Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Cem Laçin

Schriftelijke vragen

 • Over blazers bij chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl

  ... 2018Z18408 Vragen van de leden Laçin en Beckerman (beiden SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over blazers bij chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl. (ingezonden 15 oktober 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Opnieuw blazer bij ESD-SIC: “Wij balen hiervan”’ 1) 2 Hoeveel blazers, zwavelhoudende stofwolken die met knal uit smeltovens uitgestoten worden, vinden er de afgelopen jaren plaats Neemt dit aantal toe Zo ja, hoeveel 3 Kunt u de provincie ondersteunen in het aanpakken van ESD, zo dat er een einde komt aan de blazers Kunt u uw antwoord toelichten 4 Kunt u boetes opleggen bij iedere blazer die plaatsvindt om te zorgen dat er verantwoordelijkheid genomen wordt 5 Kunt u ook een tijdslimiet aangeven waarbinnen...

  Kamervragen

  15-10-2018

 • Het onderzoek ‘Aanwijzingen voor herkomst onbekend deel plastic soep’ uitgevoerd door het Burgercollectief Dreumelse Waard

  ... 2018Z17863 Vragen van de leden Laçin en Van Gerven (beiden SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het onderzoek ‘Aanwijzingen voor herkomst onbekend deel plastic soep’ uitgevoerd door het Burgercollectief Dreumelse Waard (ingezonden 8 oktober 2018) 1 Bent u bekend met het onderzoek ‘Aanwijzingen voor herkomst onbekend deel plastic soep’, uitgevoerd door het Burgercollectief Dreumelse Waard 1) 2 Wat vindt u ervan dat over een lengte van 6 kilometer langs de oevers van de Maas om de dertig meter oranje plastic afval is aangetroffen dat voornamelijk gebruikt wordt bij bouw- en saneringsprojecten in België 3 Wat vindt u ervan dat zelfs op 23 kilometer afstand dit specifieke, oranje plastic is aangetroffen...

  Kamervragen

  08-10-2018

 • Het bericht dat grote groepen gehinderden geen bezwaar meer kunnen maken tegen luchtvaartherrie

  ... 2018Z14371 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat grote groepen gehinderden geen bezwaar meer kunnen maken tegen luchtvaartherrie. (ingezonden 25 juli 2018) 1 Kent u het bericht dat grote groepen gehinderden geen bezwaar meer kunnen maken tegen luchtvaartherrie 1) Wat is uw reactie daarop 2 Vindt u het rechtvaardig dat klachten van mensen, die niet in de directe kring rondom Schiphol wonen maar wel overlast ervaren, automatisch ongegrond wordt verklaard Zo ja, kunt u garanderen dat deze mensen geen overlast ondervinden Kunt u uw antwoord toelichten 3 Klopt het dat een grote groep mensen, die inmiddels heeft aangetoond dat vliegtuigen die in de toekomst mogelijk van Lelystad Airport...

  Kamervragen

  26-07-2018

 • Het bericht ‘Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours’

  ...Zo nee, wat moet er nog meer gebeuren voor het wel zover is 9 Begrijpt u dat omwonenden in Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en andere gemeenten helemaal klaar zijn met de manier waarop Chemours omgaat met hun gezondheid, het milieu en lozingen op het water Wanneer kunnen zij rekenen op de overheid als het gaat om het aanpakken van vervuilers als Chemours 10 Wanneer is de eerste mogelijkheid voor de provincie Zuid-Holland om de vergunning van Chemours aan te scherpen of in te trekken Gaat u de provincie op alle mogelijke manieren (onder)steunen om de lozingen van GenX zover mogelijk te reduceren en het lozen van PFOA, dat al verboden is, per direct te stoppen Zo ja, hoe Zo nee, waarom niet 1) NOS.nl, 13 juli 2018, Sterk verhoogde concentratie...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • Het bericht dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs oververtegenwoordigd zijn bij ongelukken en pechgevallen

