Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Erik Ronnes

Schriftelijke vragen

 • 2019Z07486 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van d...

  ... 2019Z07486 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de huurcommissie   Herinnert u zich uw antwoorden op de eerder gestelde Kamervragen over de Huurcommissie 1) Hoeveel extra budget heeft u aan de Huurcommissie beschikbaar gesteld om de achterstanden in te lopen en hoe wordt dit budget ingezet Is dit budget structureel of incidenteel ter beschikking gesteld Kunt u nader ingaan op de doorlooptijden en daarbij een overzicht geven van de doorlooptijden per soort geschil Wat zijn de oorzaken van het feit dat geschillen complexer worden Is er een relatie te leggen tussen aantallen klachten en de verschillende woningmarktregio’s...

  Kamervragen

  11-04-2019

 • De doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  ...12 Kunt u een reactie geven op de uitspraak van het EIB en anderen tijdens de rondetafel gebouwde omgeving van 28 maart 2019 dat andere energiebesparingsmaatregelen, zoals vloer- en spouwmuurisolatie, HR++ ramen en hybride warmtepompen, veel goedkoper zijn dan de wijkaanpak 13 Zijn stimulering en waar mogelijk bij vervangmomenten normering van deze goedkopere energiebesparende maatregelen geen onderdeel van het klimaatakkoord Zo ja welke, en waarom andere niet 14 Kunt u een schatting geven van hoeveel woningen onderdeel zouden kunnen zijn van de wijkaanpak, en hoeveel woningen, omdat zij bijvoorbeeld in een historisch stadcentrum liggen, buiten de gebouwde kom liggen of het gaat om lintbebouwing geen onderdeel uit kunnen maken van de wijkaanpak...

  Kamervragen

  10-04-2019

 • Woningbouw bij Utrecht

  ... 2019Z07279 Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over woningbouw bij Utrecht (ingezonden 10 april 2019) 1 Kent u het bericht ‘Elf windmolens en 227 hectare zonnepanelen in Rijnenburg en Reijerscop’ (AD/UN, 3 april) Kent u ook de eerdere plannen die voor woningbouw in dit gebied zijn ontwikkeld 1) 2 Bent u bekend met de onderbouwing van de provincie, die door het Rijk gesteund is, om de polder Rijnenburg van de gemeente Nieuwegein bij de gemeente Utrecht te voegen, met als doel de toekomstige verstedelijking, na afronding van Leidsche Rijn 2) 3 Wat is volgens u de meest ideale invulling voor het gebied van de polders Rijnenburg en Reijerscop in het licht van de gigantische woningbouwopgave...

  Kamervragen

  10-04-2019

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Nader gewijzigde motie van het lid Ronnes c.s. over een vrijstelling van de markttoets (t.v.v. 35036-25)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 036 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) Nr. NADER GEWIJZIGDE *) MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 19 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de bouw van middenhuurwoningen door marktpartijen nauwelijks van de grond komt en de behoefte aan dergelijke woningen groot en urgent is; overwegende dat corporaties middenhuurwoningen kunnen en willen realiseren, maar zich geplaatst zien voor...

  Moties

  35036-26

  02-04-2019

 • Gewijzigde motie van het lid Ronnes c.s. over een vrijstelling van de markttoets (t.v.v. 35036-19)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 036 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 19 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de bouw van middenhuurwoningen door marktpartijen nauwelijks van de grond komt en de behoefte aan dergelijke woningen groot en urgent is; overwegende dat corporaties middenhuurwoningen kunnen en willen realiseren, maar zich geplaatst zien voor toestemmingsprocedures...

  Moties

  35036-25

  02-04-2019

 • Motie van het lid Ronnes over het lokaal differentiëren van de DAEB-grenzen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 036 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) Nr. 18 MOTIE VAN HET LID RONNES Voorgesteld 27 maart 2019 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, • overwegende dat woningcorporaties zich in eerste instantie richten op diensten van algemeen economisch belang (DAEB-activiteiten) zoals het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen; overwegende dat de DAEB-grenzen landelijke bepaald zijn terwijl de commissie-Van Bochove adviseert om gemeenten...

  Moties

  35036-18

  27-03-2019

meer moties