Ingediend (mede) in de Tweede kamer door William Moorlag

Schriftelijke vragen

 • Het rapport ‘Epilepsie bij Sint Bernards’

  ... 2019Z09732 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport ‘Epilepsie bij Sint Bernards’ (ingezonden 16 mei 2019) Kent u het rapport ‘Epilepsie bij Sint Bernards’ dat in opdracht van de Stichting Dier en Recht is gemaakt 1) Deelt u de mening dat de beschreven wijze van fokken van Sint Bernards met een aanmerkelijke aanleg voor epilepsie onnodig dierenleed en leed bij houders van deze honden veroorzaakt Zo nee, waarom niet Is het waar dat de Hollandsche Sint Bernardclub (HSBC) dieren als fokdier heeft goedgekeurd terwijl die een groot risico hebben om drager van- of lijder aan epilepsie te zijn Zo ja, wat is uw mening hierover en bent u bereid om de HSBC hier op aan te spreken...

  Kamervragen

  16-05-2019

 • De voorgenomen uitbreiding van een geitenhouderij in Hurwenen

  ... 2019Z09218 Vragen van de leden Moorlag en Ploumen (beiden PvdA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voorgenomen uitbreiding van een geitenhouderij in Hurwenen. (ingezonden 10 mei 2019)   1.      Heeft u kennisgenomen van de uitzending van het programma Zembla d.d. 9 mei 2019 over de uitbreiding van een geitenhouderij in de Gelderse plaats Hurwenen 1)   2.      Deelt u de opvatting dat het onwenselijk is dat deze geitenhouderij in een gebied dat nadrukkelijk de hoofdfunctie wonen heeft, gaat uitbreiden van 7.000 naar ruim 13.000 geiten Zo nee, waarom niet   3.      Bent u van oordeel dat de vergunningverlening tot uitbreiding op zorgvuldige wijze heeft...

  Kamervragen

  10-05-2019

 • Blazers van ESD

  ... 2019Z08468 Vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over blazers van ESD. (ingezonden 24 april 2019) Kent u het advies van het RIVM van april 2019 naar siliciumcarbide-vezels (SiC-vezels) 1) en herinnert u zich het rapport van de Gezondheidsraad uit 2012 over siliciumcarbide 2) Deelt u de zorgen, geuit door de Gezondheidsraad in 2012, ten aanzien van commerciële granulaire siliciumcarbide Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet en tot welke andere inzichten bent u inmiddels dan wel gekomen Op grond van welk onderzoek Verbindt u consequenties aan het feit dat vaststaat dat bij de productie van siliciumcarbide SiC-vezels een ongewenst en kankerverwekkend bijproduct...

  Kamervragen

  24-04-2019

 • De miljoenen waardedaling van huizen door windparken

  ...9 Wat is uw oordeel over hetgeen in de uitzending aangekaart wordt dat in overgrote mate voordelen en winsten aan ontwikkelaars en grondeigenaren toevallen, afgezet tegen het gegeven dat omwonenden geen voordeel aan de ontwikkeling van een windpark kunnen ontlenen en louter kampen met nadelen en verlies aan waarde van woningen 10 Hoe gaat u in de toekomst weerstand bij omwonenden tegen windmolens wegnemen 11 In hoeverre bent u van oordeel dat de werking van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) moet worden geëvalueerd en aangepast, gelet op het gegeven dat vooral windparken die worden gerealiseerd onder de werkingssfeer van de RCR op veel weerstand en verzet stuiten Bent u bereid om de RCR onafhankelijk en op deskundige wijze te laten evalueren...

