Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rob Jetten

Moties

 • Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over afwijzen van intimidatie van Kamerleden vanwege hun afkomst (t.v.v. 30950-171)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 30 950 Rassendiscriminatie Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 171 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat discriminatie een maatschappelijk probleem is en dat de volksvertegenwoordiging bij het bestrijden daarvan een voorbeeldfunctie heeft; constaterende dat het in toenemende mate voorkomt dat collega-Kamerleden, niet op basis van hun inhoudelijke standpunt maar primair op basis van hun afkomst, door of namens andere collega-Kamerleden via filmpjes op sociale media worden aangevallen; constaterende dat zij door de bewuste wijze waarop zij door collega's tot doelwit worden gemaakt, haatmails, intimidaties...

  Moties

  30950-173

  19-03-2019

 • Motie van de leden Jetten en Anne Mulder over het recht van het Europees Parlement om een individuele Eurocommissaris weg te sturen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN ANNE MULDER Voorgesteld 7 februari 2019 De Kamer, • gehoord cieberaadslaging, • Van mening, dat een Europese Commissie die politieke besluiten neemt ook politiek afrekenbaar moet zijn en dat dat ook geldt voor individuele Eurocorrunissarissen; Van mening dat het Europees Parlement instrumenten moet hebben om consequenties te verbinden =n wanneer een meerderheid van mening is dat er fundamenteel onjuist wordt gehandeld door een eurocommissaris of wanneer het Parlement onjuist is geïnformeerd, Cónstaterende dat er een grondslag bestaat voor het Europees parlement om de gehele Europese Commissie weg te sturen,...

  Moties

  35078-10

  07-02-2019

 • Motie van het lid Buitenweg c.s. over het agenderen van een hoorzitting met Hongarije

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG C.S. Voorgesteld 7 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het Europees Parlement tot de conclusie is gekomen dat in Hongarije een duidelijk gevaar bestaat voor ernstige schending van de principes van democratie, fundamentele rechten en de rechtsstaat; Overwegende dat het Europees Parlement met de aanname van het rapport Sargentini met tweederde meerderheid de Artikel 7-procedure heeft geactiveerd; Overwegende-dat dit Artikel 7 voorschrijft dat het weerwoord van Hongarije gehoord moet worden binnen een redelijke termijn en dat dit tot op heden niet heeft plaatsgevonden, Verzoekt de regering,...

  Moties

  35078-12

  07-02-2019

 • Motie van de leden Buitenweg en Jetten over een zo hoog mogelijke opkomst bij de Europese verkiezingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN JETTEN Voorgesteld 7 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Buitenweg Jetten Overwegende dat de verkiezing van het Europees Parlement relevant is voor Nederland, Verzoekt de regering zich in te zetten voor een zo hoog mogelijke opkomst bij de komende Europese verkiezingen, En gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  35078-15

  07-02-2019

 • Motie van de leden Asscher en Jetten over een overkoepelende EU-strategie voor de duurzame ontwikkelingsdoelen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN JETTEN Voorgesteld 7 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Verenigde Naties in 2015,een ontwikkelingsagenda heeft aangenomen met aandacht voor mensenrechten, económische groei, klimaat, vrede en veiligheid om zo een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering; constaterende dat de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan voor de manier waarop de EU invulling kan geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN; verzoekt de regering zich uit te spreken voor een overkoepelende EU strategie met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelen die de transitie...

  Moties

  35078-17

  07-02-2019

 • Motie van de leden Jetten en Asscher over het opzetten van een grondrechten-apk

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN ASSCHER Voorgesteld 7 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er binnen de Europese Unie een zeer zorgwekkende ontwikkeling gaande is ten nadele van de democratie, rechtsstaat en grondrechten in diverse lidstaten, van mening, dat grondrechten net zo strikt moeten worden gewaarborgd als de afspraken binnen de eurozone maar er geen mechanisme is dat dit systematisch toetst, constaterende dat in oktober 2016 het Europees parlement het rapport van Sophie in 't Veld heeft aangenomen dat oproept tot een mechanisme dat alle lidstaten periodiek systematisch toetst op in hoeverre zij de waarden...

  Moties

  35078-11

  07-02-2019

 • Motie van de leden Klaver en Jetten over het sluiten van kolencentrales meenemen bij de inventarisatie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 272 en gaat over tot de orde van de dag. Klaver Jetten Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JETTEN Voorgesteld 5 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het sluiten van vier van de vijf kolencentrales zorgt voor een klimaatwinst van 12 megaton CO2, overwegende dat er helaas weinig andere opties zijn waarmee het Urgendadoel kan Worden gehaald, constaterende dat eigenaren van kolencentrales hebben aangegeven in gesprek te willen gaan over het vervroegd sluiten van hun centrales, verzoekt de regering, het sluiten van kolencentrales mee te nemen bij de inventarisatie van maatregelen, ...

