeten áán het aardgas: ‘Gas is toch op z’n retour’ 1), waaruit blijkt dat bewoners door de gemeente Weesp worden gedwongen over te stappen op aardgas, met alle kosten van dien, terwijl geen mogelijkheid wordt gegeven om voor een duurzaam alternatief te kiezen Zo ja, wat is uw oordeel over dit bericht 2 Deelt u de mening dat er met deze maatregel geïnvesteerd wordt in een netwerk dat niet strookt met het voornemen van de overheid om na 2050 aardgasvrij...

  Kamervragen

  05-04-2018

 • Het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’

  ... 2018Z05132 Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’ (ingezonden 21 maart 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’ 1) 2 Deelt u de mening dat Rijksmonumenten, ongeacht de ligging, van groot belang zijn voor de identiteit van een gebied en er alles aan moet worden gedaan om deze gebouwen te behouden 3 Deelt u de mening dat Rijksmonumenten die getroffen zijn door mijnbouwschade, ongeacht waar in Nederland het Rijksmonument zich bevindt, moeten worden onderhouden en behouden voor de toekomst...

  Kamervragen

  21-03-2018

 • Vergunningsaanvragen van energie-intensieve activiteiten

  ... 2018Z04940 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over vergunningsaanvragen van energie-intensieve activiteiten (ingediend op 19 maart 2018) 1 Klopt het dat bij de toetsing van vergunningsaanvragen voor energie-intensieve activiteiten de omgevingsdiensten geen eisen kunnen stellen met betrekking tot de energiebron en het energieverbruik van de activiteit waar een vergunning voor is aangevraagd 2 Deelt u de mening dat het ongewenst is dat decentrale overheden gedwongen lijken te zijn om vergunningen toe te kennen voor bedrijfsactiviteiten die de doelstellingen van de regering op het gebied van energie, klimaat en vermindering van de gaswinning tegenwerken 3 Deelt u de mening dat omgevingsdiensten...

  Kamervragen

  19-03-2018

 • Het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’

  ... 2018Z04039 Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks) en Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’(ingezonden 8 maart 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen’ 1) 2 Klopt het dat er bij een kernramp in de kerncentrale in Lingen een verouderd rampenplan wordt gevolgd dat niet is verbeterd sinds de kernramp in Fukushima 3 Klopt het dat volgens dit oude rampenplan mensen in Nederland niet geëvacueerd zouden hoeven worden, terwijl sommige bewoners van Nederland wel degelijk geëvacueerd zouden moeten worden 4 Bent...

  Kamervragen

  08-03-2018

 • Het rapport ‘OPERA Safety Case’

  ...9 Bent u er zeker van dat de belastingbetaler niet zal opdraaien voor de rekening van het kernafval van kerncentrale Dodewaard, kerncentrale Borssele en URENCO Zo ja, op basis waarvan kunt u hiervan zeker zijn Zo nee, waarom niet 1) Rapport ‘OPERA Safety Case’ bijlage bij Kamerstuk 25422, nr. 217. ...

  Kamervragen

  01-03-2018

 • De houding van de NAM bij een arbitragezaak

  ... 2018Z03118 Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de houding van de NAM bij een arbitragezaak (ingezonden 21 februari 2018) 1 Kent u het bericht ‘Burgemeester Pieter Smit: NAM, verander je houding’, waarin de burgemeester zijn zorgen uit over de houding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de arbitragezaak van de familie Tepper uit zijn gemeente 1) 2 Heeft u uw aansporingen aan de NAM, dat zij vooral op ruimhartige wijze snel tot een fatsoenlijke schadeafhandeling moeten komen met alle gedupeerden, inmiddels aan het bedrijf overgebracht 3 Deelt u de mening dat de NAM in betreffende arbitragezaak, waar de NAM niet alleen weigert nieuwe...

  Kamervragen

  21-02-2018

 • Het bericht ‘Cijfers NRG: Pallas-reactor overbodig voor 98,8% nucleaire geneeskunde’

  ...geneeskunde’ 1) 2 Klopt het dat de businesscase van de Pallas-reactor vooral gebaseerd is op de productie van technetium (Tc-99m) 3 Deelt u de inschatting van het Internationaal Atoomenergieagentschap met betrekking tot de productie van medische isotopen waaruit blijkt dat op korte termijn technetium kan worden gefabriceerd door middel van deeltjesversnellers 4 Bent u op de hoogte van de ontwikkeling van het Lighthouse project van ASML waarmee naar verwachting al in 2020 technetium kan worden geproduceerd 5 Klopt het dat de Pallas-reactor pas uiterlijk 2025 in bedrijf komt 6 Deelt u de conclusie dat met de snelle ontwikkeling van alternatieven voor nucleaire productie van technetium de businesscase van de Pallas-reactor in gevaar komt...

