Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Liesbeth van Tongeren

Moties

 • Motie van het lid Van Tongeren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 911 Nr. 190 een verstaan, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Bestrijding georganiseerde criminaliteit MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN . Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de definitie van wat onder ondermijning moet worden verstaan momenteel onvoldoende afgebakend is; overwegende, dat voor een verantwoorde toepassing van de nieuwe bevoegdheden uit de Ondermijningswet duidelijk moet zijn welke gedragingen als ondermijnend worden beschouwd; verzoekt de regering om de Ondermijningswetgeving te voorzien van juridische definitie van wat onder ondermijning wordt ...

  Moties

  29911-190

  22-03-2018

 • Motie van het lid Sienot c.s.

  ...is om het wetsvoorstel pas in 2020 naar de Kamer te sturen, verzoekt de regering om het concept-wetsvoorstel over de kilometerheffing voor vrachtverkeer voor de zomer van 2019 voor te leggen voor internetconsultatie, verzoekt de regering er in de planning naar te streven dat in 2020 bij de parlementaire behandeling onomkeerbare stappen kunnen worden gezet, verzoekt voorts de regering om de Kamer bij het beleidskader te informeren over de planning waarin de onomkeerbare stappen zijn opgenomen, en gaat over tot de orde van de dag. Sienot Von Martels Van der Graaf Van Tongeren Lacin Wassenberg ...

  Moties

  29398-589

  22-03-2018

 • Motie van de leden Van Brenk en Van Tongeren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 593 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN TONGEREN Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, x, ce-Ii3cit t_ overwegende dat 4etset-s niet terug te vinden zijn in de beleidsrapporten van het ministerie, overwegende dat uit het onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat er in 2014 60.000 voetgangersongevallen plaatsvonden, waarvan 142 met dodelijke afloop, overwegende dat eenzijdige ongevallen met voetgangers nergens consequent geregistreerd worden. verzoekt de minister te bezien op welke wijze eenzijdige voetgangersongevallen zichtbaar gemaakt kunnen worden in de • jaarlijkse rapportages van het ministerie en de Kamer hierover te...

  Moties

  29398-593

  22-03-2018

 • Moties

  19-03-2018

 • Motie van het lid Van Tongeren over het vergoeden van schade door bedrijven met risicovolle activiteiten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 849 Nr. 122 overwegende dat er op dit moment diverse activiteiten met risico op vervuiling in de ondergrond van Overijssel plaatsvinden, zoals zoutwinning en de injectie van afvalwater, overwegende dat het niet zeker is dat deze bedrijven deze vervuiling gaan opruimen en er kans is op schade in de toekomst als gevolg van deze K \PA( atsthzitige" • overwegende dat zeker moet worden gesteld dat deze schade wordt gecompenseerd,. verzoekt de regering te onderzoeken hoe bedrijven met risicovolle activiteiten eventuele toekomstigé schad ...

  Moties

  32849-122

  13-03-2018

 • Motie van het lid Van Tongeren c.s. over geen plaats voor schaliegaswinning in Nederland

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 849 Nr. 120 Mijnbouw MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. Voorgesteld 13 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen draagvlak is voor de winning van schaliegas op Nederlands grondgebied, overwegende dat de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat er in de Structuurvisie Ondergrond geen ruimte wordt gereserveerd voor schaliegas, spreekt uit dat er geen plaats is voor schaliegaswinning in Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Nijboer Wassen berg Beckerman ...

  Moties

  32849-120

  13-03-2018

 • Motie van het lid Beckerman c.s. over complexe schades alsnog onder het nieuwe schadeprotocol

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 849 Nr. 118 En gaat over tot de orde van de dag Beckerman Nijboer Van Tongeren W asssenberg Mijnbouw • MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 13 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat er verschil van inzicht bestaat over wie de de complexe schades door de gaswinning in Groningen gaat afhandelen; Constaterende dat de regering, in tegenstelling tot de maatschappelijke organisaties, deze schades niet onder het nieuwe schadeprotocol zonder de NAM wil laten vallen; Van mening dat deze mensen vaak al lang wachten en vechten elkew,gotxcie-en n recht hebben op en goede en snelle schadeafhandeling; Verzoekt de regering de complexe schades alsnog onder het nieuwe...

