Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

  ...VU/CE Delft 4) Website GGD Rotterdam Rijnmond, GGD advies over mogelijke uitbreiding Rotterdam The Hague Airport, 22 februari 2017 (https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezond-leven-wonen/vliegverkeer/2017-005_GGD_advies_over_mogelijke_uitbreiding_RTHA.PDF) Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Laçin (SP), ingezonden 10 juli 2018 (vraagnummer 2018Z13915). ...

  Kamervragen

  11-07-2018

 • De jaarlijkse milieuschade van ruim 37 miljard euro

  ...Kunt u schatten welke milieukosten microplastics met zich meebrengen Zo nee, waarom niet 1) http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-monetaire-mileuschade-in-Nederland-3206.pdf 2) Schade door stikstof en koolstof mogelijk veel hoger dan 31 mrd euro, Financieel Dagblad 25 juni 2018. 3) http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-monetaire-mileuschade-in-Nederland-3206.pdf 4) U betaalt zelf de schade van goedkoop eten, de Volkskrant 16 juni 2018. 5) https://www.zakenreisnieuws.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/luchtvaart-blijft-achter-bij-beperken-uitstootutm_source=Luchtvaartnieuws+-+Zakenreisnieuws&utm_campaign=89e50ce07e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_21_10_54&utm_medium=email&utm_term=0_df5c469e6c-89e50ce07e-80432721...

  Kamervragen

  27-06-2018

 • Het gebruik van de vierde baan op Schiphol

  ... 2018Z12434 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van de vierde baan op Schiphol. (ingezonden 26 juni 2018) 1 Kent u de flight-tracking website Casper Flight Tracking 1) 2 Kunt u bevestigen dat in de vijf tijdslots op 9 mei 2018 waarin sprake is geweest van een vierde baangebruik, er niet meer dan 80 vliegtuigbewegingen zijn geweest 3 Kunt u aangeven hoeveel vliegtuigbewegingen er geweest zijn tijdens de vijf tijdslots waarin sprake is geweest van een vierde baangebruik Zo nee, waarom niet 4 Is er volgens u sprake geweest van omstandigheden waardoor de regel van het gebruik van de vierde baan niet van toepassing zou zijn 5 Kunt u voor het jaar 2016 en 2017 per dag aangeven wat...

  Kamervragen

  26-06-2018

 • Het bericht dat twee NGO’s een klachtenprocedure zijn gestart tegen het Oekraïense kippenbedrijf MHP, dat zaken doet met Nederlandse bedrijven die hiervoor exportkredietverzekeringen hebben afgesloten bij Atradius DSB

  ... 2018Z12043 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat twee NGO’s een klachtenprocedure zijn gestart tegen het Oekraïense kippenbedrijf MHP, dat zaken doet met Nederlandse bedrijven die hiervoor exportkredietverzekeringen hebben afgesloten bij Atradius DSB. (ingezonden 21 juni 2018) 1 Bent u bekend met de inhoud van de klachten die de niet-gouvertnementele organisaties (ngo's) Accountabilty Counsel en Central and Eastern European Bankwatch Network hebben ingediend bij de International Finance Corporation, onderdeel van de World Bank Group en de European Bank for Regional Development over de megakippenboerderij in het Oekraïense Vinnytsia, eigendom van het Oekraïense bedrijf MHP 1) Bent...

  Kamervragen

  21-06-2018

 • Geluidsnormen op Schiphol

  ...MER berekeningen’ van 23 maart 2004 versie 1.0, in het bijzonder ‘Diagram 5 Voldaan aan richtlijnen MER’ op pagina 12 3) 14 Bent u bekend met de ‘Richtlijnen voor het milieu-effectrapport’ van Januari 2004, in het bijzonder tabel 4.3 Criteria voor gelijkwaardige overgang op pagina 11 3) 15 Bent u bekend met Artikel XII (Overgangsbepaling geluidbelasting) van de wijzigingswet van 27 juni 2002 (wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol), in het bijzonder lid a en lid c 16 Bent u het eens met de stelling dat Diagram 5 in combinatie met tabel 4.3 de praktische uitwerking is van Artikel XII, lid a en lid c 17 Bent u het eens met de stelling dat een herberekening van de milieueffecten...

