Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Liesbeth van Tongeren

Schriftelijke vragen

 • De artikelen 'Vragen en zorgen over gaswinning Zuidwest-Drenthe' en 'Opnieuw informatieavond gaswinning: Te druk, te chaotisch'

  ...10 Kunt u uitleggen waarom er in het regeerakkoord staat dat aanbevelingen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) overgenomen worden, terwijl er in de praktijk diverse aanbevelingen van het SodM door u werden verworpen rondom de gaswinning in Drenthe 11 Kunt u deze vragen voorafgaand aan het algemeen overleg Mijnbouw beantwoorden 1) http://www.dvhn.nl/drenthe/Vragen-en-zorgen-over-gaswinning-Zuidwest-Drenthe-22684332.html en http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128391/Opnieuw-informatieavond-gaswinning-Te-druk-te-chaotisch. ...

  Kamervragen

  30-11-2017

 • Het artikel 'Nuclear accident sends 'harmless' radioactive cloud over Europe'

  ... 2017Z15877 Vragen van de leden Van Ojik en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel 'Nuclear accident sends 'harmless' radioactive cloud over Europe' (ingezonden 21 november 2017) 1 Bent u bekend met het artikel 'Nuclear accident sends 'harmless' radioactive cloud over Europe' 1) 2 Weet u wie verantwoordelijk is voor het nucleaire incident, waardoor er een wolk van de radioactieve stof ruthenium-106 vrij is gekomen Zo nee, bent u bereid dit uit te zoeken 3 Deelt u de inschatting van het Franse nucleaire onderzoeksinstituut IRSN dat de radioactieve wolk tot stand is gekomen door een incident in Rusland of Kazachstan 4 Deelt u de inschatting dat het incident...

  Kamervragen

  21-11-2017

 • De berichten 'CO2-uitstoot auto's in EU met een derde omlaag in 2030' en ‘Autokoper gaat weer voor groot en zwaar’

  ...1) https://www.nu.nl/economie/4998032/co2-uitstoot-autos-in-eu-met-derde-omlaag-in-2030.html 2) https://www.ad.nl/binnenland/autokoper-gaat-weer-voor-groot-en-zwaar~a0b4cafc/ 3 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/06/19/autobrief-ii-eenvoudiger-stabieler-en-meer-milieuwinst ...

  Kamervragen

  16-11-2017

 • De artikelen ‘Bewoners Zuidlaren weinig wijzer van onderzoek aardbevingsschade’ en ‘Ziek worden we van gedrag van de NAM’

  ... 2017Z15413 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de artikelen ‘Bewoners Zuidlaren weinig wijzer van onderzoek aardbevingsschade’ en ‘Ziek worden we van gedrag van de NAM’ (ingezonden 15 november 2017) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Bewoners Zuidlaren weinig wijzer van onderzoek aardbevingsschade’ 1) en het artikel ‘Ziek worden we van gedrag van de NAM’ 2) 2 Kunt u verklaren waarom er voor veel gedupeerden nog steeds weinig tot niets duidelijk is over de schadevergoeding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor schade aan hun woning Deelt u de mening dat er na het onderzoek over de aardbevingsschade geen onduidelijkheid meer zou mogen bestaan over de schade...

  Kamervragen

  15-11-2017

 • De uitzendingen van Kassa over de veiligheid van slimme gasmeters

  ... 2017Z15012 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitzendingen van Kassa over de veiligheid van slimme gasmeters (ingezonden 9 november 2017) 1 Bent u bekend met de uitzendingen van Kassa over de veiligheid van slimme gasmeters 1) 2 Hoe kan het dat netbeheerder Stedin wel 15.000 slimme gasmeters op korte termijn heeft vervangen maar dat andere netbeheerders dit niet onmiddellijk doen Kan er op zeer korte termijn een onafhankelijk onderzoek komen naar de veiligheid van de betreffende slimme gasmeters 3 Hoe oordeelt u over het feit dat in de uitzending van Kassa een medewerker van Enexis beweert dat het niet de gasmeter zelf is die onveilig is, maar dat de gasmeter op onveilige...

