Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Agnes Mulder

Schriftelijke vragen

 • Problemen met en leren van pilots aardgasvrije wijken voor de toekomstige wijkaanpak

  ...11 Kunt u aangeven wat het Programma Aardgasvrije Wijken inhoudt en op welke wijze de proeftuinen/pilotwijken hier een onderdeel van uitmaken 12 Kunt u inzichtelijk maken welke informatie ten aanzien van communicatie en participatie, kosten en mogelijke problemen en oplossingen van de 27 proeftuinen verzameld wordt en door wie en hoe de voortgang van de projecten gemonitord wordt, zodat het beoogde leereffect maximaal bereikt wordt (Kamerstuk 32847, nr. 429) 13 Hoe is dit geregeld of afgesproken in het Programma Aardgasvrije Wijken of het Kennis- en Leerprogramma (KLP) aardgasvrije wijken en hoe bent u daarbij betrokken Kunnen deze afspraken gedeeld worden met de Tweede kamer 14 Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze ingewonnen informatie en mogelijke...

  Kamervragen

  04-03-2019

 • De belastingsubsidies op elektrische auto’s, de modellen die aangepast lijken te zijn (en geen rekening meer houden met de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de elektriciteit voor elektrische auto’s) en een internationale vergelijking

  ...9 Klopt het dat in het CARbonTAX-model die indirecte negatieve effecten, van bijvoorbeeld het gebruik door elektrische voertuigen van elektriciteit opgewekt met kolen en gas en het energiegebruik bij het maken van elektrische voertuigen, niet zijn meegenomen Kunt u dit antwoord uitgebreid toelichten 10 Is er op enig moment overgestapt op de 'tank-to-wheel'-benadering voor elektrisch rijden in combinatie met de fictie dat elektrische auto’s (bijna) altijd op groene stroom rijden Kunt u toelichten wanneer en waarom dat is gebeurd 11 Kunt u aangeven, indien is overgestapt op de TTW-benadering, wie dat besluit dan genomen heeft Indien overgestapt is, op welk moment is het door PBL gebruikte model aangepast 12 Kunt u aangeven of de mobiliteitstafel...

  Kamervragen

  26-02-2019

 • Het bericht dat de metingen van het KNMI in de Groninger bodem niet kloppen

  ... 2019Z03786 Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie), Sienot (D66) en Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de metingen van het KNMI in de Groninger bodem niet kloppen. (ingezonden 25 februari 2019) 1 Wat is de verklaring voor het feit dat een deel van de versnellingsmeters van het KNMI niet goed stond afgesteld 2 Op welk moment bent u geïnformeerd over de foutieve metingen door het KNMI 3 Wanneer zijn de instellingen bijgesteld Wie is daarover geïnformeerd 4 Hoeveel en welke data zijn onbruikbaar door het niet correct werken van versnellingsmeters van het KNMI en van welke periode is deze data 5 Kunt u aangeven wat het effect is van onjuiste meetgegevens...

  Kamervragen

  25-02-2019

 • De ramingen en beleidsinformatie aangeleverd door het PBL

  ...11 Welke bronnen gebruikt het PBL voor haar ramingen en beleidsinformatie op korte, middellange en lange termijn Zijn deze bronnen gevalideerd Hoe verhoudt dit zich tot de manier waarop ramingen worden gemaakt in voor ons omliggende landen 12 Zijn er ramingen met een hoge onzekerheidsmarge die hun doorwerking hebben in de doorrekening van de tafelvoorstellen voor een Klimaatakkoord Zo ja, welke Welke verbruiksraming hanteert het PBL als onderliggende assumptie bij het doorrekenen van de klimaattafelvoorstellen Welke uitgangspunten hanteert het PBL voor de doorrekening van de tafelvoorstelling, bijvoorbeeld over het gebruik van energie 13 Heeft het PBL zelf aangegeven verbeteringen aan te brengen aan de statistische validiteit en betrouwbaarheid...