  Moties

  32849-118

  13-03-2018

 • Motie van het lid Nijboer c.s. over vergoeding van de meerkosten van aardbevingsbestendig bouwen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 849 Nr. 119 Overwegende dat vele bouwprojecten in de provincie Groningen vertraging oplopen omdat er discussie is met de NAM over de meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen, Overwegende dat dat voor de leefbaarheid en toekomst van het gebied funest is, Verzoekt het kabinet er zorg voor te dragen dat de meerkosten van aardbevingsbestendig bouwen fatsoenlijk en snel worden vergoed, zodat nieuwbouw niet onnodig duurder wordt en vertragingen zoveel mogelijk worden voorkomen, En gaat over tot de orde van de dag Nijboer Beckerman Van Tongeren Mijnbouw MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. Voorgesteld 13 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  32849-119

  13-03-2018

 • Motie van het lid Van Tongeren c.s. over het niet goedkeuren van aangepaste winningsplannen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 849 Nr. 121 Van Tongeren Beckerman Nijboer VVassenberg Mijnbouw MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. Voorgesteld 13 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in Hardenberg meer gas gewonnen mag worden dan in het _e eki-j f i r door Staatstoezicht op de Mijnen goedgekeurde winningsplan stond, constaterende dat eerder aangekondigde boetes niet worden opgelegd omdat er inmiddels een aangepast winningsplan is goedgekeurd, verzoekt de regering aangepaste winningsplannen niet goed te keuren als de oude zijn overschreden*, verzoekt de regering in kaart te laten brengen hoe vaak gaswinningsplannen zijn overschreden en vervolgens met een aangepast winningsplan de winning...

  Moties

  32849-121

  13-03-2018

 • Motie van het lid Sazias c.s. over alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluitingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 196 Nr. 593 Sazias Van Tongeren VA.tek i t t, Duurzame ontwikkeling en beleid MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de wettelijke gasaansluitplicht gaat worden afgeschaft, overwegende dat aardgas een fossiele brandstof is en het kabinet in de energieagenda heeft gesteld dat Nederlandse huishoudens vanaf 2050 geen gebruik meer moeten maken van aardgas, verzoekt de regering de regie te nemen om gemeenten, energieleveranciers, woningcorporaties en de Vereniging Eigen Huis bij elkaar te brengen om te inventariseren wat er concreet nodig is om zo snel mogelijk alle nieuwbouwwoningèn zonder gasaansluiting te bouwen, en gaat...

  Moties

  30196-593

  08-03-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over zuiveringskosten neerleggen bij de vervuilende bronnen (t.v.v. 27625-415)

  ...is; overwegende dat de industrie en landbouw de voornaamste veroorzakers zijn van de extra zuiveringen en de kosten die daarmee gemoeid zijn; verzoekt de regering onderzoek uit te voeren naar een juridisch haalbare mogelijkheid om de toenemende zuiveringskosten neer te leggen bij de vervuilende bronnen waarbij uitgegaan wordt van het principe "de vervuiler betaalt", en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Laçin Van Brenk Van Tongeren *) i.v.m. wijziging in de overweging en toevoeging medeindiener ...

  Moties

  27625-421

  06-03-2018

 • Motie van de leden Kröger en Van Tongeren over het uitfaseren van voertuigen op fossiele brandstoffen

  ...zichzelf stoppen met het produceren van nieuwe diesels; Overwegende dat de nieuwste afspraken omtrent emissies en rijtests, de rekenfactoren en gewenningsperiodes, de huidige generatie diesels niet schoner heeft gemaakt en dat deze (legaal) even veel uitstoten als de tien jaar oude EuroV norm; Overwegende dat we, om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, sowieso af moeten van fossiele brandstoffen; Verzoekt de regering om zich in Europa in te zetten voor het uitfaseren van voertuigen op fossiele brandstoffen te beginnen met het vaststellen van een einddatum voor de toelating van nieuwe voertuigen met een dieselmotor. ...

  Moties

  21501-08-711

  06-03-2018

 • Motie van het lid Van Tongeren over een green deal over warm koelwater

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 419 Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat warm water een energiedrager is en deze warmte vaak een nuttige toepassing kan krijgen; Overwegende dat het lozen van warm water op het oppervlaktewater nadelige gevolgen kan hebben op de ecologie; Verzoekt de regering om met voorstellen te komen voor bijvoorbeeld een green deal ,die het (her)gebruik van warm koelwater bevorderd En gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren 6-YeE t,rde Se c 'fr) Ki ...

  Moties

  27625-419

  22-02-2018

 • Motie van het lid Van Brenk c.s. over concrete en meetbare resultaten in het Bestuursakkoord Water

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 420 Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S. Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het regeerakkoord maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van oppervlakte- en drinkwater wordt aangekondigd, overwegende dat in de begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 vermeld wordt dat er gewerkt wordt aan een nieuw Bestuursakkoord Water, verzoekt de regering in het Bestuursakkoord in te zetten op concrete en meetbare resultaten met een daarbij passende, realistische investering, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk )61-t/L. ...

  Moties

  27625-420

  22-02-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over een garantieregeling (t.v.v. 33529-435)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Gaswinning Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 435 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Groningers zich zorgen maken dat ze hun huis niet kunnen verkopen; overwegende dat dit stress en onzekerheid met zich meebrengt; verzoekt de regering, een garantieregeling nader te onderzoeken en de Kamer over de uitkomsten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Nijboer Beckerman Van Tongeren *) i.v.m. wijziging dictum ...

  Moties

  33529-449

  13-02-2018

123456...81volgende 15 resultaten