Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rob Jetten

Moties

 • Motie van het lid Jetten c.s. over het maximaal verminderen van de vraag naar Gronings gas

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr.418 Gaswinning MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 16 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de vraag naar Groningsgas sterk verminderd kan worden door het versneld elektrificeren van de grootste gasverbruikers uit de industrie, Overwegende dat meerdere lokale overheden en woningcorikwaties grootschalige plannen hebben voor het aanleggen van warmtenetten als alternatief voor verwarming op Gronings gas; Verzoekt de regering om in deze kabinetsperiode de vraag naar Gronings gas maximaal te verminderen door zo spoedig mogelijk met de industriële grootverbruikers van laagcalorisch gas om de tafel te gaan met als doel dat de industrie omschakelt naar...

  Moties

  33529-418

  17-01-2018

 • Motie van het lid Van der Lee c.s. over afbouwen van fiscale prikkels

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Luchtkwaliteit Nr. 271 MOTIE VAN HET LID VAN D ER LEE C.S. Voorgesteld 16 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voortbestaan van bepaalde fiscale prikkels~ v01~~»~~5~#5~20gkt" i e g m a k ~ s-- 4 1 i s t e 0 ~ ~ " . ~ » ~ r g i t e ~ "'te Nederlandse klimaatdoelen tegenwerkt, verzoekt de regering in het nog op te stellen Integraal Nationaal Klimaat- en Energieplan ook voorstellen op te nemen om dergelijke prikkels stapsgewijs af te bouwen, en dat te versnellen naarmate duurzame alternatieven meer voorhanden komen, en gaat over tot de orde van de dag. Van der Lee AijMc,ecs> 2 ...

  Moties

  30175-271

  16-01-2018

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over verduurzamingsmogelijkheden voor woningeigenaren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 412 overwegende dat de woningen van onze inwoners in Gi mingen versterkt moeten worden, omdat ze door de gaswinning niet meer veilig 2 jn; overwegende dat de inwoners van de wijk Opwierde-Zu d in Appingedam tijdens de noodzakelijke versterking aan hun huizen geholpen zou Jen zijn met verduurzamingsmogelijkheden; verzoekt de regering te komen met een pilot waarin wo i lingeigenaren een aanbod wordt gedaan om, naast de versterking, van het gas af Ie kunnen, aangevuld met andere verduurzamingsopties en daar: de Kamer over to informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder je lk.-k}e ‘ (-7-£‘ Le_s■t 3.9G Va,:n16MQ,r6i-\. r5 4 or2ji Q5 7 7 1- Gaswinning MOTIE...

  Moties

  33529-412

  16-01-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over deelname aan het proces van peerreviews binnen de G20

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 175 Nr. 274 Luchtkwaliteit overwegende dat de VS, China, Mexico en Duitsland Nederland al zijn voorgegaan; verzoekt de regering om Nederland deel te laten nemen aan het G20 peer review proces, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan Van der Lee letten Moorlag" 13C c c ç ç ' MOTIENAN HET LID VAN R1\ AN C.S. Voorgesteld 16 januari 2018 De Kamer, • • gehoord de beraadslaging, ill1111111~1111~15111~11.1 ...

  Moties

  30175-274

  16-01-2018

 • Motie van het lid Van Tongeren c.s. over een schadeprotocol langs de lijnen van het Groningse concept

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 406 Gaswinning De Kamer, MOTIE VAN HET LID VAN r Voorgesteld 16 januari 2018 gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de verantwoordelijke bewindspe gaswinningssituatie in Groningen een overheidsfale proporties noemt, verzoekt de regering binnen enkele weken: - te komen met een schadeprotocol voor mijnt van het Groningse concept, dat vervolgens WE - te zorgen voor adequate toegang tot (juridiscl voor mensen met mijnbouwschade, en - te starten met het opzetten van een onafhanl mijnbouwschade onder publieke regie; en daarnaast de gaswinning zo snel en zo ver als rea beneden te brengen; Van Tongeren Beckerman Nijboer Wassenberg Agnes Mulder Yesilgtiz-Zegerius Jetten Dik-Faber...

  Moties

  33529-406

  16-01-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over de regionale knelpunten op het spoor (t.v.v. 34775-A-25)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 25 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het personen- en goederenvervoer de afgelopen jaren is gegroeid en naar verwachting de komende jaren verder zal groeien, overwegende dat ook op gedecentraliseerde spoorlijnen sprake is van forse groei, overwegende dat deze groei volgens de NMCA tegen grenzen zal aanlopen door bijvoorbeeld een gebrek aan opstelcapaciteit, inhaalsporen, te korte perrons of ontbrekende stations, verzoekt de regering om in samenwerking met concessieverleners, regionale...

