Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Liesbeth van Tongeren

Amendementen

 • Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 45 over 400.000 euro voor extra capaciteit Staatstoezicht op de Mijnen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 451 Ontvangen 12 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstraat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). II In artikel...

  Amendementen

  34775-XIII-46

  12-12-2017

 • Amendement van het lid Van Tongeren over 400.000 euro voor extra capaciteit Staatstoezicht op de Mijnen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 8 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstraat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). II In artikel 40 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en...

  Amendementen

  34775-XIII-45

  08-12-2017

 • Amendement van het lid Van Tongeren over een project ‘Het nieuwe veilige rijden’

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 29 november 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000). II In artikel 21 Duurzaamheid wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000). Toelichting De Rekenkamer heeft geconstateerd (kamerstuk 34550, nr. 45)dat er een klein jaarlijks overschot is bij de niet-belasting ontvangsten op...

  Amendementen

  34775-XII-13

  29-11-2017

 • Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis

  ...Op grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden. Van Tongeren ...

  Amendementen

  34165-23

  20-02-2017

 • Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021

  ...De aanleiding hiervoor is het Klimaatverdrag van Parijs van 12 december 2015 en de door indieners gewenste omschakeling van een samenleving die afhankelijk is van fossiele energie naar een samenleving die draait op duurzame energie. Kolencentrales zijn meer dan welke andere energieopwekkende installatie verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Het is bovendien van belang dat de overheid een onmiskenbaar signaal afgeeft dat de transitie naar een duurzame energietransitie een onomkeerbaar en urgent proces is. Door middel van dit amendement wordt beoogd de twee kolencentrales uit de jaren ‘90 uit te faseren. De twee kolencentrales uit de jaren ’90 zullen uiterlijk in 2020 gesloten moeten. De indieners hebben overwogen wat het juiste...

  Amendementen

  34627-9

  16-02-2017

 • Amendement van het lid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 1 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa In artikel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet...

  Amendementen

  34165-11

  01-02-2017

 • Amendement van de leden Van Tongeren en Verhoeven ter vervanging van nr. 10 over het aanpassen van de evaluatietermijn

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101 Ontvangen 14 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel III wordt “vijf jaar” vervangen door: drie jaar. Toelichting De Wet Computercriminaliteit III introduceert vergaande opsporingsbevoegdheden. De Afdeling advisering van de Raad van State oordeelt dat de proportionaliteit van de voorgestelde bevoegdheid van het heimelijk binnendringen...

  Amendementen

  34372-24

  14-12-2016

 • Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 11 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

  ...Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ook de criminelen die zich goed beveiligen steken laten liggen. Een sprekend voorbeeld daarvan is de uitbater van de ondergrondse digitale markt Silk Road. Het binnendringen van geautomatiseerde werken door middel van kwetsbaarheden in software is een extra bevoegdheid waarvan de noodzaak niet voldoende aangetoond is. Bovendien is het binnendringen van geautomatiseerde werken door middel van kwetsbaarheden in software een onwenselijke bevoegdheid. Het maakt mensen onveilig omdat kwetsbaarheden in telefoons, tablets en andere apparaten blijven bestaan, waardoor mensen makkelijker slachtoffer kunnen worden van cybercrime. Hiermee zou de overheid een belang krijgen bij onveilige apparaten, zoals laptops, smartphones,...

  Amendementen

  34372-13

  12-12-2016

 • Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 8 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

  ...Het maakt mensen onveilig omdat kwetsbaarheden in telefoons, tablets en andere apparaten blijven bestaan, waardoor mensen makkelijker slachtoffer kunnen worden van cybercrime. Hiermee zou de overheid een belang krijgen bij onveilige apparaten, zoals laptops, smartphones, wearables en computers en, gezien de brede definitie van ‘geautomatiseerde werken’, ook pacemakers, auto’s en medische apparatuur. Dit zorgt ervoor dat hackers die fouten in software vinden eerder geneigd zullen zijn om gevonden fouten te verkopen aan bedrijven als HackingTeam of Gamma International dan ze te melden aan de maker van de software zodat ze gedicht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een fout in het besturingssysteem van smartphones.. In een tijd waarin...

  Amendementen

  34372-11

  08-12-2016

 • Amendement van het lid Van Tongeren over het aanpassen van de evaluatietermijn

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 8 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel III wordt “vijf jaar” vervangen door: drie jaar. Toelichting De Wet Computercriminaliteit III introduceert vergaande opsporingsbevoegdheden. De Afdeling advisering van de Raad van State oordeelt dat de proportionaliteit van de voorgestelde bevoegdheid van het heimelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk onbewezen is gebleven. Dat levert...

  Amendementen

  34372-10

  08-12-2016

 • Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 22 over het niet subsidiëren van monomestvergisting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 550 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 Nr. 116 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 221 Ontvangen 1 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150.000 (x € 1.000). II In artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150.000 (x € 1.000). Toelichting...

  Amendementen

  34550-XIII-116

  01-12-2016

 • Amendement van de leden Van Tongeren en Smaling ter vervanging van nr. 21 over lokale duurzame energie initiatieven

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 550 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 Nr. 115 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211 Ontvangen 1 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150.000 (x € 1.000). II In artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150.000 (x € 1.000)....

  Amendementen

  34550-XIII-115

  01-12-2016

 • Amendement van de leden Verhoeven en Van Tongeren over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VAN TONGEREN Ontvangen 1 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel II, onderdeel G, wordt in artikel 126nba in het eerste lid, aanhef, “binnendringt in een geautomatiseerde werk dat bij de verdachte in gebruik is” vervangen door: zonder gebruik te maken van kwetsbaarheden in software een geautomatiseerd werk dat bij de verdachte in gebruik is binnendringt. Toelichting Dit amendement beperkt...

  Amendementen

  34372-8

  01-12-2016

 • Amendement van het lid Recourt c.s. ter vervanging van nr. 36 over mediation in het strafrecht

  ...van dat leed bij het slachtoffer en snellere onderlinge regeling van de gevolgen van het strafbare feit, zoals schadevergoeding. De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak”. Nu dit wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017. Recourt Van Nispen Swinkels Segers Van Tongeren Klein Van der Staaij 1 Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening. ...

  Amendementen

  34550-VI-37

  30-11-2016

 • Amendement van het lid Recourt c.s. ter vervanging van nr. 16 over mediation in het strafrecht

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT C.S. TER VERVANGING VAN NR. 16 Ontvangen 30 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.500 (x € 1.000). II In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.500 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement regelt dat een bedrag van € 1,5 miljoen wordt vrijgemaakt...

  Amendementen

  34550-VI-36

  30-11-2016

123456...13volgende 15 resultaten