Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lammert van Raan

Moties

 • Motie van het lid Kröger c.s. over het tijdens de Milieuraad onder de aandacht brengen van de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 501-08 Nr. 698 constaterende dat in het rapport "EU-maatregelen op het gebied van energie en klimaatverandering" van de Europese Rekenkamer de belangrijkste uitdagingen voor de EU met betrekking tot klimaatverandering en de energietransitie worden beschreven, verzoekt de regering de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer onder de aandacht te brengen tijdens de aankomende Milieuraad, en gaat over tot de orde van de dag. Kdiger eck er gAtt. i•kk ictilk■ • tu/k, Q (2,(A-42-(/ Milieuraad MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 12 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, 2 ...

  Moties

  21501-08-698

  12-10-2017

 • Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Kröger over intrekken van het hoger beroep in de zaak Milieudefensie tegen de Staat (t.v.v. 30175-258)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Luchtkwaliteit Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KRÖGER Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 258 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het ingestelde hoger beroep in de zaak Milieudefensie tegen de Staat in te trekken, En gaat over tot de orde van de dag Van Raan Kröger ...

  Moties

  30175-265

  10-10-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Van Raan over tijdelijke milieuzones (t.v.v. 30175-259)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Luchtkwaliteit Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 259 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat D66 in haar verkiezingsprogramma stelt dat milieuzones een tijdelijke oplossing zijn om uitstoot te beperken, verzoekt de regering - waar relevant - zorg te dragen voor het instellen van tijdelijke milieuzones, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan ...

  Moties

  30175-266

  10-10-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Van Raan over terugdraaien van de verhoging van de maximumsnelheid (t.v.v. 30175-260)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Luchtkwaliteit Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 260 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma stelt dat “120 km/u hard zat is”, verzoekt de regering de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u terug te draaien, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan ...

  Moties

  30175-267

  10-10-2017

 • Motie van het lid Kröger c.s. over inventariseren van locaties met een significante kans op overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen

  ... 30 175 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 Nr. 261 Overwegende dat de concentratie luchtvervuiling van veel factoren afhangt en daarom lastig voorspelbaar is, Overwegende dat zowel de EU regels als de rechtbank geen ruimte laat voor onvoorziene luchtkwaliteitsknelpunten nu of in de toekomst,. Verzoekt.de regering om te inventariseren op welke locaties er een statistisch significante kans op overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen bestaat en deze inventarisatie de kamer te doen toekomen, En gaat over tot de orde van de dag. Krbger Vaki 2saa Luchtkwaliteit MOTIE VAN HET LID KRI5GER C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, - gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  30175-261

  04-10-2017

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over niet uitbreiden van Schiphol en afzien van de opening van Lelystad Airport in 2019

  ...dat Schiphol desondanks al volop bezig is met uitbreiding van de luchthaven, daarbij anticiperend op de uitbreiding van het aantal vluchten tot voorbij het plafond van 500.000 in 2020, constaterende, dat de geplande opening van Lelystad Aiport in 2019 als consequentie heeft dat er tenminste vier jaar lang zal worden gevlogen met extra geluidshinder en extra schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid van de omwonenden, verzoekt de regering om te stoppen met (de voorbereidingen voor) de uitbreiding van Schiphol tot voorbij de 500.000 vluchten, verzoekt de regering om af te zien van de geplande opening van Lelystad Airport per 1 april 2019, en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan Arissen Krtiger ...

  Moties

  31936-402

  04-10-2017

 • Motie van de leden Van Raan en Kröger over tijdelijke milieuzones in steden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Nr. 259 verzoekt de regering —waar relevant- zorg te dragen voor het instellen van tijdelijke milieuzones in steden/ en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan Ci7 Luchtkwaliteit MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KRCCER Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  30175-259

  04-10-2017

 • Motie van de leden Van Raan en Arissen over diervriendelijke oplossingen voor het terugdringen van de ganzenpopulaties rond luchthavens

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 403 en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan Arissen Luchtvaartbeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN ARISSEN Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in de afgelopen jaren rondom Schiphol tienduizenden ganzen zijn gedood om de kans op vogelaanvaringen te verminderen, constaterende, dat de ganzenpopulatie hierdoor niet significant is afgenomen en dat het beleid hierdoor niet doeltreffend is geweest, verzoekt de regering om serieus werk te maken van diervriendelijke oplossingen voor het terugdringen van de ganzenpopulaties rond luchthavens, 2 ...