  Kamervragen

  29-05-2018

 • Nieuwe budgetvluchten naar New York

  ...welke mogelijkheden ziet u hiervoor Zo nee, kunt u dit toelichten 6 Deelt u de mening dat voor de toekenning van slots gebruik dient te worden gemaakt van tenminste de volgende duurzaamheidscriteria: - de laagste uitstoot van CO2 per vliegtuig op basis van de eigenschappen van desbetreffend vliegtuigtype; - de laagste uitstoot van NOx per vliegtuig op basis van de eigenschappen van desbetreffend vliegtuigtype; en - de laagste geluidsproductie per vliegtuig op basis van de door een onafhankelijke, daartoe gecertificeerde, instantie voor desbetreffend vliegtuigtype Zo nee, kunt u dit toelichten 7 Kunt u deze vragen beantwoorden voor het plenaire debat over Schiphol en Lelystad Airport op 15 mei 2018 1) 7 mei 2018, Nrc Next, ‘Budgetmaatschappij...

  Kamervragen

  08-05-2018

 • Het CBS-rapport Groene Groei

  ... 2018Z08377 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Financiën en minister van Economische Zaken en Klimaat over het CBS-rapport Groene Groei (ingezonden 7 mei 2018) 1 Wat vindt u van de bevinding van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport Groene Groei dat het aandeel milieubelastingen en –heffingen in het totaal aan belastingen is afgenomen 1) 2 Deelt u de conclusie van het CBS dat daarmee “geen sprake [is] van verdere ‘vergroening’ van het belastingstelsel” 2) 3 Kunt u aangeven hoe deze afname aan milieubelastingen en -heffingen zich verhoudt tot het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de uitspraak van het kabinet "het groenste kabinet ooit te zijn" Zo nee, waarom niet 4 Deelt u de...

  Kamervragen

  07-05-2018

 • Het ETS in het kader van het rapport Groene groei van het CBS

  ... 2018Z08273 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het ETS in het kader van het rapport Groene groei van het CBS (ingezonden 3 mei 2018) 1 Kent u het rapport Groene groei van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 1) 2 Hoe verklaart u dat Nederland in 2016 ten opzichte van 2005 een reductie van slechts 4,3% in de ETS 2) (Emissions Trading System)-sectoren heeft behaald, ver onder het Europese gemiddelde van 27% 3 Botst de Europese ETS-richtlijn (2021-2030) waarin bepaald wordt om emissierechten (bij een te groot overschot) op te kopen en toe te voegen aan de markstabilisatiereserve (MSR) of vanuit het MSR terug naar de markt te laten vloeien (bij een...

  Kamervragen

  03-05-2018

 • Het bericht ‘CM en SuperRebel lanceren Qrtsjing'

  ... 2018Z07905 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘CM en SuperRebel lanceren Qrtsjing' (ingezonden 26 april 2018) 1 Kent u het bericht 'CM en SuperRebel lanceren Qrtsjing’ 1) 2 Deelt u de mening dat het onnodig gecompliceerd is dat de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en andere overheidsinstanties bij elke betaling verplicht stellen dat er een 16-cijferige code als betalingskenmerk dient te worden overgetikt, met alle risico's op fouten van dien 3 Deelt u de mening dat een klantvriendelijker betaalsysteem door de overheid ontwikkeld zou moeten worden voor betalingen die door ondernemers en burgers aan de overheid moeten worden gedaan Zo nee, waarom niet Zo ja, heeft...

  Kamervragen

  26-04-2018

 • De schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol

  ... 2018Z07848 Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (PvdD) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol (ingezonden 25 april 2018) 1 Kent u het bericht ‘Luchtkwaliteit IJmond en Schiphol blijft probleem’ 1) 2 Hoe beoordeelt u de conclusie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat ook in 2030 rond Schiphol nog sprake zal zijn van overschrijding van de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide 2) 3 Hoe verhoudt deze conclusie zich tot uw inspanningen in het kader van het Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 4 Deelt u de mening dat een verdere groei van het aantal vluchten op Schiphol zeer...

