Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rutger Schonis

Schriftelijke vragen

 • Het bericht dat er afgelopen weekend zeecontainers in de Schelde terecht zijn gekomen

  ... 2019Z05229 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat er afgelopen weekend zeecontainers in de Schelde terecht zijn gekomen. (ingezonden 15 maart 2019) 1 Bent u bekend met de berichtgeving dat er door rukwinden in het afgelopen weekend verschillende zeecontainers in de Schelde terecht zijn gekomen 1) 2 Kunt u toelichten wie er verantwoordelijk is voor de bescherming van natuur en milieu in de overloop van de Schelde in de Westerschelde Kunt u daarbij toelichten hoe omgegaan wordt met vervuiling in de Westerschelde die is veroorzaakt door de haven Antwerpen 3 Kunt u aangeven wie er wettelijk aansprakelijk is voor de negatieve gevolgen voor natuur en milieu in en rondom de Westerschelde...

  Kamervragen

  15-03-2019

 • Het bericht ‘VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's’

  ... 2019Z04286 Vragen van de leden Schonis en Van Meenen (beiden D66) aan de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's’ (ingezonden 6 maart 2019) 1 Bent u bekend met het bericht dat middelbare scholen in krimpregio's verdwijnen 1) 2 Deelt u de constatering dat middelbare scholen dreigen te verdwijnen in zeker tien krimpregio's in het oosten van Nederland, Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland en dat daardoor leerlingen straks meer dan 20 kilometer moeten reizen om naar school te kunnen 3 Deelt u de mening dat dit zeer zorgelijk is en dat leerlingen recht hebben op goed en toegankelijk onderwijs, ook in krimpregio’s...

  Kamervragen

  06-03-2019

 • Het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus ’

  ... 2019Z03820 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’. (Ingezonden 26 februari 2019) 1 Bent u bekend met de berichten ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal’ 1) en ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’ 2) 2 Kent u de verontrustende feiten die in deze artikelen worden geschetst en hoe beoordeelt u deze Kunt u uw antwoord toelichten 3 Deelt u de mening dat nu het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN-verdrag) per 1 januari 2019 binnenvaartschepen verbiedt om te ontgassen rondom sluizen en dichtbevolkte gebieden er ook door het Rijk...

  Kamervragen

  26-02-2019

 • Het bericht locomotief ontspoort op Sloelijn bij Nieuwdorp

  ... 2019Z02479 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht locomotief ontspoort op Sloelijn bij Nieuwdorp. (ingezonden 8 februari 2019) 1 Kent u het bericht ‘Locomotief ontspoort op Sloelijn bij Nieuwdorp’ 1) 2 Had deze situatie niet kunnen worden voorkomen, aangezien in november 2017 en in december 2018 op dit tracé ook een ongeluk is gebeurd en de betrokken partijen daarna maatregelen hebben getroffen Zo nee, waarom niet 3 Wordt, ervan uitgaande dat er een evaluatie plaatsvindt van dit ongeluk, deze evaluatie gelijktijdig uitgevoerd met die van het ongeluk van afgelopen kerst Wanneer worden de resultaten hiervan verwacht 4 Vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie,...

  Kamervragen

  08-02-2019

 • De radio-uitzending 'Overheid is rem op vergroening'

  ... 2019Z02028 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de radio-uitzending 'Overheid is rem op vergroening' (ingezonden 5 februari 2019) 1 Kent u de radio-uitzending ‘Overheid is rem op vergroening’ 1) 2 Wordt in de Green Deal uitvoering gegeven aan de motie-Sienot c.s. over meten aan de pijp (Kamerstuk 31409, nr.179) Kunt u uw antwoord toelichten 3 Hoe gaat u in de Green Deal Scheepvaart ervoor zorgen dat de normering van oude scheepsmotoren er niet toe leidt dat oude schepen versneld uit de vaart genomen moeten worden 4 Op welke wijze gaat u ervoor zorg dragen dat de normering van scheepvaartmotoren niet leidt tot faillissement van de binnenvaarders 5 Kunt u toelichten op welke wijze de transitie...

