Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rob Jetten

Schriftelijke vragen

 • Het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert

  ... 2018Z00122 Vragen van het lid Jetten (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert. (ingezonden 10 januari 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Nieuwe vervoerder Budel – Weert’, waarin wordt aangekondigd dat er vanaf deze maand wekelijks goederentreinen zullen gaan rijden tussen Hamont, Budel en Weert 1) 2 Bent u van mening dat de infrastructuur op het baanvak Budel – Weert op dit moment voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen en in lijn is met de plannen die geschetst zijn in het Landelijk Programma Overwegen 3 Bent u bereid om de onbewaakte spoorwegovergangen op dit traject ook te onderzoeken bij de aanpak van de gevaarlijkste overwegen in het kader...

  Kamervragen

  10-01-2018

 • Het gebruik van de ov-fiets

  ... 2018Z00116 Vragen van de leden Sienot en Jetten (beiden D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van de ov-fiets. (ingezonden 10 januari 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel 'Met ov-fiets is er nog een wereld te winnen' 1) 2 Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van het Smart Public Transport Lab over het gebruik van de fiets in het openbaar vervoer 3 Hoe verklaart u de constatering dat slechts één procent van de bus- en metropassagiers hun weg vervolgt op de ov-fiets 4 Deelt u de mening van de D66-fractie dat een uitbreiding van het aantal ov-fietsverhuurlocaties een wenselijke bijdrage levert aan het mobiliteitssysteem 5 Klopt het dat NS tot nu toe terughoudend was met het aanbieden van...

  Kamervragen

  10-01-2018

 • Bureaucratie bij het aanvragen van een genderneutrale ov-chipkaart

  ... 2017Z15321 Vragen van de leden Jetten en Sjoerdsma (beiden D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over bureaucratie bij het aanvragen van een genderneutrale ov-chipkaart (ingezonden 14 november 2017) 1 Klopt het dat (verplichte) geslachtsvermelding op ov-chipkaarten per 1 januari 2017 is komen te vervallen 2 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat aanvragers verstrikt raken in bureaucratie bij het aanvragen van een nieuwe ov-chipkaart Zo ja, wat is uw reactie op dit bericht 1) 3 Deelt u de mening dat het wenselijk is om een genderneutrale ov-chipkaart aan te bieden 4 In hoeverre bent u bereid om met Translink en de ov-bedrijven in gesprek te gaan zodat een genderneutrale...

  Kamervragen

  14-11-2017

 • Het uitstempelen van zeevarenden in de haven van Rotterdam

  ...Vraag 6 Kunt u bevestigen dat deze uitspraak betrekking heeft op zeevarenden, dus personen die over een zeemansboekje beschikken en vermeld staan op de bemanningslijst, en niet over andere personen, zoals bijvoorbeeld toezichthouders Zo nee, waarom niet Zo ja, hoe verhoudt uw argumentatie (vraag 4) en de uitspraak van de rechter zich tot eerdere antwoorden op Kamervragen1, namelijk dat met het beëindigen van het uitstempelen de uitvoering van de Schengencode niet strikter is, dat er geen sprake is van een gewijzigd inzicht of nieuwe lezing, dat de Schengengrenscode alleen verplicht tot uitstempelen als het schip op korte termijn de intentie heeft om Nederland te verlaten Vraag 7 Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden 1 Aanhangsel Handelingen,...

  Kamervragen

  31-10-2017

 • De opwaardering van de Maaslijn en de realisatie van station Grubbenvorst Greenport-Venlo

  ... 2017Z13728 Vragen van de leden Jetten (D66) en Von Martels (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de opwaardering van de Maaslijn en de realisatie van station Grubbenvorst Greenport-Venlo (ingezonden 13 oktober 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Station Grubbenvorst lijkt gepasseerd station’ 1) 2 Deelt u de mening dat Greenport Venlo een belangrijke regionale economische hotspot is en daarom met het openbaar vervoer goed bereikbaar moet zijn 3 Heeft ProRail dan wel het Rijk een rol gespeeld in het plotseling ontstane financieringstekort voor het project Maaslijnverbetering Zo ja, in hoeverre hadden de betrokken partijen hier rekening mee kunnen houden 4) Welke financiële mogelijkheden ziet u om dit...

