Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Moties

 • Motie van het lid Van Raan over opbrengsten van het niet-afschaffen van de dividendbelasting gebruiken voor maatregelen die voldoen aan alle levensbehoeften

  ...dat vlees volgens de Verenigde Naties het urgentste probleem van deze tijd is, Constaterende, dat de veesector het grootste deel van het Nederlandse koolstofbudget dreigt op te slokken, Verzoekt de regering de opbrengsten van het niet-afschaffen van de dividendbelasting te gebruiken voor maatregelen zodat, binnen de grenzen van de planeet, we voldoen aan alle levensbehoeften, zoals het stimuleren van de cruciale transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten, En gaat over tot de orde van de dag, Van Raan, 2 ...

  Moties

  35000-76

  16-10-2018

 • Motie van het lid Klaver c.s. over niet opnemen van de tariefsverlaging winstbelasting grote bedrijven in de nota van wijziging Belastingplan 2019

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. Voorgesteld 16 oktobeir 2018 De Kamer, Klaver cliv,L PrLiAle. 4( gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven pas in 2020 ingaat, overwegende, dat er na het voorjaar een beter beeld is van de gevolgen van de Brexit op economie en samenleving; overwegende, dat de onderhandelingen over het Klimaatakkoord nog niet zijn afgerond en de lastenverdeling daarbij een rol speelt; . overwegende, dat daarom meer tijd en ruimte gewenst is om tot een goede afweging te komen welke maatschappelijke en economische knelpunten moeten worden. opgelost, verzoekt het...

  Moties

  35000-74

  16-10-2018

 • Motie van het lid Van Raan over de gevolgen voor Nederland van de wereldwijde temperatuurstijging in kaart brengen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat de netto opbrengsten van het beperkt houden van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graad Celsius door onderzoekers van de universiteit van Stanford zijn geraamd op 30 duizend miljard dollar, Verzoekt het kabinet in kaart te brengen wat dit specifiek voor Nederland betekent, En gaat over tot de orde van de dag Van Raan, ...

  Moties

  35000-61

  04-10-2018

 • Motie van het lid Nijboer c.s. over de onderschrijdingen onder de kaders aanwenden voor de beoogde doelen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. Voorgesteld 4 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging,' Overwegende dat er sprake is van een voorziene onderschrijding onder de kaders van 2,9 miljard euro in 2018, Overwegende dat het jaar nog niet afgelopen is en dat met de uitgaven op de begroting belangrijke publieke doelen worden nagestreefd, Overwegende dat er bovendien taakstellingen staan ingeboekt voor de komende jaren op bijvoorbeeld onderwijs, Verzoekt het kabinet de.onderschrijdingen onder de kaders zoveel Mogelijk aan te wenden voor de beoogde doelen en de overgebleven onderschrijdingen in te zetten voor het opvangen van tegenvallers,...

  Moties

  35000-55

  04-10-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over het gebruik van de Monitor Brede Welvaart

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 4 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat de Raad van State in haar advies bij de miljoenennota heeft geconstateerd dat de Monitor Brede Welvaart kan bijdragen aan,het ontwikkelen van (nieuw) overheidsbeleid dat op meer gericht is dan op groei en inkomen, Verzoekt het kabinet een instrumentarium te ontwikkelen of opdracht te geven dat te laten doen, zodat de Monitor Brede Welvaart gebruikt kan worden bij de komende miljoenennota's, bij het ontwikkelen van (nieuw) overheidsbeleid dat op meer gericht is dan op economische groei en inkomen, • En gaat over tot...

  Moties

  35000-60

  04-10-2018

 • Motie van het lid Snels c.s. over een eerste aanzet voor het werken met de indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID SNELS C.S. Voorgesteld 4 oktober 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet op verzoek van de Kamer een aantal mogelijkheden heeft 'genoemd voor het integreren van de Monitor Brede Welvaart in het besluitvormingsproces; constaterende, dat de Raad van State adviseert om brede welvaart ook vooruitkijkend te gaan gebruiken en om de Miljoenennota hiérvoor te benutten; overwegende, dat het een zoektocht is om de juiste methode hiervoor te vinden; verzoekt de regering om in de volgende Miljoenennota een eerste aanzet te maken met aangeven hoe het voorgenomen beleid de indicatoren van...

  Moties

  35000-50

  04-10-2018

 • Motie van het lid Leijten c.s. over de gevolgen van de verhoging van de btw berekenen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. Voorgesteld 4 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het effect van btw op dagelijkse boodschappen voor het laatst in 2004 door CBS is onderzocht en in 2014 door CPB; constaterende dat in het onderzoek van CPB duidelijk staat de btw-druk afneemt naarmate het inkomen stijgt; van mening dat er onvoldoende bekend is over de gevolgen van de verhoging van de btw Voor verschillende inkomensgroepen; verzoekt de regering deze berekening alsnog te laten maken, zo mogelijk voor de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en gaat over tot de orde van de dag....

