Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rob Jetten

Moties

 • Motie van het lid Van Helvert c.s. over aanvullende ruimte voor vrachtvluchten op andere vliegvelden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 413 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zowel passagiersvervoer als vrachtvervoer van en naar Schiphol essentieel zijn voor de Mainportfunctie van de nationale luchthaven; overwegende dat een sterke vrachtpositie van nationaal belang is vanwege exportkansen, vestigingsklimaat en werkgelegenheid; verzoekt de regering slotallocatie nu en in de toekomst te optimaliseren en daarom zo spoedig mogelijk in overleg te gaan over het hergebruik van toebedeelde, maar niet gebruikte slots , met het operationeel Schiphol overleg (OSO) en de slotcoördinator en de Kamer hierover te informeren; verzoekt...

  Moties

  31936-413

  04-10-2017

 • Motie van het lid Bruins c.s. over het voortbestaan van vliegveld Teuge

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 . Luchtvaartbeleid Nr. 410 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vliegveld Teuge door de beoogde vertrekroutes van Lelystad Airport belemmerd dreigt te worden in haar activiteiten en daardoor in haar exploitatiemogelijkheden en haar voortbestaan, verzoekt de regering in overleg met vliegveld Teuge te bezien op welke wijze het voortbestaan van vliegveld Teuge ondersteund kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe faciliteiten toe te voegen of bestaande faciliteiten over te hevelen, en gaat over tot de orde van de dag. Bruins Jetten Van Helvert Visser ...

  Moties

  31936-410

  04-10-2017

 • Motie van het lid Visser c.s. over het monitoren van hinder door luchthaven Lelystad

  ... TWEEDE _KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 407 En gaat over tot de orde van de dag Visser • Van Helvert 3etten Bruins Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID VISSER C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Constaterende dat mede vanwege het jarenlang uitblijven van een noodzakelijke herindeling van het Nederlandse luchtruim er vooralsnog sprake is van suboptimale vliegroutes van en naar Lelystad Airport, Van mening dat binnen de vastgestelde randvoorwaarden inzake de vliegroutes van en naar Lelystad er gezocht moet worden naar zo min mogelijk overlast voor woonkernen en natuurgebieden, Van mening dat luchthaven Lelystad niet kan doorgroeien tot meer dan 10.000 vliegbewegingen voordat het luchtruim...

  Moties

  31936-407

  04-10-2017

 • Motie van het lid Jetten c.s. over duidelijkheid over de vastgestelde MER in relatie tot de tijdelijke aansluitroutes

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 418 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, .Constaterende dat de commissie MER op 3 oktober 2017 op haar website een persbericht heeft gepubliceerd over de tijdelijke aansluitroutes van en naar Lelystad Airport, Overwegende dat hierdoor onduidelijkheid is ontstaan over de mogelijke milieu-effecten van de lage, tijdelijke aansluitroutes van en naar Lelystad Airport, Verzoekt de regering parallel aan de consultatieperiode met de commissie MER duidelijkheid te verschaffen over detailniveau en reikwijdte van de vastgestelde MER in relatie tot de tijdelijke aansluitroutes en de mogelijke milieu-effecten en de Kamer...

  Moties

  31936-418

  04-10-2017

 • Motie van het lid Bruins c.s. over het voorkomen van kruisend vliegverkeer

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 411 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 Bruins . Visser Van Helvert Jetten De Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het B+ scenario bij oostenwind inkomend en uitgaand vliegverkeer elkaar kruisen, wat leidt tot naderend vliegverkeerop 3000 voet nabij Zwolle (Stadshagen), constaterende dat lager vliegen elan 6000 voet slechts bij hoge uitzondering zou moeten plaatsvinden, maar dat dit kruisend vliegverkeer in de gekozen routering een reguliere situatie is, verzoekt de regering in de nadere uitwerking en detaillering van de routes van en naar Lelystad, zowel voor als na herinrichting van...

