Wytske Postma

Samenvatting

Wytske Postma is geboren in Hoorn op 16 april 1977 en woont in 's-Gravenhage. Zij is in totaal 840 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Wytske Postma.

Motie van het lid Erkens c.s. over na het afbouwen van de salderingsregeling direct stoppen met het in rekening brengen van terugleverkosten en andere heffingen voor zonnepanelen

36378-71
Indiener Silvio Erkens
Kamerlid VVD

Motie van de leden Teunissen en Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoedigen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken

32813-1381

Motie van de leden Postma en Erkens over in de SDE++ openstaande bedragen verrekenen met voorschotten die projecten in de toekomst ontvangen of anders terugvorderen

32813-1376

Motie van het lid Postma over met een voorstel komen om de vangnetregeling in deze wet te plaatsen, met daarbij een definitie van een "redelijke prijs"

36378-37

Motie van het lid Postma over de groepen van kwetsbare afnemers breder definiëren

36378-38

Motie van het lid Postma over het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in voorhang brengen gelijktijdig met of na de indiening van het wetsvoorstel Wet collectieve warmte

36387-28

Motie van het lid Kröger c.s. over de kostensystematiek voor warmteverbruik in huis integraal in kaart brengen

36387-22

Motie van het lid Postma over niet alle vaste leveringskosten in het vaste tarief doorberekenen en een groter deel van de energierekening voor warmte gebruiksafhankelijk maken

36387-30

Motie van het lid Postma over de participatie-uitgangspunten van het Programma Aardgasvrije Wijken gebruiken en inzetten voor draagvlak voor aansluiting op het warmtenet

36387-32

Motie van het lid Postma over evalueren of de afspraken uit het Startmotorkader in de praktijk werken

36387-31

Motie van het lid Postma over een loket waar overstappers naar een collectieve warmteoplossing terechtkunnen voor hulp bij (financiële) vragen en het halen van hun recht

36387-29

Motie van het lid Grinwis c.s. over komen tot een helder afgebakende en juridisch bindende vergewisplicht van een alternatief voor aardgas

36387-26

Motie van het lid Kröger c.s. over al dit jaar huishoudens financieel tegemoetkomen voor hoge warmtetarieven

36387-21

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over alleen overheidssteun aan Tata Steel verlenen als er harde afdwingbare prestatieafspraken zijn gemaakt over het minimaliseren van gezondheidsschade en emissies

28089-288

Motie van de leden Vermeer en Postma over concrete maatregelen die lokale waterstofproductie makkelijker en sneller mogelijk maakt door de risico's voor gemeenten te beperken

31793-263
Indiener Henk Vermeer
Kamerlid BBB