Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Moties

 • Gewijzigde motie van het lid Van Raan over afwentelen van CO2 uitstoot op andere sectoren (t.v.v. 32813-171)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 171 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aandeel van de luchtvaart in de CO2-emissies van toerisme groeit van 50% in 2005 naar ruim 75% in 2100, constaterende, dat CO2 reductie binnen de luchtvaartsector zelf niet of nauwelijks plaatsvindt, spreekt uit dat het onwenselijk is dat de verwachte groei van de luchtvaart en de daarbij behorende CO2 uitstoot wordt afgewenteld op andere sectoren, en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan ...

  Moties

  24-04-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van Raan over de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter (t.v.v. 32813-170)

  ...te beperken en de maatschappelijke ontwrichting van overstromingen tegen te gaan,   constaterende, dat diverse studies uitwijzen dat er sprake is van een versnelde stijging van de zeespiegel,   constaterende, dat de stijging van de zeespiegel volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het NIOZ en de KNMI kan oplopen tot wel 1,8 meter aan het eind van deze eeuw,   constaterende, dat het Deltaprogramma de eerste inzichten in beeld zal brengen van de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging voor Nederland,   verzoekt de regering, de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter op de brede welvaart in Nederland in kaart te brengen en mee te nemen in het Deltaprogramma als het KNMI en het IPCC ze als relevant beschouwen,...

  Moties

  20-04-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over verbeterpunten van CORSIA

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 473 en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan / C r dep e r MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 19 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Nederland zich inzet om verbeteringen aan te brengen in CORSIA, zoals het aanpassen van de doelstelling in het licht van de klimaatafspraken van Parijs, indien nodig, verzoekt-de regering duidelijke voorwaarden te formuleren met betrekking tot het nastreven van de beoogde verbeterpunten, waaronder een concreet tijdspad en alternatieve maatregelen die in werking treden als de CORSIA afspraken niet of onvoldoende effect lijken te gaan hebben en de Kamer hierover te informeren, I I WI' ...

  Moties

  31936-473

  19-04-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over scenario’s voor de toekomst van de luchtvaart

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-20,18 31 936 Nr. 475 LAgN Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID LACIN C.S. Voorgesteld 19 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat innovatie in de luchtvaart essentieel is voor de CO2-reductie van de sector; overwegende, dat innovatie op dit moment achterblijft, waardoor behaalde reductie niet opweegt tegen de mondiale groei van de luchtvaart; verzoekt de regering, om scenario's uit te werken hoe de toekomst van de luchtvaart eruit moet zien als voldoende CO2-reductie op korte termijn onhaalbaar is, en gaat over tot de orde van de dag, ...

  Moties

  31936-475

  19-04-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over bindende CO² reductiedoelen binnen de luchtvaartsector

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 474 constaterende, dat CORSIA CO2reductie beoogt te realiseren louter door compensatie, waaronder het opkopen van emissierechten van andere sectoren, verzoekt de regering zich binnen de verschillende internationale overlegorganen in te zetten voor bindende CO2reductiedoelen binnen de luchtvaartsector zelf, en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan 1, Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 19 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, 2 ...

  Moties

  31936-474

  19-04-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over jaarlijks rapporteren van alle broeikasgasemissies van luchtverkeer in, van en naar Nederland

  ...de (volledige) 002-uitstoot van luchtvaart goed in beeld te hebben, inclusief de internationale component; Constaterende dat in de huidige Milieu Effect Rapportage-systematiek de CO2uitstoot slechts zeer beperkt wordt meegenomen; Verzoekt de regering op de alle broeikasbasemissies van het luchtverkeer in van en naar Nederland op jaarlijkse basis te rapporteren; Verzoekt de regering om voordat er besluiten genomen warden waarbij er sprake is van een groei van de luchtvaart de volledige klimaatimpact hiervan in kaart te brengen en te rapporteren; En gaat over tot de orde van de dag. Krijger 2 ...

  Moties

  31936-466

  19-04-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de Kamer informeren over relevante vorderingen in CORSIA

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 467 Luchtvaartbeleid De Kamer, Overwegende dat CORSIA van grote invloed is op de ontwikkeling Van de klimaatimpact van de luchtvaart; Verzoekt de regering om de Kamer regelmatig, gedetailleerd en tijdig op de hoogte te houden van alle'relevante vorderingen in het proces, de inhoud van de afspraken, de Nederlandse en Europese inzet en de uitkomsten en besluiten; En-gaat over tot de orde van de dag. Krbger kv\ MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 19 april 2018 gehoord de beraadslaging, 2 ...

  Moties

  31936-467

  19-04-2018

 • Motie van het lid Van Raan over geen nieuwe activiteiten die leiden tot toename van de CO2-uitstoot

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 177 Van Raan Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 18 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat dit kabinet voor de opgave staat om te komen tot een klimaatakkoord, gericht op een zeer sterke reductie van de CO2-uitstoot, constaterende, dat Minister van Economische Zaken en Klimaat in dat kader 'stelt dat "alle partijen elkaar nodig hebben om de grote opgave waar we gezamenlijk voor staan tot een succes te maken", constaterende, dat tijdens de handelsmissie naar China (onder andere) door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afspraken zijn gemaakt die juist leiden tot een toéname van CO2 uitstoot, spreekt uit...

