Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Cem Laçin

Moties

 • Motie van het lid Laçin over sociale misstanden bij luchtvaartmaatschappijen (Herdruk)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 444 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID LAgN Voorgesteld 14 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat is aangetoond dat er een verband is tussen schijnzelfstandigheid, pay-to-fly en nul-urencontracten bij luchtvaartmaatschappijen en de lagere veiligheidsbeleving bij • piloten; constaterende, dat in diverse Europese landen — waaronder Duitsland — door de nationale autoriteiten acties zijn ondernomen in het bestrijden van pay-to-fly en schijnzelfstandigheid; constaterende, dat in Nederland gevestigde luchtvaartmaatschappijen zich over het algemeen goed houden aan sociale wetgeving; verzoekt de regering, om inspectie en beleidscapaciteit vrij te maken...

  Moties

  31936-444

  14-02-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over de verwachte uitstoot van CO2

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 • Nr. 448 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 14 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de klimaat-impact van de luchtvaart momenteel niet consequent wordt me genomen in de Milieu Effect Rapportage (MER), verzoekt de regering in ieder geval de verwachte uitstoot van CO2 (equivalenten) voortaan verplicht in de MER te laten opnemen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan Kr ger Luchtvaartbeleid ...

  Moties

  31936-448

  14-02-2018

 • Motie van het lid Laçin over het maximale aantal vliegbewegingen op Luchthaven Lelystad

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 442 LAgN Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID LAgN Voorgesteld 14 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat er is afgesproken dat het maximaal aantal vliegbewegingen op luchthaven Lelystad er 45.000 zijn; constaterende, dat daar inmiddels veel onduidelijkheid over is ontstaan; verzoekt de regering te bevestigen dat het maximaal aantal vliegbewegingen op luchthaven Lelystad er zoals afgesproken 45.000 zijn, zonder onderscheid te maken in het type vlucht of vliegbeweging, en gaat over tot de orde.van de dag, ' ...

  Moties

  31936-442

  14-02-2018

 • Motie van de leden Laçin en Kröger over de gedoogconstructie voor Maastricht Aachen Airport

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 443 en gaat over tot de orde van de dag, LA IN KRIJGER Luchtvaartbeleid MOTIE VAN DE LEDEN LAON EN KROGER Voorgesteld 14 februari 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de minister met een brief op 5 december 2017 de Kamer heeft ingelicht dat er vanaf 6 december 2017 grotere eh zwaardere vrachtvliegtuigen mogen landen op en stijgen vanaf Maastricht Aken Airport; constaterende, dat dit grote gevolgen heeft voor omwonenden van Maastricht Aken Airport in de vorm van geluidsoverlast en extra uitstoot van bijvoorbeeld ultra fijnstof; • overwegende, dat omwonenden geen inspraak hebben gehad bij het nemen van dit besluit; verzoekt de regering, om de gedoogconstructie...

  Moties

  31936-443

  14-02-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over breder definiëren van hinder als criterium

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 445 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 14 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alleen hinder in de vorm van geluid als Criterium niet voldoende is om alle schade die de luchtvaart teweeg brengt te bepalen, verzoekt de regering hinder als criterium breder te definiëren dan alleen geluidshinder en hiervoor voorstellen te doen alvofens-cteluchtvaartnota (2020-2040) wefeit-epgerstelel-, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan 2 ...

  Moties

  31936-445

  14-02-2018

 • Motie van de leden Laçin en Kröger over asbest in talkhoudende producten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN LAON EN KRI5GER Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat asbest is aangetroffen in make-up producten van Claire's en verschillende producten itronder andere de Verenigde Staten uit de chappen zijn gehaald, Constaterende dat internationaal onderzoek uitwijst dat er veel meer talkhoudende producten op de markt zijn die tremoliet of andere asbestsoorten bevatten, Verzoekt de regering een steekproef uit te voeren onder een brede selectie van talkhoudende producten op de Nederlandse markt en te onderzoeken in hoeverre deze asbest bevatten, En gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  28089-60

  30-01-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over schuimblussers met PFOA

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 59 MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat uer aannemelijk wordt geacht dat PFOA ook in particuliere draagbare schuimblussers aanwezig kan zijn, maar er geen concrete gegevens zijn over het soort of het aantal blussers, en dat tevens onduidelijk is of nog schuimblussers met PFOA worden ver kocht; Overwegende dat deze particuliere schuimblussers met schadelijke stof PFOA nog tot ver in de toekomst kunnen worden gebruikt, en dat aannemelijk is dat veel particulieren niet op de hoogte zijn van de gevaren hiervan; Verzoekt de regering in overleg met RIVM op haar website te waarschuwen voor...

  Moties

  28089-59

  30-01-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over afzien van de deadline voor bloedonderzoek

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 64 MOTIE VAN HET LID LACIN C.S. Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de termijn waarin oud-medewerkers en (oud-) bewoners van het gebied een bloedonderzoek konden aanvragen is verstreken op 20 december 2017, • Overwegende dat mensen die alsnog een aanvraag in willen dienen hierdoor buiten de boot vallen, Verzoekt de regering in overleg met de betrokken gemeenten af te zien van deze deadline en de regeling voor tenminste 2018 overeind te houden, En gaat over tot-de orde van de dag. Lacin 2 ...

