Ingediend (mede) in de Tweede kamer door René Peters

Schriftelijke vragen

 • Het bericht 'Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen'

  ... 2018Z02669 Vragen van de leden Peters en Slootweg (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen' (ingezonden 15 februari 2018) 1 Bent u bekend met het bericht 'Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen’ 1) 2 Klopt het dat het inkomen van gezinnen de laatste veertig jaar amper is gestegen 3 Klopt het dat een belangrijke oorzaak daarvan is dat de welvaart verdeeld moet worden over meer huishoudens dan veertig jaar geleden 4 Klopt het dat de uitgaven aan kindregelingen als percentage van de uitgaven van de Nederlandse overheid in veertig jaar is gedaald 5 Klopt het dat ten opzichte van veertig jaar geleden steeds meer kinderen in armoede opgroeien...

  Kamervragen

  15-02-2018

 • Gezinshuizen

  ... 2018Z01949 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gezinshuizen (ingezonden 6 februari 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van recente onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen in gezinshuizen - in vergelijking tot kinderen in residentiële instellingen - vaker aangeven zich veilig te voelen, veel te leren en meer autonomie te ervaren 1) 2 Deelt u de conclusies van onderzoek waaruit blijkt dat langdurige opvang in gezinshuizen een hoog maatschappelijk rendement oplevert door het voorkomen van (duurdere) zorg, nu en in de toekomst Zo nee, waarom niet 2) 3 Kunt u een overzicht geven van het aantal gezinshuizen en het aantal kinderen in gezinshuizen Kunt u dit onderverdelen in het aantal particuliere...

  Kamervragen

  06-02-2018

 • Het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’

  ... 2017Z18493 Vragen van de leden Raemakers (D66) en Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’ (ingezonden 20 december 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Jeugdhulp is online bedreiging beu’ 1) 2 Kunt u aangeven hoe breed het probleem van verbale intimidatie en valse beschuldigingen op sociale media over medewerkers in de jeugdzorg speelt 3 Kunt u toelichten in hoeverre medewerkers in de jeugdzorg bij de verwerking van de impact van verbale intimidatie en valse beschuldigingen worden ondersteund 4 Herkent u het beeld dat het vaak lang duurt voordat valse beschuldigingen op sociale media worden verwijderd Zo ja, wat kunt u daar binnen de bestaande wetgeving...

  Kamervragen

  20-12-2017

 • Het bericht ‘Bijstandsproef is nep experiment’

  ... 2017Z15014 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Bijstandsproef is nep experiment’. (ingezonden 9 november 2017) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Bijstandsproef is nepexperiment’ 1) 2 Bent u bekend met het feit dat Amsterdam 40.000 bijstandsgerechtigden vanaf februari 200 euro per maand laat bijverdienen 3 Klopt het bericht dat Amsterdam niet is toegelaten tot het landelijke experiment rondom de regelluwe bijstand en dus op eigen houtje, zonder rugdekking van Den Haag, de regels rondom de bijstand aan het aanpassen is 4 Klopt het beeld dat Amsterdam een conflict heeft met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat men weigert een deel van de Bijstandswet,...

  Kamervragen

  09-11-2017

 • Het bericht ‘bevel rechter leidt niet tot snelle hulp jongere’

  ... 2017Z10650 Vragen van de leden Peters en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over jongeren die van de jeugdrechter verplicht therapie moeten volgen, maar langdurig op een wachtlijst terecht komen. (ingezonden 2 augustus 2017) 1 Heeft u kennis genomen van het bericht 1) waarin aangetoond wordt dat jongeren van de jeugdrechter verplicht therapie moeten volgen, maar daar veel te lang (soms wel een jaar) op moeten wachten 2 Deelt u de conclusie dat een veroordeling door de jeugdrechter blijkbaar geen garantie is voor een daadwerkelijke plaatsing in therapie 3 Deelt u de conclusie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die in een reactie aangeeft dat dit komt omdat jeugdrechters zeer specifieke trajecten...

  Kamervragen

  02-08-2017

 • Financiële problemen van vrouwen in de knel in de vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuis).

  ... 2017Z10324 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over financiële problemen van vrouwen in de knel in de vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuis). (ingezonden 12 juli 2017) 1 Hebt u kennisgenomen van het rapport van de Nationale Ombudsman, waarin wordt geconstateerd dat vrouwen in de vrouwenopvang te maken krijgen met toenemende financiële problemen 1) 2 Kunt u aangeven hoe groot het percentage aan vrouwen is dat tijdens de opvang schulden opbouwt 3 In hoeverre is dit percentage de laatste jaren, dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de vrouwenopvang, toe- of afgenomen 4 Kunt u bij benadering aangeven hoe groot deze schulden gemiddeld zijn 5 Kunt u een inschatting maken van de...