  Moties

  31936-403

  04-10-2017

 • Motie van de leden Kröger en Van Raan over hoge concentraties luchtvervuiling op boerenbedrijven/woonhuizen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Nr. 262 En gaat over tot de orde van de dag. Kroger Uck c,. -■ Luchtkwaliteit MOTIE VAN DE LEDEN KROGER EN VAN RAAN Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat ook kinderen van veehouders recht hebben op gezonde lucht; Verzoekt de regering om te onderzoeken op welke boerenbedrijven die tevens woonhuis zijn, sprake is van te hoge concentraties luchtvervuiling. 2 ...

  Moties

  30175-262

  04-10-2017

 • Motie van het lid Van Raan over terugdraaien van de verhoging van de maximumsnelheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Luchtkwaliteit Nr. 260 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, , gehoord de beraadslaging, . constaterende dat "120 km/u hard zat is", verzoekt de regering dat de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur wordt teruggedraaid naar 120 km/uur, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan ...

  Moties

  30175-260

  04-10-2017

 • Motie van het lid Kröger c.s. over het afronden van de belangenafweging rond de herindeling van het Nederlandse luchtruim

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 405 - Constaterende dat volgensde luchtverkeersleiding het Nederlandse luchtruim erg vol is; - Overwegende dat het inpassen van nieuwe routes grote gevolgen heeft voor zowel de bestaande routes als voor de omwonenden en andere belanghebbenden in die gebieden; Verzoekt de -Steratssgeretetr4e, Eerst de procedure en de belangenafweging rond de herindeling van het Nederlandse luchtruim af te maken alvorens verder te gaan met de besluitvorming rond Luchthaven Lelystad. Luchtvaartbeleid En gaat over tot de orde van de dag. ■ " ( c‘• ' —C S L - CL x. \,(0,4» r 2 MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, 2 ...

  Moties

  31936-405

  04-10-2017

 • Motie van de leden Van Raan en Arissen over invoering van een vliegtaks en heffing van accijns op kerosine

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr.404 Luchtvaartbeleid • MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN ARISSEN Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de inzet op de economische concurrentiepositie van Schiphol ertoe heeft geleid dat Schiphol nu de laagste luchthavengelden heeft, met meer vliegbewegingen tot gevolg, overwegende, dat hier het 'vervuiler betaalt'-principe zou moeten gelden, verzoekt de regering om te komen met een plan van aanpak voor de invoering van een viiegtax en de heffing van accijns op kerosine, en gaat over tot de orde van de dag, Van Raan Arissen 2 ...

  Moties

  31936-404

  04-10-2017

 • Motie van de leden Van Raan en Kröger over niet in hoger beroep gaan tegen het vonnis Milieudefensie tegen de Staat

  ... TWEEDE 'KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Nr. 258 Luchtkwaliteit MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KRO GER Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, _ verzoekt de regering niet in hoger beroep te gaan tegen het vonnis Milieudefensie tegen de Staat (C1091532971/KG ZA 17/644), - en gaat over tot de orde van de dag. • Van Raan r09£( • ...

  Moties

  30175-258

  04-10-2017

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de gevolgen van de aansluitroutes laten toetsen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 406 Overwegende dat de MER voor luchthaven Lelystad is gemaakt voordat de nu voorgestelde laagvlieg-routes bekend waren; Overwegende dat laag-vliegen mogelijk meer overlast in een veel groter gebied veroorzaakt en dat deze impact niet onderzocht is, Verzoekt De commissie voor de Milieu Effect Rapportages te laten toetsen of de huidige MER de gevolgen van de aansluit-routes voldoende heeft betrokken; En gaat over tot de orde van de dag. Lc SOV" Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID KIffiGER Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  31936-406

  04-10-2017

 • Motie van de leden Van Raan en Wassenberg over een wettelijke verplichting voor een energieneutraal woningaanbod

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 453 Nr. 453 Van Raan Wassen berg Woningcorporaties MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN WASSENBERG Voorgesteld • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat energiebesparing de belangrijkste manier is om de vraag naar fossiele brandstoffen te verminderen en dat verduurzaming van huizen hierin een belangrijke rol speelt, constaterende dat woningcorporaties er niet in slagen hun afspraak na te komen om voldoende woningen energiezuinig te maken, verzoekt de regering om een, wettelijke verplichting op te nemen voor een energie .• neutraal woningaanbod van woningcorporaties in 2030, en gaat over tot de orde van de dag, 2 ...

  Moties

  29453-453

  14-09-2017

123volgende 15 resultaten