Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rob Jetten

Amendementen

 • Amendementen

  34957-42

  05-07-2018

 • Amendementen

  34957-44

  05-07-2018

 • Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over duidelijkheid over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Ontvangen 5 juli 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel II, onderdeel C, komt het voorgestelde artikel 52e, tweede lid, onderdeel c, als volgt te luiden: c. een ernstige aantasting van de veiligheid van omwonenden van het Groningenveld ontstaat of dreigt te ontstaan. Toelichting De indieners beogen onduidelijkheid weg te nemen over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen. Om mogelijke onduidelijkheid over ingrijpen naar aanleiding van...

  Amendementen

  34957-43

  05-07-2018

 • Amendement van het lid Jetten c.s. over motviering van het zwaarwegend belang van de veiligheidsrisico's voor omwonenden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID JETTEN C.S. Ontvangen 28 juni 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel II, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 52d na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: 4a. Onze Minister motiveert bij de vaststelling, als bedoeld in tweede en vierde lid, voor een ieder inzichtelijk en navolgbaar op welke wijze een zwaarwegend belang is toegekend aan de veiligheidsrisico’s voor omwonenden als gevolg van bodembeweging veroorzaakt door de winning van gas uit het Groningenveld. Toelichting De afgelopen...

  Amendementen

  34957-25

  28-06-2018

 • Amendementen

  34957-27

  28-06-2018

 • Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten ter vervanging van nr. 28 over full disclosure

  ...Het derde lid komt te luiden: 3. Onze Minister boekt op aanvraag garanties van oorsprong als bedoeld in het eerste lid of certificaten van oorsprong op een daarbij aangegeven rekening, indien een in Nederland gevestigde producent bij deze aanvraag de gegevens omtrent de door de netbeheerder of door een andere tot meten bevoegde instantie gemeten opgewekte hoeveelheid elektriciteit overlegt. AG00a Aan artikel 75 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. Een certificaat van oorsprong toont bij uitsluiting aan dat de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit een andere energiebron dan hernieuwbare energiebronnen. AG000a In artikel 77, wordt “garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 73, eerste lid” telkens vervangen door: garanties...

  Amendementen

  34627-42

  30-01-2018

 • Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten ter vervanging van nr. 42 over full disclosure

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 43 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 42 Ontvangen 30 januari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, worden na het eerste onderdeel twee onderdelen ingevoegd, luidende: 1a. Het eerste lid, onderdeel y, komt te luiden: y. rekening: staat waarop een tegoed van garanties van oorsprong of certificaten van oorsprong kan worden geboekt in het elektronische systeem voor het uitgeven en innemen van garanties van oorsprong of certificaten van oorsprong en waarmee wordt bijgehouden voor...

  Amendementen

  34627-43

  30-01-2018

 • Amendement van de leden Agnes Mulder en Jetten over transparant financieel beleid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN JETTEN Ontvangen 25 januari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel AG, wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste onderdeel komt te luiden: 1. In het eerste lid wordt “voor het beheer van de netten op grond van zijn taken, bedoeld in artikel 16” vervangen door “voor de uitvoering van de bij of krachtens deze wet aan hem toegekende taken, met uitzondering van de taken, bedoeld in artikel 17a” en wordt “artikel 17 of 17a” vervangen door “artikel 7a of 17a”. 2. Na het eerste onderdeel wordt...

  Amendementen

  34627-29

  25-01-2018

 • Gewijzigd amendement van het lid Jetten c.s. ter vervanging van nr. 19 over het afschaffen van de gasaansluitplicht

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JETTEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19 Ontvangen 25 januari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel II, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd: 1. Het vierde subonderdeel komt te luiden: 4. Onder vernummering van het achtste tot en met elfde lid tot het tiende tot en met dertiende lid, worden na het zesde lid drie leden ingevoegd, luidende: 7. Het zesde lid, onderdeel a, is niet van toepassing: a. voor het aansluiten van een te bouwen bouwwerk, tenzij een college van burgemeester en wethouders het gebied waarin...

  Amendementen

  34627-23

  25-01-2018

 • Amendement van de leden Dik-Faber en Jetten over full disclosure

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN Ontvangen 25 januari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, worden na het eerste onderdeel drie onderdelen ingevoegd, luidende: 1a. Onderdeel x komt te luiden: x. garantie van oorsprong: gegevens op een rekening waarmee wordt aangetoond uit welke energiebron een producent een hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt of dat elektriciteit is opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;. 1b. Onderdeel y komt te luiden: y. rekening: staat waarop een tegoed van garanties...

  Amendementen

  34627-28

  25-01-2018

 • Gewijzigd amendement van het lid Jetten c.s. ter vervanging van nr. 23 over het afschaffen van de gasaansluitplicht

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JETTEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 231 Ontvangen 25 januari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel II, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd: 1. Het vierde subonderdeel komt te luiden: 4. Onder vernummering van het achtste tot en met elfde lid tot het tiende tot en met dertiende lid, worden na het zesde lid drie leden ingevoegd, luidende: 7. Het zesde lid, onderdeel a, is niet van toepassing: a. voor het aansluiten van een te bouwen bouwwerk, tenzij een college van burgemeester en wethouders het gebied...

  Amendementen

  34627-39

  25-01-2018

 • Amendement van het lid Jetten c.s. over het afschaffen van de gasaansluitplicht

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID JETTEN C.S. Ontvangen 23 januari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel II, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd: 1. Het vierde subonderdeel komt te luiden: 4. Onder vernummering van het achtste tot en met elfde lid tot het tiende tot en met dertiende lid, worden na het zesde lid drie leden ingevoegd, luidende: 7. Het zesde lid, onderdeel a, is niet van toepassing: a. voor het aansluiten van een te bouwen bouwwerk, tenzij een college van burgemeester en wethouders het gebied waarin dit bouwwerk wordt gebouwd, hebben aangewezen als...

  Amendementen

  34627-19

  23-01-2018

 • Amendement van het lid Jetten over 750.000 euro voor Nijmegen Green Capital

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID JETTEN Ontvangen 12 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Goed functionerende economie en markten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). II In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen worden...

  Amendementen

  34775-XIII-48

  12-12-2017