Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rutger Schonis

Moties

 • Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Schonis over tariefdifferentiatie als stimulans voor emissieloos vrachtvervoer (t.v.v. 31305-283)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN SCHONIS Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 283 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het stimuleren van duurzaamheid en innovatie in de transportsector één van de doelen is van het invoeren van de vrachtwagenheffing; overwegende dat de huidige Europese wet- en regelgeving al de mogelijkheid biedt voor tariefdifferentiatie om schoon en duurzaam vrachtvervoer te stimuleren; verzoekt de regering in aanloop naar het wetsvoorstel ten aanzien van de invoering van de vrachtwagenheffing verschillende varianten voor tariefdifferentiatie uit te werken om schoon en duurzaam vrachtvervoer...

  Moties

  31305-286

  19-03-2019

 • Motie van de leden Kröger en Schonis over congestie, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit meenemen als criteria

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 305 Nr. 276 Krtiger Mobiliteitsbeleid MOTIE VAN DE LEDEN KIffiGER EN SCHONIS Voorgesteld 12 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, O—verwegende dat in overleg met lokale overheden wordt besloten op welke wegen de vrachtwagenheffing van toepassing zal zijn; Overwegende dat door een vrachtwagenheffing op snelwegen, vrachtverkeer naar het onderliggend wegennet kan gaan uitwijken; Overwegende dat dit gevolg heeft voor zowel de veiligheid, congestie en bereikbaarheid in steden en dorpen, als de luchtkwaliteit rond lokale wegen; Verzoekt de regering om in het afwegingskader voor de besluitvorming over op welke wegen de vrachtwagenheffing van toepassing zal zijn, ook congestie, bereikbaarheid,...

  Moties

  31305-276

  12-03-2019

 • Motie van de leden Van der Graaf en Schonis over de vrachtwagenheffing voor het gehele wegennet

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 305 Nr. 284 Mobiliteitsbeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN SCHONIS Voorgesteld 12 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is afgesproken zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing in te voeren, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de systematiek in de buurlanden, waaronder België; overwegende dat de geografische reikwijdte van de vrachtwagenheffing in België het gehele wegennet betreft, maar dat een groot deel van de wegen een nultarief heeft; verzoekt de regering in het wetsvoorstel de vrachtwagenheffing ten principale voor het gehele wegennet in te voeren, maar daarbij adaptief te werk te gaan...

  Moties

  31305-284

  12-03-2019

 • Motie van de leden Van der Graaf en Schonis over tariefdifferentiatie als stimulans voor emissieloos vrachtvervoer

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 305 Nr. 283 Mobiliteitsbeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN SCHONIS Voorgesteld 12 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het stimuleren van duurzaamheid en innovatie in de transportsector één van de doelen is van het invoeren van de vrachtwagenheffing; overwegende dat tariefdifferentiatie daar milieukenmerken een extra financiële prikkel zou geven aan de transportsector om de omslag te maken naar vrachtwagens met nulemissie; overwegende dat daarvoor verschillende varianten denkbaar zijn, zoals een nul- of halftarief voor emissieloze voertuigen, danwel een geleidelijk (in de jaren) oplopend tarief; overwegende dat de huidige Europese wet- en regelgeving...

  Moties

  31305-283

  12-03-2019

 • Motie van het lid Schonis c.s. over de besteding van de inkomsten uit de vrachtwagenheffing

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 305 Mobiliteitsbeleid • Nr. 282 MOTIE VAN HET LID SCHONIS C.S. Voorgesteld 12 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de inkomsten uit de vrachtwagenheffing in overleg met de sector worden teruggesluisd naar deze sector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto's en gelden voor innovatie in en verduurzaming: de terugsluis; • Overwegende dat het wetgevingstraject voor invoering van de vrachtwagenheffing moet leiden tot een afsprakenkader over de wijze waarop iFie terugsluis wordt vormgegeven; Verzoekt de regering om bij de voorbereiding van het wetsvoorstel, te onderzoeken op welke wijze de gelden beheerd kunnen worden zodat deze gelden beschikbaar...

  Moties

  31305-282

  12-03-2019

 • Motie van de leden Schonis en Kröger over een eerlijke vergelijking tussen verschillende vervoersmogelijkheden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 984 Nr. 817 Schonis Krtiger Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN DE LEDEN SCHONIS EN KRCOGER Voorgesteld 21 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor de internationale reiziger moeilijk is om een eerlijke vergelijking te maken op reistijd, prijs en milieu-impact tussen verschillende vervoersmogelijkheden om de bestemming te komen; overwegende dat bij websites van verschillende reisorganisaties alleen de optie vliegtuig of auto wordt aangeboden om naar de bestemming te reizen; verzoekt de regering om voor het einde van 2019 een eerlijke vergelijking mogelijk te maken voor de reiziger op reistijd, prijs en milieu-impact tussen auto, trein en vliegtuig...

