Ingediend (mede) in de Tweede kamer door William Moorlag

Schriftelijke vragen

 • De daling van het aantal weidevogels

  ... 2018Z12789 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de daling van het aantal weidevogels (ingezonden 28 juni 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Bericht van het front’ in het Dagblad van het Noorden van 26 juni 2018 1) 2 Deelt u de in het artikel vermelde opvatting dat het agrarisch natuurbeheer in zijn huidige vorm onvoldoende effectief is om de daling van het aantal weidevogels, in het bijzonder de grutto, te doen stoppen Zo nee, waarom niet 3 Deelt u de opvatting dat het systeem van wettelijke- en beheersmaatregelen aan herziening toe is, omdat het onvoldoende bescherming biedt aan weidevogels, in het bijzonder aan de grutto, en onvoldoende effectief is om de daling...

  Kamervragen

  28-06-2018

 • Internationale energiebedrijven die Nederland gebruiken om miljoen te eisen

  ...1) https://www.tni.org/files/publication-downloads/one_treaty_to_ruled_them_all.pdf 2) https://www.nu.nl/economie/5310260/internationale-energiebedrijven-eisen-miljoenen-via-nederland.html ...

  Kamervragen

  13-06-2018

 • De risico’s bij zoutwinning

  ...Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u voor dit loket zorgen Zo nee, waarom niet 1) https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2018/05/31/staat-van-de-sector-zout ...

  Kamervragen

  01-06-2018

 • Ongezonde voedingsproducten

  ... 2018Z09517 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over ongezonde voedingsproducten (ingezonden 24 mei 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Producten van Unilever minder gezond dan bedrijf zelf zegt’ 1) 2 Deelt u de mening dat het schadelijk is voor de samenleving, en in het bijzonder voor de volksgezondheid, dat naar de maatstaven van de Access to Nutrition Index (ATNI) minder dan een derde van alle producten van grote voedingsmiddelenbedrijven gezond te noemen is Zo nee, waarom niet 3 Deelt u de constatering van de ATNI dat de meeste bedrijven, ondanks enige verbeteringen, nog veel te weinig doen om het voedingsaanbod...

  Kamervragen

  24-05-2018

 • De telefonische verkoop van ongevraagde producten

  ... 2018Z08134 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de telefonische verkoop van ongevraagde producten (ingezonden 1 mei 2018) 1 Kent u het bericht 'Gratis puzzelboek van Puzzelbrein blijkt abonnement te zijn'1) 2 Deel u de mening dat indien de wijze waarop de in het bericht genoemde bedrijf zijn product verkoopt al juridisch toegestaan zou zijn, het tenminste om een methode gaat waarbij de consument te gemakkelijk een niet weloverwogen beslissing kan nemen Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 3 Is het waar dat de Autoriteit Consument en Markt‎ (ACM) eerder aan een aan het genoemde bedrijf gelieerde partner een boete uit heeft gedeeld 4 Doet de ACM onderzoek naar het in het bericht genoemde...

  Kamervragen

  01-05-2018

 • De onduidelijke kosten van uitvaartverzorgers

  ... 2018Z07914 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de onduidelijke kosten van uitvaartverzorgers (ingezonden 26 april 2018) 1 Kent u het bericht 'Consumentenbond waarschuwt voor 'schimmige uitvaartverzorgers': vaak onbesproken kosten' 1) Kent u het onderliggende onderzoek van de Consumentenbond2) 2 Deelt u de mening dat de kosten van een uitvaart, en de daarmee gemoeide diensten en producten, voor nabestaanden vooraf duidelijk moeten zijn Zo ja, waarom en wat is dan uw mening over de uitkomst van het genoemde onderzoek waaruit blijkt dat die kosten vaak niet duidelijk zijn Zo nee, waarom niet 3 Kunnen nabestaanden vooraf de kosten van de diensten en producten van verschillende uitvaartondernemers...

  Kamervragen

  26-04-2018

 • Het bericht dat informatie van de Kamer van Koophandel gebruikt wordt voor reclamedoeleinden

  ... 2018Z07426 Vragen van de leden Moorlag en Kuiken (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat informatie van de Kamer van Koophandel gebruikt wordt voor reclamedoeleinden (ingezonden 19 april 2018) 1 Kent u het bericht 'Gegevens KvK-inschrijvingen gebruikt voor reclames op Facebook' 1) 2 Hoe verhoudt het feit dat de Kamer van Koophandel (KvK) data over bedrijven verkoopt zich tot het feit dat die bedrijven niet de mogelijkheid hebben om zich niet in het Handelsregister in te schrijven 3 Deelt u de mening dat de wettelijke plicht om zich in te schrijven in het Handelsregister er niet toe zou mogen leiden dat bedrijven via informatie die KvK aan anderen verkoopt...

  Kamervragen

  19-04-2018

 • De verdringing en verrijking door zonneparken

  ...7 Deelt u de opvatting dat het beter en doelmatiger is om zonne-energie bij voorkeur op te wekken op gronden die in eigendom zijn van overheden, zodat grondvergoedingen aan overheden toevallen en belastingopbrengsten ten goede komen aan de publieke zaak Zo nee, waarom niet Zo ja, hoe gaat u dat bevorderen 1) Dagblad van het Noorden, editie Oost-Groningen, 18 april 2018. ...