  ... 2018Z14148 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Laçin (beiden SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs oververtegenwoordigd zijn bij ongelukken en pechgevallen. (ingezonden 16 juli 2018) 1 Wat is uw oordeel over het bericht “Buitenlandse trucker blijkt brokkenpiloot” 1) 2 Wat zijn naar uw oordeel de oorzaken van de oververtegenwoordiging van buitenlandse chauffeurs bij ongelukken en pechgevallen Kan dit te maken hebben met onvoldoende opleiding en slecht materieel, zoals Nederlandse truckers vaker beweren 3 Bent u bereid om te laten onderzoeken wat de oorzaken zijn van deze oververtegenwoordiging, zoals ook Transport...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • Het bericht ‘Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond’

  ... 2018Z14153 2018Z14153 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond’. (ingezonden 16 juli 2018) 1 Kent u het bericht ‘Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond’ 1) 2 Is het duidelijk hoe PFOA, dat als sinds 2012 verboden is, in recreatieplas Berkendonk terecht is gekomen Zo ja, kunt u dat uiteenzetten Zo nee, loopt hier onderzoek naar en wanneer kan de Kamer daarover geïnformeerd worden 3 Hoe is het mogelijk dat de concentratie PFOA in de zwemplas boven de landelijke advieswaarden ligt, maar dat zwemmen en daarmee blootstelling aan PFOA toegestaan blijft Welke risico’s brengt dit...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • De brief ‘Voortgang onderzoek asbest in cosmetica’ en het bericht ‘Johnson & Johnson moet schadevergoeding van 4 miljard euro betalen’

  ...2)NU.NL, 13 juli 2018, Johnson & Johnson moet schadevergoeding van 4 miljard euro betalen (https://www.nu.nl/economie/5362097/johnson--johnson-moet-schadevergoeding-van-4-miljard-euro-betalen.html) ...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • Het bericht ‘Inspectie: kankerverwekkende stoffen gemengd in benzine voor West-Afrika’ en de brief naar aanleiding van het ILT-rapport ‘Stookolie voor zeeschepen – Autobrandstoffen voor West-Afrika’

  ...Zo nee, wat gaat u eraan doen om ILT op volle sterkte te laten optreden tegen milieucriminelen 1) Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Kamerstuk 31 409, nr. 197 2) NOS.NL, 9 juli 2018, Inspectie: kankerverwekkende stoffen gemengd in benzine voor West-Afrika )(https://nos.nl/artikel/2240625-inspectie-kankerverwekkende-stoffen-gemengd-in-benzine-voor-west-afrika.html Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kröger (GroenLinks), ingezonden 16 juli 2018 (2018Z14140) ...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • De evaluatie van de Belevingsvlucht

  ...1) Regiegroep, “Evaluatie Belevingsvlucht”, 6 juli 2018 ...

  Kamervragen

  11-07-2018

 • Uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs

  ...11 Deelt u de mening dat het huisvesten van 30 mensen in een huis met stretchers in de woonkamer, zes bedden, een wc en een beschimmelde douche, onaanvaardbaar is Wat onderneemt u hiertegen 12 Deelt u de mening dat gemeenten moeten handhaven op dit soort veredelde truckershotels Zo ja, gaat u de gemeenten hierop aanspreken Zo nee, waarom niet 13 Gaat u in de Transportraad, bij de behandeling van de Richtlijn voor rij- en rusttijden (EG 2002/15), de Detacheringsrichtlijn (96/71/EG) en de Verordeningen (EG) nr. 1071/2009 (toegang tot beroep) en nr. 1072/2009/RG (cabotage), inzetten op het voorkomen van dit soort misstanden Wat is precies uw insteek 1) Reporter Radio, 8 juli 2018...

