Ingediend (mede) in de Tweede kamer door René Peters

Schriftelijke vragen

 • De toename van suïcide onder kinderen

  ... 2018Z14185 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van suïcide onder kinderen. (ingezonden 17 juli 2018) 1 Bent u bekend met het artikel uit het Algemeen Dagblad waaruit blijkt dat het aantal suïcides onder jongeren in een jaar tijd drastisch gestegen is 1) 2 Deelt u de mening dat onderzocht moet worden of deze toename van het aantal suïcides een incident is, of een structureel karakter heeft En deelt u de mening dat onderzocht moet worden hoe de toename verklaard kan worden Zo nee, waarom niet Zo ja, welke acties gaat u hierop ondernemen 3 Deelt u de mening dat vooral ook gekeken moet worden hoe somberheidsklachten...

  Kamervragen

  17-07-2018

 • Strijdigheid van bepalingen van de verordening Re-integratie en loonkostensubsidie van de gemeente Teylingen en andere ISD-gemeenten met de Participatiewet op het onderdeel van de beperking uren loonkostensubsidie

  ...5 Wat vindt u, getuige het antwoord van het college van burgemeester & wethouders (B&W) van de gemeente Teylingen op schriftelijke vragen uit de gemeenteraad, van de opvatting van dit college dat “de wetsartikelen door de staatssecretaris anders worden geïnterpreteerd en de staatssecretaris de Tweede Kamer overeenkomstig de eigen interpretatie heeft geïnformeerd” 3) 6 Kunt u aangeven of hier sprake is van uw interpretatie van de artikelen van de Participatiewet of van die van de formele wetgever Hoe beoordeelt u in dat licht gezien de opvatting van het college van B&W van de gemeente Teylingen 7 Kunt u bevestigen dat u de Tweede Kamer in uw antwoorden van 25 april 2018 op Kamervragen over het bericht “Gehandicapten slachtoffer van...

  Kamervragen

  12-06-2018

 • Een gezin waarvan de vrouw werkt, de man permanent in een WLZ-instelling verblijft en de kinderen dus geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat de man niet werkt ondanks dat in dit in 2002 in de wet geregeld zou worden

  ...“Artikel 6, eerste lid 1) ‘Een ouder heeft voor een tegemoetkomingsjaar aanspraak op een tegemoetkoming van het Rijk, indien de ouder in dat jaar: [...] k. behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie personen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking en voor wie bij besluit als bedoeld in artikel 23 is vastgesteld dat een of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken, of l. een kind heeft ten aanzien van wie, bij besluit als bedoeld in artikel 23, is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is.’ Artikel 23 ‘1. Het college van burgemeester en wethouders stelt op aanvraag van de ouder vast of hij...

  Kamervragen

  09-04-2018

 • Het artikel 'Hulp nieuwe stijl: samen tegen muren oplopen'

  ... 2018Z06277 Vragen van de leden Geluk en Peters (beiden CDA) aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel 'Hulp nieuwe stijl: sámen tegen muren oplopen' (ingezonden 5 april 2018) 1 Kent u het bericht 'Hulp nieuwe stijl: sámen tegen muren oplopen' 1) 2 Vindt u het een goede ontwikkeling dat inmiddels ruim acht van de tien gemeenten een wijkteam hebben Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 3 Denkt u dat wijkteams binnen de gemeenten voldoende bekendheid genieten Zo nee, waarom niet Zo ja, waarom wel 4 Wat vindt u ervan dat wijkteams zeer verschillend zijn van samenstelling en dus ook wat betreft de bevoegdheden 5 Wat vindt u ervan dat het belang van het wijkteam en van een gemeentelijke dienst vervolgens kunnen botsen...

  Kamervragen

  05-04-2018

 • Het bericht 'Kindcentra krijgt ‘extra punten’ in Den Bosch'

  ... 2018Z05011 Vragen van de leden Rog en Peters (beiden CDA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Kindcentra krijgt ‘extra punten’ in Den Bosch' (ingezonden 20 maart 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Kindcentra krijgt ‘extra punten’ in Den Bosch' van 12 maart jl. 1) 2 Hoe beoordeelt u het puntensysteem in het nieuwe aanmelding- en toelatingsbeleid van de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ‘s-Hertogenbosch Deelt u de opvatting van het raadslid Marianne van der Sloot, die stelt dat “de vrije schoolkeuze die ouders hebben hierdoor wordt beperkt” 3 Deelt u de stelling dat met dit puntensysteem - waarbij de keuze...

