Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Tunahan Kuzu

Schriftelijke vragen

 • Kamervragen

  06-02-2018

 • Arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus

  ... 2018Z01649 Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus (ingezonden 1 februari 2018) 1 Bent u op de hoogte van de berichtgeving over discriminatie door uitzendbureaus, die in 47% van de gevallen ingaan op een discriminerend verzoek om uitzendkrachten in te huren 1) 2 Hoe kan het dat anno 2018 nog steeds deze verbijsterende discriminerende praktijken plaatsvinden in de uitzendbranche 3 Bent u bereid om te onderzoeken of dit in andere sectoren van de arbeidsmarkt ook op een dergelijke grote schaal voorkomt Zo nee, waarom niet 4 Bent u bereid om te onderzoeken of deze discriminatie ook op de ondernemersmarkt en bij overheidsaanbestedingen op een...

  Kamervragen

  01-02-2018

 • Het bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKK

  ...12 Bent u bereid bij de burgemeester van Rotterdam er op aan te dringen voortaan niet meer toe te staan dat PKK-aanhangers met openlijk vlaggenvertoon onder politiebewaking demonstreren in het centrum van Rotterdam, omdat openlijke uitingen van de terroristische PKK mensen angst inboezemt 3) 1) https://www.ad.nl/rotterdam/gebouw-turkse-vereniging-in-feijenoord-beklad-met-pkk-leuzen~a84ba743/ 2) https://www.rijnmond.nl/nieuws/133267/Eerst-brand-nu-ruiten-aan-diggelen-bij-Turkse-vereniging 3) http://dutchturks.nl/politie-rotterdam-heeft-geen-pkk-vlaggen-gezien-bij-de-demonstratie/ ...

  Kamervragen

  30-01-2018

 • Het bericht dat vier Marokkaanse Nederlanders onderwerp van een arrestatiebevel zijn van het Marokkaanse openbaar ministerie

  ... 2018Z00233 Vragen van de leden Azarkan en Kuzu (beiden DENK) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat vier Marokkaanse Nederlanders onderwerp van een arrestatiebevel zijn van het Marokkaanse openbaar ministerie. (ingezonden 12 januari 2018) 1 Kent u het bericht “Arrestatiebevel Marokko tegen Nederlandse Marokkanen” 1) 2 Kent u het bericht ‘’Marokkaanse Nederlanders betrokken bij rechtszaak protestbeweging Rif’’ 2) 3 Kunt u bevestigen dat er een aanhoudingsbevel bestaat tegen vier Marokkaanse Nederlanders die betrokken zouden zijn bij protesten in het Rifgbied 4 Is er contact geweest tussen de Nederlandse autoriteiten en de Marokkaanse autoriteiten over een mogelijk...

  Kamervragen

  12-01-2018

 • Het bericht dat er een einde dreigt te komen aan döner kebab

  ...10 Bent u bereid om bij alle Europese besluitvormende momenten in de richting van de betreffende Europese instantie te benadrukken dat een (praktisch) verbod op de verkoop van döner kabab tot een onacceptabel verlies aan omzet en werkgelegenheid zal leiden in Nederland en andere Europese landen Zo nee, waarom niet 1) https://www.ad.nl/kooknieuws/denouml-ner-kebab-mogelijk-met-uitsterven-bedreigd~a373aef5/ ...

  Kamervragen

  07-12-2017

 • Het bericht dat de gemeenten Turkse Nederlanders discrimineren bij controles op uitkeringen

  ...3) 9 Wat vindt u ervan dat deze handelswijze, blijkens de bijgevoegde stukken 4), in strijd lijkt te zijn met Turkse wetgeving en zelfs strafbaar, omdat de Turkse Wet Bescherming Persoonsgegevens erin voorziet dat persoonsgegevens niet aan het buitenland mogen worden verstrekt zonder expliciete toestemming van betrokkenen 10 Vindt u dat het voorgenoemde, daar het plaatsvond op initiatief van een Nederlandse gemeente, in strijd is met wat verstaan dient te worden onder behoorlijk bestuur en/of de wet en/of verdragen Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 11 Wat vindt u ervan dat de burgemeester van Venray en het College van B&W van Venray de advocaat Arif Hakan Gürdal een volmacht en machtiging hebben gegeven 5) voor handelingen die in strijd...

