Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Agnes Mulder

Schriftelijke vragen

 • De miljoenen waardedaling van huizen door windparken

  ...9 Wat is uw oordeel over hetgeen in de uitzending aangekaart wordt dat in overgrote mate voordelen en winsten aan ontwikkelaars en grondeigenaren toevallen, afgezet tegen het gegeven dat omwonenden geen voordeel aan de ontwikkeling van een windpark kunnen ontlenen en louter kampen met nadelen en verlies aan waarde van woningen 10 Hoe gaat u in de toekomst weerstand bij omwonenden tegen windmolens wegnemen 11 In hoeverre bent u van oordeel dat de werking van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) moet worden geëvalueerd en aangepast, gelet op het gegeven dat vooral windparken die worden gerealiseerd onder de werkingssfeer van de RCR op veel weerstand en verzet stuiten Bent u bereid om de RCR onafhankelijk en op deskundige wijze te laten evalueren...

  Kamervragen

  19-04-2019

 • De doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  ...12 Kunt u een reactie geven op de uitspraak van het EIB en anderen tijdens de rondetafel gebouwde omgeving van 28 maart 2019 dat andere energiebesparingsmaatregelen, zoals vloer- en spouwmuurisolatie, HR++ ramen en hybride warmtepompen, veel goedkoper zijn dan de wijkaanpak 13 Zijn stimulering en waar mogelijk bij vervangmomenten normering van deze goedkopere energiebesparende maatregelen geen onderdeel van het klimaatakkoord Zo ja welke, en waarom andere niet 14 Kunt u een schatting geven van hoeveel woningen onderdeel zouden kunnen zijn van de wijkaanpak, en hoeveel woningen, omdat zij bijvoorbeeld in een historisch stadcentrum liggen, buiten de gebouwde kom liggen of het gaat om lintbebouwing geen onderdeel uit kunnen maken van de wijkaanpak...

  Kamervragen

  10-04-2019

 • Het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’

  ... 2019Z05838 Vragen van de leden Sienot (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Agnes Mulder (CDA), Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe’ (ingezonden 26 maart 2019) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Stress door gasellende in bevingsgebied neemt toe: 150 miljoen nodig voor psychische zorg, zegt GGD’ 1) 2 Bent u ermee bekend dat uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat 10.000 mensen psychische klachten hebben naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen 3 Deelt u de mening dat er naast aandacht voor schadeherstel en versterking van huizen ook aandacht...

  Kamervragen

  26-03-2019

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over het inbedden van het programma Eigen Initiatief in de versterkingsaanpak (t.v.v. 33529-598)

  ...belangrijk is om weer grip te krijgen op hun situatie; verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe het bestaande programma dan wel onderdelen van Eigen Initiatief ingebed kunnen worden in de voorgestane aanpak voor versterking, en de Kamer daarover te informeren voor het eerstvolgende algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 22 mei 2019, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber Sienot Agnes Mulder Yesilgöz-Zegerius *) i.v.m. wijziging in ondertekening ...

  Moties

  33529-604

  09-04-2019

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het inbedden van het programma Eigen Initiatief in de versterkingsaanpak

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 33 529 Nr. 598 Gaswinning en gaat over «tot de orde van de dag. Dik-Faber Sienot Agnes Mulder MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Voorgesteld 2 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het programma 'heft in eigen hand [eigen initiatief' geen vervolg lijkt te krijgen, overwegende dat eigen regie voor mensen belangrijk is om weer grip te krijgen op hun situatie, verzoekt de regering in kaart te brengen hoe het bestaande programma danwel onderdelen van 'heft in eigen hand / eigen initiatief' ingebed kunnen worden in de voorgestane aanpak voor versterking en de Kamer daarover te informeren voor het eerstvolgende Algemeen Overleg Mijnbouw/Groningen op 22 mei 2019, ...

  Moties

  33529-598

  02-04-2019

 • Motie van het lid Sienot c.s. over de vergunningverlening voor aardwarmteprojecten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 33 529 Nr. 601 Gaswinning MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S. Voorgesteld 2 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er wettelijke behandelingstermijnen gelden voor het verlenen van opsporings- en winningsvergunningen van aardwarmteprojecten; constaterende dat de sector signaleert dat deze termijnen niet altijd worden behaald; verzoekt de regering het proces van vergunningverlening voor aardwarmteprojecten te versnellen, bijvoorbeeld door de capaciteit te vergroten; en gaat over tot de orde van de dag. Sienot Agnes Mulder Van der Lee Moorlag ...

  Moties

  33529-601

  02-04-2019

meer moties