  Kamervragen

  20-03-2018

 • Onterecht betaalde uitkeringen door het UWV

  ... 2018Z04184 Vragen van de leden Peters (CDA) en Wiersma (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over onterecht betaalde uitkeringen door het UWV (ingezonden 9 maart 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Onterecht uitbetaalde uitkeringen kostten de samenleving 175 miljoen euro’1) 2 Wat is hiervan de oorzaak en in welke mate is hier sprake van fraude 3 Deelt u de mening dat fraude nooit mag lonen en iedere gefraudeerde euro in principe terugbetaald dient te worden 4 Constaterende dat er de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd om de aanpak van fraude door het UWV te intensiveren, kunt u precies aangeven wat er met dat geld gedaan is 5 Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat er bij onterecht betaalde uitkeringen...

  Kamervragen

  09-03-2018

 • De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de bestrijding door gemeenten van bijstandsfraude door vermogende Turkse Nederlanders

  ...10 Overweegt u gelet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep om daarentegen bij de Hoge Raad cassatie in te stellen in het belang der wet Zo nee, waarom niet 11 Welke andere maatregelen overweegt u, daarnaast en in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad in cassatie, om te voorkomen dat fraudeurs met bijstandsuitkeringen niet alleen de onterecht uitgekeerde gelden kunnen behouden, maar ook dat stopgezette bijstandsuitkeringen wederom moeten worden uitgekeerd als gevolg van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 12 Bent u bereid om met gemeenten in gesprek te gaan over de mogelijkheden om te handhaven op een manier die wel kan 1) Telegraaf, 23 februari 2018 ...

  Kamervragen

  26-02-2018

 • Toegang WSNP voor private schuldhulpverleners

  ... 2018Z03102 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over toegang WSNP voor private schuldhulpverleners (ingezonden 21 februari 2018) 1 Heeft u er kennis van genomen dat verschillende rechtbanken artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet zodanig interpreteren dat formele aanvragen tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) niet ontvankelijk worden verklaard als deze door een private schuldhulpverlenende organisatie worden ingebracht 2 Heeft u er tevens kennis van genomen dat dit voor zowel schuldenaren, schuldhulpverleners als gemeenten negatieve gevolgen heeft, zoals een toename van schrijnende schuldsituaties en extra uitvoeringskosten voor schuldhulpverleners en gemeenten...

  Kamervragen

  21-02-2018

 • Het bericht 'Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen'

  ... 2018Z02669 Vragen van de leden Peters en Slootweg (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen' (ingezonden 15 februari 2018) 1 Bent u bekend met het bericht 'Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen’ 1) 2 Klopt het dat het inkomen van gezinnen de laatste veertig jaar amper is gestegen 3 Klopt het dat een belangrijke oorzaak daarvan is dat de welvaart verdeeld moet worden over meer huishoudens dan veertig jaar geleden 4 Klopt het dat de uitgaven aan kindregelingen als percentage van de uitgaven van de Nederlandse overheid in veertig jaar is gedaald 5 Klopt het dat ten opzichte van veertig jaar geleden steeds meer kinderen in armoede opgroeien...

  Kamervragen

  15-02-2018

 • Gezinshuizen

  ... 2018Z01949 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gezinshuizen (ingezonden 6 februari 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van recente onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen in gezinshuizen - in vergelijking tot kinderen in residentiële instellingen - vaker aangeven zich veilig te voelen, veel te leren en meer autonomie te ervaren 1) 2 Deelt u de conclusies van onderzoek waaruit blijkt dat langdurige opvang in gezinshuizen een hoog maatschappelijk rendement oplevert door het voorkomen van (duurdere) zorg, nu en in de toekomst Zo nee, waarom niet 2) 3 Kunt u een overzicht geven van het aantal gezinshuizen en het aantal kinderen in gezinshuizen Kunt u dit onderverdelen in het aantal particuliere...