  Kamervragen

  19-04-2019

 • Blazers van ESD

  ... 2019Z07920 Vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over blazers van ESD (ingezonden 17 april 2019) 1. Kent u het bericht ‘Gronings dorp wordt er gek van: drie giftige stofwolken in een week’ 1) 2. Wat vindt u ervan dat er drie keer in een week een zogenaamde blazer voorkwam Heeft u weleens geroken wat een enorme stank dat met zich meebrengt 3. Klopt het dat ESD ook kankerverwekkende deeltjes uitstoot Waarom is dat niet per direct beëindigd 4. Zijn er risico’s voor de volksgezondheid Zo ja, welke Zo nee, hoe weet u dat zeker 5. Waarom is de voorlichting niet op orde Kunnen kinderen in Farmsum nu wel of niet in de sneeuw spelen na een blazer 6....

  Kamervragen

  17-04-2019

 • 2019Z07479 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van d...

  ... 2019Z07479 ingezonden (11 april, 2019) Vragen van de leden Moorlag en Ploumen (beiden PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een keurmerk voor voedsel 1 Kent u het bericht “Zo werkt het toekomstige voedselkeurmerk Nutriscore” 1) 2 Herinnert u zich de vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het oerwoud aan keurmerken in supermarkten 2) 3 Deelt u de mening van de Consumentenbond dat Nutriscore het beste voedselkeuzelogo is Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet en welke betere logo’s of keurmerken zijn...

  Kamervragen

  11-04-2019

 • De kabinetsplannen over het klimaatbeleid

  ...Zo nee, waarom niet en hoe kunnen huishoudens dan weten dat u zich aan uw belofte houdt dat de lasten van de klimaatdoelstellingen eerlijk verdeeld worden en hoe kan de Kamer dan oordelen over de effectiviteit en de inkomenseffecten van het dan bijgestelde Klimaatakkoord 5 Maken uw voornemens om de belasting op de energierekening voor huishoudens aanzienlijk te verlagen door in ieder geval de verdeling van de Opslag Duurzame Energie (ODE) tussen huishoudens en grootverbruikers te verschuiven van 50/50 naar een derde/twee derde ook onderdeel uit van uw besprekingen met de industrie of staat dat voornemen anderszins op de tocht Zo ja, waarom Moeten huishoudens dan vrezen dat zij toch de rekening voor de energietransitie voor een groot deel moeten...

  Kamervragen

  08-04-2019

 • Het bericht ‘Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport’

  ... 2019Z06850 Vragen van de leden Moorlag, Ploumen en Nijboer (allen PvdA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Medische Zorg en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport’.(ingezonden 5 april 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport over gewasbeschermingsmiddelen’ 1) 2 Wanneer heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het rapport voltooid en wanneer wordt het publiek gemaakt 3 Welk wettelijk instrumentarium is beschikbaar voor gemeenten die hun inwoners beter willen beschermen tegen de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen 4 Is het op grond van...

  Kamervragen

  05-04-2019

 • Ongewenste post

  ... 2019Z06739 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over ongewenste post (ingezonden 4 april 2019) 1 Kent u het bericht “Stop met brieven-terreur”1) 2 Deelt u de mening dat burgers en bedrijven die dat niet willen verschoond moeten kunnen blijven van ongeadresseerde post, ook al is die gericht aan “bewoners van dit pand” of gelijkwaardige bewoordingen Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 3 Deelt u de opvatting dat het bieden van goede mogelijkheden aan de burgers om ongewenste post te weren milieuwinst oplevert (onder andere minder papierverspilling) en bijdraagt aan het welzijn van burgers, in het bijzonder het deel van de burgerij dat zich meer of minder mateloos ergert aan ongewenste...

  Kamervragen

  04-04-2019

 • Een breed plan voor technisch onderwijs dat volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland nu nodig is

  ... 2019Z06740 Vragen van de leden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over een breed plan voor technisch onderwijs dat volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland nu nodig is (ingezonden 4 april 2019) 1 Erkent u de zorgen van de voorzitter van Techniek Nederland over het misverstand dat nog altijd teveel jongeren, ouders, docenten en beleidsmakers het algemeen vormend onderwijs zien als de snelste weg naar succes, maar het onderwijs daardoor massaal mensen opleidt voor beroepen die er straks niet meer zijn 1) 2 Deelt u zijn analyse dat wij in een Vierde Industriële Revolutie verzeild zijn geraakt, waarin juist de maakindustrie en...

