Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Liesbeth van Tongeren

Schriftelijke vragen

 • Het horen van slachtoffers / getuigen in de strafzaak rond de Groningse gaswinning

  ...demonstreren tijdens het bezoek van de minister van Economische Zaken aan Groningen, waarvan de burgemeester van Groningen achteraf vond dat de politie op een andere manier had kunnen optreden1) Zo ja, deelt u de mening dat ook de verhoren van de rechter-commissaris zo veel mogelijk op een andere, voor getuigen/slachtoffers minder ingrijpende manier moeten worden vormgeven 3 Deelt u de mening dat van het horen van getuigen/slachtoffers in aanwezigheid van de advocaten van de NAM een intimiderend effect kan uitgaan op getuigen die, los van de lopende strafzaak, waarschijnlijk ook nog in de afhandeling van hun mijnbouwschadezaak met de NAM van doen hebben Zo nee, waarom niet 4 Bent u bereid het openbaar ministerie te vragen op welke wijze secundaire...

  Kamervragen

  24-05-2018

 • Het bericht ‘Ruim 600 euro 'afsluitboete' voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet’

  ... 2018Z09106 Vragen van de leden Van Tongeren en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Ruim 600 euro 'afsluitboete' voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet’ (ingezonden 18 mei 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Ruim 600 euro 'afsluitboete' voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet’ 1) 2 Welke consequenties verbindt u aan deze bindende uitspraak van de Geschillencommissie Energie 3 Deelt u het oordeel van de Geschillencommissie dat verzegeling geen veiligheidsrisico’s oplevert Zo nee, waarom niet 4 Deelt u de mening dat door deze uitspraak de urgentie voor warmtenetten en elektrificatie nog hoger wordt en dat de nieuwe Warmtewet nu...

  Kamervragen

  18-05-2018

 • De afhandeling van oude schades door de NAM

  ... 2018Z08852 Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de afhandeling van oude schades door de NAM (ingezonden 16 mei 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘NAM te gehaast en onzorgvuldig bij afhandeling oude schades’ 1) 2 Hoe oordeelt u over de uitspraak van de onafhankelijk raadsman dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de afhandeling van zeker 6.000 schadegevallen onzorgvuldig behandelt, zoals fouten in het aanbod, data die niet kloppen en zelfs hele schadedossiers die worden vergeten Deelt u de mening dat het ongehoord is dat mensen die al zo lang tegen de NAM voor hun recht vechten op deze wijze worden behandeld 3 Hoe kan het...

  Kamervragen

  16-05-2018

 • De afhandeling van oude schades

  ... 2018Z08416 Vragen van de leden Beckerman (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de afhandeling van oude schades (ingezonden 8 mei 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Vraagtekens bij succesverhaal wegwerken oude schades door de NAM’ 1) 2 Bent u het eens met de kwalificatie dat het voorspoedig afhandelen van oude schades slechts ‘schone schijn’ is Zo ja waarom Zo nee, waarom niet 3 Herkent u zich in het geschetste beeld dat gedupeerden een te laag aanbod ontvangen 4 Wat vindt u van de kritiek dat het onmogelijk is een goede calculatie te maken als er niet ter plaatse geïnspecteerd wordt 5 Bent u van mening dat zes weken te kort is voor gedupeerden om hun zaak aan...

  Kamervragen

  08-05-2018

 • Het verscherpte toezicht op AkzoNobel die van kracht blijft

  ... 2018Z07910 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het verscherpte toezicht op AkzoNobel dat van kracht blijft. (ingezonden 26 april 2018) 1 Bent u bekend met de brief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan AkzoNobel over het blijvende verscherpte toezicht op AkzoNobel 1) 2 Kunt u aangeven waarom het SodM overweegt AkzoNobel pas op 1 mei 2018 een last onder dwangsom op te leggen en niet al direct nadat de deadline van 1 januari 2018 niet was gehaald 3 Hoe verklaart u dat de putten met de nummers 144,145 en 159 niet in een eerdere fase zijn onderzocht op lekkages Weet u zeker dat er niet nog meer putten een verhoogd risico dragen 4 Op welke data moet AkzoNobel de saneringsplannen...

