Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Schriftelijke vragen

 • Het bericht 'Steeds meer kinderen in 'plofklassen''

  ...krijgen, toch moeilijk hebben op de basisschool Kunt u bevestigen dat van de ondervraagde leerkrachten 64% aangeeft dat dit vooral komt doordat deze leerlingen onvoldoende individuele aandacht krijgen om goed mee te kunnen komen 4) Wat betekent de toename van volle klassen voor deze leerlingen binnen het passend onderwijs 13 Herkent u het beeld in het bovengenoemde onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies dat het aantal uur extra ‘handen’ in het primair onderwijs is afgenomen sinds de invoering van passend onderwijs (van 3,6 uur naar 2,3 uur) Kunt u een overzicht geven van het aantal leerlingen met ondersteuningsbehoefte ten opzichte van het aantal leraren en onderwijsondersteunend personeel 14 Bent u bereid om deze grote groei...

  Kamervragen

  17-11-2017

 • Het verhogen van de CO2 reductiedoelstelling naar 55%

  ...1) https://twitter.com/MinisterieEZK/status/930832026122575872 2) https://germanwatch.org/en/download/20503.pdf 3) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/46/co2-uitstoot-vrijwel-even-hoog-in-derde-kwartaal-2017 4) https://nl.ambafrance.org/Frankrijk-het-eerste-land-dat-de-uitstoot-van-koolwaterstoffen-verbiedt ...

  Kamervragen

  17-11-2017

 • De evaluatie van het project Schoon Belonen

  ...Zo nee, kunt u dit toelichten 9 Deelt u de mening dat Schoon Belonen in deze vorm geen landelijk implementeerbaar systeem heeft opgeleverd, waarmee de doelstelling om de hoeveelheid flesjes in het zwerfafval binnen drie jaar met 90% te reduceren gehaald wordt Zo nee, kunt u dit toelichten 10 Deelt u de mening dat deze pilot geen landelijk dekkend alternatief heeft opgeleverd voor de door adviesbureau CE Delft in september 2017 beschreven statiegeldsystemen Zo nee, kunt u dit toelichten 11 Bent u, nu alle informatie over prijsprikkels en alternatieven voorhanden is, bereid alsnog te besluiten tot de uitbreiding van het statiegeldsysteem naar flesjes en blikjes Zo nee, kunt u dit toelichten 12 Wanneer kan de Kamer de evaluatie van de Raamovereenkomst...

  Kamervragen

  17-11-2017

 • Onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt

  ... 2017Z15536 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt (ingezonden 16 november 2017) 1 Kent u het promotieonderzoek ‘Tourism's impact on climate change and its mitigation challenges’ van Paul Peeters (Technische Universiteit Delft) over de effecten van de luchtvaart op de haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen 1) 2 Deelt u de conclusie uit het onderzoek dat de groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt Zo nee, waarom niet 3 Erkent u ook de constatering van de onderzoeker dat zelfs draconische maatregelen zoals een 200 procent tickettaks, koolstofbelasting,...

  Kamervragen

  16-11-2017

 • Het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

  ...Zo nee, waarom niet 10 Kunt u ook een tijdspad van 2018 tot 2030 met tussentijds afrekenbare emissiereductiedoelen opstellen Zo nee, waarom niet 11 Wanneer kan de Kamer het Nederlandse Integraal Nationaal Energie- en klimaatplan (INEK) verwachten 1) http://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report 2) https://science2017.globalchange.gov/ ...

  Kamervragen

  14-11-2017

 • Het rapport Breaking the Barriers to the Circular Economy

  ... 2017Z15329 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport Breaking the Barriers to the Circular Economy. (ingezonden 14 november 2017) 1 Bent u bekend met het rapport 'Breaking the Barriers to the Circular Economy', waaruit blijkt dat de circulaire economie nog onvoldoende momentum heeft 1) 2 Neemt u de geconstateerde knelpunten (te lage grondstofprijs, gebrekkige consumentenkennis en tekortschietende gedragsverandering) serieus Hoe gaat u deze knelpunten oplossen 3 Deelt u het standpunt uit het rapport dat de lage prijs voor nieuwe grondstoffen (virgin materials) ten opzichte van gerecyclede grondstoffen een van de grootste barrières is op weg naar een circulaire economie Zo...

  Kamervragen

  14-11-2017

 • Het nieuws dat inwoners van Warmenhuizen al 25 jaar op sterk vervuilde bodem leven

  ... 2017Z15327 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het nieuws dat inwoners van Warmenhuizen al 25 jaar op sterk vervuilde bodem leven. (ingezonden 14 november 2017) 1 Kent u het bericht dat inwoners van Warmenhuizen al 25 jaar op een sterk vervuilde bodem leven 1) Hoe beoordeelt u deze gevaarlijke situatie 2 Hoe kan het zo zijn dat de bewoners en de gemeente niet op de hoogte waren van de levensgevaarlijke bodem- en bodemwaterkwaliteit 3 Zijn er tekortkomingen in de wet- en regelgeving die het onmogelijk maken voor lokaal bestuur of toezichthouder om tijdig in te grijpen Zo ja, welke Zo nee, welke instantie(s) is (zijn) hier tekortgeschoten en welke mogelijke hiaten zijn er in wet-...