  Moties

  29984-817

  21-02-2019

 • Motie van de leden Kröger en Schonis over onderzoek naar nieuwe internationale routes voor de nachttrein

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 984 Nr. 821 Krijger Schonis Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN DE LEDEN KIZCOGER EN SCHONIS Voorgesteld 21 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de nachttrein in potentie een aantrekkelijk alternatief voor vliegreizen op de middellange afstand kan zijn; Verzoekt de regering om te onderzoeken welke nieuwe internationale routes potentieel hebben en wat er nodig is om deze te realiseren en hierover de Kamer voor de zomer te informeren; En gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  29984-821

  21-02-2019

 • Moties

  29984-819

  21-02-2019

 • Motie van het lid Schonis over een convenant met lokale wegbeheerders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 398 Nr. 668 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID SCHONIS Voorgesteld 7 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat bij Strategisch Plan Verkeersveiligheid "Veilig van deur tot deur" een nulambitie is verwoord; Overwegende dat hoewel het kabinet hiermee ambitieuze doelen nastreeft, het nog ontbreekt aan financiële middelen om dit doel te kunnen bereiken; Overwegende dat de uitvoering van het strategisch plan hoofdzakelijk door wegbeheerders van provincies, waterschappen en gemeenten wordt gedaan; Verzoekt de regering om door middel een convenant afspraken met lokale wegbeheerders te maken over een vast percentage aan middelen voor het verbeteren van...

  Moties

  29398-668

  07-02-2019

 • Motie van het lid Stoffer c.s. over een toezichthouder en een meldingsplicht

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 398 Nr. 658 en gaat over tot de orde van de dag. Stoffer r,C c) KJPV4 \JO4-•■ CLI Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. Voorgesteld 22 januari 2019, De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering wetgeving zo aan te passen dat duidelijk een toezichthouder verantwoordelijk is voor het toezicht op bijzondere bromfietsen en dat in ieder geval een meldingsplicht geldt bij substantiële, technische wijzigingen, 2 ...

  Moties

  29398-658

  22-01-2019

 • Motie van het lid Schonis c.s. over toekomstperspectief bieden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 398 Nr. 657 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID SCHONIS C.S. Voorgesteld 22 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat er onduidelijkheid is over de herintroductie van de Stint op de openbare weg; Overwegende dat uit het onderzoek van TNO is gebleken dat de Stint na het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen weer veilig in gebruik genomen kan worden; Constaterende dat ondernemers en Icinderopvangsector niet langer gebruik kunnen maken van de Stint en geconfronteerd worden met een vervoersvraagstuk; Overwegende dat er een toelatingskader voor bijzondere bromfietsen in ontwikkeling is; verzoekt de regering om zo snel mogelijk toekomstperspectief...

  Moties

  29398-657

  22-01-2019

 • Motie van het lid Schonis over een green deal met de scheepvaartsector

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 409 Nr. 214 Zee- en binnenvaart MOTIE VAN HET LID, SCHONIS Voorgesteld 20 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat internationaal transport, zoals zeescheepvaart een significante bijdrage levert aan de uitstoot en vervuiling van onze zee, constaterende dat de Nederlandse zeescheepvaart een belangrijke schakel is in de logistieke keten en in april di,t jaar bij de IMO in Londen haar ambitie heeft uitgesproken om verder te verduurzamen, overwegende dat zeeschepen een lange levensduur hebben en versneld verduurzamen betekent dat de sector extra moet investeren in nieuwe aandrijfsystemen en technologie, overwegende dat Nederland streeft naar minder emissies van...

  Moties

  31409-214

  20-12-2018

 • Motie van de leden Schonis en Laçin over het wettelijk borgen van de vakbekwaamheid van machinisten en conducteurs

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-201.9 29 984 Nr. 802 Schonis Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN DE LEDEN SCHONIS EN LAgN Voorgesteld 13 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport naar voren is gekomen dat spoorwegondernemingen de vakbekwaamheid van machinisten onvoldoende borgen; - overwegende dat op dit moment wordt bekeken of nog meer sprinterlijnen gedecentraliseerd kunnen worden; overwegende dat het borgen van vakbekwaamheidseisen voor machinisten bij uitstek landelijk uniform en eenduidig moeten zijn; Overwegende dat naar aanleiding van de bevindingen van de ILT, de sector is verzocht om in het eerste kwartaal van 2019 maatregelen af...

  Moties

  29984-802

  13-12-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over voorsorteren op een realisatiebesluit in 2019 over de sluis bij Kornwerderzand (t.v.v. 35000-A-66)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 66 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de IJsselmeerregio haar regionale bijdrage van 73,5 miljoen euro en ambities heeft onderbouwd bij de presentatie van het ‘Bidbook verbreding sluis Kornwerderzand’; constaterende dat de Kamer diverse moties heeft aangenomen over het realiseren van de nieuwe verbrede sluis bij Kornwerderzand; overwegende dat het Rijk de rijksbijdrage van 30 miljoen euro wil reserveren tot medio 2019; verzoekt de regering om voor te sorteren op een realisatiebesluit...

  Moties

  35000-A-77

  04-12-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over in de proeftuinen zoeken naar mogelijkheden voor slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen en een multimodale aanpak (t.v.v. 35000-A-68)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 68 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot een Mobiliteitsfonds, waarbij de mobiliteit centraal staat in plaats van de modaliteit, aansluitend op de agenda voor slimme en duurzame mobiliteit; constaterende dat in het Regeerakkoord is afgesproken dat tot 2030 de verdeling van budgetten over de modaliteiten gelijk blijft; overwegende dat er ook nu vanuit het belang van de reizigers, het klimaat en een schone leefomgeving al behoefte is...

  Moties

  35000-A-71

  04-12-2018

1 2volgende 15 resultaten