Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rob Jetten

Moties

 • Moties

  19-03-2018

 • Motie van het lid Koopmans c.s. over het technisch voorzitten door niet-raadsleden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 Nr. 62 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. Voorgesteld 15 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ingevolge artikel 82 lid 4 van de Gemeentewet een voorzitter van een raadscommissie een lid van de gemeenteraad moet zijn; overwegende dat het, gelet op het tijdsbeslag, voor raadsleden in kleinere gemeenten en in kleinere fracties een grote belasting is om het voorzitterschap van - raadscommissies te vervullen; constaterende dat door het niet indienen van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten gemeenteraden nog niet de ruimte hebben...

  Moties

  34775-VII-62

  15-03-2018

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ook na 30 jaar vergoeden van mijnbouwschade

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 849 Nr. 125 Agnes Mulder Jetten Dik-Faber Mijnbouw MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Voorgesteld 13 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er lang na de beëindiging van de mijnbouwactiviteiten in Limburg nog steeds schade optreedt bij inwoners, constaterende dat hierdoor de veiligheid van omwonenden van mijnbouwactiviteiten in het geding is, overwegende dat voor inwoners die nu of in de toekomst met mijnbouwschade in aanraking komen de rechtszekerheid in het geding is wanneer bij verzoek tot schadevergoeding een beroep wordt gedaan op verjaring, van mening zijnde dat mijnbouwschade altijd vergoed zou moeten worden, ook na een periode van 30 jaar, verzoekt...

  Moties

  32849-125

  13-03-2018

 • Motie van het lid Jetten over het evalueren van het verscherpte toezicht op AkzoNobel

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 849 Nr. 123 Jette'n Mijnbouw MOTIE VAN HET LID JETTEN Voorgesteld 13 maart 2018 De Kamer, Constaterendesdat er in 2018 lekkages hebben plaatsgevonden bij de zoutwinning van AkzoNobel in Twente door het gebruik van oude pijpleidingen, ondanks de belofte dat dit niet meer zou gebeuren; Constaterende dat als gevolg van het aantal lekkages de afgelopen jaren AkzoNobel in opdracht van het SodM is gestart met het herzien van de risicobeoordeling waarop de inspectiefrequentie is gebaseerd; Verzoekt de regering om middels het Staatstoezicht op de Mijnen het verscherpte toezicht op AkzoNobel te evalueren en te adviseren of in de Mijnbouwregelgeving de wijze waarop bedrijven transportleidingen...

  Moties

  32849-123

  13-03-2018

 • Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Jetten over belemmerende wet- en regelgeving

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 196 Nr. 595 Yesilgiiz-Zegerius • Duurzame ontwikkeling en beleid MOTIE VAN DE LEDEN YESILGOZ-ZEGERIUS EN JETTEN Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, Constaterende dat een breed gedragen Klimaatakkoord van belang is om de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49% te beperken in 2030, Overwegende dat voor het succes van deze energietransitie het van groot belang is dat bedrijven en industrieën hier op effectieve en efficiënte wijze aan kunnen bijdragen, Overwegende dat de meest effectieve en efficiënte klimaatoplossingen zich over de muren van afzonderlijke organisaties en sectoren heen manifesteren en bedrijven en industrieën daarin niet belemmerd mogen worden door wet- en' regelgeving,...

  Moties

  30196-595

  08-03-2018

 • Motie van het lid Van der Lee c.s. over de algehele voortgang van het klimaatakkoord

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 196 Nr. 575 en gaat over tot de orde van de dag. Van der Lee Beckerman Moorlag Sazias Wassen berg Jetten Mulder Dik-Faber Duurzame ontwikkeling en beleid MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Tweede Kamer goed geïnformeerd dient te worden over de voortgang r het klimaat- en energieakkoord, verzoekt de regering de Kamer medio juni nader te informeren over de opzet van de klimaattafels, de taakgroepen en de algehele voortgang~ ~{1~3§3 rondom het klimaatakkoord, 2 ...

  Moties

  30196-575

  08-03-2018

 • Motie van het lid Jetten c.s. over een EU-doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 196 Nr. 579 Jetten Dik — Faber Agnes Mulder Duurzame ontwikkeling en beleid MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat premier Rutte onlangs in zijn Európavisie glashelder de doelstelling van 55% CO2-reductie 'heeft genoemd, met een koplopersgroewim 9-030 j Overwegende dat het voor méér ambitie binnen het Europees klimaatbeleid noodzakelijk is snel een breed draagvlak te krijgen, aangezien de Parijsafspraken al in 2019 in EU-verband herijkt warden, Verzoekt de regering een grootschalig diplomatiek offensief in te zetten voor een EU-doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030, En gaat over tot de orde van de dag, ...