  Kamervragen

  09-11-2017

 • Het rapport van de Kinderombudsman over aandacht voor kinderen en jongeren in aardbevingsgebied

  ...3) 9 Bent u bereid om de aanbeveling in dit rapport tot een breder onderzoek naar kinderen in het aardbevingsbeleid uit te voeren Zo ja, wat is uw plan van aanpak Zo nee, waarom niet 1) http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2017.KOM010Vastegrondgezocht.pdf 2) https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/843/f1dab4e57b2crapport-opvolging-groningen.pdf 3) https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2016/04/Gronings-Perspectief-Tussenrapport-1.pdf ...

  Kamervragen

  01-11-2017

 • Het bericht “Minister Schultz in beeld als nieuwe baas Schiphol”

  ...10 Kunt u een beschrijving geven van de politieke (eind)verantwoordelijkheid die u de afgelopen jaren voor het dossier Schiphol, ruimtelijke ordening in de regio en luchtvaart gedragen heeft 11 Heeft u er de laatste vier jaar op enig moment interesse in getoond om toe te treden tot de raad van bestuur van Schiphol nv Zo ja, wanneer en hoe 12 Heeft u belangstelling om toe te treden tot de raad van bestuur van Schiphol nv 13 Op welke wijze wordt voor de nieuwe topfunctie van Schiphol geworven, nu de heer Nijhuis terugtreedt Kunt u de procedure beschrijven 14 Is er met u als aandeelhouder in de afgelopen twee weken op enig moment gesproken en/of gemaild over de opvolging van de heer Nijhuis als CEO van Schiphol Zo ja, kunt u dan de desbetreffende...

  Kamervragen

  23-10-2017

 • Het rapport 'Gebiedsdossier Weerselo', onderdeel van de 'Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel'

  ...op de hoogte van het feit dat het de provincie, getuige de laatste opmerking op de laatste pagina van het rapport (6.8 monitoringsbehoefte en geschiktheid early warning), onvoldoende duidelijk is of de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) daadwerkelijk de gevolgen van het in de bodem injecteren van afvalwater monitort en dat de provincie ook niet weet of dit afdoende bescherming biedt voor het drinkwater Wat vindt u hiervan 3 Wat zijn de middelen van de provincie ten opzichte van de NAM om monitoring en rapportage hierover te handhaven Bent u op de hoogte van mogelijke risico's voor het drinkwater door het onder de grond brengen van afvalwater van de NAM in of nabij drinkwaterhoudende lagen 4 Bent u op de hoogte van het feit dat de provincie...

  Kamervragen

  05-10-2017

 • Overheidssteun voor de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen

  ...8 Bent u bekend met de verwachting van Energiebeheer Nederland (EBN) dat de Nederlandse Staat 70% (5 miljard euro) van de totale kosten voor de ontmanteling van de infrastructuur voor de winning van fossiele brandstoffen voor zijn rekening zal nemen Deelt u, gelet op het feit dat EBN ook stelt dat deze kosten nog flink hoger zouden kunnen uitvallen, de mening dat het grootste gedeelte van deze rekening niet doorgeschoven moet worden naar de belastingbetaler Zo nee, waarom niet Op welke manier houdt de Nederlandse overheid rekening met de mogelijk hoger uitvallende kosten voor ontmanteling 1) Website Overseas Development Institute, 28 september 2017 (https://www.odi.org/publications/10937-monitoring-europes-fossil-fuel-subsidies-netherlands)...

  Kamervragen

  02-10-2017

 • Het bericht dat Rijkswaterstaat via een omweg de noodzakelijke toetsen omtrent luchtvervuiling en natuurwaarden probeert te omzeilen

  ...1) Algemeen Dagblad, 18 september 2017, “Via omweg snelle aanleg van Blankenburgtunnel” ...

  Kamervragen

  22-09-2017

 • Het bericht ‘Gesprekken over schadeprotocol aardbevingsgebied vastgelopen’

  ... 2017Z12535 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Gesprekken over schadeprotocol aardbevingsgebied vastgelopen’ (ingezonden 22 september 2017) 1 Kent u het bericht “Gesprekken over schadeprotocol aardbevingsgebied vastgelopen” 1) 2 Wat zijn de belangrijkste moeilijkheden bij de gesprekken rondom het nieuwe schadeprotocol en hoe wilt u die oplossen 3 Klopt het dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nog steeds een grote rol heeft bij het vaststellen van de schade en het bepalen in welke gebieden mogelijk schade is opgelopen na een beving Zo ja, bent u het ermee eens dat dit niet gewenst is en hoe gaat u dit oplossen 4 Wordt de NAM in de laatste conceptversie van...

