Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Liesbeth van Tongeren

Moties

 • Motie van de leden Kröger en Van Tongeren over onderzoek naar verdachte garagebedrijven

  ...kennelijk onvoldoende afschrikwekkende werking heeft; Overwegende dat veel garages die APK's verrichten (nog) niet over moderne roetmeet apparatuur beschikken; Verzoekt de regering om de RDW te verzoeken, actief onderzoek in te stellen naar verdachte garagebedrijven die roetfilters verwijderen en/of de APK niet goed uitvoeren; Verzoekt de regering om de ILT te verzoeken, actief onderzoek in te stellen naar . bedrijven met een grote diesel vloot, die verdacht worden van het illegaal verwijderen van roetfilters; Verzoekt de regering om het verwijderen van roetfilters en andere apparatuur om uitlaatgassen te reinigen strafbaar te stellen; En gaat over tot de orde van de dag. Kffiger Van Tongeren ...

  Moties

  31305-247

  22-05-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren over de NAM, Shell en ExxonMobil verantwoordelijk houden voor de mijnbouwschade (t.v.v. 32813-181)

  ...in Groningen, constaterende dat Shell en ExxonMobil hebben aangegeven speciale financiële afspraken te willen vanwege de afbouw van de gaswinning in Groningen, overwegende dat een verdeling waarbij Shell en ExxonMobil meer bijdragen welkom is, spreekt uit de minister van Economische Zaken en Klimaat te steunen bij het -volgens de huidige verdeling - verantwoordelijk blijven houden van de NAM en de aandeelhouders Shell en ExxonMobil voor het vergoeden van de mijnbouwschade en het voorkomen van nieuwe mijnbouwschade in Groningen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren ...

  Moties

  32813-185

  24-04-2018

 • Gewijzigde motie van de leden Sienot en Van Tongeren over het verbreden van de beleidshorizon (t.v.v. 32813-169)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN VAN TONGEREN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 169 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat er in het klimaatakkoord van Parijs afspraken zijn gemaakt met een horizon tot 2030 en 2050 om de temperatuurstijging te beperken tot minimaal 2 en richting 1,5 graad; Overwegende dat temperatuurstijging zowel op korte als op zeer lange termijn gevolgen heeft voor de effecten van klimaatverandering; Verzoekt de regering bij de eerstvolgende actualisatie het Deltaprogramma en de Investeringsagenda Water de beleidshorizon te verbreden naar analogie van het klimaatakkoord van Parijs, zodat...

  Moties

  32813-182

  24-04-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over het principe van de vervuiler betaalt als uitgangspunt

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 175 constaterende, dat kostenefficiëntie en draagvlak zijn aangemerkt als leidende principes bij de keuzes voor maatregelen, verzoekt de regering het 'vervuiler betaalt'-principe als een volwaardig uitgangspunt mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het klimaatbeleid, en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan Cc (aQt1 v ) )3 4 a2; F1 V 0L-• Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 18 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, d)ine e, (93 ...

  Moties

  32813-175

  18-04-2018

 • Motie van het lid Beckerman c.s. over de NAM, Shell en Exxon op geen enkele manier compenseren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 178 Constaterende dat de staat onderhandelt met Shell en Exxon over het beëindigen van de gaswinning; Constaterende dat de NAM de verantwoordelijkheid voor schade in Groningen probeert te ontlopen; Van mening dat de NAM haar verantwoordelijk niet mag ontlopen en de kosten niet mag afwentelen op de huishoudens; Verzoekt de regering de NAM, Shell en Exxon op geen enkele manier te compenseren voor het verlagen van de gaswinning en in de nieuwe Mijnbouwen Gaswet de verantwoordelijkheid van de NAM op te nemen en te houden aan haar verantwoordelijkheid voor schades en versterking, En gaat over tot de orde van de dag Beckerman A ke24Q-<.6 O h \C) N De Kamer, Kabinetsaanpak Klimaatbeleid...

  Moties

  32813-178

  18-04-2018

 • Motie van het lid Van Tongeren over de NAM, Shell en ExxonMobil verantwoordelijk houden voor de mijnbouwschade

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 181 en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 18 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de NAM heeft aangegeven minder verantwoordelijkheid voor de aardbevingsschade te willen dragen tijdens de afbouw van de gaswinning in Groningen, constaterende dat Shell en ExxonMobil hebben aangegeven speciale financiële afspraken te willen vanwege de afbouw van de gaswinning in Groningen, spreekt uit de minister van Economische Zaken en Klimaat te steunen bij het - volgens de. huidige verdeling - verantwoordelijk blijven houden van de NAM en 'de aandeelhouders Shell en ExxonMobil voor...

  Moties

  32813-181

  18-04-2018

 • Motie van het lid Van Tongeren over extra investeringen in de kustbescherming

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 174 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 17 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit een recent Brits onderzoek blijkt dat de zeespiegel sneller stijgt dan verwacht; overwegende dat effectieve kustbescherming essentieel is voor Nederland; overwegende dat de waterwerken, zoals de Oosterscheldekering, niet berekend zijn op de n09 womagtige-hogere waterstanden; verzoekt de regering te onderzoeken wat er nodig is aan onderhoud en investeringen om de kustbescherming toe te rusten op het huidige waterpeil, verzoekt de regering te onderzoeken wat er nodig is aan extra onderhoud en investeringen om de kustbescherming voor...