  Kamervragen

  21-11-2017

 • Een lastercampagne van pro-Israël activisten tegen de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  ...Zo nee, kunt u dit uitsluiten 9 Wilt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden, graag voor de plenaire behandeling van de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 1) https://rightsforum.org/nieuws/oud-medewerker-cidi-lastercampagne-minister-kaag/ 2) https://www.jta.org/author/cnaan-liphshiz 3) https://electronicintifada.net/content/haaretz-journalist-doubles-anti-delegitimization-operative/9153 4) https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.671785 5) https://apnews.com/0601a79f13e041b9b5b312ec73063c98/covertly-israel-prepares-fight-boycott-activists-online ...

  Kamervragen

  03-11-2017

 • Het bericht dat PSV-spelers racistisch zijn bejegend in Venlo

  ...10 Indien uw antwoord op de voorgaande vraag ontkennend luidt, bent u dan bereid om een wetswijziging voor te stellen om bij de strafmaat voor groepsbelediging (artikel 137c Sr), aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (artikel 137d Sr) en belediging met een discriminatoir aspect (artikel 266 jo 137c Sr) te voorzien in een algemene strafverhoging voor het geval het delict verband houdt met een voetbalevenement Zo nee, waarom niet 1)https://nos.nl/artikel/2198183-psv-spelers-racistisch-bejegend-in-venlo.html 2)Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015-2016, nr. 1801 3) Auditteam Voetbal en Veiligheid (2017). Voetbalveiligheid 2013 – 2016. Terugblik op onderzoek door het Auditteam Voetbal en Veiligheid. ...

  Kamervragen

  17-10-2017

 • Chinese moslims die hun korans moeten inleveren

  ...10 Kunt u concreet aangeven in welke bilaterale contacten en door welke overheidsfunctionarissen de Nederlandse zorgen over de mensenrechtensituatie in Xinjiang zijn overgebracht aan de Chinese autoriteiten 11 Draagt Nederland, zoals via projecten uit het mensenrechtenfonds, nog steeds bij aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Oeigoerse gebieden Zo ja, welke concrete activiteiten zijn hier in de afgelopen jaren mee ontplooid en hoeveel middelen heeft de Nederlandse regering hier per jaar voor vrijgemaakt Zo nee, waarom niet 12 Biedt het door u geconstateerde gebrek aan controleerbare bronnen van berichten die binnenkomen uit en over Xinjiang 4) een aanleiding om in internationaal verband aan te sturen op een vorm van een 'fact...

  Kamervragen

  10-10-2017

 • Ernstige bedreigingen en onrechtmatig geweld door het Israëlische leger tegen Palestijnse burgers

  ...7 Deelt u de mening dat de internationale gemeenschap alles in het werk moet stellen om Israël te bewegen onrechtmatig geweld tegen Palestijnse burgers te staken Zo ja, welke concrete initiatieven gaat u in dat verband ontplooien, ook op EU-niveau, die verder gaan dan rituele kritiek die vrijblijvend in het contact met Israëlische autoriteiten wordt geuit Zo nee, waarom niet 8 Deelt u de mening dat Israël, als het doorgaat met het al dan niet opzettelijk toebrengen van ernstig fysiek en psychisch letsel aan Palestijnse burgers, onder wie veel kinderen en jongeren, zijn status als “bevriende natie” verliest en het voor het kabinet onhoudbaar wordt deze status te handhaven Zo nee, waarom niet| 1)...

  Kamervragen

  26-09-2017

 • Het bericht dat orkaan Irma is de zwaarste orkaan is die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen

  ... 2017Z11864 Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden DENK) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat orkaan Irma is de zwaarste orkaan is die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen. (ingezonden 12 september 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Irma zwaarste orkaan ooit op Bovenwindse Eilanden’ 1) 2 Kunt u een (getalsmatige) analyse geven van de (menselijke en materiële) schade die is geleden op de eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius als gevolg van de orkaan 3 Op welke wijze biedt de Nederlandse regering ondersteuning aan de getroffen gebieden Kunt u aangeven of de geboden ondersteuning, zowel vanuit uw optiek als vanuit de optiek van de eilandbewoners, voldoet 4 Op welke...

