Ingediend (mede) in de Tweede kamer door René Peters

Schriftelijke vragen

 • Het instellen van wachttijden door de gemeente Assen om tekorten in het sociaal domein tegen te gaan

  ... 2018Z17269 Vragen van de leden Peters en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het instellen van wachttijden door de gemeente Assen om tekorten in het sociaal domein tegen te gaan (ingezonden 1 oktober 2018) 1 Heeft u er kennis van genomen dat het college van burgemeester en wethouders in Assen tekorten op de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil terugdringen door onder andere wachttijden in te stellen en budgetplafonds te hanteren voor zorgaanbieders 1) 2 Wat is volgens u de oorzaak van de tekorten op de jeugdzorg en Wmo in de gemeente Assen 3 Klopt het dat er in Drenthe sprake is van een forse toename van het aantal (dure) jeugdhulptrajecten met verblijf van 885 (medio...

  Kamervragen

  01-10-2018

 • De toegang tot schuldsanering

  ... 2018Z16900 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toegang tot schuldsanering. (ingezonden 26 september 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Meer mensen in de schulden, maar minder in de schuldsanering’ 1) 2 Herkent u het beeld dat in het artikel wordt geschetst, namelijk dat de schuldenproblematiek toeneemt terwijl het aantal aanvragen voor de schuldsanering bij de rechter daalt Wat vindt u van deze ontwikkeling 3 Is hier volgens u sprake van een probleem, namelijk dat mensen die in aanmerking zouden moeten komen voor schuldsanering er niet toe worden toegelaten Of worden deze mensen op een andere, beter passende manier, geholpen 4 Op welke manier garandeert u dat mensen...

  Kamervragen

  26-09-2018

 • Het beëindigen van regionale inkoop jeugdzorg in Brabant

  ... 2018Z16640 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beëindigen van regionale inkoop jeugdzorg in Brabant (ingezonden 24 september 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat 21 regiogemeenten in Brabant stoppen met het samen inkopen van ambulante jeugdhulp 1) 2 Klopt het dat de aanleiding voor het beëindigen van de gezamenlijke inkoop gevonden moet worden in de oplopende tekorten in de jeugdzorg en het feit dat de gemeente Eindhoven budgetplafonds gaat invoeren Zo ja, wat van vindt u hiervan 3 Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat deze regiobrede inkoop versnipperd raakt Zo nee, waarom niet 4 Zou het wetsvoorstel in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten...

  Kamervragen

  24-09-2018

 • Een aanbesteding jeugdbescherming en de jeugdreclassering in Noord-Holland

  ...1) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/230827/Jeugdbeschermers-weigeren-nieuwe-contracten-met-25-gemeenten-in-Noord-Holland ...

  Kamervragen

  10-09-2018

 • Het niet kunnen treffen van een persoonlijke betalingsregeling voor gedupeerde ouders in verband met de door de eigenaar van kinderopvang ‘de Parel” gepleegde fraude met kinderopvangtoeslag

  ... 2018Z15100 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het niet kunnen treffen van een persoonlijke betalingsregeling voor gedupeerde ouders in verband met de door de eigenaar van kinderopvang ‘de Parel” gepleegde fraude met kinderopvangtoeslag. (ingezonden 3 september 2018) 1 Kunt u bevestigen dat de eigenaren van kinderopvang de Parel in Rotterdam door de rechter zijn veroordeeld voor fraude met toeslagen 2 Kunt u tevens bevestigen dat als gevolg hiervan de gedupeerde ouders de kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen aan de Belastingdienst 3 Herinnert u zich dat op schriftelijke Kamervragen is geantwoord dat “indien ouders verwachten hierdoor in betalingsproblemen...