  Moties

  34775-A-47

  19-12-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over overleg over duurzame investeringen in Nederland (t.v.v. 34775-XIII, nr. 70)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 70 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat pensioenfondsen €1200 miljard buiten Nederland investeren; overwegende, dat het wenselijk is dat pensioenfondsen en andere financiële instellingen een groot deel van hun kapitaal binnen Nederland investeren in hernieuwbare energie, duurzaam transport en energiebesparing; gelet op de door...

  Moties

  34775-XIII-118

  19-12-2017

 • Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Nr. 95 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat Nijmegen de eerste stad in Nederland is die de eretitel European Green Capital mag dragen; Constaterende dat Nijmegen een stad is die vooroploopt in duurzaamheid en dit een unieke kans is om duurzame kennis en innovatiekracht verder te verankeren en te ontwikkelen; Overwegende dat andere EU-steden, die eerder Green Capital waren, konden rekenen op forse financiële bijdragen v an hun Rijksoverheid; Verzoekt de regering gezamenlijke kansen te benutten door op de vijf thema's bij te dragen aan evenementen en activiteiten die de positie van Nijmegen als European...

  Moties

  34775-XIII-95

  14-12-2017

 • Motie van het lid Jetten c.s. over het laten participeren van EBN in geothermieprojecten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 94 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat Warmte uit de aarde een constante bron van'schone'energie-is die benut kan worden door toepassing van (ultradiepe) geothermie; Overwegende dat geothermie de potentie heeft een belangrijke rotte spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de energietransitie en dat het daarom van belang is dat deze jonge sector toekomstbestendig...

  Moties

  34775-XIII-94

  14-12-2017

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 78 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek erg complex blijft; overwegende dat de energietransitie draagvlak nodig heeft en projecten van inwoners van onderop voor draagvlak zorgen voor de transitie naar een duurzame energievoorziening; overwegende dat een vergoeding voor het leveren van duurzame, collectief opgewekte energie...

  Moties

  34775-XIII-78

  14-12-2017

 • Motie van het lid Moorlag c.s. over werven van technici en vakmensen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 96 MOTIE VAN LIET LID MOORLAG C.S. Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de energietransitie, waaronder het energieneutraal maken van de woningvoorraad, grote aantallen technici en vakmensen vraagt, terwijl er nu al grote tekorten zijn; overwegende dat tekorten aan technici en vakmensen bedreigend zijn voor de voortgang van de energietransitie; verzoekt de regering binnen het af te sluiten Klimaaten Energieakkoord...

  Moties

  34775-XIII-96

  14-12-2017

 • Motie van de leden Van der Lee en Jetten over verbeteren van de energiebesparingsverplichting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII . Nr. 71 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN JETTEN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat energiebesparing bij onder meer bedrijven, kantoren en scholen belangrijk is om de klimaatambities te realiseren, overwegende dat het ook nodig is om op koers te komen voor de 100 Pi doelstelling extra energiebesparing van het Energieakkoord, constaterende dat een groot deel van dè achterstand op het gebied van energiebesparing...

  Moties

  34775-XIII-71

  14-12-2017

 • Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over het pilotproject Blue Energy

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Nr. 103 Dik-Faber Jetten Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat Blue Energy is benoemd tot Nationaal Icoon; ^ Overwege dat Blue Energy grote kansen biedt voor de energietransitie en voor energieopslag, maar ook een interessant exportproduct is voor de Nederlandse • Watersector, Overwegende dat wordt gewerkt aan een pilotproject in Katwijk, waarvoor een bestuursakkoord...

  Moties

  34775-XIII-103

  14-12-2017

 • Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over inventariseren van belemmeringen bij innovaties

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII 'En gaat over tot de orde van de dag Yesilgiiz-Zegerius r14,14 CUL- _t Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 68 MOTIE VAN HET LID YESILGOZ-ZEGERIUS C.S. Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Van mening dat innovatie een belangrijk sleutelwoord is in het behalen van klimaatdoelstellingen Van mening dat innovatie economische kansen biedt voor Nederlandse bedrijven en ondernemers en niet alleen geld hoeft te kosten, maar ook geld kan opleveren Constaterende dat...

  Moties

  34775-XIII-68

  14-12-2017

 • Motie van de leden Jetten en Agnes Mulder over de geleidelijke uitfasering van gasgestookte cv-ketels

  ... ' TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 Nr. 93 MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN AGNES MULDER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, . • gehoord de beraadslaging, constaterende dat 51% van de gasbehoefte afkomstig is van de gebouwde omgeving en MKB en.dat 96% van de woningen voor verwarming afhankelijk is van gas; - overwegende het belang van een lagere gaswinning voor Groningen; overwegende dat bijvoorbeeld hybride cv-systemen een goed alternatief vormen voor gasgestookte cv-ketels door warm...

  Moties

  34775-XIII-93

  14-12-2017

123volgende 15 resultaten