  Kamervragen

  22-02-2019

 • Het bericht ‘Ministerie erkent blunder met energierekening: Tweede Kamer boos’

  ...14 Hoe komt het dat er gedateerde ramingen van het PBL werden gebruikt In hoeverre waren deze ramingen van het PBL überhaupt betrouwbaar en valide 15 Is het gesprek met het PBL aangegaan over de gedateerde ramingen Is aangedrongen op nieuwere ramingen en het belang daarvan 16 Wat is het effect op de maatregelen in het Belastingplan 2019 Waarop is de terugsluis van de publieke maatregelen in de inkomstenbelasting gebaseerd 17 Is er duidelijkheid over de effecten van deze hoger dan voorziene stijging op de koopkracht 18 Wanneer komen er nieuwe berekeningen over de energierekening Hoe wordt ervoor gezorgd dat er bij de nieuwe berekeningen wordt uitgegaan van de juiste cijfers 1)...

  Kamervragen

  20-02-2019

 • Kamervragen

  14-02-2019

 • Het verdwijnen van de spoedeisende zorg in Hoogeveen en Stadskanaal

  ...wat blijft er over van Refaja”, 11 februari 2019. ...

  Kamervragen

  14-02-2019

 • Het bericht 'Kazerne moet lang wachten op keuken'

  ... 2019Z00849 Vragen van de leden Bruins Slot en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Kazerne moet lang wachten op keuken' (ingezonden 21 januari 2019) 1 Heeft u het artikel dat de Johan Willem Frisokazerne in Assen lang moet wachten op een keuken 1) 2 Deelt u de mening dat militairen en burgers op kazernes goede mogelijkheden moeten hebben om te kunnen eten 3 Kunt u het wetgevingsoverleg Personeel Defensie van 12 november 2018 herinneren, waarin u aangaf dat bij de vieze kazernekeukens zo snel mogelijk invulling aan de nieuwbouw wordt gegeven 4 Wat zijn volgens u de redenen dat de nieuwbouw van de kazernekeuken in Assen nog vier tot vijf jaar gaat...

  Kamervragen

  21-01-2019

 • Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten in Drenthe, Groningen en Overijssel

  ... 2019Z00765 Vragen van het lid Agnes Mulder en Geurts (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten in Drenthe, Groningen en Overijssel (ingezonden 18 januari 2019) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Gebrek aan stroomkabels belemmert omslag naar groene energie’ 1) 2 Kunt u aangeven welke gevolgen het gebrek aan netcapaciteit in Drenthe, Groningen en Overijssel heeft voor projecten die een SDE+-subsidie toegekend hebben gekregen maar nu niet op het net aangesloten kunnen worden 3 Welke termijnen vanuit de SDE+-regeling zijn er verbonden aan een de realisatie van een zonne-energieproject 4 Bent u bereid om de termijn op te schorten waarop projecten...

  Kamervragen

  18-01-2019

 • Het onzekere Nederlands vestigingsklimaat voor bedrijven door klimaatmaatregelen

  ... 2019Z00316 Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het onzekere Nederlands vestigingsklimaat voor bedrijven door klimaatmaatregelen. (ingezonden 14 januari 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht in het AD van 10 januari 2019 ‘Daar gaan de miljarden’ 1) 2 Kunt u toelichten waarom het Britse bedrijf Ineos in een nieuwe fabriek in Antwerpen investeert en niet in Rotterdam Wat zijn de redenen geweest van Ineos naar Antwerpen te gaan in plaats van Rotterdam 3 Klopt het dat de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Nederland met betrekking tot CO2-reductie de voornaamste reden is dat de fabriek nu in Antwerpen en niet in Nederland wordt gebouwd Zo nee, wat dan wel 4 Hoe beoordeelt u...