  Moties

  28089-64

  30-01-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over het honoreren van afgewezen aanvragen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 - 28 089 Nr. 62 MOTIE VAN HET LID KI215GER C.S. Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, - - Overwegende dat motie van Eijs en Krbger (28 089 nr.3) verzocht om de zorgen van alle omwonenden serieus te nemen door voor iedereen, die dat wil, een bloedonderzoek aan te bieden; Overwegende dat enkel en alleen aanvragen die in het door RIVM aangegeven 'blauwe zone' vallen in aanmerking komen voor een bloedonderzoek, waardoor van de ongeveer 1400 ingediende verzoeken er ongeveer 400 zijn afgewezen; Overwegende dat het niet honoreren van aanvragen alleen maar leidt tot meer onrust, in plaats van minder, en het een slechts om zo'n vierhonderd aanvragen gaat; Verzoekt de regering,...

  Moties

  28089-62

  30-01-2018

 • Motie van het lid Wassenberg c.s. over het uitfaseren van GenX

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 61 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de negatieve effecten van GenX nog niet volledig in kaart zijn gebracht, Constaterende dat volgens het RWM wel bekend is dat de effecten van GenX deels vergelijkbaarimet het inmiddels verboden perfluoroctaanzuur PFOA, .2jkl Constaterende dat GenX schadelijke effecten heeft op de lever en kankerverwekkend is, Constaterende dat is aangetoond dat GenX zich ophoopt in het lichaam, maar dat nog niet helemaal duidelijk is in welke mate dat gebeurt, Constaterende dat de provincies het bevoegd gezag zijn om een oordeel te vellen over de vraag of de...

  Moties

  28089-61

  30-01-2018

 • Motie van het lid Laçin over de positie van de binnenvaartschipper

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 409 Nr. 182 Zee- en binnenvaart MOTIE VAN HET LID LiWIN Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het verduurzamen van binnenvaartschepen.een grote investering vraagt en de terugverdientijd lang is; constaterende, dat dit gegeven voor binnenvaartschippers een drempel is om mee te gaan in de verduurzaming van hun schepen; overwegende, dat de minister bezig is met het opzetten van een Green Deal voor de binnenvaart; • verzoekt de regering, om de positie van de (kleine) binnenvaartschipper mee te nemen in deze Green Deal zodat deze belangrijke groep voldoende perspectief heeft om mee te gaan in de verduurzamingsslag, en gaat over tot de orde van...

  Moties

  31409-182

  17-01-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over participeren in het herindelingsproces

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 251 En gaat over tot de orde van de dag. Krbger Lacin Van Raan Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, met het bestuurlijk akkoord voor het L1B gemeenten hebben afgesproken geen verzoeken in te dienen of te steunen om routes te wijzigen of te verleggen; Constaterende dat het voor de hand ligt dat met de komende herindeling van het luchtruim ook routes van en naar Schiphol wijzigen en hierdoor mogelijk nieuwe overlastsituaties ontstaan, of gewijzigd zouden kunnen worden voor minder overlast; Verzoekt de regering om gemeenten expliciet de mogelijkheid te bieden om voor, met en namens hun...

  Moties

  29665-251

  17-01-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de juridische positie van omwonenden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 252 En gaat over tot de orde van de dag. Krijger Lacin Van Raan Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat het kettingbeding, met de verantwoordelijkheid van verkopers van woningen om kopers voldoende en deugdelijk te informeren over bestaande en toekomstige geluidsoverlast van Schiphol, een bestuurlijk en juridisch ongebruikelijke afspraak is; Verzoekt de regering om onafhankelijk bestuurlijk eh juridisch advies over de juridische positie van omwonenden in te winnen, van bijvoorbeeld de ombudsman, en de Kamer hierover te informeren; ...

  Moties

  29665-252

  17-01-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Lacin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad (t.v.v. 34775-XII, nr. 32)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775-XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 32 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet eerder plaatsvinden dan dat het luchtruim is heringedeeld op een wijze zodat overlast tot een minimum is beperkt, en gaat over tot de orde van de dag. Laçin Van Raan Kröger Graus Van Brenk ...

  Moties

  34775-XII-66

  21-12-2017

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over onderzoek naar de aantallen vogels

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 437 Luchtvaartbeleid • MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 19 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadsláging, constaterende, dat er mogelijk grote risico's zijn voor de vliegveiligheid en voor de vogels van de Oostvaardersplassen en andere natuurgebieden rondom het • vliegveld, • overwegende, dat de aangenomen motie Van Raan 31936-403 vraagt om serieus werk te Maken van diervriendelijke oplossingen voor het terugdringen van ganzenpopulaties rond luchthavens, verzoekt de regering onderzoek te laten doen naar de aantallen en de vliegbewegingèn van vogels in de directe omgeving van de luchthaven Lelystad Airport en de Kamer hierover te informeren, en gaat over...

  Moties

  31936-437

  20-12-2017

1234volgende 15 resultaten