  Kamervragen

  11-07-2018

 • Het bericht dat het onderzoek naar de groei van vliegveld Rotterdam rammelt

  ... 2018Z13915 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat het onderzoek naar de groei van vliegveld Rotterdam rammelt. (ingezonden 10 juli 2018) 1 Wat is uw reactie op de berichtgeving dat de conclusies van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) rammelt 1) 2 Kunt u per kritiekpunt van de twee economen toelichten hoe daar in het onderzoek mee is omgegaan en of de MKBA inderdaad niet een te rooskleurig beeld schetst 3 Bent u bereid om een second opinion te laten uitvoeren op de MKBA voor de uitbreiding van RTHA Zo ja, wanneer kan de Kamer daar de resultaten van tegemoetzien Zo nee, waarom niet 4 Zijn er meer luchthavens...

  Kamervragen

  10-07-2018

 • Het bericht 'Nederlands rijbewijs online te koop via Poolse website'

  ... 2018Z12792 Vragen van de leden Van Oosten en Remco Dijkstra (beiden VVD) en Jasper van Dijk en Laҫin (beiden SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Nederlands rijbewijs online te koop via Poolse website' (ingezonden 28 juni 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Nederlands rijbewijs online te koop via Poolse website' 1) 2 Deelt u de mening dat dit levensgevaarlijke situaties kan opleveren omdat chauffeurs niet over de juiste vaardigheden beschikken, maar wel een voertuig besturen met een vals rijbewijs 3 Hoe vaak komt dit voor Heeft u hier informatie over Hoe vaak wordt vervolging ingesteld na ontdekking van het gebruik, of verkoop van valse rijbewijzen, c.q. identiteitsbewijzen...

  Kamervragen

  28-06-2018

 • Het bericht dat een chauffeur 34 uur onderweg was zonder fatsoenlijke pauze

  ... 2018Z11196 Vragen van de leden Laçin en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat een chauffeur 34 uur onderweg was zonder fatsoenlijke pauze. (ingezonden 13 juni 2018) 1 Kent u het bericht 'Nederlandse trucker 34 uur onderweg zonder fatsoenlijke pauze' 1) Wat is uw reactie op het bericht 2 Deelt u de mening dat het sjoemelen met de rijtijdenkaart en de digitale tachograaf tot levensgevaarlijke situaties kan leiden Zo ja, acht u het beleid om dit te voorkomen voldoende uitgewerkt en bekend 3 Vindt u dit een incident of een toevalstreffer binnen een veel groter probleem Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 4 Deelt u de mening dat, aangezien de...

  Kamervragen

  13-06-2018

 • Geluidsnormen op Schiphol

  ...de wijzigingswet van 27 juni 2002 (wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol), in het bijzonder lid a en lid c 16 Bent u het eens met de stelling dat Diagram 5 in combinatie met tabel 4.3 de praktische uitwerking is van Artikel XII, lid a en lid c 17 Bent u het eens met de stelling dat een herberekening van de milieueffecten van het eerste LVB vanwege een andere routemodellering (ook) dient te voldoen aan Artikel XII, lid a en lid c En derhalve dient te worden berekend conform Diagram 5 en tabel 4.3 Zo nee, waarom niet 1) Website EenVandaag, 17 mei 2018 (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ministerie-sjoemelde-met-geluidsnormen-schiphol/) 2) Kamerstuk 29665, nr.46. 3) Onderhands meegezonden...

  Kamervragen

  29-05-2018

 • Het bericht dat de OV-chip op mobiel totaal mislukt is

  ... 2018Z07810 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de OV-chip op mobiel totaal mislukt is. (ingezonden 25 april 2018) 1 Kent u het bericht dat de OV-chipkaart op mobiele telefoons totaal mislukt is 1) 2 Klopt het dat in totaal 2,2 miljoen euro in deze proef is geïnvesteerd Zo ja, kunt u aangeven wat de verdeling van dit bedrag tussen Translink en de telecomaanbieders is geweest Zo nee, wat is er dan in totaal uitgegeven aan dit mislukte experiment en hoe ligt de verdeling van dit bedrag tussen Translink en de telecomaanbieders 2) 3 Wat vindt u van de besteding van dit bedrag wanneer uit cijfers blijkt dat slechts 8.000 reizigers daadwerkelijk gebruik maakten van dit systeem...

  Kamervragen

  25-04-2018

1234volgende 15 resultaten