Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Attje Kuiken

Amendementen

 • Nader gewijzigd amendement van de leden Koopmans en Kuiken ter vervanging van nr. 16 over strafverhoging bij belediging openbaar lichaam en openbare instelling en geen klachtvereiste bij bestuurders en leden van algemeen vertegenwoordigende lichamen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 20 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16 Ontvangen 9 april 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, wordt aan het voorgestelde artikel 267 onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 2 door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: 3°. een openbaar lichaam of een openbare instelling. II In artikel...

  Amendementen

  34456-20

  09-04-2018

 • Gewijzigd amendement van de leden Koopmans en Kuiken ter vervanging van nr. 12 over het intact laten van de huidige artikelen 267, onderdelen 1 en 2, en 279

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 3 april 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, wordt het voorgestelde artikel 267 als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel 2 komt te luiden: 2°. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;. 2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:...

  Amendementen

  34456-16

  03-04-2018

 • Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg c.s. ter vervanging van nr. 6 over een mogelijkheid tot het verlengen van de termijn voor onderzoek en besluitvorming

  ...Indieners realiseren zich terdege dat degene tegen wie de aanklacht zich richt er belang bij heeft zo spoedig mogelijk hierover duidelijkheid te krijgen. Daarom is er ook voor gekozen de termijn in beginsel op drie maanden te laten staan en slechts, als uitzondering op die hoofdregel, een eenmalige verlengingsmogelijkheid van twee maanden te introduceren voor die gevallen waarin het onderzoek niet binnen die drie maanden kan worden afgerond. Het is evident dat alvorens wordt besloten tot een verlenging de Kamer alle belangen zorgvuldig afweegt. Van Toorenburg Van Nispen Van der Staaij Kuiken Buitenweg ...

  Amendementen

  34871-7

  22-02-2018

 • Gewijzigd amendement van het lid Özütok c.s. ter vervanging van nr. 9 over de referendabiliteit

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ÖZÜTOK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 15 februari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel V vervalt. II In artikel VI wordt “met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met het tijdstip van de bekrachtiging van het voorstel van deze wet” vervangen door “op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip”. Toelichting De indiener beoogt met dit amendement dat alle twijfel wordt weggenomen over de vraag of de Intrekking van de Wet raadgevend referendum wel referendabel...

  Amendementen

  34854-17

  21-02-2018

 • Amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 11 over het overgangsrecht en de referendabiliteit

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111 Ontvangen 21 februari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IV wordt na “wetten” ingevoegd “die door de Staten-Generaal zijn aangenomen”, wordt “stilzwijgende goedkeuringen van verdragen” vervangen door “goedkeuringen van verdragen die stilzwijgend zijn verleend”, vervalt “ten aanzien waarvan” en vervalt “de termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen ten behoeve van het definitieve verzoek tot het houden van een referendum, is verlopen”. II Artikel V vervalt. III In Artikel...

  Amendementen

  34854-18

  21-02-2018

 • Amendement van het lid Van Toorenburg c.s. over een mogelijkheid tot het verlengen van de termijn voor onderzoek en besluitvorming

  ...Indieners realiseren zich terdege dat degene tegen wie de aanklacht zich richt er belang bij heeft zo spoedig mogelijk hierover duidelijkheid te krijgen. Daarom is er ook voor gekozen de termijn in beginsel op drie maanden te laten staan en slechts, als uitzondering op die hoofdregel, een eenmalige verlengingsmogelijkheid van drie maanden te introduceren voor die gevallen waarin het onderzoek niet binnen die drie maanden kan worden afgerond. Het is evident dat alvorens wordt besloten tot een verlenging de Kamer alle belangen zorgvuldig afweegt. Van Toorenburg Van Nispen Van der Staaij Kuiken Buitenweg ...

  Amendementen

  34871-6

  21-02-2018

 • Amendement van het lid Bisschop c.s. over het overgangsrecht en de referendabiliteit

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. Ontvangen 20 februari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IV wordt na “wetten” ingevoegd “die door de Staten-Generaal zijn aangenomen”, wordt “stilzwijgende goedkeuringen van verdragen” vervangen door “goedkeuringen van verdragen die stilzwijgend zijn verleend”, vervalt “ten aanzien waarvan” en vervalt “de termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen ten behoeve van het definitieve verzoek tot het houden van een referendum, is verlopen”. II Artikel V vervalt. III In Artikel VI wordt “met ingang van de dag na de datum...

