Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Cem Laçin

Schriftelijke vragen

 • De toegankelijkheid van het station in Winsum

  ... 2018Z01768 Vragen van de leden Gijs van Dijk (PvdA) en Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de toegankelijkheid van het station in Winsum (ingezonden 2 februari 2018) 1 Bent u bekend met de situatie bij het NS-station in Winsum, waarbij ProRail voor de zomer de problematische toegang van het station en de platforms via een lift met grote gebreken zou gaan oplossen via de aanleg van een hellingbaan Zo ja, bent u dan ook bekend met het feit dat na de initiële presentatie in juni 2017 door ProRail deze verbetering van de toegankelijkheid van dit belangrijke station definitief van de baan lijkt te zijn 2 Kunt u aangeven wat de reden is dat de gemeente Winsum en de doelgroep op 1 juni 2017 een presentatie kregen...

  Kamervragen

  02-02-2018

 • Het bericht ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’

  ... 2018Z01240 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Lacin (beiden SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’. (ingezonden 26 januari 2018) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’ 1) 2 Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is dat een deel van de vrachtwagenchauffeurs die donderdag 19 januari 2018 tijdens de storm de weg op gingen, daartoe werd ‘gedwongen’ door hun baas Zo ja, welke maatregelen gaat u tegen ondernemers nemen die hun chauffeurs expliciet of impliciet te kennen hebben gegeven dat er gevolgen zouden zijn als ze niet door zouden rijden Zo nee, waarom niet 3 Bent u bereid...

  Kamervragen

  26-01-2018

 • De berichten dat make-up asbest bevat

  ...8 Zijn de NVWA en de ILT op de hoogte van het onderzoek van het Amerikaanse Scientific Analytical Institute (SAI) en de nadere beoordeling hierop door asbestlaboratorium Nomacon Hoe beoordeelt u de resultaten van deze studies, waarin wordt aangetoond dat de geteste producten van Claire’s wel asbest bevatten 9 Zijn de rapporten waarop Claire’s zich baseert bekend bij onze instanties Zo ja, bent u bereid om deze met de Kamer te delen Zo nee, weet u waarom deze rapporten niet openbaar worden gemaakt en bent u bereid om deze op te vragen 10 Wat vindt u van het feit dat Claire’s en de FDA verklaren dat de make-up veilig is, terwijl het bedrijf tegelijkertijd negen producten uit de schappen heeft gehaald in de Verenigde Staten en Canada...

  Kamervragen

  26-01-2018

 • Sweatshop Schiphol

  ... 2017Z18946 2017Z18946 Vragen van de leden Laçin en Van Kent (beiden SP) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over sweatshop Schiphol. (ingezonden 27 december 2017) 1 Wat is uw reactie op het artikel 'Als je een vlucht op Schiphol neemt, kijk dan eens naar deze onzekere werkenden', waarin een ontluisterend beeld van de “sweatshop Schiphol” wordt geschetst 1) 2 Wat is uw reactie op het rondpompen van werknemers, die tijdelijk gestald worden bij een ander bedrijf zodra zij in aanmerking dreigen te komen voor een vast contract 3 Welke rol ziet u voor uzelf, ook gelet op de aanbevelingen in het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, om de veiligheidsrisico’s...

  Kamervragen

  27-12-2017

 • Het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee

  ... 2017Z18350 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee. (ingezonden 19 december 2017) 1 Bent u bekend met het vrijkomen van asbest bij een brand in een opslagloods in Melissant 1) 2) 2 Is u bekend hoeveel asbest is vrijgekomen en kunt u bevestigen dat de mate van verspreiding in de omgeving beperkt is gebleven Is de oorzaak van de brand inmiddels achterhaald 3 Kunt u een overzicht geven van de activiteiten die de gemeente en veiligheids- en gezondheidsdiensten hebben ondernomen om bewoners te informeren over de risico’s van asbest Is hierbij gewerkt conform de richtlijnen voor de aanpak van asbestincidenten...