  Moties

  32813-272

  05-02-2019

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over energiebesparingsmogelijkheden voor particulieren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 233 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid overwegende het belang van een graduele transitie naar een energiezuinige en duurzame particuliere woningen die aansluit bij natuurlijke vervangingsmomenten; verzoekt de regering bij de verbreding van de SDE+ ook de verbreding van de ISDE voor energiebesparingsmogelijkheden van particulieren mogelijk te maken; verzoekt in het instrumentarium voor particuliere woningbezitters uitdrukkelijk te kijken naar de mogelijkheden van vervangingsmomenten; verzoekt voorts in de verdere besprekingen over het klimaatakkoord om goede vormgeving voor ondersteuning van onafhankelijk advies voor energiebesparing, bijvoorbeeld via energielokketen, waaronder advies...

  Moties

  32813-233

  31-10-2018

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een routekaart voor groen gas

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 234 en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Voorgesteld 31 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat groen gas potentie heeft om meer bij te dragen aan het terUgbrengen van de uitstoot van broeikasgassen; verzoekt de regering met een routekaart te komen om innovatie, productie en gebruik van groen gas te bevorderen naar het voorbeeld van de routekaart waterstof; ...

  Moties

  32813-234

  31-10-2018

 • Motie van de leden Jetten en Klaver over kosten en baten voor toekomstige generaties betrekken bij het afwegen van maatregelen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 230 Jetten Klaver Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN KLAVER Voorgesteld 31 oktober 2018 DeKamer, ' gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de discussie over de lusten en de lasten aan de klimaattafels voornamelijk focust op de verdeling tussen huishoudens en tussen huishoudens en bedrijfsleven; Overwegende dat deze discussie ook oog moet hebben voor de verdeling tussen generaties; Van mening dat we lasten niet (alleen) vooruit kunnen schuiven en jonge(re) generaties ermee opzadelen; Verzoekt de regering de Klimaattafels de instructie te geven om bij de afweging een maatregel wel of niet te nemen, ook de eventuele kosten en baten voor toekomstige generaties...

  Moties

  32813-230

  31-10-2018

 • Motie van de leden Jetten en Dik-Faber over voorbereiding van de uitvoering van het vonnis in de Urgenda-zaak

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 229 En gaat over tot de orde van de dag. Jetten Dik-Faber Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN DIK-FABER Voorgesteld 31 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het gerechtshof op 9 oktober'de stichting Urgenda in het gelijk heeft gesteld inzake het doel om in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% te reduceren ten opzichte van 1990; Overwegende dat de Staat nog een besluit moet nemen over het al dan niet in cassatie gaan tegen deze uitspraak; Overwegende dat indien het vonnis overeind blijft er snel gehandeld moet worden om aa. n de uitspraak te voldoen; Verzoekt de regering in afwachting van het besluit om al dan niet in cassatietaan...

  Moties

  32813-229

  31-10-2018

 • Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over de inzet van biomassa

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 240 De Kamer, En gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber Jetten Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN Voorgesteld 31 oktober 2018 gehoord de beraadslaging, Constaterende dat conform Regeerakkoord de subsidie voor bijstook van biomassa in kolencentrales stopt na 2024, Constaterende dat uit de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord blijkt dat na 2025 geen SDE+ subsidie meer nodig is voor elektriciteitsopwek; Constaterende dat in de Hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord verschillende klimaattafels de inzet van biomassa als inzet voor twee prioritaire thema's zien, namelijk zwaar wegtransport en lucht- en scheepvaart ars er onvoldoende alternatieven zijn,...

  Moties

  32813-240

  31-10-2018

 • Motie van de leden Jetten en Ziengs over regelmatige informatie over het onderhandelingsproces over de concessies

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 914 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/341EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur...

  Moties

  34914-17

  03-10-2018

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

  ...in samenspraak met decentrale overheden een zonneladder op te stellen voor de inpassing van zonne-energie, die als nationaal afwegingskader kan worden benut bij het opstellen van regionale energiestrategieën, zodat primair onbenutte daken en terreinen worden benut en landbouw en natuur zoveel mogelijk worden ontzien, • hierbij de landbouwsector, de zonne-energiesector en netbeheerders te betrekken, - deze sturingsinstrumenten voor ruimtelijke inpassing en participatie conform de systematiek van de Omgevingswet te verankeren in Rijksbeleid (bijvoorbeeld de NOVI) erimaar nodig " ook regelingen aan te passen, die belemmerend werken zodat daken beter kunnen worden benut voor het opwekken van zonne-energie en zo nodig hier ook met decentrale overheden...

  Moties

  32813-204

  27-09-2018

 • Motie van de leden Jetten en Wassenberg over richtlijnen voor hergebruik van grondstoffen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 209 En gaat over tot de orde van de dag. Jetten Wassenberg Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN WASSENBERG Voorgesteld 27 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • , J02," Constaterende dat de delvingen productievgrondstoffen (zoals nikkel en kobalt) die nodig zijn voor het maken van de energietransitie schadelijk kunnen zijn voor derde landen. Constaterende dat de energietransitie leidt tot een stijging van de vraag naar deze schaarse grondstoffen en binnen de productieketens de druk op de arbeidsomstandigheden, milieuschade en mensenrechten kan vergroten; Overwegende dat transparantie in de grondstoffenketen tot een duurzame keUze van inkopers...

  Moties

  32813-209

  27-09-2018

123456...9volgende 15 resultaten