  Kamervragen

  05-02-2019

 • Het bericht dat de risicoplafonds voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor wordt verruimd

  ...Wat zijn de plannen en doelen om deze wagons in de toekomst allemaal stil te maken (geluidsarm) 13 Wanneer is de pilot inzake reductie van geluidsoverlast in Brabant (Meteren) afgerond en kunnen de geleerde verbeteringen ook op de Twente lijn worden geïmplementeerd 14 Wat is de stand van zaken van de dialoog die u aankondigde in de brief van 20 december 2018 (Kamerstuk 29984, nr. 809) met de betrokken partijen van de Quick Scan voor de chemische clusters van Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Moerdijk en Delfzijl aangezien de treinen van deze clusters grotendeels langs Deventer het land uit worden getransporteerd 1) https://www.destentor.nl/deventer/zeker-weten-dat-bathmen-in-verzet-gaat-tegen-giftreinen~a750b93a/ Toelichting: Deze vragen dienen...

  Kamervragen

  01-02-2019

 • Het bericht 'Rechter: Biro moet van het fietspad'

  ... 2019Z01413 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Rechter: Biro moet van het fietspad'(ingezonden 28 januari 2019) 1 Kent u het artikel 'Rechter: Biro moet van het fietspad' 1) 2 Heeft u inmiddels het vonnis van de rechter op schrift gekregen, zoals aangegeven in genoemd artikel, waarin de Biro gelijk wordt gesteld aan een brommobiel 3 Worden de gemeenten die nodig zijn voor de uitvoering van dit vonnis bij het overleg betrokken 4 Wordt de kwetsbare groep verkeersdeelnemers, namelijk gehandicapten, voor wie de Biro als vervoermiddel is bedoeld, niet onevenredig getroffen door dit vonnis Houdt u hiermee rekening bij de uitvoering van het vonnis 1) Het Parool, 26 januari 2019, 'Rechter:...

  Kamervragen

  28-01-2019

 • Het bericht ‘Merwedebrug was bijna ingestort, Nederland aan ramp ontsnapt’

  ... 2019Z00752 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Merwedebrug was bijna ingestort, Nederland aan ramp ontsnapt’ (ingezonden 18 januari 2019) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Merwedebrug was bijna ingestort, Nederland aan ramp ontsnapt’ 1) 2 Is een restlevensduur van zes dagen een levensduur die volgens u als veilig bestempeld kan worden Zo ja, waarom wel Zo nee, waarom niet 3 Bij welke levensduur dan wel restlevensduur valt een brug of kunstwerk binnen een verhoogd risicoprofiel en wordt overgegaan tot versterking 4 Is dit aanleiding voor een onderzoek naar de restlevensduur van andere bruggen en kunstwerken 5 Deelt u de mening dat een actieplan voor langdurig onderhoud...

  Kamervragen

  18-01-2019

 • Het bericht dat er 277 containers overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden, waarvan drie met benzoylperoxide

  ...10 Op welke wijze zullen de gevolgen voor natuur en milieu van deze ramp op de midden en lange termijn opgelost worden 11 Heeft u kennisgenomen van de vele vrijwillige opruimacties die worden georganiseerd 12 Kunt u aangeven welke centrale coördinatie vanuit overheden plaatsvindt omtrent deze opruimacties en hoe dit door de verantwoordelijke overheden wordt gefaciliteerd 13 Zijn de vrijwilligers voldoende toegerust, bijvoorbeeld in de vorm van een centraal aanspreekpunt, materieel, informatievoorziening en veiligheidsinformatie 14 Bent u bereid om zo snel mogelijk zorg te dragen voor een gedegen en veilige (informatie)voorziening omtrent (vrijwillige) opruimacties op de Wadden Zo niet, waarom niet 15 Zal het leger, dat nu is ingezet om...