  Moties

  32813-174

  17-04-2018

 • Motie van het lid Van Tongeren over onderzoek naar kenniserosie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 173 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 17 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat hoogwaterbescherming van Nederland blijvend de aandacht van de regering eist; overwegende dat het van groot belang is dat er voldoende actuele en historische kennis aanwezig is bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat; \Yuc4tvefe vt,trke(4. verzoekt de regering te onderzoeken of het huidige expertiseniveau voldoet of dat er sprake is van kenniserosie, en gaat over tot de orde van de dag. - Van Tongeren ...

  Moties

  32813-173

  17-04-2018

 • Motie van de leden Sienot en Van Tongeren over het verbreden van de beleidshorizon

  ... Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 169 Sienot \/G4.. V i e g21-. De Kamer, En gaat over tot de orde van de dag, gehoord de beraadslaging, TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN VAN TONGEREN Voorgesteld 17 april 2018 Overwegende dat er in het klimaatakkoord van Parijs afspraken zijn gemaakt met een horizon tot 2030 en 2050 om de temperatuurstijging te beperken tot minimaal 2 en liefst minder dan 1,5 graad-, Overwegende dat temperatuurstijging zowel op korte als op zeer lange termijn gevolgen heeft voor de effecten van klimaatverandering, Verzoekt de regering bij de eerstvolgende actualisatie het Deltaprogramma en de Investeringsagenda Water de beleidshorizon te verbreden naar analogie van het...

  Moties

  32813-169

  17-04-2018

 • Motie van de leden Nijboer en Van Tongeren over de processtappen bij geplande mijnbouwactiviteiten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 118 Omgevingsrecht Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN VAN TONGEREN Voorgesteld 12 april 2018 De Kamer, . gehoord de beraadslaging, Overwegende dat mijnbouw een grote impact kan hebben in een groot gebied en over een lange periode; Verzoekt de regering om inzicht te geven in de processtappen en ervoor te zorgen dat provincies, gemeenten, waterschappen en omwonenden voldoende geïnformeerd en betrokken zijn bij het vergunnen van geplande mijnbouw-activiteiten; En gaat over tot de orde van de dag. Nijboer Van Tongeren ...

  Moties

  33118-106

  12-04-2018

 • Motie van de leden Ronnes en Van Tongeren over de invoeringswet als sluitstuk van het wetgevingstraject

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 118 Nr. 105 Ronnes Te-7 - Omgevingsrecht MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN VAN TONGEREN Voorgesteld 12 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het wenselijk is dat de Kamer tijdig alle wetgevingsproducten ten aanzien van de Omgevingswet op hun effectiviteit kunnen-beoordelen; • verzoekt de regering de Invoeringswet voor de Omgevingswet als sluitstuk van het wetgevingstraject aan de Kamer voor te leggen; en gaat over tot de orde van de dag, • 2 ...

  Moties

  33118-105

  12-04-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 29911-190) over het begrip ondermijning

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 190 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de definitie van wat onder ondermijning moet worden verstaan, momenteel onvoldoende afgebakend is; overwegende dat voor een verantwoorde toepassing van de nieuwe bevoegdheden uit de Ondermijningswet duidelijk moet zijn welke gedragingen als ondermijnend worden beschouwd; verzoekt de regering om het begrip ondermijning te voorzien van een kader en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren ...

  Moties

  29911-193

  03-04-2018

 • Motie van leden Van Tongeren en Van Ojik over geen vreemdelingen uitzetten naar Zuid- en Centraal-Somalië

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 19 637 Nr. 2379 Van Tongeren YOW\ 1/( Vreemdelingenbeleid • MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN OJIK Voorgesteld 3 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit het ambtsbericht van oktober 2017 over de veiligheid van Zuid- en Centraal-Somalië blijkt dat de aantallen incidenten en doden in deze regio sinds 2016 zijn toegenomen, en dat Al-Shabaab in Mogadishu in 2017 bijna dagelijks aanslagen pleegde waardoor zij meer burgerslachtoffers maakten, overwegende dat Zuid- en Centraal-Somalië gebieden zijn waar terugkerende vreemdelingen momenteel een reëel risico lopen op ernstige schade als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict, zoals...

  Moties

  19637-2379

  03-04-2018

 • Moties

  32849-127

  27-03-2018

 • Nader gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. over geen plaats voor schaliegaswinning in Nederland (t.v.v. 32849-127)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 32 849 Mijnbouw Nr. NADER GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 120 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen draagvlak is voor de winning van schaliegas op Nederlands grondgebied; overwegende dat de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat er in de Structuurvisie Ondergrond geen ruimte wordt gereserveerd voor schaliegas; spreekt uit dat er geen plaats is voor schaliegaswinning in Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Nijboer Wassenberg Beckerman Yesilgöz-Zegerius Jetten Agnes Mulder Dik-Faber Sazias *) i.v.m. toevoeging medeondertekenaar ...

  Moties

  32849-128

  27-03-2018

123456...82volgende 15 resultaten