Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rob Jetten

Moties

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s. over versterking van zorginstellingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 515 constaterende dat ongeveer 70 zorginstellingen wel geïnspecteerd zijn, maar dat er nog geen concrete afspraken zijn over de versterking van de gebouwen; verzoekt de regering op korte termijn afspraken te maken over de .versterking van zorginstellingen en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber Aed (,e,b ‘54C1-a' t Gaswinning MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  33529-515

  05-07-2018

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de veiligheid van bedrijfsgebouwen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 510 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, overwegende dat onduidelijk is of bedrijfsgebouwen boven het Groningenveld veilig zijn; overwegende dat deze gebouwen: zoals de karakteristieke boerenschuren, vaak langlopende schadeprocedures doorlopen; verzoekt de regering te bekijken of een apart programma nodig is voor het inspecteren en versterken bedrijfsgebouwen en het in beeld brengen van vervolgschade, - en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder Fc 0 ,L /3-7T55 Gaswinning e ...

  Moties

  33529-510

  05-07-2018

 • Motie van het lid Bisschop c.s. over de problemen bij agrarische bedrijven

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 518 en gaat over tot de orde van de dag. Bisschop Stoffer OP-1(25 bk-e4 (L. klre-A, \ —2_ Gaswinning MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat agrarische bedrijven als gevolg van aardbevingsschade en bodemdaling door de gaswinning te maken hebben met lekkende mestkelders, drainageproblemen, verzakkende silo's en andere sectorspecifieke problemen; overwegende, dat ondernemers regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd worden en schadegevallen niet erkend krijgen, terwijl de bijbehorende financiële gevolgen groot zijn; verzoekt de regering de problemen bij agrarische bedrijven als gevolg van de gaswinning...

  Moties

  33529-518

  05-07-2018

 • Motie van het lid Wassenberg c.s. over aandacht voor kinderen in het gaswinningsgebied

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 512 Gaswinning MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog geen zorg en voorzieningen zijn gericht op de bescherming van kinderen tegen de spanningen en stress die de aardgaswinning en versterking met zich mee brengen, constaterende dat volgens de Kinderombudsman de belangen van kinderen in het Groningse gaswinningsgebied onvoldoende worden meegenomen in beslissingen, - verzoekt de regering om meer aandacht te hebben voor kinderen in het Groningse gaswinningsgebied en hun mentale weerbaarheid, en gaat over tot de orde van de dag, Wassenberg Van der Lee Beckerman Dik-Faber Jetten Agnes Mulder Yesilgijz-Zegerius...

  Moties

  33529-512

  05-07-2018

 • Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s.

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Gaswinning Yesilgt5z-Zegerius kkeir\ iAeJ 54gek • a C- De Kamer, Nr. 519 MOTIE VAN HET LID YESILG05Z-ZEGERIUS C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de veiligheid in Groningen wordt uitgedrukt in de veiligheidsnorm van 10-5 Overwegende dat zowel de Mijnraad als het SodM vaststelt dat de verwachtingswaarde de correcte maat is om risico's uit te drukken, Overwegende dat er nog onzekerheden in het model zijn en dat SodM vanwege deze onzekerheden stelt dat er bovenop de verwachtingswaarde een tijdelijke onzekerheidsmarge (P90) gehanteerd moet worden, Overwegende dat deze onzekérheidsmarge jaarlijks wordt getoetst, in het licht van voortschrijdende kennis,...

  Moties

  33529-519

  05-07-2018

 • Motie van het lid Sazias c.s. over de dialoog met bewoners

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 511 Gaswinning MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Mijnraad in haar advies heeft aangegeven dat bij woningen die vallen onder het tweede traject geldt dat gedane toezeggingen niet eenzijdig kunnen worden opgezegd, overwegende dat het de bedoeling is dat met deze bewoners een dialoog wordt aangegaan over het te volgen traject, overwegende dat de regering aangegeven heeft het advies van de Mijnraad te volgen, • overwegende dat het voor het herwinnen van vertrouwen gelijkwaardigheid van groot belang is, verzoekt de regering te bewerkstelligen dat deze dialogen zodanig worden gevoerd, dat de betreffende bewoners...