  Kamervragen

  14-11-2017

 • Het feit dat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer sterk is toegenomen en nieuwe recordhoogtes heeft bereikt en het nieuws dat de klimaatmaatregelen van de regering slechts de helft van de klimaatdoelen binnen bereik brengen

  ...8 Deelt u de mening dat u daarom moet komen met een plan voor een snelle en drastische emissiereductie binnen uw eigen regeerperiode, zeker nu het PBL concludeert dat het regeerakkoord slechts de helft van de emissiereductie uitdaging dekt 5) 9 Deelt u de mening dat het verkleinen van de veestapel en het zo snel mogelijke sluiten van alle kolencentrales op korte termijn noodzakelijk zijn om de concentratie van broeikasgassen terug te dringen Zo nee, waarom niet 1) https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record 2) http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2017/analyse-regeerakkoord-maatregelen-brengen-helft-klimaatdoel-in-zicht 3) https://www.ecn.nl/nl/energieverkenning/ 4) https://www.cbs.nl/nl-nl/...

  Kamervragen

  02-11-2017

 • De Jonge Klimaatagenda

  ... 2017Z14358 Vragen van de leden Beckerman (SP), Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Jonge Klimaatagenda(ingezonden 27 oktober 2017) 1 Hebt u kennisgenomen van de Jonge Klimaatagenda die is gepresenteerd op de Jonge Klimaattop 1) 2 In hoeverre erkent u het belang van de stem van jongeren in het klimaatbeleid, aangezien dit de groep is voor wie het huidige klimaatbeleid de grootste gevolgen gaat hebben Kunt u antwoord toelichten 3 Op welke wijze kunnen jongeren, zowel in het algemeen als meer specifiek met het oog op deze agenda, betrokken worden bij de verdere besluitvorming inzake het klimaatbeleid zodat zij invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun eigen toekomst 4 Op...

  Kamervragen

  27-10-2017

 • Het bericht dat olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs beïnvloeden

  ... 2017Z13792 Vragen van de leden Kwint (SP) en Van Raan (PvdD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs beïnvloeden. (ingezonden 16 oktober 2017) 1. Wat vindt u ervan dat olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs beïnvloeden, aldus het onderzoek van de Correspondent waaruit blijkt dat kinderen worden bestookt met argumenten van de fossiele industrie op school 1) 2. Hoe verhoudt dit onderzoek met het daarin genoemde lesmateriaal van onder andere de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich tot uw uitspraak dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zich niet herkent in het beeld dat bedrijven scholen gebruiken om draagvlak te verwerven voor...

  Kamervragen

  16-10-2017

 • Het door Shell georganiseerde festival Generation Discover 2017

  ...11 Deelt u, in het kader van de diverse ambitieuze duurzaamheidsverplichtingen waar Nederlands zich aan heeft gecommitteerd, de mening dat het onwenselijk is dat dergelijke ideeën worden verspreid onder jonge en dus sterk beïnvloedbare kinderen Zo nee, waarom niet ...

  Kamervragen

  28-09-2017

 • De APA-/ATR-praktijk

  ...een rol speelt Kunt u een overzicht geven van situaties die bij u bekend zij waarin hybride entiteiten een rol spelen 15 Wordt in een ruling waarbij sprake is van een informeel kapitaal per transactie een 'arm’s length' prijs vastgesteld Wordt per transactie de omvang van de storting van informeel kapitaal bepaald 16 Kunt u uitleggen hoe wordt vastgesteld aan welke landen informatie over de ruling moet worden uitgewisseld en welke informatie moet worden uitgewisseld, bij de afgifte van een ruling waarin sprake is van de toepassing van informeel kapitaal en de winst volgens de 'transactional net margin method' is vastgesteld 17 Hoe verloopt de informatie-uitwisseling in een situatie waarin sprake is van informeel kapitaal zonder ruling...

  Kamervragen

  25-09-2017

 • De gevolgen van de uitspraak in de Milieudefensie rechtszaak

  ...1) Kenmerk IENM/BSK-2017/185888, www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2017/08/beslissing-Ministerie.pdf 2) https://www.destentor.nl/raalte/protest-laait-weer-op-in-marieneuml-nheem-na-verwoestende-brand-in-erichem~aa5c5703/ 3) https://www.tubantia.nl/almelo-e-o/verzet-uit-bornerbroek-tegen-xl-park~a996f80b 4) https://www.tubantia.nl/dinkelland/vergunning-over-omstreden-megastal-in-weerselo-betwist~a6ce7b04/ 5) https://www.tubantia.nl/tubbergen/massaal-verzet-tegen-megastal-bij-geesteren~a9a6b277/ Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Raan (PvdD), ingezonden 8 september 2017 (vraagnummer 2017Z11754) ...

  Kamervragen

  19-09-2017

 • De gevolgen van de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie

  ...van de uitspraak van de rechtbank voor de plannen voor de uitbreiding van de Rotterdam The Hague Airport 14 Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit project niet kan worden voortgezet Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven Zo nee, kunt u dit toelichten 15 Wat zijn de consequenties voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen Zo nee, kunt u dit toelichten 16 Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor de voorgenomen verbreding van de A27 17 Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit project niet kan worden voortgezet Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven Zo nee, kunt u dit...

  Kamervragen

  14-09-2017

 • De uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie rechtszaak.

  ... 2017Z11884 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie. (ingezonden 12 september 2017) 1 Deelt u de mening dat het beschamend is dat de Nederlandse Staat in drie jaar tijd drie maal terecht is gewezen door de rechtbank aangaande de luchtkwaliteit in Nederland, te weten de zaak inzake de maximumsnelheid op de A13 1), Urgenda vs. de Staat 2) en Milieudefensie vs. de Staat 3) Zo nee, waarom niet 2 Welke maatregelen gaat u per wanneer versnellen Hoe kan de Kamer de effecten van die maatregelen controleren Kunt u een tijdspad geven met tussendoelen Zo nee, waarom niet 3 Erkent u dat er een handhavingsvacuüm bestaat tussen gemeenten, provincies...

  Kamervragen

  12-09-2017

1 2volgende 15 resultaten