  Kamervragen

  03-09-2018

 • De toename van suïcide onder kinderen

  ... 2018Z14185 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van suïcide onder kinderen. (ingezonden 17 juli 2018) 1 Bent u bekend met het artikel uit het Algemeen Dagblad waaruit blijkt dat het aantal suïcides onder jongeren in een jaar tijd drastisch gestegen is 1) 2 Deelt u de mening dat onderzocht moet worden of deze toename van het aantal suïcides een incident is, of een structureel karakter heeft En deelt u de mening dat onderzocht moet worden hoe de toename verklaard kan worden Zo nee, waarom niet Zo ja, welke acties gaat u hierop ondernemen 3 Deelt u de mening dat vooral ook gekeken moet worden hoe somberheidsklachten...

  Kamervragen

  17-07-2018

 • Strijdigheid van bepalingen van de verordening Re-integratie en loonkostensubsidie van de gemeente Teylingen en andere ISD-gemeenten met de Participatiewet op het onderdeel van de beperking uren loonkostensubsidie

  ...5 Wat vindt u, getuige het antwoord van het college van burgemeester & wethouders (B&W) van de gemeente Teylingen op schriftelijke vragen uit de gemeenteraad, van de opvatting van dit college dat “de wetsartikelen door de staatssecretaris anders worden geïnterpreteerd en de staatssecretaris de Tweede Kamer overeenkomstig de eigen interpretatie heeft geïnformeerd” 3) 6 Kunt u aangeven of hier sprake is van uw interpretatie van de artikelen van de Participatiewet of van die van de formele wetgever Hoe beoordeelt u in dat licht gezien de opvatting van het college van B&W van de gemeente Teylingen 7 Kunt u bevestigen dat u de Tweede Kamer in uw antwoorden van 25 april 2018 op Kamervragen over het bericht “Gehandicapten slachtoffer van...

  Kamervragen

  12-06-2018

 • Een gezin waarvan de vrouw werkt, de man permanent in een WLZ-instelling verblijft en de kinderen dus geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat de man niet werkt ondanks dat in dit in 2002 in de wet geregeld zou worden

  ...“Artikel 6, eerste lid 1) ‘Een ouder heeft voor een tegemoetkomingsjaar aanspraak op een tegemoetkoming van het Rijk, indien de ouder in dat jaar: [...] k. behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie personen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking en voor wie bij besluit als bedoeld in artikel 23 is vastgesteld dat een of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken, of l. een kind heeft ten aanzien van wie, bij besluit als bedoeld in artikel 23, is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is.’ Artikel 23 ‘1. Het college van burgemeester en wethouders stelt op aanvraag van de ouder vast of hij...

  Kamervragen

  09-04-2018

 • Het artikel 'Hulp nieuwe stijl: samen tegen muren oplopen'

  ... 2018Z06277 Vragen van de leden Geluk en Peters (beiden CDA) aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel 'Hulp nieuwe stijl: sámen tegen muren oplopen' (ingezonden 5 april 2018) 1 Kent u het bericht 'Hulp nieuwe stijl: sámen tegen muren oplopen' 1) 2 Vindt u het een goede ontwikkeling dat inmiddels ruim acht van de tien gemeenten een wijkteam hebben Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 3 Denkt u dat wijkteams binnen de gemeenten voldoende bekendheid genieten Zo nee, waarom niet Zo ja, waarom wel 4 Wat vindt u ervan dat wijkteams zeer verschillend zijn van samenstelling en dus ook wat betreft de bevoegdheden 5 Wat vindt u ervan dat het belang van het wijkteam en van een gemeentelijke dienst vervolgens kunnen botsen...

  Kamervragen

  05-04-2018

 • Het bericht 'Kindcentra krijgt ‘extra punten’ in Den Bosch'

  ... 2018Z05011 Vragen van de leden Rog en Peters (beiden CDA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Kindcentra krijgt ‘extra punten’ in Den Bosch' (ingezonden 20 maart 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Kindcentra krijgt ‘extra punten’ in Den Bosch' van 12 maart jl. 1) 2 Hoe beoordeelt u het puntensysteem in het nieuwe aanmelding- en toelatingsbeleid van de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ‘s-Hertogenbosch Deelt u de opvatting van het raadslid Marianne van der Sloot, die stelt dat “de vrije schoolkeuze die ouders hebben hierdoor wordt beperkt” 3 Deelt u de stelling dat met dit puntensysteem - waarbij de keuze...

