Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Erik Ronnes

Moties

 • Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over het differentiëren van de overdrachtsbelasting (t.v.v. 32847-497)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN RONNES Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 497 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rente historisch laag is, dat een grote hoeveelheid goedkoop geld op zoek is naar rendement en dat in tegensteling tot veel andere vormen van beleggingen vastgoed voor (particuliere) beleggers een aantrekkelijke investering vormt, constaterende dat de overdrachtsbelasting voor woningen in 2011 is verlaagd van 6% naar 2%; overwegende dat (particuliere) beleggers de afgelopen jaren steeds meer bestaande koopwoningen hebben opgekocht om vervolgens te verhuren (buy-to-let), vooral in...

  Moties

  18-03-2019

 • Motie van de leden Ronnes en Koerhuis over nuancering van criteria of flankerend beleid voor corporatiewoningen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 30 196 Nr. 626 constaterende dat uit kostenoptimalisatiestudies blijkt dat de extra investeringen voor corporatiewoningen om te kunnen voldoen aan BENG-normen kunnen oplopen tot circa 30.000 euro per woning. overwegende dat corporaties deze extra investering door het passend toewijzen niet kunnen verrekenen in de huur en niet zelf de effecten krijgen van de lagere energierekening irei+gen, verzoekt de regering om in overleg met de corporaties te bezien of nuancering van criteria of flankerend beleid mogelijk is waarbij corporaties, maar ook eigenaren van particuliere woningen niet onnodig op kosten gejaagd worden terwijl de ambities ten aanzien van goed geïsoleerde huur- en koopwoningen...

  Moties

  30196-626

  13-03-2019

 • Motie van de leden Koerhuis en Ronnes over gemeenten informeren dat er geen sprake is van een absoluut gasaansluitverbod

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 30 196 Nr. 628 Duurzame ontwikkeling en beleid MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES Voorgesteld 13 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat eind vorig jaar de beide Kamers een amendement hebben aangenomen om de • gasaansluitplicht voor gemeenten om te zetten naar een warmteplicht, constaterende dat de regering in de ministeriële regeling met betrekking tot dit amendement eisen gesteld heeft aan gemeenten die in nieuwe plannen huizen op gas willen aansluiten; overwegende dat gemeenten die eisen te streng opvatten, omdat de ministeriële regeling niet transparant maakt hoe hoog de extra kosten en hoeveel de extra vertraging voor de woningbouw mogen zijn; overwegende...

  Moties

  30196-628

  13-03-2019

 • Motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over het differentiëren van de overdrachtsbelasting

  ... . 32 847 Integrale visie op de woningmarkt TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 Nr. 497 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN RONNES Voorgesteld 13 maart 2019 • - De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rente historisch laag is, dat een grote hoeveelheid goedkoop geld op zoek is naar rendement en dat in tegenstelling tot veel andere vormen van beleggingen vastgoed voor (particuliere) beleggers een aantrekkelijke investering vormt; constaterende dat de overdrachtsbelasting voor woningen in 2011 is verlaagd van 6% naar 2%; overwegende dat (particuliere) beleggers de afgelopen jaren steeds meer bestaande koopwoningen hebben opgekocht om vervolgens te verhuren (buy to let), vooral in (grotere) steden; overwegende...

  Moties

  32847-497

  13-03-2019

 • Motie van het lid Ronnes over platforms die verhuur faciliteren aansprakelijk stellen bij overtreding van regels

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 847 Nr. 500 en gaat over tot de orde van de dag Ronnes Integrale visie op de woningmarkt MOTIE VAN HET LID RONNES Voorgesteld 13 maart 2019 De Kamer, geboord de beraadslaging, constaterende dat in andere landen — zoals in Frankrijk — reeds wettelijk is vastgesteld dat platforms en websites die verhuur faciliteren medeaansprakelijk zijn voor verhuurders die de regels overtreden en dat hiermee voor ieder niet-geregistreerd appartement een boete kan worden opgelegd constaterende dat deze mogelijkheid door het kabinet niet wordt overwogen bij het voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen verzoekt de regering — evenals gebeurt in Frankrijk - ook platforms en websites die verhuur...

  Moties

  32847-500

  13-03-2019

 • Motie van het lid Ronnes c.s. over een noodplan woningbouw

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 847 Nr. 479 constaterende de realisatie van tijdelijke- of flexwoningen via een nationaal noodprogramma een snelle oplossing kunnen zijn om op lokaal niveau de tekorten op de woningmarkt te verminderen; verzoekt de regering een concreet noodplan woningbouw op te stellen om gemeenten, ontwikkelaars, investeerders en corporaties aan te zetten tot het realiseren van grote aantallen (tenminste 15.000 woningen per jaar) extra tijdelijke- of flexwoningen en de Kamer daarover halfjaarlijks te informeren; • verzoekt de regering hierbij de regelgeving specifiek voor tijdelijke woningbouw dusdanig aan te passen dat deze woningen maximaal voor 15 jaar (ipv) 10 jaar kunnen blijven staan; en gaat...

  Moties

  32847-479

  13-03-2019

 • Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over het screenen en aanpassen van regelgeving voor seniorenhuisvesting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 847 Nr. 480 constaterende dat er een groeiende behoefte is aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren, waaronder geclusterde woningbouw met opschaalbare zorg; constaterende dat daarvoor zijn recentelijk ook middelen beschikbaar gesteld via een stimuleringsregeling; overwegende dat wordt vergeten dat regelgeving voor toegelaten instellingen volkshuisvesting (corporaties) deze ontwikkeling juist tegenwerkt of bemoeilijkt; verzoekt de regering om op korte termijn de betreffende regelgeving in overleg met de woningcorporaties te screenen en waar nodig snel *met aanpassingen te komen; en gaat over tot de orde van de dag; Ronnes Dik-Faber...