  Kamervragen

  14-01-2019

 • Het bericht dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 'rommelt met de cijfers en de impact van het eten van vlees op het klimaat overdrijft'

  ... 2019Z00196 Vragen van de leden Geurts en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 'rommelt met de cijfers en de impact van het eten van vlees op het klimaat overdrijft'(ingezonden 10 januari 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 'rommelt met de cijfers en de impact van het eten van vlees op het klimaat overdrijft' 1) 2 Is het u bekend dat Stichting Agri Facts bezwaren heeft gemaakt bij PBL over de weergave van de relatieve omvang van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw en het effect van minder vlees eten op het verlagen van de totale broeikasgasemissies...

  Kamervragen

  10-01-2019

 • De kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

  ...(https://www.activlease.nl/4-procent-bijtelling/ 3) 8 Herinnert u zich dat in Nederland een ware run ontstond op de Mitsubishi Outlander, toen die in 2014 en 2015 geleased kon worden voor ongeveer 100 euro per maand 9 Erkent u dat de nieuwprijs (en dus de leasekosten voor de zaak) van de Outlander toen vergelijkbaar is met die van Hyunda KONA en de Kia E-Niro nu, namelijk vanaf ongeveer 40.000 euro Erkent u dat dat een prijscategorie is waarin toch al redelijk veel mensen - met een relatief hoog middeninkomen - een lease auto mogen uitzoeken 10 Kunt u de berekening van de kosten van een geleasde Tesla Model S voor de belastingbetaler bij een vijfjarig lease contract, ook uitvoeren voor een geleasde Hyundai KONA Electric Premium, Pulse Red...

  Kamervragen

  02-01-2019

 • Mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijven

  ... 2018Z24781 Vragen van de leden Amhaouch en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Economische Zaken en Klimaat over mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijven. (ingezonden 27 december 2018) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Amerika sluit sancties tegen Nederlandse bedrijven niet uit’ 1) 2 Hoe oordeelt u over deze aangekondigde Amerikaanse maatregelen 3 Is de Nederlandse regering officieel geïnformeerd over mogelijk sancties 4 Is er diplomatiek contact met de VS geweest naar aanleiding van de uitspraken van de Amerikaanse ambassadeur Zo nee, waarom niet en gaat dat dan nog wel gebeuren 5 Hoe reageren andere Europese landen op deze uitspraken Zijn ook in andere...

  Kamervragen

  27-12-2018

 • Het voorkomen van de injectie door Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) van afvalwater in Twente door zuivering

  ... 2018Z23181 Vragen van de leden Agnes Mulder (CDA) en Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het voorkomen van de injectie door Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) van afvalwater in Twente door zuivering (ingezonden 6 december 2018) 1 Bent u bekend met het artikel ‘NAM onderzoek naar afvalwaterzuivering is continu proces’ 1) 2 Bent u bekend met dit proces van de NAM Zo ja, waar bestaat het uit 3 Heeft de NAM de zorg om te werken aan betere oplossingen voor afvalwater Zo ja, in hoeverre 4 Bestaat het proces waaraan de NAM refereert in het artikel van RTV-Oost uit gesprekken in het kader van het topsectorenbeleid om te komen tot een verbeterde techniek van zuivering, zoals u suggereerde bij het...

  Kamervragen

  06-12-2018

 • Het stimuleren van kleinschalige windprojecten

  ... 2018Z21420 Vragen van de leden Van der Lee (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA), Sienot (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het stimuleren van kleinschalige windprojecten. (ingezonden 19 november 2018) 1 Kent u de nota ‘Krimp in geïnstalleerd windvermogen op land’ (RVO, 2016) 1) waarin wordt gewezen op het verdwijnen van windmolens die vervolgens niet meer worden vervangen omdat dit economisch niet meer aantrekkelijk is 2 Kunt u een reactie geven op deze nota 3 Welke andere redenen hebben gemeenten om niet toe te staan dat solitaire molens vervangen worden 4 Deelt u de mening dat het, in het licht van het in het energieakkoord opgenomen doel om 6.000 Megawatt aan wind op land te realiseren,...

  Kamervragen

  19-11-2018

123456...11volgende 15 resultaten