Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Schriftelijke vragen

 • De invloed van de fossiele industrie op de inhoud van het onderwijs

  ...10 Kunt u een zo uitputtend mogelijk overzicht verschaffen van de bedrijven en hun vertegenwoordigers die, bijvoorbeeld in het Techniekpact 2020, Curriculum.nu of via overige routes meepraten over of invloed uitoefenen op de inhoud van het techniekonderwijs, zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs 11 Bent u bereid om de opstellers van de nog komende voortgangsrapportages van het Techniekpact 2020 te vragen extra aandacht te besteden aan het reële risico dat de invloed van fossiele bedrijven groter wordt dan redelijkerwijs wenselijk kan worden geacht vanuit het oogpunt van een duurzame toekomst Zo nee, waarom niet 12 Bent u bereid om schooldirecties, leraren, leerlingen, ouders en/of ontwikkelaars en uitgevers van lesmateriaal...

  Kamervragen

  13-03-2018

 • De handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol

  ... 2018Z02842 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol (ingezonden 19 februari 2018) 1 Bent u op de hoogte van de wijze waarop de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verzoeken tot handhavend optreden tegen overschrijding van het maximum aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol afwijst 1) 2 Bent u gekend in deze afwijzing, mede gezien het feit dat de bijgevoegde brief namens u is ondertekend en verzonden Zo ja, kunt u dit besluit toelichten Zo nee, hoe is het mogelijk dat deze brieven worden verstuurd uit uw naam 3 Hoe verhoudt deze afwijzing van het verzoek tot handhaving zich tot uw uitspraken tijdens het plenaire debat over het verslag...

  Kamervragen

  19-02-2018

 • Potentiële gevaren bij de nieuwe vliegroutes Lelystad

  ...Kunt u ook aangeven, voor zowel de dagelijkse gang van zaken in het Nederlandse luchtruim als voor het opstellen en doorvoeren van wijzigen van die dagelijkse gang, welke partijen op welke manier verantwoordelijk zijn voor welke, op enigerlei aan veiligheid gerelateerde, taken ...

  Kamervragen

  09-02-2018

 • Berichten in de media die het rapport 'Veiligheid Vliegverkeer Schiphol' van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) bevestigen

  ...17 Deelt u de mening dat met een significante daling van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol, naar bijvoorbeeld 300.000, zowel de klimaatdoelstellingen van Parijs, als de aanbevelingen uit het OVV-rapport veel beter te realiseren zijn Zo nee, waarom niet 1) https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2210/veiligheid-vliegverkeer-luchthaven-schiphol/publicatie#fasen 2) http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m35d9303513601f6a005a4d00d4000000.1c43e902190b20319ee0f0eb02d75a39/nos/docs/030118_luchtverkeersleiders.pdf 3) https://nos.nl/artikel/2210347-brandbrief-luchtverkeersleiders-het-hangt-hier-van-amateurisme-aan-elkaar.html 4) https://www.ad.nl/binnenland/kans-op-birdstrikes-bij-lelystad-tien-keer-groter~a70810e0/ 5) o.a. https://www.destentor.nl/...

  Kamervragen

  05-01-2018

 • Het feit dat ING voornemens is in de Dominicaanse Republiek een nieuwe kolencentrale te financieren

  ...‘Zo gaan de omstreden financiering van kolencentrales in Indonesië en de Dominicaanse Republiek gewoon door’, in artikel ‘ING tempert financiering energie uit kolen’. 2) https://www.aei.org/publication/odebrecht-scandal-threatens-dominican-president/, https://www.banktrack.org/blog/punta_catalina_the_coal_plant_project_that_keeps_on_giving_a_headache_to_european_banks 3) http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42346881 4) https://www.banktrack.org/news/odebrecht_corruption_in_dominican_republic_five_european_banks_urged_to_pull_out_of_dirty_coal_plant_financing ...

  Kamervragen

  21-12-2017

 • Het bericht dat de financiële sector vervuilers kan aanpakken

  ... 2017Z18644 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de financiële sector vervuilers kan aanpakken. (ingezonden 21 december 2017) 1 Kunt u een reactie geven op het bericht dat de financiële sector in actie wil komen voor het klimaat en met een nieuw rekenmodel goed zicht mogelijk maakt op milieu-effecten van geldverstrekking 1) 2 Deelt u de mening dat dit rekenmodel meer mogelijkheden geeft om publieke transparantie te bieden omtrent duurzaamheidsdoelstellingen en de praktische uitwerking van het duurzaamheidsbeleid van de financiële sector 3 Gezien het feit dat het grootste deel van investeringen om de klimaatdoelstellingen te halen door private partijen...

  Kamervragen

  21-12-2017

 • Het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking

  ...Academisch onderzoek staaft dat (zie https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/netherlands-and-uk-are-biggest-channels-for-corporate-tax-avoidance; zie ook Zucman) 8) https://nos.nl/artikel/2206095-nederland-ligt-nog-altijd-dwars-bij-eu-aanpak-belastingontwijking.html; http://www.spiegel.de/international/europe/eu-documents-reveal-how-benalux-blocked-tax-haven-laws-a-1061526.html 9) Bijvoorbeeld de Code of Conduct Group on Business Taxation (“Code of Conduct Group”) die, in samenwerking met High-Level Working Party on Tax Questions (“HLWP”) voor de hier relevante jurisdicties analyses en assessments heeft uitgevoerd ten aanzien van de criteria. ...

