Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Moties

 • Motie van het lid Voortman c.s.

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 80 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. Voorgesteld 18 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het onderzoek van de gemeente Amsterdam binnen 'de kaders van de Participatiewet past, Van mening dat een diversiteit aan experimenten met betrekking tot e Participatiewet leidt tot rijkere kennis van wat wel en niet werkt, Overwegende .dat ook het onderzoek van de gemeente Amsterdam waardevolle inzichten kan bieden in hoe de Participatiewet verbeterd kan worden, Verzoekt de regering de resultaten van het onderzoek in de gemeente Amsterdam mee te nemen bij de evaluatie van de Participatiewet, En gaat over tot de orde van...

  Moties

  34352-80

  18-01-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s.

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 352 Nr. 83 en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan t cv\ 02-ni Uitvoering en evaluatie Participatiewet MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 18 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op dit moment de uitkomstmaat van elk onderzoek gericht op evaluatie van experimenten binnen de Participatiewet vergroting van de arbeidsparticipatie betreft; overwegende dat vanuit wetenschappelijk oogpunt wetenschappers per brief aan de kamer hun zorgen hebben geuit over het uitsluitend op uitstroom naar reguliere arbeid beoordelen van de uitkomsten van het experiment dat maakt dat mogelijk belangrijke effecten op bijvoorbeeld sociale participatie, gezondheid en...

  Moties

  34352-83

  18-01-2018

 • Motie van het lid Van Raan over het bijbouwen in de buitenste geluidszone

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 253 Van Raan Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de wijziging van het Luchthavenindelingbesluit het mogelijk maakt om duizenden woningen bij te bouwen in de buitenste geluidszone, constaterende, dat ook de heer Hans Alders van mening is dat het "niet wijs" is om nieuwe woonwijken pal onder drukke vliegroutes aan te leggen, spreekt uit dat het inzetten op groei van het aantal vliegbewegingen niet samen gaat met een groei van het aantal woningen in de regio Schiphol, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid, gezondheid, het milieu en het welzijn van mensen en dieren in de...

  Moties

  29665-253

  17-01-2018

 • Motie van de leden Van Raan en Kröger over de levensduur van standaardbepalingen en kettingbedingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 256 Evaluatie Schipholbeleid verzoekt de regering in ieder geval geen langere levensduur toe te staan voor de standaardbepalingen en kettingbedingen die in de regio worden afgesloten dan tot de invoering van het herindeelde luchtruim in 2023, en gaat over tot de orde van de dag Van Raan MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KR GER Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  29665-256

  17-01-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over participeren in het herindelingsproces

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 251 En gaat over tot de orde van de dag. Krbger Lacin Van Raan Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, met het bestuurlijk akkoord voor het L1B gemeenten hebben afgesproken geen verzoeken in te dienen of te steunen om routes te wijzigen of te verleggen; Constaterende dat het voor de hand ligt dat met de komende herindeling van het luchtruim ook routes van en naar Schiphol wijzigen en hierdoor mogelijk nieuwe overlastsituaties ontstaan, of gewijzigd zouden kunnen worden voor minder overlast; Verzoekt de regering om gemeenten expliciet de mogelijkheid te bieden om voor, met en namens hun...

  Moties

  29665-251

  17-01-2018

 • Motie van de leden Van Raan en Kröger over het laten vervallen van bestuurlijke afspraken over het kettingbeding

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 255 en gaat over tot de orde van de dag Van Raan Krtger - Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KROGER Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat de bestuurlijke afspraken op het gebied van de standaardbepaling in overeenkomsten en het kettingbeding mogelijk inbreuk maken op de rechten van omwonenden, verzoekt de regering de bestuUrlijke afspraken op het gebied vae.de stanii2~~ het kettingbeding te vájágen en tevens in de toekomst niet meer toe te staan, k Le. ...

  Moties

  29665-255

  17-01-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de juridische positie van omwonenden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 252 En gaat over tot de orde van de dag. Krijger Lacin Van Raan Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat het kettingbeding, met de verantwoordelijkheid van verkopers van woningen om kopers voldoende en deugdelijk te informeren over bestaande en toekomstige geluidsoverlast van Schiphol, een bestuurlijk en juridisch ongebruikelijke afspraak is; Verzoekt de regering om onafhankelijk bestuurlijk eh juridisch advies over de juridische positie van omwonenden in te winnen, van bijvoorbeeld de ombudsman, en de Kamer hierover te informeren; ...

