Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Erik Ronnes

Schriftelijke vragen

 • Antwoorden op eerdere vragen inzake het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen

  ...9 Wat is de rol van de Kamer ten aanzien van het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren Wanneer kan de Kamer zich hier over uitspreken 10 Wat is de rol (zeggenschap en verantwoordelijkheden) van de betrokken gemeentes en provincies Zijn er reeds afspraken gemaakt met de provincies Noord-Brabant en Limburg met betrekking tot de procedure Zo ja, hoe luiden die afspraken 11 Kunt u aangeven wanneer u de brief van 6 november 2018 van Bewonersteam Buizen Brandevoort kunt beantwoorden Kunt u, zoals eerder al door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aan u is verzocht, een afschrift van deze reactie aan de Kamer doen toekomen 1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 359 ...

  Kamervragen

  20-03-2019

 • Het bericht dat het Ministerie van Financiën de beantwoording van Kamervragen over het handelen van het Bureau Kredietregistratie (BKR) met dat bureau heeft afgestemd

  ...1) NRC, 7 maart 2019 2) Aanhangsel van de handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 2715 Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Jasper van Dijk en Alkaya (beiden SP), ingezonden 8 maart 2019 (vraagnummer 2019Z04568) ...

  Kamervragen

  11-03-2019

 • Problemen met en leren van pilots aardgasvrije wijken voor de toekomstige wijkaanpak

  ...11 Kunt u aangeven wat het Programma Aardgasvrije Wijken inhoudt en op welke wijze de proeftuinen/pilotwijken hier een onderdeel van uitmaken 12 Kunt u inzichtelijk maken welke informatie ten aanzien van communicatie en participatie, kosten en mogelijke problemen en oplossingen van de 27 proeftuinen verzameld wordt en door wie en hoe de voortgang van de projecten gemonitord wordt, zodat het beoogde leereffect maximaal bereikt wordt (Kamerstuk 32847, nr. 429) 13 Hoe is dit geregeld of afgesproken in het Programma Aardgasvrije Wijken of het Kennis- en Leerprogramma (KLP) aardgasvrije wijken en hoe bent u daarbij betrokken Kunnen deze afspraken gedeeld worden met de Tweede kamer 14 Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze ingewonnen informatie en mogelijke...

  Kamervragen

  04-03-2019

 • Het bericht dat sommige kleine Europese landen in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten

  ... 2019Z01951 Vragen van de leden Sneller (D66) en Ronnes (CDA) aan de minister van Financiën over het bericht dat sommige kleine Europese landen in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten. (ingezonden 4 februari 2019) 1 Bent u bekend met het bericht 'Europese ministaatjes in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten' 1) 2 Herinnert u zich de zorgen die al tijdens het rondetafelgesprek over de herziene richtlijn betaaldiensten (15 november 2017) geuit werden over de capaciteit en kwaliteit van toezichthouders in kleinere lidstaten Is uw beeld dat dit in de tussentijd verbeterd is 2) 3 Bent u bekend met het artikel ‘Malta and Cyprus face growing pressure over money-laundering’ en het rapport van de Europese Commissie...

  Kamervragen

  04-02-2019

 • Problemen op de Maaslijn

  ... 2019Z00761 Vragen van de leden Amhaouch en Ronnes (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over problemen op de Maaslijn (ingezonden 18 januari 2019) 1 Kent u het bericht 'Reiziger op Maaslijn moet wachten op hopeloos verdeelde provincies' 1) 2 Is het u bekend dat de provincies Limburg en Gelderland onderling in conflict zijn over een nieuw miljoenentekort voor de Maaslijn Zo ja, wat is uw mening hierover 3 Kunt u aangeven hoe de financiële afspraken en verantwoordelijkheden thans luiden tussen de verschillende provincies en de rijksoverheid Wilt u daarbij aangeven welke bedragen (harde) infrastructuur dan wel materiaal betreffen en hoe de verhouding van financiën en kwaliteit is Hoe liggen deze afspraken...