  Kamervragen

  19-12-2017

 • Het afsluiten van gas, water en licht

  ... 2017Z17721 Vragen van de leden Laҫin en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het afsluiten van gas, water en licht (ingezonden 12 december 2017) 1 Klopt het dat mensen die hun energierekening niet op tijd betalen vanaf volgend jaar minder snel worden afgesloten van gas en licht, omdat energieleveranciers de wanbetalers eerst moeten aanmelden bij de schuldhulpverlening 1) 2 Hoe is de verplichting voor energieleveranciers om wanbetalers eerst aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening precies vormgegeven en op welke manier wordt hierbij voorkomen dat mensen afgesloten worden van gas...

  Kamervragen

  12-12-2017

 • Het MAA-besluit

  ...10 Deelt u de mening dat hiermee de omwonenden wat betreft de te verwachten toename van de overlast als gevolg van de beoogde groei van het vliegveld op het verkeerde been zijn gezet Zo nee, kunt u dit toelichten 11 Deelt u de mening dat het indienen van een zienswijze medebepaald wordt door de informatie die direct in de openbaarheid aan betrokken inwoners is verstrekt Zo nee, kunt u dit toelichten 12 Deelt u de mening dat er daarom nieuwe, juiste informatie aan omwonenden moet worden verstrekt en dat er een nieuwe periode voor indienen van een zienswijze moet komen Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u dit uitvoeren Zo nee, kunt u dit toelichten 13 Herinnert u zich uw brief aan de Kamer d.d. 31 oktober 2017 waarin u het volgende...

  Kamervragen

  11-12-2017

 • Concurrentie op het spoor

  ... 2017Z16199 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over concurrentie op het spoor. (ingezonden 24 november 2017) 1 Kent u het het artikel ‘Duitse aanval op NS’ 1) 2 Hoe beoordeelt u de uitspraken van de directeur van het Duitse Arriva Hoe beoordeelt u zijn oproep om het volledige Nederlandse openbaar vervoer te liberaliseren 3 Hoe rijmt u deze oproep met het rapport van Ecorys en Arcadis in opdracht van uw ministerie uit 2011 naar decentralisatie van het spoor, waarin wordt gesteld dat losknippen van treindiensten uit het hoofdrailnet veel nadelen voor reizigers heeft (onder andere meer overstappen, hogere kosten) en weinig reizigersvoordelen oplevert 2) 4 Hoe gaat u nu en in de toekomst...

  Kamervragen

  24-11-2017

 • Werklozen die bij de NS met levensgevaarlijke chroomverf moesten werken

  ...1) Brabants Dagblad, 4 nov 2017 2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015-2016, nr. 2758 3) https://www.sp.nl/nieuws/2016/08/van-dijk-schadefonds-voor-slachtoffers-gifstoffen-defensie ...

  Kamervragen

  09-11-2017

 • Het bericht dat het kabinet zwicht voor chantage van Russen

  ... 2017Z14751 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat het kabinet zwicht voor chantage van Russen. (ingezonden 6 november 2017) 1 Kent u de berichtgeving naar aanleiding van de uitspraken van de directeur van Airport Coordination Netherlands (ACN) 1) 2 Wat is de precieze inhoud van de overeenkomst die nu is gesloten tussen KLM en AirBridgeCargo (ABC) 3 Kunt u uitgebreid toelichten wat uw rol is geweest in de totstandkoming van deze overeenkomst 4 Welk contact is er, in het kader van deze overeenkomst, verder geweest tussen de Russische overheid en respectievelijk de Nederlandse overheid, ACN, Schiphol en KLM Wat was de inhoud van dit contact 5 Kunt u ingaan op de uitspraak van de...