  Kamervragen

  22-09-2017

 • Het bericht 'Vervuilde bodem NAM in Manderveen geen gevaar voor gezondheid'

  ... 2017Z11031 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken over het bericht 'Vervuilde bodem NAM in Manderveen geen gevaar voor gezondheid' (ingezonden 23 augustus 2017) 1 Kent u het bericht 'Vervuilde bodem NAM in Manderveen geen gevaar voor gezondheid' 1) 2 Welke locaties waar nu of in het verleden aardgas of olie wordt dan wel werd gewonnen zijn verontreinigd Kunt u hiervan een overzicht geven, inclusief locaties op zee 4 Wat is de stand van zaken bij de gaswinlocaties Coevorden 5 en 17 (gemeente Hardenberg) Klopt het dat op deze locaties de sanering opnieuw is opgestart Zo ja, wat is de reden hiervan 3 Welke andere locaties zijn gesaneerd of moeten nog worden gesaneerd 5 Hoe ziet u toe op de verontreinigingen...

  Kamervragen

  23-08-2017

 • De berichten “Vijf jaar na de aardbeving die Groningen wakker schudde” en “Alders in actie tegen afketsen 'Groningen-verzekering'”

  ...7 Zorgt u ervoor dat de arbiters beschikbaar blijven voor Groningers, nu een gang naar de rechter financieel buiten bereik is voor veel Groningers 1) https://nos.nl/artikel/2188397-vijf-jaar-na-de-aardbeving-die-groningen-wakker-schudde.html 2) http://www.rtvnoord.nl/nieuws/182081/Alders-in-actie-tegen-afketsen-Groningen-verzekering ...

  Kamervragen

  22-08-2017

 • Het bericht ‘weer paraffine gevonden op Noord- en Zuid-Hollandse stranden’

  ...geloosd Is bekend hoeveel schepen jaarlijks in Nederland paraffine vervoeren Worden er momenteel extra controles uitgeoefend op zee om te kijken of er ongeoorloofd wordt geloosd Zo nee, waarom niet 4 Hoe staat het met internationaal overleg in om de eisen van voor het lozen van een chemicaliën, zoals paraffine, binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) verder te verscherpen Is daar al voortgang op geboekt Zo nee, waarom niet Bent u voornemens om daarnaast ook aanvullende nationale maatregelen te nemen om zo lozing van paraffine tegen te gaan Zo nee, waarom niet 5 Welke acties worden ondernomen om bezoekers van stranden te waarschuwen over mogelijke aanwezigheid van paraffine op het strand Welke risico’s lopen mensen en...

  Kamervragen

  17-08-2017

 • Kartelafspraken van de grote Duitse autobouwers over prijzen en ook om niet of slechts minimaal aan de milieunormen te voldoen

  ...7 Als een simpele software-update volgens veel onderzoekers onvoldoende helpt om sjoemeldiesels weer aan de normen te laten voldoen 3), wordt dan voor deze voertuigen alsnog de typegoedkeuring ingetrokken Kunnen deze voertuigen worden geweerd uit stedelijke milieuzones Wat betekent dit voor de eigenaren van dergelijke voertuigen 8 Wat is de toekomst voor dieselmotoren, nu blijkt dat de autoindustrie er niet in is geslaagd om zonder manipulaties fraude en illegale afspraken, dieselmotoren te bouwen die tegelijk schoon, zuinig en aantrekkelijk voor consumenten zijn 1) https://magazin.spiegel.de/SP/2017/30/152270400/index.html en https://www.volkskrant.nl/economie/duitse-automerken-gedragen-zich-met-heimelijke-afspraken-als-kartel~a4507982/...

  Kamervragen

  27-07-2017

123456...15volgende 15 resultaten