  Kamervragen

  07-01-2019

 • Het bericht 'Goederenlocomotief blokkeert weg na ontsporing'

  ... 2018Z24810 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Goederenlocomotief blokkeert weg na ontsporing'. (ingezonden 28 december 2018) 1 Kent u het bericht 'Goederenlocomotief blokkeert weg na ontsporing' 1) 2 Is de oorzaak van de ontsporing van de goederenlocomotief al bekend Zo ja, kunt u deze toelichten Zo nee, waarom niet en wanneer kunnen we meer informatie verwachten 3 Had deze situatie niet kunnen worden voorkomen, nu vorig jaar (2017) op dit tracé ook een ongeluk is gebeurd en ProRail daarna maatregelen heeft getroffen Zo nee, waarom niet 4 Vindt een evaluatie plaats van dit ongeluk en wordt de effectiviteit van de vorig jaar getroffen maatregelen daarbij betrokken...

  Kamervragen

  28-12-2018

 • De nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten

  ... 2018Z24782 Vragen van de leden Stoffer (SGP), Remco Dijkstra (VVD), Van der Graaf (ChristenUnie), Von Martels (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Van Aalst (PVV), Schonis (D66) en Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten. (ingezonden 27 december 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het voorstel om het tarief voor tachograafkaarten opnieuw te verhogen 2 Hoe waardeert u het voorstel van de producent van tachograafkaarten, Kiwa, om het tarief voor tachograafkaarten in 2019 opnieuw te verhogen, met ruim 5% 1) 3 Is de veronderstelling juist dat het tarief voor de Nederlandse tachograafkaart substantieel hoger ligt dan de tarieven in omliggende landen Is de veronderstelling juist dat...

  Kamervragen

  27-12-2018

 • Het bericht dat Prorail miljoenen betaalde voor grond aan ‘handige jongens’

  ... 2018Z24330 Vragen van het lid Schonis (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat ProRail miljoenen betaalde voor grond aan ‘handige jongens' (ingezonden 19 december 2018) 1 Kent u het artikel ‘ProRail betaalde miljoenen voor grond aan 'handige jongens'’ 1) 2 Is het waar dat ProRail in 2017 een ondernemer 18,1 miljoen euro betaalde voor stukken grond langs het spoor die de spoorbeheerder jaren geleden vrijwel voor niets had kunnen krijgen van NS Zo ja, kunt u toelichten waarom deze grond niet eerder is aangekocht 3 Is het waar dat er eerder een negatief advies is uitgebracht door het ministerie van IenW om deze grond aan te schaffen Zo ja, kunt u toelichten wat de reden daarvoor was en of er...

  Kamervragen

  19-12-2018

 • het bericht ‘Roep om geluidsschermen langs snelwegen in 't Gooi: ‘Elke nacht wakker’’

  ... 2018Z19693 Vragen van de leden Sienot en Schonis (beiden D66) aan minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Roep om geluidsschermen langs snelwegen in 't Gooi: ‘Elke nacht wakker’’ (ingezonden 1 november 2018) 1 Kent u het bericht: Roep om geluidsschermen langs snelwegen in 't Gooi: "Elke nacht wakker" 1) 2 Ben u ermee bekend dat er gemiddeld 71 decibel geluid van de snelweg A1 afkomt, met pieken tot wel 80 dB, terwijl de streefwaarde van Rijkswaterstaat 60 decibel is In hoeverre is het waar dat Rijkswaterstaat dit ‘goedkoop’ wilt oplossen 3 In welke mate ziet u kansen voor het bewonersplan om een geluidswal bedekt met zonnepanelen ('zonnegeluidswal') aan te leggen, waarmee de geluidsoverlast kan worden teruggedrongen...

  Kamervragen

  01-11-2018

 • Het bericht ‘TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op’

  ... 2018Z18904 Vragen van het lid Sienot en Schonis (beiden D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op’ (ingezonden 19 oktober 2018) 1 Bent u bekend met het artikel “TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op 1) 2 Kunt u aangeven welke rol het kabinet als tenderverlener speelt in deze contracten 3 Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de uitrol van windparken op zee indien Tennet en HEP er niet uit komen 4 Welke inzet pleegt u om te voorkomen dat dergelijke ontwikkelingen niet de uitrol van windparken op zee zullen belemmeren 1)...

  Kamervragen

  19-10-2018