  Kamervragen

  26-04-2018

 • Het Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl Oost en Borgsweer

  ...Zo ja, hoeveel gas is voor aanvang van ingebruikname van Borgsweer als injectielocatie uit dit cluster geproduceerd Hoe hoog is de huidige druk bij Borgsweer 12 Hoe heeft de druk bij Borgsweer zich de afgelopen jaren ontwikkeld In hoeverre kan het in de onderliggende aquifer geïnjecteerde water leiden tot getriggerde bevingen en in welke aardlagen van de diepe ondergrond 13 Hoe verhoudt de druk bij Borgsweer zich tot de dalende druk in de rest van het Groningenveld Kunt u aangeven in hoeverre aan Borgsweer gerelateerde drukverschillen kunnen leiden tot spanning op breuken tussen compartimenten, waar en in welke aardlagen deze breuken liggen en hoe daarmee samenhangende eventuele seismische risico's eruitzien voor de omgeving van Borgsweer...

  Kamervragen

  20-04-2018

 • Het bericht: ‘Woningstichting FCB ‘not amused’ over opstelling Knops’

  ... 2018Z07247 Vragen van de leden Voortman en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht: ‘Woningstichting FCB ‘not amused’ over opstelling Knops’ (ingezonden 18 april 2018) 1 Kent u het bericht ‘Woningstichting FCB ‘not amused’ over opstelling Knops’ 1) 2 Is het waar dat u de woningbouwstichting Fonds Collectieve Belangen (FCB) heeft laten weten dat u niet voornemens bent om garanties te verstrekken die de sociale woningbouw kunnen faciliteren Zo ja, waarom 3 Wat is de rol van woningbouwcorporaties uit Europees-Nederland bij de volkshuisvesting op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba 4 Hoe groot is het woningtekort op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba op...

  Kamervragen

  18-04-2018

 • Het bericht ‘Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland’

  ...kan niet in Caribisch Nederland’ 1) Zo ja, klopt dit bericht 2 Welke wetten en regelingen op het gebied van mensenrechten zijn op dit moment wel in het Europese deel van Nederland van toepassing, maar niet in Caribisch Nederland Kunt u daarbij specifiek ingaan op de bescherming van discriminatie op de arbeidsmarkt 3 Wat kunnen mensen in Caribisch Nederland die zich gediscrimineerd voelen nu concreet doen en op basis van welke regelgeving 4 Deelt u de mening van het College voor de Rechten van de Mens dat meer wetten en regelingen op het gebied van mensenrechten van toepassing zouden moeten worden verklaard in Caribisch Nederland Zo nee, waarom niet 5 Bent u bereid om, zoals het College voor de Rechten van de Mens adviseert, met een stappenplan...

  Kamervragen

  16-04-2018

 • Het bericht 'Woonarken aan Weesper dijk moeten áán het aardgas: ‘Gas is toch op z’n retour?'

  ... 2018Z06281 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Woonarken aan Weesper dijk moeten áán het aardgas: ‘Gas is toch op z’n retour' (ingezonden 5 april 2018) 1 Kent u het bericht ‘Woonarken aan Weesper dijk moeten áán het aardgas: ‘Gas is toch op z’n retour’ 1), waaruit blijkt dat bewoners door de gemeente Weesp worden gedwongen over te stappen op aardgas, met alle kosten van dien, terwijl geen mogelijkheid wordt gegeven om voor een duurzaam alternatief te kiezen Zo ja, wat is uw oordeel over dit bericht 2 Deelt u de mening dat er met deze maatregel geïnvesteerd wordt in een netwerk dat niet strookt met het voornemen van de overheid om na 2050 aardgasvrij...

  Kamervragen

  05-04-2018

 • Het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’

  ... 2018Z05132 Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’ (ingezonden 21 maart 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’ 1) 2 Deelt u de mening dat Rijksmonumenten, ongeacht de ligging, van groot belang zijn voor de identiteit van een gebied en er alles aan moet worden gedaan om deze gebouwen te behouden 3 Deelt u de mening dat Rijksmonumenten die getroffen zijn door mijnbouwschade, ongeacht waar in Nederland het Rijksmonument zich bevindt, moeten worden onderhouden en behouden voor de toekomst...

