Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Moties

 • Motie van het lid Van Raan over vliegbewegingen onderdeel maken van de handhaving van geluidszones

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 932 Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Verzoekt de regering de gemeten aantallen vliegbewegingen onderdeel te maken van de handhaving van geluidszones rond militaire luchthavens; En gaat over tot de orde van de dag. Van Raan ...

  Moties

  34932-7

  05-07-2018

 • Motie van de leden Kerstens en Van Raan over een gedragen luchthavenbesluit Gilze-Rijen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 932 Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN RAAN Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Overwegende dat door de gemeente Gilze-Rijen, de provincie Noord-Brabant en veel omwonenden bezwaren (en alternatieven) zijn aangedragen ten aanzien van het voorgenomen luchthavenbesluit met betrekking tot de vliegbasis Gilze-Rijen; Constaterende dat de door het kabinet voorgestelde verlenging van de termijn waarbinnen de noodzakelijke luchthavenbesluiten ten aanzien van een aantal militaire vliegvelden moeten worden genomen ruimte biedt...

  Moties

  34932-9

  05-07-2018

 • Motie van de leden Van Raan en Diks over het aantal militaire luchthavens

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 932 Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN DIKS Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, / lerzoekt de regerin4 in brede zin te onderzoeken of het aantal militaire ichthavens dat er nu is kan worden verminderd; I in eaat over tot de orde van de dag. 1 In eaat over tot de orde van de dag. Van Ráan Diks ...

  Moties

  34932-8

  05-07-2018

 • Motie van de leden Van Raan en Kerstens over de opstelling van militaire luchthavens als goede buur

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 932 Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KERSTENS Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat diverse omwonenden van militaire luchthavens ontevreden zijn over de samenwerking met deze luchthavens en zich vaak niet serieus genomen voelen; Verzoekt de regering de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op te stellen als goede buur; En gaat over tot de orde van de dag. • Van Raan ...

  Moties

  34932-6

  05-07-2018

 • Motie van het lid Van Meenen c.s. over consequenties verbinden aan zijn positie door de verantwoordelijk bestuurder na het ernstig bestuurlijk falen bij het LVO

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 079 VMBO Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat 354 examenleerlingen van het vmbo Maastricht door bestuurlijk falen zeer ernstig zijn gedupeerd , , overwegende dat de voorzitter van het college van bestuur van LVO hiervoor verantwoordelijk is, • overwegende dat zijn aanblijven tot heden de maximaal benodigde aandacht voor het - herkansingstraject van de leerlingen en de toekomst van het voortgezet onderwijs in Limburg onnodig in gevaar kan brengen, spreekt uit dat het gewenst is dat na het ernstig bestuurlijk falen bij het Limburgs Voortgezet Onderwijs cie verantwoordelijke bestuurder daar consequenties...

  Moties

  30079-76

  05-07-2018

 • Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Kerstens over de opstelling van militaire luchthavens als goede buur (t.v.v. 34932-6)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 932 Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KERSTENS Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 6 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Verzoekt de regering de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op te stellen als goede buur; En gaat over tot de orde van de dag. Van Raan Kerstens ...

  Moties

  34932-10

  05-07-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over geen vrachtvluchten op Lelystad Airport

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 31 936 Nr. 493 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID LACIN C.S. Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Lelystad Airport bedoeld is als vakantievliegveld en meermaals is uitgesproken dat er geen vrachtvluchten zullen plaatsYinden van en naar Lelystad Airport; constaterende, dat deze afspraak alleen uitvoerbaar en handhaafbaar is als het zwart op wit vastgelegd wordt; constaterende, dat vrachtvluchten bij voorbaat niet uitgesloten kunnen worden als deze afspraak niet zwart op wit is vastgelegd; constaterende, dat de baanlengte van Lelystad Airport vergelijkbaar is met Maastricht Aken Airport en op dat vliegveld, met goedkeuring van deze minister, sinds...

  Moties

  31936-493

  04-07-2018

 • Motie van het lid Van Raan over waarborgen dat het bedrijfsleven geen rechten kan ontlenen aan het nieuwe luchthavenbesluit

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 495 Luchtvaartbeleid De Kamer, Overwegende dat de toekomst van Lelystad Airport hoogst onzeker is; Van mening dat een voorspelbare overheid niet hetzelfde is als een overheid die de groei van de luchtvaart blijft faciliteren; Verzoekt de regering te waarborgen dat het bedrijfsleven geen rechten kan ontlenen aan de voorbereidingen op het nieuwe luchthavenbesluit; En gaat over tot de orde van de dag. Van Raan gehoord de beraadslaging, MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 juli 2018 ...