  Moties

  32847-480

  13-03-2019

 • Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een onafhankelijke mkb-toets (t.v.v. 34986-31)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 986 Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 31 Voorgesteld De Kamer, *) i.v.m. wijziging in ondertekening gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van groot belang is dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet ook gebruiksvriendelijk is voor kleinere bedrijven; verzoekt de regering alvorens het Digitaal Stelsel Omgevingswet in te voeren een onafhankelijke Mkb-toets uit te laten voeren en de uitkomsten hiervan...

  Moties

  34986-59

  07-03-2019

 • Motie van de leden Ronnes en Sneller over handhaven van bestaande regels bij de bankenunie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 013 Nr. 206 Ronnes Sneller Toekomst financiële sector MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN SNELLER Voorgesteld 20 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat sinds de crisis van 2008 in Europa stappen zijn gezet om de financiële sector te reguleren onder de noemer ‘bankenunie' Overwegende dat er goede stappen zijn gezet om tot lagere bonussen en hogere buffers te komen, maar dat nog altijd niet alle banken in alle lidstaten veilig zijn en de risico's in het bankensysteem nog altijd aanzienlijk zijn; Verzoekt de regering zich te blijven inspannen voor het handhaven van • bestaande regels bij cie bankenunie en strengere bonusregels en buffers in EUverband. En gaat...

  Moties

  32013-206

  20-02-2019

 • Motie van de leden Ronnes en Sneller over het toezicht op het noodzakelijke niveau krijgen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 013 Nr. 205 Toekomst financiële sector MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN SNELLER Voorgesteld 20 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het toezicht op de financiële sector de afgelopen jaren enorm is toegenomen en dat het toezicht in Nederland professioneel wordt opgepakt; Overwegende dat vestiging in een EO-land voldoende is om financiële producten in andere EU-lidstaten aan te bieden, maar dat het niveau van toezicht k andere EO-landen nog niet altijd op het Nederlandse niveau is Verzoekt de regering te onderzoeken hoe het in EU-verband geregeld kan worden dat de Nederlandse toezichthouder meer handvatten krijgen om malafide aanbieders en hun producten op...

  Moties

  32013-205

  20-02-2019

 • Motie van het lid Ronnes c.s. over een update van de voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 986 Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) Nr. 26 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. Voorgesteld 19 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Bureau ICT-toetsing (BIT) op 7 september 2017 op het programma "Digitaal Stelsel Omgevingswet' (DSO) advies heeft uitgebracht; overwegende dat het programma DSO de digitale infrastructuur bouwt die noodzakelijk is voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet; in Oeceivile-s2 e0,5 verzoekt de regering het BIT n update te laten doen naar...

  Moties

  34986-26

  19-02-2019

 • Motie van de leden Bisschop en Ronnes over een onafhankelijke mkb-toets

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 986 Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN RONNES Voorgesteld 19 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het van groot belang is dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet ook gebruiksvriendelijk is voor kleinere bedrijven; verzoekt de regering alvorens het Digitaal Stelsel Omgevingswet in te voeren een onafhankelijke Mkb-toets uit te laten voeren en de uitkomsten hiervan te gebruiken voor een zo gebruiksvriendelijk mogelijk Digitaal Stelsel,...

  Moties

  34986-31

  19-02-2019

 • Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 34 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. Voorgesteld 16 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de toezichthouders op de financiële markten als taak hebben om bestuurders van financiële instellingen te toetsen op hun betrouwbaarheid en geschiktheid; Overwegende dat AFM/DNB en de ECB op aanwijzing van DNB ook tot hertoetsing van bestuurders over kunnen gaan, als hier een 'redelijke aanleiding' voor is, maar dat 'redelijke aanleiding' verder niet is gespecificeerd; Verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om wettelijk vast te leggen of anderszins te borgen dat in elk geval bij een schikking, boete...

  Moties

  31477-34

  16-01-2019

 • Motie van de leden Van Rooijen en Ronnes over contant afrekenen bij alle gemeenten

  ... TWEEDE KAMER .DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 27 863 Betalingsverkeer Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN RONNES Voorgesteld 15 januari 2019 Van Rooijen Ronnes De Kamer, gehoord de beraadslaging, En gaat over tot de orde van de dag Constaterende dat er in 2016 21 gemeenten waren, waar gemeentelijke diensten niet meer met contant geld kunnen worden afgerekend en dat dit aantal sindsdien mogelijk is toegenomen; ----- Overwegende dat contant geld een wettig betaalmiddel is en dat het door grote groepen in onze samenleving wordt gezien als het voorkeursbetaalmiddel, bijvoorbeeld ouderen of mensen die 'op budget' leven; Overwegende dat overheden een voorbeeldfunctie hebben, wat ook in het toestaan van betalingsopties tot uiting zou...

  Moties

  27863-76

  15-01-2019

 • Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Laan-Geselschap over de ladder voor duurzame verstedelijking (t.v.v. 32847-427)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN LAAN-GESELSCHAP Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 427 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor alle ruimtelijke besluiten van enige omvang die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, op grond van art. 3.6.lid 1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening, de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ moet worden gevolgd; overwegende dat de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ in de praktijk veel onderzoek, bureaucratie, lange procedures en veel kostbare tijd vergt; verzoekt de regering in overleg met VNG en IPO te onderzoeken hoe ‘de ladder’...

  Moties

  32847-460

  18-12-2018

123456...14volgende 15 resultaten