  Moties

  30196-579

  08-03-2018

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over betrekken van inwoners bij het klimaatakkoord

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 196 Nr. 585 constaterende dat inwoners en het kleinere bedrijfsleven in de huidige opzet van het Klimaatakkoord niet aan tafel zitten, overwegende dat iedere inwoner en ondernemer de kans moet krijgen om concrete suggesties te kunnen doen die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, overwegende dat het betrekken van inwoners en het kleinere bedrijfsleven bij de vormgeving van het klimaatakkoord ook met het oog op het creëren van maatschappelijk draagvlak gewenst is, verzoekt de regering om bij de vormgeving van het Klimaatakkoord inwoners en het kleinere bedrijfsleven de mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld via een intemetconsultatie suggesties aan te leveren...

  Moties

  30196-585

  08-03-2018

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over maatschappelijk draagvlak

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 586 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 overwegende dat draagvlak essentieel is bij het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord, verzoekt de regering om maatschappelijk draagvlak expliciet op te nemen als één van de kaders van de kabinetsinzet voor het klimaatakkoord en nader uit te werken hoe maatschappelijk draagvlak binnen de plannen van het Klimaatakkoord geborgd wordt, en gaat over tot de orde van de dag, Agnes Mulder o WZY\ e2 Ii c t De Kamer, - gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  30196-586

  08-03-2018

 • Motie van het lid Jetten c.s. over een meerjarig campagneplan

  ... TWEEDE . KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 196 Nr. 578 Duurzame ontwikkeling en beleid MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de energietransitie niet enkel een technische en bestuurlijke transitie is, maar in de allereerste plaats een maatschappelijke, Overwegende dat een meerjarige publiekscampagne die mensen voorlicht over wat er gebeurt, waarom dat gebeurt en wat dat voor hen betekent belangrijk is, maar dat het minstens zo belangrijk is om mensen te activeren en te enthousiasmeren, Van mening dat het daarbij helpt als de publiekscampagne zowel voor kinderen als (jong)volwassenen een gezicht krijgt met bekende Nederlanders die kunnen optreden als ambassadeur...

  Moties

  30196-578

  08-03-2018

 • Motie van het lid Amhaouch c.s. over geen prijsverhoging door de omvorming van ProRail

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 984 Nr. 757 Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S. Voorgesteld 6 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de omvorming van ProRail naar een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) zou kunnen leiden tot hogere prijzen voor vervoerders en reizigers vanwege .geldende BTW-regels; overwegende dat dat contraproductief zou zijn aan de wens om vanwege duurzaamheid en klimaat meer reizigers en goederenvervoer over het spoor te laten plaatsvinden; overwegende dat compensatie van BTW-heffingen in strijd zou kunnen zijn met Europese regels ten aanzien van ontoelaatbare staatssteun; spreekt uit dat de omvorming van ProRail tot ZBO niet moet leiden tot prijsverhoging...

  Moties

  29984-757

  06-03-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Dik-faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie (t.v.v. 34723-21)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 21 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in de aanloop naar de Warmtewet 2.0 te onderzoeken welke alternatieven er zijn voor de gasreferentie en de Kamer daarover tijdig te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber Jetten Agnes Mulder Yesilgöz-Zegerius Van der Lee Beckerman Wassenberg Moorlag *) i.v.m. toevoeging medeondertekenaars ...

  Moties

  34723-29

  06-03-2018

 • Motie van de leden Van der Graaf en Jetten over de toevoeging van sprinterdiensten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 984 Nr. 758 Van der Graaf Jetten Spoor: vervoer- en beheerplan en gaat over tot de orde van de dag. MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN JETTEN Voorgesteld 6 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het regeerakkoord inzet op toevoeging van een aantal sprinterdiensten op het hoofdrailnet aan regionale OV-concessies; overwegende dat hoogwaardige intercityverbindingen met de Randstad, bijvoorbeeld van en naar Enschede, Groningen en Leeuwarden, van belang zijn voor de reiziger; verzoekt de regering om bij de toevoeging van sprinterdiensten op het hoofdrailnet aan regionale concessies als belangrijke voorwaarde op te nemen dat de reiziger erop vooruit gaat en daarbij...

  Moties

  29984-758

  06-03-2018

 • Motie van het lid Jetten over betrokkenheid en inspraak van klanten en stakeholders van een zbo ProRail

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 984 Nr. 751 Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN HET LID JETTEN Voorgesteld 6 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat klanten, opdrachtgevers en belanghebbenden van ProRail nu via verschillende organen kunnen meepraten en meebeslissen over de activiteiten van ProRail, overwegende dat de Raad van Commissarissen van ProRail zal komen te vervallen in de nieuwe rechtsvorm, overwegende dat samenwerking tussen ProRail en ketenpartners van groot belang is voor een goed treinproduct, ook na de omvorming tot een zbo, overwegende dat alle belangen en feedback een goede plek moeten krijgen na de omvorming, verzoekt de regering om met alle betrokken partijen de verschillende...

  Moties

  29984-751

  06-03-2018

 • Motie van het lid Dik-faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 21 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in de aanloop naar de Warmtewet 2.0 te onderzoeken welke alternatieven er zijn voor de gasreferentie en de Kamer daarover tijdig te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber Jetten Agnes Mulder Ye§ilgiiz-Zegerius ...

  Moties

  34723-21

  20-02-2018

12345volgende 15 resultaten