Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Cem Laçin

Moties

 • Motie van het lid Laçin over het verwerken van GenX door afvalverwerkers verplicht registeren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 445 LA IN Waterbeleid MOTIE VAN HET LID LAgN Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de ILT concludeert dat bij bezochte afvalverwerkers geen specifieke eisen met betrekking tot GenX staan in de milieu- of lozingsvergunningen; constaterende, dat GenX in veel delen van ons land opduikt zonder dat duidelijk is dat daar met GenX gewerkt wordt; constaterende, dat GenX op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen staat en er initiatieven lopen om het op de lijst met zeer zorgwekkende stoffen te krijgen; overwegende, dat we GenX zoveel mogelijk moeten minimaliseren in'ons milieu, oppervlaktewater en drinkwater; overwegende, dat het duidelijk...

  Moties

  27625-445

  05-07-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van Brenk c.s. over heroverwegen van de strafmaat voor milieudelicten (t.v.v. 29862-51)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 29 862 Nationaal Zeehavenbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 51 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat grote milieudelicten veel schade kunnen toebrengen aan mens en milieu, overwegende dat het wenselijk is dat de vervuiler betaalt, overwegende dat straffen afschrikwekkend moeten zijn, overwegende dat een milieudelict potentieel maatschappijontwrichtend is, verzoekt de regering de strafmaat voor milieudelicten te heroverwegen, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk Kröger Wassenberg Laçin ...

  Moties

  29862-55

  05-07-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over geen vrachtvluchten op Lelystad Airport

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 31 936 Nr. 493 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID LACIN C.S. Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Lelystad Airport bedoeld is als vakantievliegveld en meermaals is uitgesproken dat er geen vrachtvluchten zullen plaatsYinden van en naar Lelystad Airport; constaterende, dat deze afspraak alleen uitvoerbaar en handhaafbaar is als het zwart op wit vastgelegd wordt; constaterende, dat vrachtvluchten bij voorbaat niet uitgesloten kunnen worden als deze afspraak niet zwart op wit is vastgelegd; constaterende, dat de baanlengte van Lelystad Airport vergelijkbaar is met Maastricht Aken Airport en op dat vliegveld, met goedkeuring van deze minister, sinds...

  Moties

  31936-493

  04-07-2018

 • Motie van het lid Laçin over het overplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad Airport

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 494 constaterende, dat het overplaatsen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport hét bestaansrecht van Lelystad Airport is; constaterende, dat de verkeersverdelingsregel die dit zou moeten regelen geen dwingende karakter kan hebben; constaterende, dat het overhevelen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport een vrije keuze van luchtvaartmaatschappijen wordt; overwegende, dat er geen garanties zijn op voldoende vluchten die overgeplaatst zullen ■ worden van Schiphol naar Lelystad Airport en daarmee ook geen zicht op het aantal slots dat ingezet kan worden om de hub-functie van Schiphol te versterken; verzoekt de regering, niet verder te gaan met...

  Moties

  31936-494

  04-07-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de veiligheidsnormen voor omwonenden van vliegvelden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 341 j(röger Rcut, r~, Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KIZeoGER C.S Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat het in 1990 afgesproken wettelijk acceptabele risico op overlijden voor de omwonenden van vliegvelden 10x hoger is dan voor bv. industrie of verkeer; Overwegende dat alle burgers gelijk zijn voor de wet; Overwegende dat o.a. door verbeterde technieken de luchtvaart veiliger wordt; Verzoekt de regering om deze vermindering op het ongeválsrisico ten goede te laten komen aan de omwonenden van vliegvelden en een praktische realisatie van dezelfde veiligheidsnormen na te streven als geldt voor de omgeving van bv. industrie of...

  Moties

  29665-341

  04-07-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over het met de Kamer delen van de conceptverkeersverdelingsregel

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 503 Krbger L/- Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat doel en nut van Vliegveld Lelystad af hangt van de vraag of en hoe vakantieverkeer van Schiphol naar Lelystad kan worden uitgeplaatst; Overwegende dat de minister voornemens is een verkeersverdelingsregel als beleidsinstrument in te zetten en daarmee uitvoering geeft aan de motie van Helvert c.s.; . Constaterende dat Europa hiervoor toestemming moet geven en dat de minister voornemens binnenkort haar voorstel aan de EC voor te leggen, Verzoekt de regering om de concept Verkeersverdelingsregel met de Kamer te delen ' alvorens deze aan de EO...

  Moties

  31936-503

  04-07-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over het definiëren van de laagvliegroutes

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 502 Krt5ger Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID KRIJGER C.S. Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, - Overwegende dat de voorgestelde aansluitroutes op de B+-variant van Lelystad Airport veel maatschappelijke onrust veroorzaken; Overwegende dat de minister heeft aangegeven de laagvliegroutes onwenselijk te vinden; Overwegende dat de minister heeft gesteld dat 'het een harde randvoorwaarde is voor het herindelen van het luchtruim dat er een einde komt aan het langdurig laagvliegen'; 2 Verzoekt het kabinet de laagvliegroutes te definiëren en deze mee te geven in de opdrachtverlening aan de LVNL en andere partijen verantwoordelijk voor de herindeling van...

  Moties

  31936-502

  04-07-2018

 • Motie van de leden Laçin en Paternotte over organisaties van piloten betrekken bij het verbeteren van de vliegveiligheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 335 Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN DE LEDEN LA IN EN PATERNOTTE Voorgesteld 4 juli 2018 .De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat uit onderzoek van de VNV blijkt dat 62% van de piloten achteraf aangeeft weleens gevlogen te hebben terwijl het beter was geweest om niet te vliegen ; constaterende, dat 9 op de 10 piloten aangeeft dat de werkdruk de afgelopen jaren is toegenomen; constaterende, dat de London School of Economics en de Universiteit van Gent aangeven dat bij low cost carriers piloten zich vaak geremd voelen in het naar voren brengen van zorgen over veiligheid; overwegende, dat piloten een onmisbare schakel zijn in het waarborgen van de vliegveiligheid;...