  Moties

  31936-411

  04-10-2017

 • Motie van het lid Jetten c.s. over het zo snel mogelijk uitvoeren van de luchtruimherindeling

  ... TWEEDE•KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 417 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat mede vanwege het jarenlang uitblijven van een noodzakelijke herindeling van het Nederlandse luchtruim er vooralsnog sprake is van suboptimale vliegroutes van en naar Lelystad Airport, Van mening dat binnen de vastgestelde randvoorwaarden inzake de vliegroutes van en naar Lelystad er gezocht moet worden naar zo min mogelijk overlast voor woonkernen en natuurgebieden, Van mening dat luchthaven Lelystad niet kan doorgroeien tot meer dan 10.000 vliegbewegingen voordat het luchtruim is heringedeeld, Verzoekt de Regering om de uitvoering om te komen...

  Moties

  31936-417

  04-10-2017

 • Motie van het lid Visser c.s. over eenduidige afbakening van de selectiviteitssegmenten op Schiphol

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 408 en gaat over tot de orde van de dag, Visser Bruins Van Helvert _letten Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HEET LID VISSER C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de definities van de selectiviteitssegmenten 1 tot en met 5 niet eenduidig zijn, met ongewenste effecten van dien, en dat dat in de afgelopen jaren ertoe geleid heeft dat partijen met verschillende belangen langs elkaar heen konden praten, • constaterende dat onduidelijk is wat de betekenis van de definities is in internationaal verband en in de context van slotcoördinatie, Overwegende dat duurzaamheid ook een onderdeel kan vormen van het selectiviteitsbeleid. Verzoekt de...

  Moties

  31936-408

  04-10-2017

 • Motie van het lid Graus c.s.over het voortbestaan van vliegveld Teuge

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 419 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vliegveld Teuge door de beoogde vertrekroutes van Lelystad Airport belemmerd dreigt te worden in haar activiteiten en daardoor in haar exploitatiemogelijkheden en haar voortbestaan, verzoekt de regering in overleg met vliegveld Teuge te bezien op welke wijze het voortbestaan van.vliegveld Teuge ondersteund kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe faciliteiten toe te voegen of bestaande faciliteiten over te hevelen, en gaat over tot de orde van de dag. GRA-La • Bruins Jetten Van Helvert Visser .„ " Vinv 14tdcbkI ...

  Moties

  31936-419

  04-10-2017

 • Motie van het lid Van Helvert c.s. over voorkomen dat de capaciteit op Lelystad beschikbaar komt voor bestemmingen en/of luchtvaartmaatschappijen die niet zijn verplaatst van Schiphol naar Lelystad

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 412 Van Helvert Visser Jetten Bruins Luchtvaartbeleid overwegende dat Lelystad Airport is bedoeld.als overloopluchthaven van Schiphol, overwegende dat naast de marktbenadering door Lelystad zelf, het van belang is om een set aan heldere instrumenten om verkeer van Schiphol naar Lelystad Airport uit te plaatsen, beschikbaar te hebben, zoals een verkeersverdelingsregel en geen slotallocatie op Lelystad Airport, omdat anders het risico te groot is dat de beschikbare capaciteit op Lelystad niet primair ten goede komt aan vliegbewegingen die ruimte achterlaten op Schiphol; overwegende dat de invulling hiervan nog moet plaatsvinden en het daarom van belang is dat Lelystad niet autonoom...

  Moties

  31936-412

  04-10-2017

 • Motie van de leden Middendorp en Jetten over verankering van behoud van een gelijk speelveld in het ontwerpbesluit

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 984 Nr. 724 en gaat over tot de orde van de dag. Middendorp Jetten Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN DE LEDEN MIDDENDORP EN JETTEN Voorgesteld 6 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Duitse regering heeft aangekondigd de gebruiksvergoeding voor spoorvervoerders substantieel te verlagen; overwegende dat dit consequenties kan hebben voor de positie van het spoor in de modal shift evenals voor de concurrentiepositie van de Nederlandse havens ten opzichte van de Duitse; van mening dat het marktonderzoek bij vaststelling van de hoogte van de extra heffing onvoldoende waarborgen biedt voor.het daadwerkelijke behoud van een gelijk speelveld en de bescherming...