  Kamervragen

  20-03-2018

 • Onterecht betaalde uitkeringen door het UWV

  ... 2018Z04184 Vragen van de leden Peters (CDA) en Wiersma (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over onterecht betaalde uitkeringen door het UWV (ingezonden 9 maart 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Onterecht uitbetaalde uitkeringen kostten de samenleving 175 miljoen euro’1) 2 Wat is hiervan de oorzaak en in welke mate is hier sprake van fraude 3 Deelt u de mening dat fraude nooit mag lonen en iedere gefraudeerde euro in principe terugbetaald dient te worden 4 Constaterende dat er de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd om de aanpak van fraude door het UWV te intensiveren, kunt u precies aangeven wat er met dat geld gedaan is 5 Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat er bij onterecht betaalde uitkeringen...

  Kamervragen

  09-03-2018

 • De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de bestrijding door gemeenten van bijstandsfraude door vermogende Turkse Nederlanders

  ...10 Overweegt u gelet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep om daarentegen bij de Hoge Raad cassatie in te stellen in het belang der wet Zo nee, waarom niet 11 Welke andere maatregelen overweegt u, daarnaast en in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad in cassatie, om te voorkomen dat fraudeurs met bijstandsuitkeringen niet alleen de onterecht uitgekeerde gelden kunnen behouden, maar ook dat stopgezette bijstandsuitkeringen wederom moeten worden uitgekeerd als gevolg van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 12 Bent u bereid om met gemeenten in gesprek te gaan over de mogelijkheden om te handhaven op een manier die wel kan 1) Telegraaf, 23 februari 2018 ...

  Kamervragen

  26-02-2018

 • Toegang WSNP voor private schuldhulpverleners

  ... 2018Z03102 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over toegang WSNP voor private schuldhulpverleners (ingezonden 21 februari 2018) 1 Heeft u er kennis van genomen dat verschillende rechtbanken artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet zodanig interpreteren dat formele aanvragen tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) niet ontvankelijk worden verklaard als deze door een private schuldhulpverlenende organisatie worden ingebracht 2 Heeft u er tevens kennis van genomen dat dit voor zowel schuldenaren, schuldhulpverleners als gemeenten negatieve gevolgen heeft, zoals een toename van schrijnende schuldsituaties en extra uitvoeringskosten voor schuldhulpverleners en gemeenten...

  Kamervragen

  21-02-2018

 • Het bericht 'Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen'

  ... 2018Z02669 Vragen van de leden Peters en Slootweg (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen' (ingezonden 15 februari 2018) 1 Bent u bekend met het bericht 'Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen’ 1) 2 Klopt het dat het inkomen van gezinnen de laatste veertig jaar amper is gestegen 3 Klopt het dat een belangrijke oorzaak daarvan is dat de welvaart verdeeld moet worden over meer huishoudens dan veertig jaar geleden 4 Klopt het dat de uitgaven aan kindregelingen als percentage van de uitgaven van de Nederlandse overheid in veertig jaar is gedaald 5 Klopt het dat ten opzichte van veertig jaar geleden steeds meer kinderen in armoede opgroeien...

  Kamervragen

  15-02-2018

 • Gezinshuizen

  ... 2018Z01949 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gezinshuizen (ingezonden 6 februari 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van recente onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen in gezinshuizen - in vergelijking tot kinderen in residentiële instellingen - vaker aangeven zich veilig te voelen, veel te leren en meer autonomie te ervaren 1) 2 Deelt u de conclusies van onderzoek waaruit blijkt dat langdurige opvang in gezinshuizen een hoog maatschappelijk rendement oplevert door het voorkomen van (duurdere) zorg, nu en in de toekomst Zo nee, waarom niet 2) 3 Kunt u een overzicht geven van het aantal gezinshuizen en het aantal kinderen in gezinshuizen Kunt u dit onderverdelen in het aantal particuliere...

  Kamervragen

  06-02-2018

1 2volgende 15 resultaten