Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Jesse Klaver

Moties

 • Motie van het lid Klaver c.s. over alternatieve voorstellen voor versterking van het vestigingsklimaat

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslagirig, overwegende, dat de afschaffing van de divider ibelasting onvoldoende is beargumenteerd; overwegende, dat een goed vestigingsklimaat belangrijk is voor de Nederlands economie, verzoekt het kabinet om vóér de behandeling van het Belastingplan alternatieve voorstellen voor versterking van het vestigingsklimaat te inventariseren en daarover de Kamer te informeren, En gaat over tot de orde van de dag. Klaver UcK n)k•.sse".. /(.( ...

  Moties

  35000-9

  21-09-2018

 • Motie van het lid Krol c.s. over een inhaalslag voor de koopkracht van gepensioneerden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de geraamde koopkrachttoename *over 2017 en 2018 voor gepensioneerden totaal niet is waargemaakt en zelfs fors in de min is geëindigd; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er een dikverdiende inhaalslag terecht komt in de portemonnee van gepensioneerden; en gaat over tot de orde van de dag. Krol n oJf-k--j ( 4 V , re) C.D izi j c i ) C kf\ ...

  Moties

  35000-32

  21-09-2018

 • Motie van het lid Thieme c.s. over het volledige budget voor de warme sanering besteden aan daadwerkelijk saneren van de varkenshouderij

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, 1 .. • constaterende, dat in het regeerakkoord 200 miljoen euro is uitgetrokken voor •een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden, , constaterende, dat de minister van LNV slechts 120 miljoen euro wil besteden aan het daadwerkelijk uitkopen van varkenshouders (en dus het verminderen van het aantal varkens), en minstens 60 miljoen euro wil uitgeven aan nieuwe • subsidies voor de varkenshouderij, verzoekt de regering het volledige budget dat is gereserveerd voor de warme sanering van de varkenshouderij te besteden...

  Moties

  35000-28

  21-09-2018

 • Motie van het lid Krol c.s. over het afschaffen van de dividendbelasting alsnog in een apart wetsvoorstel voorleggen aan de Tweede Kamer

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Voorgesteld 21 september 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering aan het wetsvoorstel over het Belastingplan 2019 onder andere een separaat wetsvoorstel over het afschaffen van de dividendbelasting heeft gekoppeld, Ufr s t-d t e r e r t e r e- ti CTIE7 ...

  Moties

  35000-30

  21-09-2018

 • Motie van de leden Thieme en Klaver over verhogen van de btw op vlees en zuivel en verlagen op groente en fruit

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 27 overwegende, dat een algemene verhoging van de BTW geen recht doet aan het 'vervuiler betaalt'-principe, constaterende dat vlees het meest milieuvervuilende en • klimaatonvriendelijke onderdeel is van ons voedselpakket; verzoekt de regering, af te zien van de algemene verhoging van het btwtarief en in plaats daarvan de BTW op vlees en zuivel te verhogen en die op groente en fruit te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme OV MI5TIE VAN DE LEDEN THIEME EN KLAVER Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  35000-27

  21-09-2018

 • Motie van het lid Asscher c.s. over afzien van de korting op leerbanen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat leerbanen momenteel plek bieden aan ruim 100.000 MBO-leerlingen; overwegende, dat leerbanen een leven lang verschil kunnen maken in het leven van jongeren die kunnen leren én werken als bijvoorbeeld monteur, verpleegkundige of lasser; overwegende, dat werkgevers, MBO'ers en de samenleving hard geraakt worden als er leerbanén verdwijnen; verzoekt de regering, af te zien van de korting op leerbanen van 19,5 miljoen die tienduizenden banen kan kosten; verzoekt de regering daartoe, de begroting van OCW met 19,5 miljoen...

  Moties

  35000-23

  21-09-2018

 • Motie van het lid Thieme c.s. over voorwaarden aan het toekennen van middelen uit het bedrijfsovernamefonds voor de landbouw

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. Voorgesteld 21 september 2018 • De Kamer, • gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering 75 miljoen euro uittrekt voor een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren, overwegende, dat het kabinet schrijft dat het niet langer zo mag zijn dat de landbouw de biodiversiteit onder druk zet, verzoekt de regering om aan het toekennen van middelen uit het • bedrijfsovernamefonds voor de landbouw de voorwaarde te koppelen dat het over te nemen bedrijf een vorm van landbouw betreft die de biodiversiteit niet onder druk zet, dan wel wordt omgeschakeld naar dit type landbouw, en gaat over tot de...

  Moties

  35000-26

  21-09-2018

 • Motie van het lid Asscher c.s. over heroverwegen van de bezuiniging op de huurtoeslag

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 21 MOTIE .VAN HET LID ASSCHER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat je zeker moet kunnen zijn van een betaalbare woning; constaterende, dat steeds meer huurders nauwelijks kunnen rondkomen en betalingsproblemen hebben; verzoekt de regering, de bezuiniging op de huurtoeslag te heroverwegen; en gaat over tot de orde van de dag. Asscher kfif 7te,- . hruSKA--se)-._ ...