  Kamervragen

  13-02-2018

 • Het bericht ‘Enschede ontevreden over zoutwinningsplan Ganzebos’

  ... 2018Z02310 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Enschede ontevreden over zoutwinningsplan Ganzebos’ (ingezonden 9 februari 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Enschede ontevreden over zoutwinningsplan Ganzebos’ 1) 2 Hoe verklaart u dat de gemeente Enschede in haar brief van 16 januari 2) en de provincie Overijssel 3) in haar brief van 23 januari opmerken dat het ministerie niet reageert op adviesonderdelen 3 Kunt u toelichten waarom u het advies van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel over onder andere trillingsmetingen, het gebruik van andere hulpstoffen dan diesel bij de zoutwinning, het hergebruik van de cavernes en de communicatie niet heeft...

  Kamervragen

  09-02-2018

 • De NAM-uitspraken en technische mogelijkheden voor het verminderen van gaswinning

  ...Deelt u de mening dat dit ongewenst is gezien de enorme urgentie en het belang voor Groningen 1) https://www.nam.nl/nieuws/2018/nam-geeft-inzicht-effecten-volumevermindering-seismiciteit/_jcr_content/par/textimage.stream/1516241497943/36464f3a189953f7acbdb45c81801d24121fe86b8cf7dbcb834a121bde36a8cb/brief-nam-sodm-17012018.pdf ...

  Kamervragen

  23-01-2018

 • Waterzijdig inregelen

  ...van aardgas en is hierbij het waterzijdig inregelen ook aan de orde gekomen Zo nee, waarom niet Zo ja, wat zijn de plannen voor het stimuleren van het waterzijdig inregelen van CV-installaties bij het midden en kleinbedrijf (mkb) Klopt de inschatting dat het mkb daar jaarlijks zo'n 300 miljoen euro aan energiekosten mee kan besparen 4 Klopt het dat de terugverdientijd van het goed inregelen van CV-installaties over het algemeen een minder dan vijf jaar is 5 Bent u bereid het waterzijdig inregelen van CV-installaties te plaatsen op de lijst van verplichte maatregelen voor ondernemers in het kader van de nog verder aan te scherpen Wet milieubeheer Zo nee, waarom niet ...

  Kamervragen

  23-01-2018

 • Het bericht ‘Deel nieuw netwerk AkzoNobel lek als een mandje’

  ... 2018Z00721 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Deel nieuw netwerk AkzoNobel lek als een mandje’ (ingezonden 19 januari 2018) 1 Kent u het bericht ‘Deel nieuw netwerk AkzoNobel lek als een mandje’ 1) 2 Welke conclusies trekt u uit het feit dat er op zoveel plekken in de transportleiding problemen zijn Zijn de maatregelen die in uw brief beschreven wel voldoende 2) Zo nee, welke extra maatregelen zullen er worden genomen 3 Hoe kan het dat er lekke buizen zijn gebruikt en niet goed geïnstalleerde afdichtringen zijn aangebracht bij het herstel van 5 km (van de in totaal 30 km) transportleiding 4 Welke garanties zijn er dat in de andere 25 km van de transportleiding...

  Kamervragen

  19-01-2018

 • Door de politie afgelegde huisbezoeken aan aardbevingsdemonstranten

  ... 2018Z00503 Vragen van de leden Buitenweg en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over door de politie afgelegde huisbezoeken aan aardbevingsdemonstranten (ingezonden 17 januari 2018) 1 Kent u het bericht dat mensen die van plan waren te demonstreren tijdens het bezoek van de minister van Economische Zaken aan Groningen de politie op huisbezoek kregen 1) Zo ja, klopt dit bericht 2 Wat was de precieze aanleiding en rechtsgrond voor deze politiebezoeken Waarom is niet voor minder ingrijpende maatregelen gekozen, bijvoorbeeld door betrokkenen gewoon even te bellen 3 Deelt u de mening dat het in politie-uniform thuis opzoeken van demonstranten een intimiderende indruk maakt en afbreuk doet aan de grondwettelijk...

  Kamervragen

  17-01-2018

123456...16volgende 15 resultaten