  Kamervragen

  15-12-2017

 • Het MAA-besluit

  ...schrijft: “Gezamenlijk is geconcludeerd dat naast snelheid ook zorgvuldigheid van cruciaal belang blijft, mede gezien de belangen en zorgen van omwonenden. Afgesproken is dat partijen in direct contact met elkaar staan om tot een gedragen oplossing te komen, waarbij zowel de belangen van de luchthaven als die van omwonenden worden afgewogen en waarbij de huidig vergunde gebruiksruimte randvoorwaardelijk blijft” 1) Waarom bent u deze afspraak niet nagekomen ten opzichte van andere partijen dan de Provincie Limburg en MAA 14 Bent u bereid het door u te nemen luchthavenbesluit daartoe uit te stellen om aldus het vertrouwen van omwonenden in een rechtvaardige behandeling van hun belangen en opvattingen te herstellen Zo nee, kunt u dit toelichten...

  Kamervragen

  11-12-2017

 • De indringende brief van 15.373 (klimaat)wetenschappers over de toestand van de aarde

  ...1) https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229 2) http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/dd/decarbonizing-development-report.pdf (pagina 4-5) 3) Ceballos, G., Ehrlich, P.R., Dirzo, R., 2017, Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines, Proceedings of the National Academy of Sciences, Volume 114 (30), pp. E6089-E6096 ...

  Kamervragen

  08-12-2017

 • Het artikel ‘Zo maken we het basisinkomen werkelijkheid’

  ...Zo nee, waarom niet 10 Deelt u de mening dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, los van de verhoging van de arbeidsparticipatie en meer betaald werk, een breed scala aan mogelijkheden heeft om doelen na te streven om Nederland in brede zin welvarender te maken, zoals het ontplooien van maatschappelijke activiteiten door meer vrije tijd voor vrijwilligerswerk, innovatie en de zorg voor het gezin en/of anderen 11 Bent u bereid om experimenten met een basiszekerheid of basisinkomen door gemeenten toe te staan om het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft terug te dringen Zo nee, waarom niet 12 Bent u bereid om experimenten met een basisinkomen door gemeenten toe te staan om Nederland in brede zin welvarender te maken...

  Kamervragen

  28-11-2017

 • Het bericht 'Steeds meer kinderen in 'plofklassen''

  ...krijgen, toch moeilijk hebben op de basisschool Kunt u bevestigen dat van de ondervraagde leerkrachten 64% aangeeft dat dit vooral komt doordat deze leerlingen onvoldoende individuele aandacht krijgen om goed mee te kunnen komen 4) Wat betekent de toename van volle klassen voor deze leerlingen binnen het passend onderwijs 13 Herkent u het beeld in het bovengenoemde onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies dat het aantal uur extra ‘handen’ in het primair onderwijs is afgenomen sinds de invoering van passend onderwijs (van 3,6 uur naar 2,3 uur) Kunt u een overzicht geven van het aantal leerlingen met ondersteuningsbehoefte ten opzichte van het aantal leraren en onderwijsondersteunend personeel 14 Bent u bereid om deze grote groei...

  Kamervragen

  17-11-2017

 • Het verhogen van de CO2 reductiedoelstelling naar 55%

  ...1) https://twitter.com/MinisterieEZK/status/930832026122575872 2) https://germanwatch.org/en/download/20503.pdf 3) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/46/co2-uitstoot-vrijwel-even-hoog-in-derde-kwartaal-2017 4) https://nl.ambafrance.org/Frankrijk-het-eerste-land-dat-de-uitstoot-van-koolwaterstoffen-verbiedt ...

  Kamervragen

  17-11-2017

 • De evaluatie van het project Schoon Belonen

  ...Zo nee, kunt u dit toelichten 9 Deelt u de mening dat Schoon Belonen in deze vorm geen landelijk implementeerbaar systeem heeft opgeleverd, waarmee de doelstelling om de hoeveelheid flesjes in het zwerfafval binnen drie jaar met 90% te reduceren gehaald wordt Zo nee, kunt u dit toelichten 10 Deelt u de mening dat deze pilot geen landelijk dekkend alternatief heeft opgeleverd voor de door adviesbureau CE Delft in september 2017 beschreven statiegeldsystemen Zo nee, kunt u dit toelichten 11 Bent u, nu alle informatie over prijsprikkels en alternatieven voorhanden is, bereid alsnog te besluiten tot de uitbreiding van het statiegeldsysteem naar flesjes en blikjes Zo nee, kunt u dit toelichten 12 Wanneer kan de Kamer de evaluatie van de Raamovereenkomst...

  Kamervragen

  17-11-2017

 • Onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt

  ... 2017Z15536 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt (ingezonden 16 november 2017) 1 Kent u het promotieonderzoek ‘Tourism's impact on climate change and its mitigation challenges’ van Paul Peeters (Technische Universiteit Delft) over de effecten van de luchtvaart op de haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen 1) 2 Deelt u de conclusie uit het onderzoek dat de groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt Zo nee, waarom niet 3 Erkent u ook de constatering van de onderzoeker dat zelfs draconische maatregelen zoals een 200 procent tickettaks, koolstofbelasting,...

  Kamervragen

  16-11-2017

 • Het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

  ...Zo nee, waarom niet 10 Kunt u ook een tijdspad van 2018 tot 2030 met tussentijds afrekenbare emissiereductiedoelen opstellen Zo nee, waarom niet 11 Wanneer kan de Kamer het Nederlandse Integraal Nationaal Energie- en klimaatplan (INEK) verwachten 1) http://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report 2) https://science2017.globalchange.gov/ ...

  Kamervragen

  14-11-2017

123volgende 15 resultaten