Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Erik Ronnes

Schriftelijke vragen

 • Het bericht dat dorpen leeglopen omdat de bouwprojecten niet loskomen

  ... 2019Z09988 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat dorpen leeglopen omdat de bouwprojecten niet loskomen (ingezonden 20 mei 2019) 1 Kent u het bericht “De dorpen lopen leeg omdat de bouwprojecten niet loskomen” 1) 2 Deelt u de conclusie dat het planaanbod voor woningbouw de komende jaren ontoereikend is om het woningtekort weg te werken, zoals blijkt uit een studie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) Zo nee, waarom niet Zo ja, welke acties gaat u nemen om het tij te keren 3 Herinnert u zich uw woorden: “Zachte plancapaciteit, harde plancapaciteit… uiteindelijk moet het gewoon omgezet worden in woningen. Dat is waar mensen op zitten te wachten”...

  Kamervragen

  20-05-2019

 • Het bericht dat er fors minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen zijn afgegeven

  ... 2019Z09289 Vragen van de leden Ronnes (CDA) en Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er fors minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen zijn afgegeven (ingezonden 13 mei 2019) 1 Kent u het bericht dat er fors minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen zijn afgegeven 1) 2 Hoe kan het volgens u dat in de eerste twee maanden van dit jaar 27 procent minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen zijn afgegeven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 3 Deelt u de conclusie dat het zorgelijk is dat er nu voor het eerst sinds het voorjaar van 2016 een forse daling wordt geregistreerd, terwijl dat haaks staat op het voorgenomen beleid 4 Is er naar uw mening sprake van een tijdelijke...

  Kamervragen

  13-05-2019

 • Het bericht 'Overloon vraagt om actie tegen ‘foute vluchtelingen’'

  ... 2019Z09085 Vragen van de leden Van Toorenburg en Ronnes (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht Overloon vraagt om actie tegen ‘foute vluchtelingen’ (ingezonden 7 mei 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht Overloon vraagt om actie tegen ‘foute vluchtelingen' en van de brief van de buurtbewoners van het ásielzoekerscentrum(AZC) 1) 2 Herkent u het beeld dat bij er de instanties een gevoel van machteloosheid bestaat zoals de inwoners stellen 3 Klopt het, dat ze er maar aan moeten wennen en dat de bewoners tijdens een bijeenkomst van politie en gemeente te horen hebben gekregen camera’s op te hangen, een hond te nemen, een hek te plaatsen en verdachte situaties meteen te melden via 112...

  Kamervragen

  07-05-2019

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Middendorp c.s. over het conform planning afronden van het voorlopig ontwerp

  ... VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8-M20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 34 293 Renovatie Binnenhof Nr 65 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP C S Voorgesteld 23 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er meerdere partijen betrokken Lijn hij de renovatie van hei Binnenhofcomplex waaronder meerdeie architecten en dat nu overwogen wordt een extra architect voor een specifiek deel van de renovatie in te huren, overwegende dat voor deze renovatie 475 miljoen euro (prijspeil 2015) is gereserveerd en dat deze in 5,5 jaar moet zijn afgerond en is afgesproken dat dere sober en doelmatig moet worden ungevoci d, erzockt de regering om, na een gezamenlijke toets door gebruikers en het Riiksvastgoedbedrijf het Voorlopig Ontwerp conform planning voor 1juli...

  Moties

  34293-65

  23-04-2019

 • Motie van het lid Ronnes c.s. over een openbare procedure voor de aanbesteding van opdrachten

  ... TVeWrgEadEerDjaaE r 2K01A8M-20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 34 293 Renovatie Binnenhof Nr 68 MOTIE VAN HET LID RONNES C S Voorgesteld 23 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door de geheimhouding aanbestedingen niet in openbaarheid plaatsvinden constaterende dat hiermee diverse (MKB) bedrijven buiten spel worden gezet om kans te maken mee te dingen naar een opdracht verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze en op welke onderdelen ook de aanbesteding van opdrachten voor de werkzaamheden zo maximaal mogelijk in een openbare procedure kan plaatsvinden en gaat over tot de orde van de dag Ronnes Drost Middendorp ...

  Moties

  34293-68

  23-04-2019

 • Motie van het lid Van Eijs c.s. over verbeteren van de governancestructuur

  ... VTeWrgaEdEerDjaaE r 2K01A8M-20E19R DER STATEN-GENERAAL 2 34 293 Renovatie Binnenhof Nr 69 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C S Voorgesteld 23 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constateiende dat er veel onrust en onduidelijkheid is ontstaan over de aanpak en architectenkt mc bij "Rerox d'ie Binnenhof' overwegende dat soberheid, doelmatigheid en realisatie binnen geplande budget en tijdsplanning tutgangpunten zijn en moeten blijven voor de renovatie, me:wegende dat een strakke sturing op planning van dc vcrschillende partijen betekent dat ze er alles aan moeten doen om bij te dragen aan de verschillende processtappen, o‘erwegende dat in de realisatie tevens met het oog op wet- en regelge\drig zoals brandveiligheid en asbestaspecten vertraging...

  Moties

  34293-69

  23-04-2019

meer moties