  Kamervragen

  21-03-2018

 • Vergunningsaanvragen van energie-intensieve activiteiten

  ... 2018Z04940 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over vergunningsaanvragen van energie-intensieve activiteiten (ingediend op 19 maart 2018) 1 Klopt het dat bij de toetsing van vergunningsaanvragen voor energie-intensieve activiteiten de omgevingsdiensten geen eisen kunnen stellen met betrekking tot de energiebron en het energieverbruik van de activiteit waar een vergunning voor is aangevraagd 2 Deelt u de mening dat het ongewenst is dat decentrale overheden gedwongen lijken te zijn om vergunningen toe te kennen voor bedrijfsactiviteiten die de doelstellingen van de regering op het gebied van energie, klimaat en vermindering van de gaswinning tegenwerken 3 Deelt u de mening dat omgevingsdiensten...

  Kamervragen

  19-03-2018

 • Het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’

  ... 2018Z04039 Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks) en Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’(ingezonden 8 maart 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen’ 1) 2 Klopt het dat er bij een kernramp in de kerncentrale in Lingen een verouderd rampenplan wordt gevolgd dat niet is verbeterd sinds de kernramp in Fukushima 3 Klopt het dat volgens dit oude rampenplan mensen in Nederland niet geëvacueerd zouden hoeven worden, terwijl sommige bewoners van Nederland wel degelijk geëvacueerd zouden moeten worden 4 Bent...

  Kamervragen

  08-03-2018

 • Het rapport ‘OPERA Safety Case’

  ...9 Bent u er zeker van dat de belastingbetaler niet zal opdraaien voor de rekening van het kernafval van kerncentrale Dodewaard, kerncentrale Borssele en URENCO Zo ja, op basis waarvan kunt u hiervan zeker zijn Zo nee, waarom niet 1) Rapport ‘OPERA Safety Case’ bijlage bij Kamerstuk 25422, nr. 217. ...

  Kamervragen

  01-03-2018

 • De houding van de NAM bij een arbitragezaak

  ... 2018Z03118 Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de houding van de NAM bij een arbitragezaak (ingezonden 21 februari 2018) 1 Kent u het bericht ‘Burgemeester Pieter Smit: NAM, verander je houding’, waarin de burgemeester zijn zorgen uit over de houding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de arbitragezaak van de familie Tepper uit zijn gemeente 1) 2 Heeft u uw aansporingen aan de NAM, dat zij vooral op ruimhartige wijze snel tot een fatsoenlijke schadeafhandeling moeten komen met alle gedupeerden, inmiddels aan het bedrijf overgebracht 3 Deelt u de mening dat de NAM in betreffende arbitragezaak, waar de NAM niet alleen weigert nieuwe...

  Kamervragen

  21-02-2018

 • Het bericht ‘Cijfers NRG: Pallas-reactor overbodig voor 98,8% nucleaire geneeskunde’

  ...geneeskunde’ 1) 2 Klopt het dat de businesscase van de Pallas-reactor vooral gebaseerd is op de productie van technetium (Tc-99m) 3 Deelt u de inschatting van het Internationaal Atoomenergieagentschap met betrekking tot de productie van medische isotopen waaruit blijkt dat op korte termijn technetium kan worden gefabriceerd door middel van deeltjesversnellers 4 Bent u op de hoogte van de ontwikkeling van het Lighthouse project van ASML waarmee naar verwachting al in 2020 technetium kan worden geproduceerd 5 Klopt het dat de Pallas-reactor pas uiterlijk 2025 in bedrijf komt 6 Deelt u de conclusie dat met de snelle ontwikkeling van alternatieven voor nucleaire productie van technetium de businesscase van de Pallas-reactor in gevaar komt...

  Kamervragen

  13-02-2018

123456...16volgende 15 resultaten