  Kamervragen

  25-04-2018

 • Dubbele petten van Pieter van Geel

  ... 2018Z07420 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de dubbele petten van Pieter van Geel (ingezonden 19 april 2018) 1 Hoe beoordeelt u het feit dat de voorzitter van de commissie die een nieuw beleidskader voor de Oostvaardersplassen ontwikkelt, de heer Pieter van Geel, tevens lid is van de Raad van Toezicht van de Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL) 2 Deelt u de mening dat het toekomstige beleid van de Oostvaardersplassen (grote) invloed heeft op de verdere ontwikkeling van Lelystad Airport Zo nee, kunt u dit toelichten 3 Hoe beoordeelt u in dit kader het feit dat één van de beslispunten uit het initiatiefvoorstel ‘Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen’...

  Kamervragen

  19-04-2018

 • De drang naar groei binnen de luchtvaartsector

  ...10 Op welke wijze zult u de resultaten van het aanvullende onderzoek naar het risico van vogeltrek voor het luchtverkeer van en naar Lelystad onder de 1800 meter meenemen in de beoordeling van dan wel de besluitvorming op basis van de milieueffectrapportage 11 Kunt u toelichten waarom, volgens het Luchthavenbesluit, nieuwe gevallen van gebruik of bestemming die een sterk vogelaantrekkende werking hebben verboden zijn, maar nieuwe activiteiten zoals het uitbreiden van een luchthaven in een gebied dat van zichzelf al een vogelaantrekkende werking heeft, wel zouden zijn toegestaan 12 Welke consequenties heeft het feit dat de uitbreiding van Lelystad Airport valt onder de Crisis- en Herstelwet op de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad...

  Kamervragen

  16-04-2018

 • Het bericht dat het ABP 174 miljoen euro in de palmolie-industrie investeert

  ...het ABP dat 174 miljoen euro in destructieve palmolieplantages in Papua (Indonesië) investeert 1) 2 Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat hierbij sprake is grootschalige ontbossing van primair en ongerept oerwoud, dat hierbij sprake is van mensenrechtenschendingen en dat het hierbij gaat om een gebied waar vijf procent van alle diersoorten leeft Zo nee, waarom niet 3 Deelt u de mening van de hoogleraar uit het genoemde artikel dat het behoud van dit oerwoud als essentieel wordt gezien voor de natuurbescherming Zo nee, waarom niet 4 Hoe kunt u deze investeringen van het ABP rijmen met de wens van werknemers dat hun pensioenpremies op een verantwoorde en duurzame worden belegd 2) en met de eigen ambitie van het ABP, geformuleerd als:...

  Kamervragen

  09-04-2018

 • Het versneld smelten van het ijs op Antarctica

  ...Instituut (KNMI) 2) Zo ja, bent u bereid uw reactie 3) op dit onderzoek (“Ik wil, zeker gezien de aannames die zijn gehanteerd en de grote onzekerheden rondom de uitkomsten, behoedzaam en zorgvuldig zijn met het trekken van conclusies op basis van dit rapport.”) te herzien Zo nee, kunt u dit toelichten 4 Deelt u de mening dat de conclusies van bovengenoemde onderzoeken, zeker in combinatie met die van het uitgelekte conceptrapport van het IPCC over de gevolgen van het broeikaseffect van 1,5 graad 4), reden geven om te veronderstellen dat een versnelling van klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel aannemelijk zijn Zo ja, op welke wijze gaat u de uitvoering van het klimaatbeleid versnellen Zo nee, kunt u dit toelichten 1)...

  Kamervragen

  06-04-2018

 • Het afscheidsinterview van de president-directeur van Schiphol

  ...draagt voor het versneld vollopen van het maximum aantal vliegbewegingen en het aantrekken van lowcostcarriers die met hun extreem lage prijsstelling kunstmatige vraag naar vliegen creëren, aangezien de heer Nijhuis stelt dat hij hier niet verantwoordelijk voor is 14 Hebt u al overleg gehad met de scheidend CEO van Schiphol over de reset van Lelystad Airport na 2020 Zo ja, wat is de uitkomst van dat overleg Zijn er notulen van Zo nee, wanneer gaat dat overleg plaatsvinden en wat is de insteek van dit overleg 1) Website NRC, 31 maart 2018 (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/31/schiphol-zit-nu-vol-maar-dat-is-niet-door-mij-a1597801) ...

  Kamervragen

  05-04-2018

1234volgende 15 resultaten