Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Liesbeth van Tongeren

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Jetten c.s. ter vervanging van nr. 23 over het afschaffen van de gasaansluitplicht

  ...De indieners zijn van mening dat het besluit tot afschaffen van de aansluitplicht in deze wetgeving moet worden verankerd om ervoor te zorgen dat nieuwbouwprojecten zo snel mogelijk van het gas af kunnen. Jetten Yeşilgöz-Zegerius Agnes Mulder Dik-Faber Van Tongeren Beckerman Moorlag Wassenberg Bisschop 1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening ...

  Amendementen

  34627-39

  25-01-2018

 • Amendement van het lid Moorlag c.s. ter vervanging van nr. 9 over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021

  ...De aanleiding hiervoor is het Klimaatverdrag van Parijs van 12 december 2015 en de door indieners gewenste omschakeling van een samenleving die afhankelijk is van fossiele energie naar een samenleving die draait op duurzame energie. Kolencentrales zijn meer dan welke andere energieopwekkende installatie verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Het is bovendien van belang dat de overheid een onmiskenbaar signaal afgeeft dat de transitie naar een duurzame energietransitie een onomkeerbaar en urgent proces is. Door middel van dit amendement wordt beoogd de twee kolencentrales uit de jaren ‘90 uit te faseren. De twee kolencentrales uit de jaren ’90 zullen uiterlijk in 2020 gesloten moeten. De indieners hebben overwogen wat het juiste...

  Amendementen

  34627-24

  25-01-2018

 • Gewijzigd amendement van de leden Van der Lee en Van Tongeren over mogelijke flexibele bijdrage netwerkbedrijven

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18 Ontvangen 24 januari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel P, wordt aan artikel 17c, tweede lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende: f. nieuwe diensten en producten die bijdragen aan de energietransitie en niet strijdig zijn met het belang van het beheer van het net van de netbeheerder en een goed functionerende markt niet verstoren. II In artikel II, onderdeel...

  Amendementen

  34627-21

  24-01-2018

 • Amendement van de leden Van der Lee en Van Tongeren over het toevoegen van veiligheid en betrouwbaarheid aan het begrip kwaliteit

  ...handhaafbaarheid van de gaswet. SodM constateert dat niet is vastgelegd dat veiligheid integraal onderdeel uitmaakt van het begrip kwaliteit, dat wel is vastgelegd in de nieuwe gaswet. De indiener van dit amendement is van mening dat dit ongewenst is. Veiligheid is bij gebruik en distributie van gas namelijk een wezenlijk aandachtspunt. De handhaafbaarheid van de wettelijke eisen op gebied van veiligheid is ook van groot belang. Dit amendement regelt daarom expliciet dat onder kwaliteit tevens de veiligheid en betrouwbaarheid van het net wordt begrepen. Van der Lee Van Tongeren ...

  Amendementen

  34627-20

  24-01-2018

 • Amendement van de leden Van der Lee en Van Tongeren over mogelijke flexibele bijdrage netwerkbedrijven

  ...• Beheer en onderhoud van vitale energie-infrastructuur • Via de netwerkactiviteiten faciliteren van de energiemarkt • Gegevens, kennis, expertise en investeringen inzetten voor de energietransitie • Met publiek geld mogen geen taken door het netwerkbedrijf worden uitgevoerd in de energietransitie die een goed functionerende markt kunnen verstoren Deze principes beschrijven duidelijk de rol van netwerkbedrijven en zorgen voor duidelijkheid op de markt waarbij kan worden opgemerkt dat het in normale concurrentie aanbieden van diensten door netwerkbedrijven niet als een verstoring van een goed functionerende markt wordt gezien. Van der Lee ...

  Amendementen

  34627-18

  23-01-2018

 • Amendement van het lid Van Tongeren over het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 18 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel II, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel 3 komt te luiden: 3. Het zevende lid komt te luiden: 7. Een netbeheerder is vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in het zesde lid, onderdeel a, indien het een nieuwe aansluiting van een gebouw of gedeelte daarvan met woonfunctie betreft, tenzij een college van burgemeester en wethouders verzoekt om een aansluiting. 2. Onderdeel 4 komt te luiden: 4. Onder vernummering van het achtste tot en met elfde lid...