  Kamervragen

  13-10-2017

 • De Nederlandse transporteur die stopt met ritten naar Engeland vanwege problemen met vluchtelingen die als verstekeling meereizen

  ... 2017Z12790 Vragen van de leden Jetten en Groothuizen (beiden D66) aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de Nederlandse transporteur die stopt met ritten naar Engeland vanwege problemen met vluchtelingen die als verstekeling meereizen. (ingezonden (ingezonden 27 september 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel “Transportbedrijf staakt ritten Engeland om verstekelingen” 1) 2 Kunt u aangeven wat de inzet is geweest van de regering in de afgelopen kabinetsperiode ten aanzien van de problematiek zoals geschetst in het genoemde artikel 3 Welke afspraken zijn er op Europees niveau gemaakt om deze problemen tegen te gaan Hoe zijn deze uitgevoerd 4 Deelt u de mening dat er snel...

  Kamervragen

  27-09-2017

 • Het rapport van de Europese Commissie waarin stevige kritiek wordt geuit op de manier waarop de veiligheid van ons voedsel aan de Europese buitengrenzen (Schiphol en Rotterdam) wordt bewaakt

  ...10 Kunt u in het kader van bovenstaande aangeven hoever de overheid en afzonderlijke overheidsdiensten inmiddels gevorderd zijn met de implementatie van digitale innovaties in het vrachtproces, zoals het digitaliseren van vrachtbrieven en pre-arrival clearance, zodat het proces verder kan worden geoptimaliseerd en de kans op (menselijke) fouten verder afneemt Zo nee, waarom niet 11 Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden 1) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfmrep_id=3853. ...

  Kamervragen

  18-09-2017

 • Het bericht ‘reclameborden op Amsterdam CS weten wanneer en hoelang jij kijkt’

  ... 2017Z11827 Vragen van de leden Verhoeven en Jetten (beiden D66) aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Reclameborden op A'dam CS weten wanneer en hoelang jij kijkt’. (ingezonden 11 september 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Reclameborden op A'dam CS weten wanneer en hoelang jij kijkt’ 1) 2 Sinds wanneer bent u op de hoogte van de aanwezigheid van camera’s in reclameborden op Nederlandse stations 3 Op hoeveel stations zijn er reclameborden aanwezig met camera’s 4 Staan reclameborden met camera’s alleen op stations of ook op andere plekken in de openbare ruimte 5 Wordt het beeldmateriaal gemaakt met camera’s in reclameborden opgeslagen Zo ja, waar,...

  Kamervragen

  11-09-2017

 • De Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen

  ...7 Deelt u de mening dat er sprake kan zijn van conflicterende belangen wanneer Rijkswaterstaat zowel de functie van vergunningverlener als de functie van handhaver als de functie van opdrachtverlener voor baggerwerk vervult Zo ja, deelt u de mening dat overheden vanwege deze verschillende verantwoordelijkheden ten minste een integrale afweging mogen verwachten van Rijkswaterstaat over gebieden waar Rijkswaterstaat een verantwoordelijkheid voor draagt 8 Deelt u de mening dat een integrale afweging door Rijkswaterstaat bevorderd kan worden door, wanneer de situatie daarom vraagt, een projectleider vanuit Rijkswaterstaat aan te stellen die verschillende deelbelangen kan verenigen, die een efficiënte procedure kan waarborgen en die tegelijkertijd...

  Kamervragen

  29-08-2017

 • Ov-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs

  ... 2017Z11076 Vragen van de leden Jetten en Verhoeven (beiden D66) aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over ov-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (ingezonden 24 augustus 2017) 1 Is er een wettelijke grondslag op grond waarvan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dan wel andere overheidsdiensten, reisgegevens rechtstreeks mogen opvragen en Translink verplicht is die gegevens af te staan 1) Zo ja, wat is die wettelijke grondslag precies en aan welke regels en voorwaarden is ov-chipkaartbedrijf Translink, maar ook de overheidsdienst in kwestie in die gevallen gehouden 2 Welke reisgegevens heeft Translink precies...

  Kamervragen

  24-08-2017

 • Het bericht dat de nieuwe drugstest voor automobilisten mogelijk problematisch is voor mensen met ADHD-medicatie

  ...7 Klopt het dat ook in België een vergelijkbare speekseltest, geïntroduceerd in 2010, positief test(te) op medicatie voor ADHD 5) Op welke wijze wordt hier in België mee omgegaan 1) http://www.impulsenwoortblind.nl/drugstest-politie-mensen-adhd-onterecht-als-overtreders-neerzetten/ 2) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Richtlijn ADHD bij volwassenen, 2015, 8. 3) KNMP, Adviesrapport Psychostimulantia en Rijgeschiktheid, 4) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/15/adviesrapport-psychostimulantia-en-rijgeschiktheid 5) https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgische-drugstest-reageert-ook-op-adhd-medicatie~a1039341/ ...