  Kamervragen

  12-09-2017

 • De situatie van de Rohingya in Myanmar

  ...4) Zo ja, bent u bereid om hier met klem in de richting van de regering van Myanmar afstand van te nemen en concrete inspanningen te leveren, in internationaal verband, om ervoor te zorgen dat hulp de Rohingya kan bereiken Zo nee, waar baseert u dit op 10 Klopt het dat er namens de regering van Myanmar uitingen zijn gedaan die erop neer komen dat hulpverleners zich schuldig maken aan het helpen van terroristen 5) Zo nee, waar baseert u dit op Zo ja, bent u bereid om er bij de regering van Myanmar met klem op aan te dringen om hiermee te stoppen 11 Deelt u de mening van de president van Maleisië dat er in Myanmar sprake is van genocide op Rohingya 6) Zo ja, bent u bereid dit internationaalgerechtelijk te adresseren Zo nee, waarom niet...

  Kamervragen

  08-09-2017

 • De uitspraak van de Reclame Code Commissie over de informatievoorziening van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over orgaandonatie

  ...4) 7 Bent u bereid de informatievoorziening door uw ministerie over orgaandonatie te laten onderzoeken op onduidelijkheden, onvolledigheden en omissies, bijvoorbeeld door een externe groep bestaande uit experts en belangenverenigingen, waarbij u de uitkomsten hiervan kunt benutten om de informatievoorziening te verbeteren Zo ja, hoe gaat u dit vormgeven en bent u bereid de Kamer van de uitkomsten op de hoogte te stellen Zo nee, waarom niet 1) https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.aspID=191220&acCode 2) https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.aspID=160643&acCode 3) Kamerstuk 33 506, nr. 24 4) Kamerstuk 33 506, nr. 27 ...

  Kamervragen

  07-09-2017

 • Het bericht dat er kilometerslange files hebben gestaan bij de grensovergangen tussen Turkije - Bulgarije, Bulgarije - Servië, Servië - Hongarije en Servië – Kroatië, en het bericht dat Turkse Nederlanders intimidatie ervaren op doorreis door Bulgarije

  ...9 Heeft u zicht op de vraag in hoeverre burgers van de Europese Unie die op (door)reis zijn, hinder ondervinden van corruptie en intimidatie in Bulgarije 10 Deelt u de visie uit het voortgangsrapport voor Bulgarije van de Europese Commissie dat er over het algemeen relatief weinig voortgang is geboekt in de bestrijding van corruptie in Bulgarije 3) Zo ja, bent u bereid om de Bulgaarse overheid hier blijvend op aan te spreken en in Europees verband inspanningen te leveren om de Bulgaarse overheid te dwingen om te stoppen met corrupte praktijken en intimidatie Zo nee, waarom niet 11 Kunt u navraag doen bij de Bulgaarse overheid over de vraag of de intimidatie, de corruptie en de betalingen in het kader van het op doorreis zijn door Bulgarije...

  Kamervragen

  05-09-2017

 • Het bericht dat de Nederlandse overheid grote steken heeft laten vallen in het verlenen van bijstand aan een Nederlander die in de VS al 33 jaar gevangen zit.

  ...Deelt u de opvatting dat die weigering geheel is toe te schrijven aan de minister van Veiligheid en Justitie, was de minister van Veiligheid en Justitie voorafgaand aan de gestuurde weigering op de hoogte van die voorgenomen weigering en hoe verhoudt het genomen besluit zich naar uw opvatting tot de constatering in de reconstructie dat de minister van Veiligheid en Justitie niet volledig op de hoogte was van de omstreden rechtsgang 6 Indien de minister van Veiligheid en Justitie wel en tijdig op de hoogte was geweest van de omstreden rechtsgang in de zaak van Singh, had dat tot een andere conclusie kunnen leiden in zijn verzoek tot overplaatsing Zo ja, op welke wijze Zo nee, waarom niet 7 Hoe verklaart en beoordeelt u dat de heer Singh gedurende...

  Kamervragen

  24-07-2017

123456...8volgende 15 resultaten