  Moties

  31936-495

  04-07-2018

 • Motie van de leden Van Raan en Bruins over ondersteunen van omwonenden en belangengroepen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 496 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN BRUINS Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat met de luchtvaartactiviteiten op en rond luchthavens tegenstrijdige belangen ten aanzien van milieu en economie zijn gemoeid; Constaterende dat omwonenden/belangengroepen minder goed georganiseerd, geoutilleerd en gefinancierd zijn dan de luchtvaartsector, Constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat het belangrijk is om adequate macht en tegenmacht te organiseren om er voor te zorgen dat alle belangen zijn vertegenwoordigd en gewaarborgd om het risico op groepsdenken zo goed als mogelijk te beheersen. Verzoekt de regering te...

  Moties

  31936-496

  04-07-2018

 • Motie van het lid Van Raan over 300.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol in 2030

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 • 29 665 Nr. 337 Constaterende dat een groei van de luchtvaart afbreuk doet aan de brede welvaart van toekomstige generaties; Constaterende dat vliegtuigbouwkundig ingenieur Paul Peeters beredeneerde dat Schiphol zou moeten krimpen naar ruwweg 300.000 vliegbewegingen per jaar om een goed uitganspunt te hebben om klimaatdoelstellingen te halen; Verzoekt de regering een scenario van 300.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol mee te nemen in de luchtvaartnota als een van de scenario's; • /42o'; o En gaat over tot de orde van de dag. Van Raan Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 jitli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  29665-337

  04-07-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de veiligheidsnormen voor omwonenden van vliegvelden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 341 j(röger Rcut, r~, Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KIZeoGER C.S Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat het in 1990 afgesproken wettelijk acceptabele risico op overlijden voor de omwonenden van vliegvelden 10x hoger is dan voor bv. industrie of verkeer; Overwegende dat alle burgers gelijk zijn voor de wet; Overwegende dat o.a. door verbeterde technieken de luchtvaart veiliger wordt; Verzoekt de regering om deze vermindering op het ongeválsrisico ten goede te laten komen aan de omwonenden van vliegvelden en een praktische realisatie van dezelfde veiligheidsnormen na te streven als geldt voor de omgeving van bv. industrie of...

  Moties

  29665-341

  04-07-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over het met de Kamer delen van de conceptverkeersverdelingsregel

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 503 Krbger L/- Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat doel en nut van Vliegveld Lelystad af hangt van de vraag of en hoe vakantieverkeer van Schiphol naar Lelystad kan worden uitgeplaatst; Overwegende dat de minister voornemens is een verkeersverdelingsregel als beleidsinstrument in te zetten en daarmee uitvoering geeft aan de motie van Helvert c.s.; . Constaterende dat Europa hiervoor toestemming moet geven en dat de minister voornemens binnenkort haar voorstel aan de EC voor te leggen, Verzoekt de regering om de concept Verkeersverdelingsregel met de Kamer te delen ' alvorens deze aan de EO...

  Moties

  31936-503

  04-07-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over het definiëren van de laagvliegroutes

  ...onwenselijk te vinden; Overwegende dat de minister heeft gesteld dat 'het een harde randvoorwaarde is voor het herindelen van het luchtruim dat er een einde komt aan het langdurig laagvliegen'; 2 Verzoekt het kabinet de laagvliegroutes te definiëren en deze mee te geven in de opdrachtverlening aan de LVNL en andere partijen verantwoordelijk voor de herindeling van het luchtruim, en dit te doen voor een definitief besluit over de openstelling van Lelystad Airport genomen wordt. En gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  31936-502

  04-07-2018

 • Motie van het lid Van Raan over onafhankelijk toetsen van het onderzoek naar vogelaanvaringen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 339 Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de MER Lelystad Airport conform de geldende. procedure is goedgekeurd in afwachting van nog aanvullend onderzoek, waaronder onderzoek naar vogelaanvaringen; Constaterende dat het nagezonden onderzoek naar vogelaanvaringen enkel kijkt naar het risico op vogelaanvaringen, maar daarbij geen rekening houdt met de mogelijke verschillen in de ernst van het ongeval op verschillende vlieghoogtes; Constaterende dat de Commissie MER conform de geldende procedure geen inhoudelijk oordeel meer velt over het aanvullende onderzoek naar vogelaanvaringen; Constaterende...

  Moties

  29665-339

  04-07-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de roadmap voor een betere vliegveiligheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 342 Overwegende dat de luchtvaart veilig moet zijn voor zowel de luchtvaart zelf als voor de omgeving van luchthavens; Constaterende dat de OVV ferme kritiek had op de manier waarop nu het plaatsgebonden- en groepsrisico van de luchtvaart wordt meegewogen in het beleid; Verzoekt de regering om het piaatsgebonden- en groepsrisico met voorrang mee te nemen in de roadmap voor een betere vliegveiligheid; En gaat over tot de orde van de dag. 'o er P ( Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C.S Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  29665-342

  04-07-2018

123456...15volgende 15 resultaten