  Kamervragen

  06-02-2018

 • Het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’

  ... 2017Z18493 Vragen van de leden Raemakers (D66) en Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’ (ingezonden 20 december 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’ 1) 2 Kunt u aangeven hoe breed het probleem van verbale intimidatie en valse beschuldigingen op sociale media over medewerkers in de jeugdzorg speelt 3 Kunt u toelichten in hoeverre medewerkers in de jeugdzorg bij de verwerking van de impact van verbale intimidatie en valse beschuldigingen worden ondersteund 4 Herkent u het beeld dat het vaak lang duurt voordat valse beschuldigingen op sociale media worden verwijderd Zo ja, wat kunt u daar binnen de bestaande wetgeving...

  Kamervragen

  20-12-2017

 • Het bericht ‘Bijstandsproef is nep experiment’

  ... 2017Z15014 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Bijstandsproef is nep experiment’. (ingezonden 9 november 2017) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Bijstandsproef is nepexperiment’ 1) 2 Bent u bekend met het feit dat Amsterdam 40.000 bijstandsgerechtigden vanaf februari 200 euro per maand laat bijverdienen 3 Klopt het bericht dat Amsterdam niet is toegelaten tot het landelijke experiment rondom de regelluwe bijstand en dus op eigen houtje, zonder rugdekking van Den Haag, de regels rondom de bijstand aan het aanpassen is 4 Klopt het beeld dat Amsterdam een conflict heeft met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat men weigert een deel van de Bijstandswet,...

  Kamervragen

  09-11-2017

 • Het bericht ‘bevel rechter leidt niet tot snelle hulp jongere’

  ... 2017Z10650 Vragen van de leden Peters en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over jongeren die van de jeugdrechter verplicht therapie moeten volgen, maar langdurig op een wachtlijst terecht komen. (ingezonden 2 augustus 2017) 1 Heeft u kennis genomen van het bericht 1) waarin aangetoond wordt dat jongeren van de jeugdrechter verplicht therapie moeten volgen, maar daar veel te lang (soms wel een jaar) op moeten wachten 2 Deelt u de conclusie dat een veroordeling door de jeugdrechter blijkbaar geen garantie is voor een daadwerkelijke plaatsing in therapie 3 Deelt u de conclusie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die in een reactie aangeeft dat dit komt omdat jeugdrechters zeer specifieke trajecten...

  Kamervragen

  02-08-2017

 • Financiële problemen van vrouwen in de knel in de vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuis).

  ... 2017Z10324 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over financiële problemen van vrouwen in de knel in de vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuis). (ingezonden 12 juli 2017) 1 Hebt u kennisgenomen van het rapport van de Nationale Ombudsman, waarin wordt geconstateerd dat vrouwen in de vrouwenopvang te maken krijgen met toenemende financiële problemen 1) 2 Kunt u aangeven hoe groot het percentage aan vrouwen is dat tijdens de opvang schulden opbouwt 3 In hoeverre is dit percentage de laatste jaren, dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de vrouwenopvang, toe- of afgenomen 4 Kunt u bij benadering aangeven hoe groot deze schulden gemiddeld zijn 5 Kunt u een inschatting maken van de...

  Kamervragen

  12-07-2017

 • Het uitsluiten van zelfstandigen van schuldhulp door gemeenten

  ... 2017Z09951 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het uitsluiten van zelfstandigen van schuldhulp door gemeenten (ingezonden 6 juli 2017) 1 Kunt u bevestigen dat zelfstandigen in vrijwel alle gemeenten uitgesloten worden van schuldhulp 1) 2 Kunt u aangeven hoeveel bedrijven inmiddels zijn geliquideerd om de eigenaar de mogelijkheid te geven gebruik te maken van schuldhulp 3 Hoeveel van deze zelfstandige ondernemers zijn na drie jaar daadwerkelijk schuldenvrij 4 Hoe groot was de gemiddelde schuld van deze zelfstandige ondernemers 5 Hoeveel van hen zitten nu in de bijstand Hoeveel kost dat per jaar 6 Hoeveel geld hadden gemeenten kunnen besparen als ze de schulden met behulp van...

  Kamervragen

  06-07-2017

1 2volgende 15 resultaten