  Amendementen

  34627-17

  18-01-2018

 • Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 45 over 400.000 euro voor extra capaciteit Staatstoezicht op de Mijnen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 451 Ontvangen 12 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstraat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). II In artikel...

  Amendementen

  34775-XIII-46

  12-12-2017

 • Amendement van het lid Van Tongeren over 400.000 euro voor extra capaciteit Staatstoezicht op de Mijnen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 8 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstraat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). II In artikel 40 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en...

  Amendementen

  34775-XIII-45

  08-12-2017

 • Amendement van het lid Van Tongeren over een project ‘Het nieuwe veilige rijden’

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 29 november 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000). II In artikel 21 Duurzaamheid wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000). Toelichting De Rekenkamer heeft geconstateerd (kamerstuk 34550, nr. 45)dat er een klein jaarlijks overschot is bij de niet-belasting ontvangsten op...

  Amendementen

  34775-XII-13

  29-11-2017

 • Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis

  ...Op grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden. Van Tongeren ...

  Amendementen

  34165-23

  20-02-2017

 • Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021

  ...De aanleiding hiervoor is het Klimaatverdrag van Parijs van 12 december 2015 en de door indieners gewenste omschakeling van een samenleving die afhankelijk is van fossiele energie naar een samenleving die draait op duurzame energie. Kolencentrales zijn meer dan welke andere energieopwekkende installatie verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Het is bovendien van belang dat de overheid een onmiskenbaar signaal afgeeft dat de transitie naar een duurzame energietransitie een onomkeerbaar en urgent proces is. Door middel van dit amendement wordt beoogd de twee kolencentrales uit de jaren ‘90 uit te faseren. De twee kolencentrales uit de jaren ’90 zullen uiterlijk in 2020 gesloten moeten. De indieners hebben overwogen wat het juiste...

  Amendementen

  34627-9

  16-02-2017

 • Amendement van het lid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 1 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa In artikel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet...

  Amendementen

  34165-11

  01-02-2017

 • Amendement van de leden Van Tongeren en Verhoeven ter vervanging van nr. 10 over het aanpassen van de evaluatietermijn

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101 Ontvangen 14 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel III wordt “vijf jaar” vervangen door: drie jaar. Toelichting De Wet Computercriminaliteit III introduceert vergaande opsporingsbevoegdheden. De Afdeling advisering van de Raad van State oordeelt dat de proportionaliteit van de voorgestelde bevoegdheid van het heimelijk binnendringen...

  Amendementen

  34372-24

  14-12-2016

 • Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 11 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

  ...Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ook de criminelen die zich goed beveiligen steken laten liggen. Een sprekend voorbeeld daarvan is de uitbater van de ondergrondse digitale markt Silk Road. Het binnendringen van geautomatiseerde werken door middel van kwetsbaarheden in software is een extra bevoegdheid waarvan de noodzaak niet voldoende aangetoond is. Bovendien is het binnendringen van geautomatiseerde werken door middel van kwetsbaarheden in software een onwenselijke bevoegdheid. Het maakt mensen onveilig omdat kwetsbaarheden in telefoons, tablets en andere apparaten blijven bestaan, waardoor mensen makkelijker slachtoffer kunnen worden van cybercrime. Hiermee zou de overheid een belang krijgen bij onveilige apparaten, zoals laptops, smartphones,...

  Amendementen

  34372-13

  12-12-2016

 • Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 8 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

  ...Het maakt mensen onveilig omdat kwetsbaarheden in telefoons, tablets en andere apparaten blijven bestaan, waardoor mensen makkelijker slachtoffer kunnen worden van cybercrime. Hiermee zou de overheid een belang krijgen bij onveilige apparaten, zoals laptops, smartphones, wearables en computers en, gezien de brede definitie van ‘geautomatiseerde werken’, ook pacemakers, auto’s en medische apparatuur. Dit zorgt ervoor dat hackers die fouten in software vinden eerder geneigd zullen zijn om gevonden fouten te verkopen aan bedrijven als HackingTeam of Gamma International dan ze te melden aan de maker van de software zodat ze gedicht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een fout in het besturingssysteem van smartphones.. In een tijd waarin...

  Amendementen

  34372-11

  08-12-2016

123456...13volgende 15 resultaten