  Moties

  35000-21

  21-09-2018

 • Moties

  35000-19

  21-09-2018

 • Motie van het lid Krol c.s. over extra middelen vrijmaken voor de Belastingdienst

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35.000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de staat van de Belastingdienst één van de grootste hoofdpijndossiers is van het vorige en het huidige kabinet, overwegende, dat de Belastingdienst zwaar is geraakt door opeenvolgende reorganisaties en bezuinigingsrondes, overwegende, dat het Centraal Planbureau nu zelfs heeft geconstateerd dat een intensivering in de Belastingdienst tot 500 miljoen euro, zichzelf nog in hetzelfde jaar terug kan verdienen, van mening dat het beter naleven van reeds bestaande belastingwetgeving en het verminderen van fouten bij de Belastingdienst...

  Moties

  35000-29

  21-09-2018

 • Motie van de leden Klaver en Dijkhoff over inventariseren van de aard en omvang van transacties na misdrijven van financiële instellingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 12 constaterende dat misdrijven van financiële instellingen onder meer worden afgewikkeld met transacties, zodat bedrijven hun verantwoordelijkheid voor misdrijven niet kunnen ontlopen, van mening dat het rechtsgevoel ernstig wordt geschaad als vervolgens na het sluiten van een dergelijke transactie criminele handelingen van individuen onbestraft zouden blijven; verzoekt de regering de aard en omvang van transacties in de financiële sector te inventariseren, te bezien of verbeterstappen mogelijk zijn en de Kamer binnen een jaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Klaver Dijkhoff MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN DIJKHOFF...

  Moties

  35000-12

  21-09-2018

 • Motie van het lid Klaver c.s. over ongedaan maken van de verlaging van de vermindering energiebelasting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën • Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Belastingplan 2019 de vermindering energiebelasting wordt verlaagd waardoor de energierekening van huishoudens onnodig sterk omhoog zal gaan; overwegende dat deze maatregel geen positief effect heeft op het energiegebruik van huishoudens en onevenredig veel de lage inkomens treft; verzoekt de regering deze verlaging van de vermindering energiebelasting ongedaan te maken en financiering voor deze maatregel te vinden in het verhogen van de tarieven en voor de behandeling van het Belastingplan met een voorstel...

  Moties

  35000-10

  21-09-2018

 • Motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan van aanpak voor een nieuwe sociale werkvoorziening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat uit recent SCP-onderzoek blijkt dat na invoering van de Participatiewet, de baankansen voor mensen met een beperking fors zijn gedaald; overwegende, dat de SER in 2016 een verkenning heeft uitgebracht over de toekomst van de sociale werkvoorziening; • verzoekt de regering, in rijn met de SER-verkenning een plan van aanpak te maken voor een nieuwe sociale werkvoorziening, en gaat over tot de orde van de dag. Marijnissen Asscher Klaver Krol Thieme Kuzu W ilders 2 ...

  Moties

  35000-16

  21-09-2018

 • Motie van het lid Klaver c.s. over nakomen van de wettelijk geregelde verplichtingen tot het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in artikel 1 van de Jeugdwet geregeld is dat jeugdigen van 18 tot 23 jaar in aanmerking blijven komen-voor jeugdhulp wanneer dat voor hen noodzakelijk is; constaterende dat de jeugdhulp in de praktijk vaak stopt zodra een jongere 18 jaar is geworden, zelfs wanneer de hulpvraag onverminderd bestaat; overwegende dat zorg en ondersteuning altijd gericht moeten zijn op wat een jongere nodig heeft; overwegende dat de regering een kabinetsreactie op het advies over leeftijdsgrenzen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving...

  Moties

  35000-11

  21-09-2018

 • Motie van het lid Asscher c.s. over heroverwegen van het afschaffen van de dividendbelasting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 25 087 Nr. 214 Overwegende, dat er geen inhoudelijke onderbouwing is voor het afschaffen van de dividendbelasting en dat het in geen van de verkiezingsprogramma's heeft gestaan; Constaterende, dat afschaffing van de dividendbelasting het spekken van de buitenlandse staatskas betekent; Van mening, dat het geld veel beter in Nederland zou kunnen worden geïnvesteerd - in goede zorg, in betaalbare woningen, in meer leraren, in veiligheid op straat; Verzoekt de regering, de afschaf van de dividendbelasting te heroverwegen, En gaat over tot de orde van de dag. Asscher r\ Sj j Internationaal fiscaal (verdrags)beleid MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. Voorgesteld 26 juni 2018 De Kamer, gehoord de...

  Moties

  25087-214

  26-06-2018

123456...34volgende 15 resultaten