  Amendementen

  34854-11

  20-02-2018

 • Amendement van de leden Koopmans en Kuiken over het intact laten van de huidige artikelen 267, onderdelen 1 en 2, en 279

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN KUIKEN Ontvangen 7 februari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, wordt het voorgestelde artikel 267 als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef vervalt “gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening”. 2. Onderdeel 1 komt te luiden: 1°. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;. 3. In...

  Amendementen

  34456-12

  07-02-2018

 • Gewijzigd amendement van de leden Koopmans en Kuiken ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van artikelen 267 en 279 met de Koning

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 Ontvangen 7 februari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, wordt het voorgestelde artikel 267 als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef vervalt “gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening”. 2. Voor onderdeel 1 worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:...

  Amendementen

  34456-11

  07-02-2018

 • Gewijzigd amendement van de leden Verhoeven en Kuiken ter vervanging van nr. 31 over open source encryptie projecten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31 Ontvangen 30 november 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 410 (x € 1.000). II In artikel 36 Veiligheidsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 410 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement regelt dat een bedrag van € 410.000...

  Amendementen

  34775-VI-36

  30-11-2017

 • Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 18 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

  ...De beperkte bijdrage vanuit de overheid (ongeveer 20 procent van het totaal) wekt het vertrouwen van consument en bedrijfsleven dat de overheid zich gecommitteerd heeft aan dit stelsel. Consumenten(organisaties) en ondernemers(organisaties) zijn tevreden over het functioneren van deze geschillencommissies, die jaarlijks een substantieel aantal schikkingen bewerkstelligen en geschillen afhandelen. Het is een laagdrempelige, snelle en goedkope manier voor hen om buiten de rechter om een geschil voor te leggen aan onafhankelijke deskundigen. Er wordt dan ook niet voor niets door andere Europese landen met belangstelling gekeken naar deze alternatieve geschilbeslechting. De overheid is verder verplicht om op grond van de Europese Richtlijn ADR en...

  Amendementen

  34775-VI-38

  30-11-2017

 • Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 23 over Sektesignaal

  ...Een dossieranalyse uit 2016 van alle gedocumenteerde meldingen sinds december 2012 heeft uitgewezen dat de sekteproblematiek nog steeds actueel is. Er worden immers nog steeds een hoog aantal meldingen gedaan over feiten die zich recent hebben voorgedaan. Van de geselecteerde 199 zaken werd in 78 gevallen een strafbaar feit gemeld. In 170 gevallen was sprake van een andere misstand, die veelal net zoveel schade opleverden voor vooral de geestelijke gezondheid van het slachtoffer als bij de strafbare gevallen. De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 91 gereserveerde middelen voor inhuur van externen. Door in 2018 niet meer externen in te huren dan in 2017 het geval was, vallen er middelen vrij. In de volgende vier jaren...

  Amendementen

  34775-VI-48

  30-11-2017

 • Amendement van de leden Groothuizen en Kuiken over mediation in het strafrecht

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 35 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33 Ontvangen 29 november 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). II In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement strekt ertoe dat een bedrag van € 1...

  Amendementen

  34775-VI-35

  29-11-2017

 • Amendement van de leden Kuiken en Van Nispen over het meldpunt internet discriminatie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUIKEN EN VAN NISPEN Ontvangen 29 november 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 171 (x € 1.000) II In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 171 (x € 1.000) Toelichting Dit amendement regelt dat een bedrag van € 171.000 wordt vrijgemaakt voor het meldpunt...

  Amendementen

  34775-VI-34

  29-11-2017

 • Amendement van de leden Groothuizen en Kuiken over mediation in het strafrecht

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 33 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN KUIKEN Ontvangen 29 november 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). II In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement strekt ertoe dat een bedrag van € 1 miljoen wordt vrijgemaakt voor het in stand...

  Amendementen

  34775-VI-33

  29-11-2017

12345volgende 15 resultaten