  Kamervragen

  06-11-2017

 • Het bericht dat grond van een bungalowpark is vervuild met GenX

  ... 2017Z13033 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de staatssecretaris en de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat grond van een bungalowpark is vervuild met GenX (ingezonden 2 oktober 2017) 1 Bent u bekend met het bericht 'Grond nieuw bungalowpark vervuild met GenX’ 1) 2 Wat vindt u ervan dat de gemeente Papendrecht bij metingen lichte concentraties van GenX-stoffen en C8 heeft aangetroffen Kunt u vertellen in welke concentraties deze exact zijn aangetroffen en hoe zich dit verhoudt tot de gangbare gezondheidsnormen 3 Zijn u andere berichten van gemeenten bekend waarbij recent GenX is aangetroffen, buiten de gevallen die in uw laatste Kamerbrieven over de lozingen van Dupont/Chemours reeds zijn genoemd 4 Deelt u de mening...

  Kamervragen

  02-10-2017

 • De naleving van de Richtlijn Industriële Emissie

  ... 2017Z12966 Vragen van het lid Lacin (SP) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de naleving van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) (2010/75/EU) (ingezonden 29 september 2017) 1 Bent u bekend met de brief inzake de naleving van de Richtlijn Industriële Emissie die het Directoraat-Generaal van de EU-commissie voor milieu (DG ENV) op 20 juli 2017 heeft gestuurd als reactie aan de Stichting Afvaloven Nee 1) 2 Deelt u de mening dat het met moderne meetapparatuur volstrekt onnodig is om dusdanig grote betrouwbaarheidsintervallen af te trekken van de gemeten waarde als het geval is bij Omrin Is u bekend of er meer bedrijven zijn die zich bedienen van deze strategie Zo ja, wat vindt u daarvan en wat bent u van...

  Kamervragen

  29-09-2017

 • Het bericht dat op station Amsterdam Centraal slimme reclameborden worden ingezet

  ... 2017Z11540 Vragen van de leden Hijink en Lacin (beiden SP) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financien over het bericht dat op station Amsterdam Centraal slimme reclameborden worden ingezet. (ingezonden 6 september 2017) 1 Kent u het bericht “Reclameborden op A'dam CS weten wanneer en hoelang jij kijkt” 1) 2 Hoeveel slimme reclameborden gebruiken Exterion en eventuele andere exploitanten in Nederland 3 Welke data verzamelen de slimme reclameborden van Exterion op Amsterdam Centraal en welke technieken worden hiervoor gebruikt 4 Kunnen mensen voorkomen dat hun beeltenis gekoppeld wordt aan andere gegevens die door apparaten worden uitgezonden Zo ja, hoe 5 In welke...

  Kamervragen

  06-09-2017

 • Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet

  ... 2017Z11326 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het uitstel van de invoering van de Omgevingswet (ingezonden 1 september 2017) 1 Klopt het bericht ‘Schultz: “Latere invoeringsdatum Omgevingswet”’, waaruit blijkt dat de geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 van de baan is 1) 2 Waarom moeten de Kamer uit de media vernemen dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld Waarom heeft u de Kamer hierover (nog) niet per brief geïnformeerd 3 Klopt het dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot juli 2020 4 Hoe verhoudt de vertraging van de ingangsdatum voor de Omgevingswet zich tot de gedane uitspraak van de staatssecretaris van Infrastructuur...

  Kamervragen

  01-09-2017

 • De berichten dat een toxicoloog meermaals alarm sloeg over gifgas bij Chemours

  ... 2017Z11035 Vragen van het lid Lacin (SP) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de berichten dat een toxicoloog meermaals alarm sloeg over gifgas bij Chemours (ingezonden 23 augustus 2017) 1 Wat is uw reactie op de stelling van een professor toxicologie in het AD 1) dat de stof perfluorisobuteen (PFIB) nooit gebruikt had mogen worden door de Chemours-fabriek in Dordrecht, waar diezelfde stof vorige week ontsnapte 2) 2 Hoe beoordeelt u de vergelijking die deze toxicoloog in september vorig jaar maakte tussen mosterdgas en PFIB als het gaat om de dreiging voor de volksgezondheid 3) Waaruit bestaat het verschil van inzicht tussen u en de toxicoloog over de dreiging voor de volksgezondheid die uitgaat van deze stof...

  Kamervragen

  23-08-2017

123volgende 15 resultaten