  Moties

  35000-53

  04-10-2018

 • Motie van het lid Van Raan over het beperken van CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma's

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 oktober 2018 • De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat regeerakkoorden altijd een compromis zijn van tenminste twee politieke partijen, Constaterende, dat derhalve een verkiezingsprogramma van een politieke partij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk toch nooit een-op-een als regeerakkoord zal worden omgezet, Constaterende, dat er zowel maatschappelijke kritiek als kritiek van economen is op de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de koopkrachtplaatjes, Verzoekt de regering er bij het CPB op aan te dringen doorrekenen van verkiezingsprogramma's, tegenbegrotingen,...

  Moties

  35000-62

  04-10-2018

 • Motie van de leden Van Raan en Wassenberg over CO2-reductiedoelen voor lucht- en scheepvaart

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 215 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de keuze voor kosteneffectiviteit er mede toe heeft geleid dat bepaalde sectoren zijn ontzien van ambitieuze CO2-reductiedoelen; Constaterende dat mede daardoor de lucht- en scheepvaartsector niet zijn gekomen tot genoeg ambitieuze CO2-reductiemaatregelen die nodig zijn om de algehele ambities van het Parijsakkoord binnen bereik te houden; Verzoekt de regering de lucht- en scheepvaart van en naar Nederland te onderwerpen aan concrete en ambitieuze CO2-reductiedoelen; En gaat over tot de orde van de dag, Van Raan Wassenberg Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN ENWASSENBERG • Voorgesteld 27 sèptember...

  Moties

  32813-215

  27-09-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van Raan over een vernieuwd Rijnlandmodel (t.v.v. 33625-269)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 269 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat beleid dat gericht is op kortetermijngroei van het bbp niet alleen desastreus is voor onze planeet, het klimaat, de leefomgeving en de dieren, maar dat dit beleid ook leidt tot enorme inkomensongelijkheid; roept de regering op, zich tot het uiterste in te spannen om een vernieuwd Rijnlandmodel in Nederland te introduceren, waarin ook de belangen van toekomstige generaties, mensen elders, onze planeet en andere soorten worden meegenomen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan” ...

  Moties

  33625-270

  25-09-2018

 • Motie van het lid Van Raan over een vernieuwd Rijnlandmodel

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 625 Nr. 269 Hulp, handel en investeringen MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 13 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat beleid dat gericht is op kortetermijn bbp-groei niet alleen desastreus is voor onze planeet; het klimaat, de leefomgeving en de dieren, maar dat dit beleid ook leidt tot enorme inkomensongelijkheid, Constaterende, dat Nederland een land is waar w=sta aandeelhouderswaarde van bedrijven centraal staat wat betreft het economisch beleid, Overwegende, dat dit niet altijd het geval is geweest, Roept de regering zich tot het uiterste in te spannen om een vernieuwd Rijnlandmodel in Nederland te introduceren, waarin ook de belangen van toekomstige...

  Moties

  33625-269

  13-09-2018

 • Motie van het lid Van Raan over het transformeren van technische opleidingen

  ...de hoeveelheid technici die geschoold zijn in kennis en kunde over niet-fossiele brandstoffen; Constaterende dat het kunnen leveren van een bijdrage aan de transitie naar een meer duurzame samenleving een motiverende factor kan zijn voor jongeren bij het kiezen van een technisch beroep; Verzoekt de regering om vanuit de Landelijke Regiegroep Techniekpact nadrukkelijk aan te sturen op het transformeren van de technische opleidingen tot opleidingen die zo veel mogelijk in het teken staan van het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving (zoals opleidingen op het gebied van reparatie, herstel en hergebruik); En gaat over tot de orde van de dag, Van Raan ...

  Moties

  32637-323

  11-09-2018

 • Motie van het lid Van Raan over stages bij duurzame bedrijven

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 32 637 Nr. 322 Bedrijfslevenbeleid Constaterende dat het tempo van de transitie naar een meer duurzame samenleving mede afhankelijk is van de hoeveelheid technici die geschoold zijn in kennis en kunde over niet-fossiele brandstoffen; Verzoekt de regering om vanuit de Landelijke Regiegroep Techniekpact nadrukkelijk aan te sturen op: 1) het zo aantrekkelijk mogelijk maken van stages bij duurzame bedrijven, 2) stages bij fossiele bedrijven te ontmoedigen; . En gaat over tot de orde van de dag, Van Raan MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 11 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  32637-322

  11-09-2018

 • Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Kerstens over de opstelling van militaire luchthavens als goede buur (t.v.v. 34932-6)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 932 Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KERSTENS Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 6 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Verzoekt de regering de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op te stellen als goede buur; En gaat over tot de orde van de dag. Van Raan Kerstens ...

  Moties

  34932-10

  05-07-2018

 • Motie van het lid Van Raan over vliegbewegingen onderdeel maken van de handhaving van geluidszones

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 932 Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Verzoekt de regering de gemeten aantallen vliegbewegingen onderdeel te maken van de handhaving van geluidszones rond militaire luchthavens; En gaat over tot de orde van de dag. Van Raan ...

  Moties

  34932-7

  05-07-2018

123456...16volgende 15 resultaten