  Kamervragen

  19-04-2018

 • De verduurzaming van woningen

  ... 2018Z07424 Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verduurzaming van woningen. (ingezonden 19 april 2018) 1 Kent u het bericht dat bouwers de kantjes er vanaf lopen als het gaat om duurzaamheidsdoelstellingen door slechts marginaal zonnepanelen te plaatsen om net aan de energienormen te voldoen 1) 2 Hoe beoordeelt u de houding van de bouwers om zo marginaal en suboptimaal aan de minimale energienormen te voldoen 3 Bent u bereid in gesprek te gaan met de branche en vergunningverleners, in casu de gemeenten, over deze excuuspanelen Bent u bereid hen te bewegen tot effectievere benutting van dakoppervlakte voor de plaatsing...

  Kamervragen

  19-04-2018

 • Het bericht dat consumenten opzegkosten moeten betalen voor het opzeggen van een schadeverzekering

  ... 2018Z07029 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat consumenten opzegkosten moeten betalen voor het opzeggen van een schadeverzekering (ingezonden 16 april 2018) 1 Kent u het artikel “Betalen om op te zeggen” 1) 2 Deelt u de mening dat als consumenten die van plan zijn hun schadeverzekering op te zeggen dat niet doen vanwege opzegkosten, dit de marktwerking in deze sector belemmert Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 3 Deelt u de mening dat uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat verzekeraars drempels opwerpen voor het opzeggen van schadeverzekeringen Zo nee, waarom niet 4 Deelt u de mening dat uit het bestaan van die drempels blijkt dat de zelfregulering...

  Kamervragen

  16-04-2018

 • Een tekort schietende capaciteit van het stroomnetwerk in Groningen en Drenthe om de geplande zonneparken te faciliteren

  ... 2018Z07026 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over een tekort schietende capaciteit van het stroomnetwerk in Groningen en Drenthe om de geplande zonneparken te faciliteren. (ingezonden 16 april 2018) 1 Bent u bekend met het bericht dat Tennet en Enexis een ondercapaciteit van het Zuid-Gronings en Noord-Drenths stroomnetwerk constateren 1) 2 Klopt de constatering van de twee stroomnetbeheerders Zo ja, wat is uw oordeel hierover Zo nee, constateert u dat er afdoende capaciteit is 3 Deelt u de stelling van de netbeheerders dat een Rijksstructuurvisie voor zonne-energie nuttig is om dergelijke tekorten in netwerken te voorzien en in de toekomst te kunnen voorkomen 4 Is er naar uw oordeel aanleiding...

  Kamervragen

  16-04-2018

 • De frauduleuze ondergang van het The Hague Institute for Global Justice

  ... 2018Z06289 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de frauduleuze ondergang van het The Hague Institute for Global Justice. (ingezonden 5 april 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht over de ondergang van The Hague Institute for Global Justice (IGJ) 1) 2 Kunt u bevestigen dat medio 2010 door de minister van Economische Zaken een subsidie van 17,45 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor het IGJ Zo ja, welk maatschappelijk doel diende de toekenning van de subsidie te bereiken en op welke gronden en op basis van welke criteria en voorwaarden is de subsidie toegekend 3 Bent u bereid de subsidiebeschikking openbaar te maken Zo nee, waarom niet 5 Op welke wijze is toezicht gehouden op het...

  Kamervragen

  05-04-2018

 • Het bericht ‘Luchtwassers werken veel slechter dan gedacht’

  ... 2018Z05427 Vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht 'Luchtwassers werken veel slechter dan gedacht' (ingezonden 27 maart 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht waarin wordt gesteld dat luchtwassers veel slechter werken dan gedacht 1) 2 Kunt u bevestigen dat in opdracht van de rijksoverheid een onderzoek naar de effectiviteit van luchtwassers is c.q. wordt verricht 3 Kunt u toelichten of de inhoud en strekking van het bericht in het Eindhovens Dagblad kloppen, namelijk dat de effectiviteit van luchtwassers geringer is dan werd aangenomen Zo nee, bent u bereid dit nader te onderzoeken 4...

  Kamervragen

  27-03-2018

 • Het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’

  ... 2018Z04039 Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks) en Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’(ingezonden 8 maart 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen’ 1) 2 Klopt het dat er bij een kernramp in de kerncentrale in Lingen een verouderd rampenplan wordt gevolgd dat niet is verbeterd sinds de kernramp in Fukushima 3 Klopt het dat volgens dit oude rampenplan mensen in Nederland niet geëvacueerd zouden hoeven worden, terwijl sommige bewoners van Nederland wel degelijk geëvacueerd zouden moeten worden 4 Bent...

  Kamervragen

  08-03-2018

 • Het bericht 'Gasloos vergt nieuwe regelgeving'

  ...8 Bent u van plan het om het Bouwbesluit te wijzigen in lijn met het voorgestelde toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), waarin geëxpliciteerd is dat gemeenten in toekomstige omgevingsplannen de energieprestatienormen kunnen aanscherpen ten opzichte van het Bbl, zodat ambitieuze gemeenten de mogelijkheid krijgen om verdergaande eisen op te nemen voor nieuwe ontwikkelingen Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen Zo nee, waarom niet 1) http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/gasloos-vergt-nieuwe-regelgeving.211240.lynkx 2) Kamerstuk 31 793, nr. 153 ...

  Kamervragen

  13-02-2018

1 2volgende 15 resultaten