  Moties

  29665-252

  17-01-2018

 • Motie van de leden Van Raan en Kröger over advies inwinnen bij de landsadvocaat

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 254 Van Raan '\,

  Moties

  29665-254

  17-01-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over de rol van Energiebeheer Nederland (t.v.v. 30175-277)

  ...bedrijf direct belang bij heeft de winst van de gas (- en olie)winning te maximaliseren; Van mening dat dit een oplossing voor de aardbevingsproblematiek niet dichterbij brengt; Van mening dat dit het duurzaamheidsbeleid ondermijnt; verzoekt de regering met een toekomstvisie op de rol van EBN te komen, waarbij de verduurzaming van Nederland het uitgangspunt vormt, en gaat over tot de orde van de dag Beckerman Van der Lee Van Raan Moorlag ...

  Moties

  17-01-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over rapporteren over het overgebleven koolstofbudget

  ...bedraagt lot 2050; Constaterende dat een reductiedoelstelling voor 2050 geen garantie geeft voor het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 C om:lat het onvoldoende rekening houdt met het koolstofbudget, Verzoekt de regering in de toekomst jaarlijks naast de gerealiseerde emissiereductie ook het nog overgebleven koolstofbudget van Nederland te rapporteren. En gaat over tot de orde van de dag Van Raan Van der Lee Moorlag Beckerman ...

  Moties

  30175-273

  16-01-2018

 • Motie van het lid Van der Lee c.s. over afbouwen van fiscale prikkels

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Luchtkwaliteit Nr. 271 MOTIE VAN HET LID VAN D ER LEE C.S. Voorgesteld 16 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voortbestaan van bepaalde fiscale prikkels~ v01~~»~~5~#5~20gkt" i e g m a k ~ s-- 4 1 i s t e 0 ~ ~ " . ~ » ~ r g i t e ~ "'te Nederlandse klimaatdoelen tegenwerkt, verzoekt de regering in het nog op te stellen Integraal Nationaal Klimaat- en Energieplan ook voorstellen op te nemen om dergelijke prikkels stapsgewijs af te bouwen, en dat te versnellen naarmate duurzame alternatieven meer voorhanden komen, en gaat over tot de orde van de dag. Van der Lee AijMc,ecs> 2 ...

  Moties

  30175-271

  16-01-2018

 • Motie van het lid Beckerman c.s. over de rol van Energiebeheer Nederland

  ...direct belang bij heeft de winst van de gas (- en olie)winning te maxiiiialiseren; Van mening dat dit een oplossing voor de aardbevigsproblematiek niet dichterbij brengt; 1 Van mening dat dit het duurzaamheidsbeleid ondernlijnt; verzoekt de regering met een toekomstvisie op de rol van EBN te komen, waarbij het loslaten van de fossiele belangen en zich te richten op duurzame energie het uitgangspunt vormt, en gaat over tot de orde van de dag I ...

  Moties

  30175-277

  16-01-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over fossielvrij als goedkoopste alternatief

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Nr. 276 Van Raan Van der Lee Moorlag Becierman Luchtkwaliteit spreekt uit dat fossielvrij het goedkoopste alternatief jrioet zijn, overwegende dat onderzoek van het IMF uitwijst dat Je energietransitie aanzienlijk versneld wordt indien fossiele energie in ilioldoende mate wordt belast; en gaat over tot de orde van de dag. MOTIE VAN HET LID VAN R Voorgesteld 16 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, kAN C.S. constaterende dat uit onderzoek van Motivaction blijkt dat de overgang naar duurzame energie steun krijg van vier op de vijf inw)ners; ...

  Moties

  30175-276

  16-01-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over afbouwen van overheidssteun

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Nr. 275 en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan Van der Lee Moorlag Beckerman Luchtkwaliteit MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 16 januari 2018 , De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de fossiele subsidies en belastingvoordelen in kaart te brengen en een plan te maken voor het afbouwen van overheidssteun voor de fossiele industrie, á _ EM. ~Ed ...

  Moties

  30175-275

  16-01-2018

 • Motie van het lid Van der Lee c.s. over kapitaaleisen voor investeringen in fossiele energie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Nr. 272 Van der Lee CA-"- Luchtkwaliteit MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. Voorgesteld 16 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat investeringen in fossiele energie mogelijk financiële risico's met zich mee kunnen brengen en bij kunnen dragen 2 an financiële instabiliteit; overwegende, dat er momenteel in de EU een discuss 'e gevoerd wordt over de vraag of het stellen van de juiste kapitaaleisen kan bijdragen aan het verminderen van financiële risico's en het bevorderen van duurzame transities; verzoekt de regering een standpunt in te nemen over het stellen van hogere kapitaaleisen voor investeringen in fossiele energie en de Kamer hierover vóór 1 april...

  Moties

  30175-272

  16-01-2018

12345...7volgende 15 resultaten