  Kamervragen

  15-08-2017

 • De aanhoudende berichten dat er paraffine aanspoelt op de Nederlandse stranden

  ...8 Hoe hoog zijn de kosten voor Rijkswaterstaat van het telkens weer opruimen van de paraffine Kunnen deze kosten verhaald worden op de eigenaren van schepen die onder niet toegestane omstandigheden milieugevaarlijke chemicaliën voor de kust lozen 5) Zo nee, is het volgens u nodig dat deze kosten wel verhaald kunnen worden, zodat de vervuiler betaalt en niet de belastingbetaler Hoe controleert u überhaupt of er onder de vastgelegde voorwaarden geloosd wordt 9 Hoe ver bent u gevorderd met het opstellen van een regionaal verbod op het lozen van milieugevaarlijke chemicaliën in samenspraak met de Noordzeelanden Waarom is er nog altijd geen regionaal verbod van kracht, opdat gevaren voor de volksgezondheid voorkomen kunnen worden met behoud...

  Kamervragen

  15-08-2017

 • De vluchtroutes naar Lelystad

  ...Zo ja, voor welk routepunt en voor welke hoogte hebben de Belgische autoriteiten toestemming gegeven dat de vliegtuigen van/naar Lelystad het zeer druk bezette luchtruim in België verlaten c.q. binnenvliegen 10 Is er overeenstemming met Duitsland over de waypoints en hoogte waar vliegtuigen het Duitse luchtruim binnenvliegen/uitvliegen 11 Indien er nog geen overeenstemming is met Duitsland of België, wanneer wordt die dan verwacht 12 Kunt u aangeven of de volgende stukken in de vliegroutes wel uitvoerbaar zijn: - een daling van 12.000 voet over een afstand van slechts 47 kilometer op INBOUND-02 tussen Rekken en Lemelerveld; - een stijging van 9.000 voet (van FL090 naar FL180) over een korte afstand van 26 kilometer tussen de punten ARNEM...

  Kamervragen

  11-08-2017

 • Het bericht ‘Overheid, doe iets tegen vertraging containerterminals’ en ‘Wereldwijde scheepvaart worstelt met stookolie’.

  ...7 Kunt u aangeven of u het wenselijk acht dat een aantal binnenvaartcontaineroperators hebben aangekondigd te komen met congestietoeslagen, die voor de Rijn variëren van 19,50 tot 25 euro per container 8 Bent u bereid om de handschoen op te pakken en een regierol op u te nemen ten aanzien van deze problematiek, zodat de congestieproblemen en het nadeel wat de binnenvaart hiervan ondervindt zo snel mogelijk uit de wereld geholpen worden Zo nee, waarom niet 9 Krijgt het oplossen van deze problematiek een plek in de door u aangekondigde ‘Goederenvisie’ Zo ja, kunt u daar verder over uitweiden Zo nee, waarom niet 10 Kunt u aangeven hoe u de motie-Belhaj/Van Veldhoven 3) over ambitieuze afspraken om de uitstoot van de internationale scheepvaart...

  Kamervragen

  13-07-2017

 • Het vliegveld Teuge

  ...Zo ja, hoe moeten wij dan de opmerking begrijpen van de voorzitter van het paracentrum, die stelt dat de Luchtvaartverkeersleiding Nederland (LVNL) liegt over het feit dat de route over Teuge de enige optie was en dat er zelfs een voorkeur zou zijn geweest voor een andere route 11 Bent u (alsnog) bereid tot overleg met luchthaven Teuge en de verantwoordelijke bestuurders van de provincies en gemeenten, om naar alternatieven te zoeken Zo nee, waarom niet Zo ja, op welke termijn zou dat overleg kunnen plaatsvinden 12 Op welke wijze gaat u inhoud geven aan het gestelde in de Luchtruimvisie waar staat: 'Wanneer blijkt dat een dergelijke ontwikkeling (i.c.: van Lelystad) niet samengaat met General Aviation-activiteiten, zet het kabinet zich in...

  Kamervragen

  06-07-2017

1 2volgende 15 resultaten