  Kamervragen

  12-07-2017

 • Het uitsluiten van zelfstandigen van schuldhulp door gemeenten

  ... 2017Z09951 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het uitsluiten van zelfstandigen van schuldhulp door gemeenten (ingezonden 6 juli 2017) 1 Kunt u bevestigen dat zelfstandigen in vrijwel alle gemeenten uitgesloten worden van schuldhulp 1) 2 Kunt u aangeven hoeveel bedrijven inmiddels zijn geliquideerd om de eigenaar de mogelijkheid te geven gebruik te maken van schuldhulp 3 Hoeveel van deze zelfstandige ondernemers zijn na drie jaar daadwerkelijk schuldenvrij 4 Hoe groot was de gemiddelde schuld van deze zelfstandige ondernemers 5 Hoeveel van hen zitten nu in de bijstand Hoeveel kost dat per jaar 6 Hoeveel geld hadden gemeenten kunnen besparen als ze de schulden met behulp van...

  Kamervragen

  06-07-2017

 • Het laten verwijderen van de registratie vanuit het Bureau Krediet Registratie (BKR) door bedrijven

  ... 2017Z08324 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het laten verwijderen van de registratie vanuit het Bureau Krediet Registratie (BKR) door bedrijven (ingezonden 15 juni 2017) 1 Kunt u bevestigen dat het weghalen van een BKR-registratie slechts mogelijk is wanneer er bij het registreren technische fouten gemaakt zijn 2 Kunt u dan ook garanderen dat er via de rechter of anderszins geen registraties zijn weggehaald Zo nee, waarom niet 3 Kunt u bevestigen dat het hebben van een BKR-registratie geen belemmering hoeft te zijn voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een hypotheek 4 Hoeveel hypotheekaanvragen zijn afgewezen vanwege een BKR-registratie 5 Wat gaat...

  Kamervragen

  15-06-2017

 • Het contracteren van de Kindertelefoon

  ...3) 8 Kunt u deze vragen, samen met de eerder gestelde vragen over dit onderwerp 4), beantwoorden vóór het Algemeen overleg over jeugd voorzien op 8 juni a.s. 1) VNG, “Financiering landelijke voorzieningen sociaal domein 2018 e.v.”, 18 mei 2017 2) Brief van 17 mei 2017, “Voortbestaan Kindertelefoon, Sensoor, AKJ”, Kamerstuk 31839, nr. 576. 3) NOS, “Kindertelefoon luidt noodklok over voortbestaan”, 11 april 2017 4) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 1743 ...

  Kamervragen

  23-05-2017

 • Het laten verwijderen van de registratie vanuit het Bureau Krediet Registratie (BKR) door bedrijven.

  ... 2017Z06545 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het laten verwijderen van de registratie vanuit het Bureau Krediet Registratie (BKR) door bedrijven. (ingezonden 18 mei 2017) 11 Kent u de reclameboodschap van Dynamiet Nederland waarin wordt aangegeven dat mensen hun BKR registratie kunnen laten verwijderen 1) 2 Hoeveel mensen hebben te maken met een negatieve BKR codering 3 Is bekend bij hoeveel mensen die codering door tussenkomst van bedrijven als Dynamiet Nederland weer worden verwijderd 4 Is bekend hoeveel mensen op die manier daadwerkelijk financiële verplichtingen zijn aangegaan 5 Is bekend in hoeverre deze mensen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen en in...

  Kamervragen

  18-05-2017

 • Het voortbestaan van de Kindertelefoon

  ... 2017Z04998 Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het voortbestaan van de Kindertelefoon (ingezonden 13 april 2017) 1 Op welke wijze gaat u regelen dat het voortbestaan van de Kindertelefoon “gewoon netjes en praktisch geregeld” wordt Welke concrete afspraken heeft u hierover gemaakt met gemeenten 1) 2 Heeft u inmiddels gekeken naar andere vormen van financiering van de Kindertelefoon, zoals u tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd van 14 november 2016 heeft aangegeven Zo ja, welke andere vormen van financiering heeft u onderzocht 2) 3 Bent u tevens van mening dat het voortbestaan van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) op een nette en praktische wijze geregeld moet worden...

  Kamervragen

  13-04-2017

 • De aanhoudende problemen in de jeugdzorg

  ...1) Transitie Autoriteit Jeugd, derde jaarrapportage “Zorgen voor de jeugd” (maart 2017). ...

  Kamervragen

  07-04-2017

 • Onterechte verdenkingen van kindermishandeling

  ...12 Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat ouders, die ten onrechte beschuldigd zijn van kindermishandeling, zelf actie moeten ondernemen om de gegevens waarop deze onterechte beschuldiging is gebaseerd, te laten vernietigen 1) Volkskrant 20 maart 2017, “Verkeerde vragenlijst leidt tot veel onterechte verdenkingen van kindermishandeling” 2) Zorg en Welzijn, 20 maart 2017, “Screening kindermishandeling is geen diagnose”, https://www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2017/3/Screening-kindermishandeling-is-geen-diagnose/ 3) Volkskrant 20 maart 2017, “Een bont en blauw vingertje – boze opzet of echt een ongelukje” 4) Kamerstuk 28 345, nr. 174, 9e Voortgangsrapportage Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) januari 2017 ...

  Kamervragen

  28-03-2017