  Moties

  32813-177

  18-04-2018

 • Motie van het lid Beckerman c.s. over de verdeling van de kosten van het klimaatbeleid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 179 En gaat over tot de orde van de dag Beckerz K.kk Jck-- \Si Ce")ibt_. Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 18 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat huidig klimaatbeleid een ongelijke verdeling van lusten en lasten kent; Overwegende dat de klimaatplannen in het regeerakkoord deze ongelijkheid verder vergroot; Van mening dat nieuw klimaatbeleid deze ongelijkheid tegen moet gaan; Verzoekt de regering de verdeling van de kosten van klimaatbeleid integraal onderdeel te laten zijn van de verdere onderhandelingen binnen het klimaatbéraad, ...

  Moties

  32813-179

  18-04-2018

 • Motie van het lid Van Raan over flexibiliteit binnen het klimaatakkoord

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 176 en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 18 april 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat nieuwe inzichten kunnen leiden tot aanscherping of aanpassing van doelen, aanpassing van beleid of versnelling van maatregelen, overwegende, dat het onwenselijk is als hiervoor een akkoord helemaal moet worden opengebroken, verzoekt de regering te borgen dat een zekere mate van flexibiliteit binnen het Klimaatakkoord mogelijk blijft voor het geval aanpassingen noodzakelijk blijken om de klimaatdoelen te behalen, ...

  Moties

  32813-176

  18-04-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over het principe van de vervuiler betaalt als uitgangspunt

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 175 constaterende, dat kostenefficiëntie en draagvlak zijn aangemerkt als leidende principes bij de keuzes voor maatregelen, verzoekt de regering het 'vervuiler betaalt'-principe als een volwaardig uitgangspunt mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het klimaatbeleid, en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan Cc (aQt1 v ) )3 4 a2; F1 V 0L-• Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 18 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, d)ine e, (93 ...

  Moties

  32813-175

  18-04-2018

 • Motie van het lid Beckerman c.s. over de NAM, Shell en Exxon op geen enkele manier compenseren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 178 Constaterende dat de staat onderhandelt met Shell en Exxon over het beëindigen van de gaswinning; Constaterende dat de NAM de verantwoordelijkheid voor schade in Groningen probeert te ontlopen; Van mening dat de NAM haar verantwoordelijk niet mag ontlopen en de kosten niet mag afwentelen op de huishoudens; Verzoekt de regering de NAM, Shell en Exxon op geen enkele manier te compenseren voor het verlagen van de gaswinning en in de nieuwe Mijnbouwen Gaswet de verantwoordelijkheid van de NAM op te nemen en te houden aan haar verantwoordelijkheid voor schades en versterking, En gaat over tot de orde van de dag Beckerman A ke24Q-<.6 O h \C) N De Kamer, Kabinetsaanpak Klimaatbeleid...

  Moties

  32813-178

  18-04-2018

 • Motie van het lid Van Raan over het klimaatneutraal worden van andere sectoren dan luchtvaart

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 813 Nr. 171 en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 17 april 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aandeel van de luchtvaart in de CO2-emissies van toerisme groeit van 50% in 2005 naar ruim 75% in 2100, spreekt uit dat de verwachte groei van de luchtvaart betekent dat andere sectoren tenminste klimaatneutraal zullen moeten worden, ...

  Moties

  32813-171

  17-04-2018

 • Motie van het lid Van Raan over de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter

  ...ontwrichting van overstromingen tegen te gaan, constaterende, dat diverse studies uitwijzen dat er sprake is van een versnelde stijging van de zeespiegel en dat de stijging kan oplopen tot wel 1,8 meter aan het eind van deze eeuw, constaterende, dat het Deltaprogramma de.eerste inzichten in beeld zal brengen van de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging voor Nederland, verzoekt de regering, bijvoorbeeld op basis van deze studies, de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter voor de brede welvaart in Nederland in kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag, ...

  Moties

  32813-170

  17-04-2018

 • Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Azarkan over onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar het beloningsbeleid in Nederland (t.v.v. 32013-184)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 32 013 Toekomst financiële sector Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN AZARKAN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 184 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat (onder andere) doordat er geen scheiding is tussen nuts- en commerciële functie van banken, door de te lage leverage ratio en door het fractioneel bankieren het risico is ontstaan dat beloningen voor bankbesturen disproportioneel hoog zijn; constaterende dat dit risico grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt voor bankbestuurders; constaterende dat een deel van de bankbestuurders deze verantwoordelijkheden niet kan dragen; constaterende dat reeds onderzoeken hier naar gedaan zijn,...

  Moties

  32013-190

  10-04-2018

123456...11volgende 15 resultaten