  Kamervragen

  18-01-2019

 • De veiligheid van escaperooms in Nederland

  ... 2019Z00199 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de veiligheid van escaperooms in Nederland (ingezonden 10 januari 2019) 1 Kent u het bericht dat er tientallen escaperooms in Polen onveilig zijn 1) 2 Kunt u aangeven hoeveel locaties er in Nederland zijn waar één of meerdere escaperooms bezocht kunnen worden Voldoen deze locaties allen aan de eisen van het bouwbesluit en zijn voor deze locaties door gemeenten vergunningen verleend 3 Kunt u aangeven hoe de veiligheidsregels voor escaperooms in Nederland nu zijn Kunt u ook aangeven welke instanties daarbij een rol hebben 4 Is het u bekend of gemeenten ook geregeld controles uitvoeren Zo ja, wat is het resultaat daarvan Zo nee,...

  Kamervragen

  10-01-2019

 • Het bericht ‘De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet’

  ... 2018Z23981 Vragen van de leden Ronnes en Van Dam (beiden CDA) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet’(ingezonden 17 december 2018) 1 Herinnert u zich uw antwoorden op de Kamervragen over het bericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) bewust leemte laat in het toezicht 1) 2 Heeft u een verklaring voor de grote verschillen tussen banken ten aanzien van meldingen van ongebruikelijke transacties in de afgelopen jaren 3 Hebben deze verschillen de DNB ertoe bewogen te controleren hoe de banken hun systeem van meldingen van ongebruikelijke transacties hebben ingericht Zijn er bevindingen geweest op basis waarvan ook aan andere banken dan ING...

  Kamervragen

  17-12-2018

 • Het bericht ‘ING-top niet getoetst op witwaszaak’

  ...“Volgens bronnen toonde DNB-toezichtdirecteur Frank Elderson zich tevreden over het Stibbe-onderzoek en de belofte van topman Ralph Hamers om naleving van wet- en regelgeving voortaan onderdeel van de strategie van zijn bank te laten zijn. ‘We moeten verder met elkaar’, zou hij de ING-top bovendien hebben laten weten” Wat is uw oordeel daarover 13 Bent u bereid om deze vragen en de antwoorden daarop ook in afschrift aan de Europese Centrale Bank en de Europese Bankenautoriteit te sturen 14 Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden, dus voor het debat in de Kamer over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken 1) https://fd.nl/beurs/1281083/dnb-gaat-ing-top-niet-hertoetsen-om-witwaszaak 2) https://...

  Kamervragen

  12-12-2018

 • Het bericht 'Zorginstelling omzeilt winstverbod'

  ...11 Klopt het dat Cash Cure BV jaarlijks circa EUR 800.000 heeft gedeclareerd aan MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen voor bepaalde financiële diensten Klopt het dat Peter Lensselink full time bestuurder is van DeSeizoenen BV (en Care Shared Services BV) met een maximum salaris van 180.000 euro en tevens (indirect) bestuurder van CashCure BV 12 Kent u de bedragen die CashCure BV sinds haar oprichting medio 2014 aan aan MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen heeft gedeclareerd Klopt het dat er volgens de uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) geen personen werkzaam zijn bij CashCure BV 13 Is het in lijn met zowel de letter als de geest van de Wet normering topinkomens Zorg (WNTZorg) dat de heer Lensselink naast zijn full...

  Kamervragen

  06-12-2018

 • Problemen op de Maaslijn

  ... 2018Z22781 Vragen van de leden Amhaouch en Ronnes (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over problemen op de Maaslijn. (ingezonden 3 december 2018) 1 Kent u de berichten “Maaslijn blijft probleem: reiziger moet maar wennen aan storingen” en “Weer klachten over te volle treinen op de Maaslijn” 1) 2) 2 Deelt u de mening dat een structurele oplossing niet in de nabije toekomst gerealiseerd zal worden 3 Is er een verklaring voor het feit dat in 2018 de problemen op de Maaslijn flink zijn toegenomen Heeft u daarover contact gehad met de concessieverlener en de -houder Zo nee, waarom niet Zo ja, wat is daar de uitkomst van 4 Kunt u aangeven wat de oorzaken van de verstoringen zijn en wie daarvoor verantwoordelijk...