  Moties

  29984-724

  06-07-2017

 • Motie van de leden Kröger en Jetten over de criteria voor het inzetten van het routeringsbesluit

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 33 652 Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN KROdER EN JETTEN Voorgesteld 6 juli 2017 voor vrachtvervoer; De Kamer, gehoord de beraadslaging, - Constaterende dat op dit moment de Betuweroute niet optimaal benut wordt - Constaterende dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door dorpskernen over • de Bentheim- en Brabant route voor veel onrust onder omwonenden zorgt - Constaterende dat de staatssecretaris voornemens is om prikkels te introduceren om vervoer over de Betuwe route te stimuleren, maar ook het routeringsbesluit in voorbereiding heeft om indien nodig in te zetten, Verzoekt de regering om de Kamer voor een eventueel...

  Moties

  33652-56

  06-07-2017

 • Motie van de leden Kröger en Jetten over een zo groot mogelijk aandeel gevaarlijke stoffen vervoeren via de Betuweroute

  ... TWEEDE KAMÉR DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 33 652 Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN KReoGER EN JETTEN Voorgesteld 6 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, - •Constaterende dat de Betuweroute de veiligste route voor gevaarlijke goederen is en nu niet optimaal benut wordt, - Constaterende dat uiteindelijk ook de capaciteit van de Betuweroute beperkt is, of door werkzaamheden e.d. tijdelijk beperkt wordt; - Constaterende dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door dorpskernen over de Bentheim- en Brabantroute voor veel onrust onder omwonenden zorgt - Constaterende dat de staatssecretaris voornemens is om prikkels te introduceren om vervoer over de Betuweroute...

  Moties

  33652-57

  06-07-2017

 • Gewijzigde motie van de leden Middendorp en Jetten over een toets door Actal op de regeldruk van het ontwerpbesluit (t.v.v. 29984-725)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MIDDENDORP EN JETTEN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 725 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met het ontwerpbesluit vergoeding gebruik spoorinfrastructuur aanvullende heffingen en regelingen worden ingevoerd ; van mening dat dubbele regelgeving en administratieve lasten voorkomen moet worden, en de concurrentiepositie van het Nederlandse spoor en de havens niet geschaad mag worden; verzoekt de regering het adviescollege regeldruk, Actal, een toets te laten uitvoeren op de regeldruk incl. beleidsbesluiten en administratieve lasten van het ontwerpbesluit met extra aandacht voor...

  Moties

  29984-726

  06-07-2017

 • Motie van de leden Jetten en Kröger over verlaging van de maximumsnelheid van goederentreinen op een aantal locaties

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 33 652 Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN KROGER Voorgesteld 6 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat er veel goederentreinen rijden over de zogeheten Brabantroute en Bentheimroute en daarbij veel stads- en dorpskernen passeren; Constaterende dat goederentreinen aanzienlijk meer geluidshinder dan personentreinen veroorzaken en dit met name 's nachts tot veel overlast en klachten leidt; Overwegende dat de staatssecretaris mogelijke maatregelen onderzoekt om de geluid- en trillinghinder voor omwonenden verder te beperken; Overwegende dat een verlaging van de maximumsnelheid van goederentreinen...

  Moties

  33652-55

  06-07-2017

 • Motie van het lid Jetten over een vliegverbod voor drones boven oppervlaktewaterlichamen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 30 806 Onbemande vliegtuigen (UAV) Nr. 42 MOTIE VAN HET LID JETTEN Voorgesteld 6 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de drinkwatervoorziening valt onder de top-vitale infrastructuur, en dat drones een risico kunnen vormen omdat daarmee - moedwillig of per ongeluk -.zeer schadelijk materiaal in waterspaarbekkens en/of innamepunten terecht kan komen, Overwegende dat enkel een vliegverbod voor drones over zogenaamde kunstwerken slechts ten dele soelaas biedt voor het beschermen van de veelheid aan open infrastructuur, Verzoekt de regering in gezamenlijkheid met de drinkwaterbedrijven een vliegverbod in te stellen voor oppervlakte-waterlichamen, anders dan gebieden...

  Moties

  30806-42

  06-07-2017

1 2volgende 15 resultaten