  Moties

  29665-335

  04-07-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. (t.v.v. 21501-08-733) over een drinkwatercriterium in REACH

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 501-08 Milieuraad Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAgN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 733 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat veiligheid en kWaliteit van ons drinkwater van groot belang is; Constaterende, dat GenX op meerdere plekken in Nederland inmiddels in ons drinkwater zit; Constaterende, dat drinkwaterbedrijven aangeven dat jaarlijks vele miljoenen extra worden uitgegeven om, vaak onbekende, chemische stoffen uit het water te zuiveren; : Constaterende, dat REACH in de huidige vorm geen drinkwatercriterium kent; 1 Overwegende, dat het opnemen van een drinkwatercriterium in REACH het drinkwater in Nederland en Europa nog beter beschermt...

  Moties

  21501-08-737

  21-06-2018

 • Motie van de leden Kröger en Laçin over het kwantificeren van de emissies van luchtvervuilende stoffen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 950 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN KROGER EN LA IN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, • Constaterende dat luchtvervuiling leidt tot het onnodig voortijdig overlijden van duizenden mensen en dat ook lage concentraties luchtvervuiling schadelijk zijn voor de gezondheid; Dvarie~grfike-d34-€ Iaiie minder 140htvervuiling toevriPgen; Overwegende dat een deel van ons beleid de zal emissies verminderen en ander beleid de emissies zal doen toenemen; Verzoekt de regering om voor alle relevante beleidsbeslissingen ook de effecten op de emissies van luchtvervuilende...

  Moties

  34950-XII-19

  20-06-2018

 • Motie van de leden Kröger en Laçin over de capaciteit van de ILT

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 950 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN KROGER EN LAON Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de handhaving van milieu- en transportregels van groot belang is voor de veiligheid van transport en verkeer en voor de bescherming van ons milieu; Ge 4: Ï~E a tzg: Feg e kg at Uee n -e tf e et ief zzijrraW ré : b' a-ëffè-étièf-Worde- r7i 7-- gebandhaafdr- - - - - Verzoekt de regering om te onderzoeken of de capaciteit van de ILT voldoende is om alle controlerende taken uit te kunnen voeren en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren; En gaat over...

  Moties

  34950-XII-20

  20-06-2018

 • Motie van de leden Kröger en Laçin over planning, aanbesteding, uitvoering en financiering beter op elkaar afstemmen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 950 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN KRCIGER EN LA IN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Censte4efailide-clat~mg~i-istover uitvoeringvan-infrastructUrelé-prOfeetétréii de bijbehorend-budgetten; Ovo43Ategon46-clat4ee-dan-ook_uitgevoer44énen4e-warden; - Overwegende dat de boeggolven en kasschuiven binnen het infrastructuur fonds leidden tot onderbesteding enerzijds en onuitgevoerde projecten anderzijds; Verzoekt de regering om infrastructurele projecten en de planning van het infrastructuur fonds als geheel voortaan zo te plannen dat planning, aanbesteding, . uitvoering...

  Moties

  34950-XII-18

  20-06-2018

 • Motie van het lid Laçin over niet meer geld voor inhuur van extern personeel dan is begroot

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 950 XII Nr. 17 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 MOTIE VAN HET LID LA IN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat er meer geld is uitgegeven aan inhuur van extern personeel op het ministerie van I&W dan was begroot; \ . constaterende, dat voldoende en structurele kennis op het ministerie van essentieel belang is; overwegende, dat die kennis nu niet altijd voorhanden is op het departement zelf en daarom vaker een beroep gedaan wordt op externen via dure consultancybureaus; • verzoekt de regering, niet meer geld uit te geven aan inhuur van extern personeel dan wordt begroot en in...

  Moties

  34950-XII-17

  20-06-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de ambitie om Nederland koploper van de bestrijding van wegwerpplastic te maken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 501-08 Nr. 736 Kreiger u. Ç reik ' uk,C■vN, Milieuraad En gaat over tot de orde van de dag. MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 20 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, .Overwegende dat ook met inzameling en hergebruik, wegwerpproducten en wegwerpverpakkingen tot onnodig verbruik van energie en grondstoffen leidden en er altijd een deel van de productie als zwerfvuil zal eindigen; Overwegende dat voor elk plastic wegwerpproduct een alternatief beschikbaar of denkbaar is; Overwegende dat daarom productie en gebruik van single-use-plastics zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen; Verzoekt de regering om de ambitie uit te spreken, van Nederland de Europese koploper in...

  Moties

  21501-08-736

  20-06-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over een drinkwatercriterium in REACH

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 501-08 Nr. 733 LA IN /Cit fQ11 . Milieuraad MOTIE VAN HET LID LAgN C.S. Voorgesteld 20 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat veiligheid en kwaliteit van ons drinkwater van groot belang is; Constaterende, dat GenX op meerdere plekken in Nederland inmiddels in ons drinkwater zit; Constaterende, dat drinkwaterbedrijven aangeven dat jaarlijks vele miljoenen extra warden , uitgegeven om, vaak onbekende, chemische stoffen uit het water te zuiveren; Constaterende, dat REACH in de huidige vorm geen drinkwatercriterium kent; Overwegende, dat het opnemen van een drinkwatercriterium in REACH het drinkwater in Nederland en Europa nog beter beschermt tegen onbekende, chemische...

  Moties

  21501-08-733

  20-06-2018

123456...11volgende 15 resultaten