  Kamervragen

  03-12-2018

 • Het bericht ‘Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan’

  ... 2018Z22066 Vragen van de leden Nijboer (PvdA), Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan’ (ingezonden 23 november 2018) 1 Kent u het bericht ‘Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan’ 1) 2 Hoeveel klachten heeft de Huurcommissie tot nu toe dit jaar ontvangen en hoeveel verwacht de Huurcommissie nog te ontvangen 3 Hoe verklaart u de toename van het aantal geschillen In hoeveel procent van de gevallen is de huurder terecht naar de Huurcommissie gestapt 4 Valt de toename van het aantal geschillen mede te wijten aan verhuurders die steeds agressiever huren verhogen en steeds slechter onderhoud plegen 5 Hoe...

  Kamervragen

  23-11-2018

 • Parkeerplaatsen bij het belastingkantoor in Maastricht

  ... 2018Z20645 Vragen van de leden Ronnes en Van Helvert (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over parkeerplaatsen bij het belastingkantoor in Maastricht(ingezonden 9 november 2018) 1 Bent u van mening dat maatschappelijk vastgoed zo nuttig mogelijk aangewend zou moeten worden 2 Wat is uw mening over het feit dat de Rijksgebouwendienst over een flink aantal inpandige parkeergarages alsmede parkeerterreinen beschikt, die in de avonduren en weekenden vaak grotendeels leeg staan 3 Herinnert u zich de Kamervragen aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het herbestemmen van Rijksvastgoed 1) Zijn er feiten of omstandigheden die thans een ander standpunt zouden rechtvaardigen...

  Kamervragen

  09-11-2018

 • Het bericht ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond’

  ... 2018Z20134 Vragen van de leden Ronnes en Geurts (beiden CDA) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond’(ingezonden 6 november 2018) 1 Herkent u de in het artikel ‘Geld kan soms toch groeien op lapjes landbouwgrond’ genoemde praktijken van grondspeculatie met (landbouw-)grond 1) 2 Klopt het dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) momenteel niet kan ingrijpen, omdat er met een ‘slimmigheidje’ wordt voorkomen dat de landbouwgronden als beleggingsobject worden gezien 3 Wanneer gronden op papier in bezit en beheer zijn van particuliere beleggers, terwijl het feitelijk beheer wordt uitgevoerd door een derde (bijvoorbeeld een agrariër) en dus niet door de particuliere belegger,...

  Kamervragen

  06-11-2018

 • ING, dat de balans met 180 miljard euro bijstelde, de accountant die niet weet wat onder die post valt, de bank die zo bankenbelasting bespaarde en vervroegd staatssteun afloste in 2014 en begon met het uitbetalen van bonussen

  ...Betreft de volledige correctie uitsluitend 'notional cash pooling' producten 10 Indien u niet met absolute zekerheid kunt zeggen wat die onderliggende posten zijn, wilt u dan bij ING en/of de accountant en/of de toezichthouder opheldering vragen 11 Weet De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder wat de onderliggende posten van de correctie van 180 miljard euro zijn Zo ja, wat zijn die dan 12 Herinnert u zich dat u via een grafiek in bedekte termen meedeelde dat de leverage ratio van ING eind 2015 3,6% bedroeg, na de balanscorrectie 13 Is het waar dat de minimaal vereiste leverage ratio van ING 4% bedroeg in die tijd en dat ING met een leverage ratio van 3,6% helemaal niet de laatste staatssteun had mogen aflossen 14 Indien de kapitaal...

  Kamervragen

  06-11-2018

 • Het bericht ‘Rabobank en ABN AMRO missen derivatendeadline’

  ... 2018Z19560 Vragen van de leden Van der Linde (VVD) en Ronnes (CDA) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Rabobank en ABN AMRO missen derivatendeadline’ (Ingezonden 31 oktober 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Rabobank en ABN AMRO missen derivatendeadline’ uit het Financieele Dagblad van 26 oktober 2018 1) 2 Wat is uw reactie op het feit dat deze twee banken nu weer een belangrijke deadline missen Waarom hebben deze banken hun eerder opgelopen achterstand niet in kunnen halen Deelt u de mening dat deze kwestie zo snel mogelijk achter de rug moet zijn, zowel om ondernemers de duidelijkheid en de rust te geven die hun toekomt, als om deze smet op de financiële sector weg te nemen 3 Hebt u gesproken met vertegenwoordigers...

  Kamervragen

  31-10-2018

123456...8volgende 15 resultaten