  Kamervragen

  04-04-2019

 • Het al dan niet invoeren van een CO2-heffing voor de industrie

  ...9 Deelt u de mening dat de naar aanleiding van de vanwege de doorrekening van het ontwerp van het klimaatakkoord bijgestelde plannen de genoemde vijf nieuwe elementen in samenhang met de overige plannen doorgerekend zouden moeten worden Zo ja, op welke termijn verwacht u de uitkomsten daarvan Zo nee, waarom niet 1) https://www.nporadio1.nl/politiek/15653-wiebes-aan-industrie-die-co-2-heffing-komt-er-niet 2) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/13/kamerbrief-met-eerste-reactie-kabinet-op-de-doorrekening-van-het-ontwerp-klimaatakkoord ...

  Kamervragen

  03-04-2019

 • Het bericht dat vaginaal douchen schade oplevert bij vrouwen

  ... 2019Z05837 Vragen van de leden Ploumen en Moorlag (beiden PvdA) aan de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat vaginaal douchen schade oplevert bij vrouwen (ingezonden 26 maart 2019) 1 Bent u bekend met het promotieonderzoek ‘Vaginal microbes in sexual health and disease’ 1) 2) 2 Wat vindt u van de conclusies uit het onderzoek dat producten voor een vaginale douche juist klachten veroorzaken 3 Op welke wijze wilt u optreden tegen deze producten die onterechte beweringen doen ten aanzien van de gezondheid van vrouwen 4 Deelt u de mening dat (jonge) vrouwen door reclames onterecht op het idee kunnen worden gebracht dat vaginaal douchen belangrijk is Zo ja, op welke wijze...

  Kamervragen

  26-03-2019

 • Een Europees beroepsverbod

  ... 2019Z05546 Vragen van de leden Moorlag en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Rechtsbescherming over een Europees beroepsverbod (ingezonden 21 maart 2019) 1 Kent u de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 201803729/1/A1 en herinnert u zich de antwoorden op eerdere Kamervragen over een varkenshouder met een beroepsverbod in Duitsland die in Nederland uit mag breiden 1) 2) 2 Kunnen bij een Bibob-toets gegevens over een beroepsverbod dat in een ander land is opgelegd, in zijn algemeenheid worden betrokken bij een onderzoek naar de integriteit van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon in Nederland 3 Kunnen belanghebbenden een bestuursorgaan, zoals een gemeente,...

  Kamervragen

  21-03-2019

 • De aanleg van glasvezel op het platteland

  ...1) Financieele Dagblad, 15 maart 2019 Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Futselaar (SP), ingezonden 15 maart 2019 (vraagnummer 2019Z05231) ...

  Kamervragen

  20-03-2019

 • De voortdurende belemmeringen die de aansluiting van kleinschalige duurzame energieprojecten op het elektriciteitsnetwerk blokkeren

  ... 2019Z05296 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de voortdurende belemmeringen die de aansluiting van kleinschalige duurzame energieprojecten op het elektriciteitsnetwerk blokkeren (ingezonden 18 maart 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Nog geen oplossing voor zonnepanelenprobleem VV Nieuw Buinen’ 1) 2 Deelt u de opvatting dat het schrijnend is dat het langslepende netaansluitingsprobleem vrijwilligers van sportverenigingen hindert en frustreert in het realiseren van plannen gericht op het opwekken van groene elektriciteit Zo nee, waarom niet Zo ja, waarom sleept het breed gesignaleerde knelpunt nog steeds voort 3 Deelt u de opvatting dat het temeer schrijnend en frustrerend...

  Kamervragen

  18-03-2019

123456volgende 15 resultaten