Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Amendementen

 • Amendementen

  35028-8

  08-10-2018

 • Amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 5 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting

  ...Dit is niet alleen een verlies voor de Nederlandse Staat, maar voor de hele Nederlandse samenleving. De argumenten daarvoor zijn veelvuldig in de Kamer en in de samenleving gewisseld. Recent heeft de Afdeling advisering van de Raad van State opnieuw gewezen op de gebrekkige onderbouwing van dit kabinetsvoorstel. Het is onduidelijk hoeveel deze belastingverlaging zou opbrengen in termen van behoud van banen en hoofdkantoren. De meeste bedrijven geven aan dat de dividendbelasting geen of nauwelijks een rol speelt voor het vestigingsklimaat. Het is onbewezen dat bedrijven zich voor de vestiging van het hoofdkantoor laten zich niet leiden door het al dan niet bestaan van de dividendbelasting. Dit geldt temeer omdat de meeste buitenlandse beleggers,...

  Amendementen

  35028-7

  21-09-2018

 • Amendement van het lid Van Raan over het oormerken van gelden voor de coöperatie Leren voor Morgen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 14 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt als volgt gewijzigd: In artikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement beoogt de verduurzaming...

  Amendementen

  34775-XIII-57

  14-12-2017

 • Amendement van het lid Van Raan over het bieden van dekking voor het amendement dat gelden oormerkt voor de coöperatie Leren voor Morgen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Nr. 114 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 14 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement beoogt de verduurzaming van het onderwijs te versnellen, door de bijdrage aan het educatie-programma DuurzaamDoor, voor de duur van het programma, structureel op te hogen met €100.000,- geoormerkt voor de coöperatie...

  Amendementen

  34775-VIII-114

  14-12-2017

 • Amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 61 over 700 miljoen voor leraren in het primair onderwijs en verhoging bankenbelasting

  ...De tarieven in de Wet bankbelasting worden per 1 januari 2018 verhoogd van 0,044% naar 0,11% voor kortlopende schulden en van 0,022% naar 0,055% voor langlopende schulden. Kwint Westerveld Van den Hul Van Raan 1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening ...

  Amendementen

  34775-VIII-62

  06-12-2017

 • gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 36 over een verlaagd tarief in de omzetbelasting voor groenten en fruit

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36 Ontvangen november 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel VII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL VIIA De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 9, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: c. 5 percent voor leveringen van goederen, genoemd in de bij deze wet behorende tabel III. B In tabel I, post a.1, onderdeel a, wordt “eet- en drinkwaren”...

  Amendementen

  34785-42

  22-11-2017

 • Amendement van het lid Van Raan over het overhevelen van vleesproducten naar het algemene btw-tarief

  ...brengen door dit product uit te zonderen van het verlaagde btw-tarief voor de levering van voedingsmiddelen. Als vleesproducten worden aangemerkt vlees en eetbare slachtafvallen en bereidingen van vlees als bedoeld in hoofdstuk 2 en posten 1601 en 1602 van de gecombineerde nomenclatuur, als bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb EU 2017, L 282). Deze wijziging leidt tot een budgettaire opbrengst van € 1250 miljoen. De opbrengst van het overhevelen van vleesproducten naar het algemene tarief wordt aangewend om een btw-tariefverlaging...

  Amendementen

  34785-37

  21-11-2017

 • Amendement van het lid Van Raan over een verlaagd tarief in de omzetbelasting voor groenten en fruit

  ...IX, onderdelen J en K en artikel IXA eerst toepassing vinden. Toelichting Met dit amendement wordt in de omzetbelasting een tweede verlaagd tarief geïntroduceerd. Dit tarief bedraagt 5% en geldt alleen voor groenten en fruit. Deze wijziging leidt tot een budgettaire derving van € 109 miljoen. Deze derving wordt in haar geheel gedekt door de opbrengst van een verhoging van de tarieven van de afvalstoffenbelasting. Hiertoe worden met dit amendement de tarieven van de afvalstoffenbelasting verhoogd tot € 36,90 per 1.000 kilogram. Per 2009 was het reguliere tarief nog € 89,71 en bij herintroductie in 2014 werd nog een tarief voorgesteld van € 51. ...

  Amendementen

  34785-36

  21-11-2017

 • Amendement van de leden Van Raak en Leijten over investeren in de politie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 730 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN RAAK EN LEIJTEN Ontvangen 4 juli 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 31 Politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200.000 (x € 1.000). Toelichting Initiatiefnemers achten het noodzakelijk te investeren in de politie. De politie staat al jarenlang onder druk, zij krijgen extra taken die ze met minder mensen moeten uitvoeren. Zo kunnen wijkagenten onvoldoende...

  Amendementen

  34730-VI-5

  04-07-2017