  Moties

  33529-511

  05-07-2018

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s. over bewoners in de P90-groep

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr.514 Dik-Faber neJfl,4 d t g-un k /•- 55d-07f\ j a_LAV6Q„ Lij_ Gaswinning MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Mijnraad advisèert om binnen de P90-groep de mogelijkheid aan bewoners te geven voor een inspectie en risicoanalyse om vast te stellen of de veiligheidsnorm wordt voldaan; overwegende dat conform het Mijnraadadvies een herijkte versterkingsaanpak omwille van de snelheid waarschijnlijk geen zware, individuele inspectie per woning meer bevat; overwegende dat veel mensen in onzekerheid verkeren over de veiligheid van hun woning en dat onzekerheid zo snel mogelijk moet worden weggenomen; verzoekt...

  Moties

  33529-514

  05-07-2018

 • Motie van het lid Van der Lee c.s. over de gevolgen van mijnbouwschade op het welzijn van kinderen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 516 Gaswinning MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van de mijnbouwschade in Groningen op kinderen; overwegende dat ook de Kinderombudsman heeft geconstateerd dat er te weinig aandacht is voor de gevolgen van de aardbevingsproblematiek op kinderen, overwegende dat ook kinderen te maken hebben Met de materiële en immateriële gevolgen van de mijnbouwschade voor henzelf en het gezin waarvan zij deel uitmaken, •verzoekt de regering, een opdracht te verstrekken aan een wetenschappelijk instituut om onafhankelijk te onderzoeken wat de...

  Moties

  33529-516

  05-07-2018

 • Moties

  33529-509

  05-07-2018

 • Motie van het lid Jetten c.s. over de eigenaren van woningen uit batch 1581

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 • 33 529 Nr. 508 Overwegende dat age enkele hebben ontv angen, Gaswinning Overwegende dat eigenaren van woningen uit de batch 1588 die volgens de laatste inzichten veilig zijn vanwege de gewekte verwachtingen ervoor kunnen kiezen om het versterkingsadvies alsnog uit ' te laten voeren, MEE Verzoekt de regering eigenaren van woningen uit de batch 1581 die al een versterkingsadvies hebben ontvangen eveneens de mogelijkheid te bieden om het versterkingsadvies uit te laten voeren, ook als hun woning volgens de laatste inzichten veilig is, En gaat over tot de orde van de dag. Jetten VICS k.A.‘ cirf JcL Le{ (51\35 ai( Gt5 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord...

  Moties

  33529-508

  05-07-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over de rekening voor versterking op basis van verwachtingswaarde naar de NAM (t.v.v. 33529-519)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Gaswinning Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 519 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de veiligheid in Groningen wordt uitgedrukt in de veiligheidsnorm van 10-5 Overwegende dat zowel de Mijnraad als het SodM vaststelt dat de verwachtingswaarde de correcte maat is om risico's uit te drukken, Overwegende dat er nog onzekerheden in het model zijn en dat SodM vanwege deze onzekerheden stelt dat er bovenop de verwachtingswaarde een tijdelijke onzekerheidsmarge (P90) gehanteerd moet worden, Overwegende dat deze onzekerheidsmarge jaarlijks wordt getoetst, in het licht van voortschrijdende kennis,...

  Moties

  33529-520

  05-07-2018

 • Motie van het lid Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 28 juni 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de minister een integrale afweging maakt tussen het veiligheidsbelang voor omwonenden en de veiligheid van de leveringszekerheid; Overwegende dat het gaat om belangen die verschillend van aard zijn en daarom geen gelijke weegfactor kennen; Verzoekt de regering bij de integrale afweging tussen de verschillende veiligheidsbelangen ten behoeve van de operationele strategie het veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen zwaarwegend te betrekken En gaat...

  Moties

  34957-34

  28-06-2018

 • Motie van het lid Dik-Faber over middelen uit het regiofonds beschikbaar stellen voor geestelijke verzorging

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Voorgesteld 28 juni 2018 De Kamer, • • gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit het onderzoek Gronings Perspectief, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat veel mensen het emotioneel zwaar hebben en kampen met gevoelens van onveiligheid, psychische problemen en gezondheidsklachten; constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat er een regiofonds komt waaruit geld beschikbaar wordt gesteld voor geestelijke zot-j ; overwegende dat het overleg met de regio over dit fonds gaande is, maar dat...

  Moties

  34957-38

  28-06-2018

 • Motie van het lid Van der Lee c.s. over een integraal totaaloverzicht van alle verwachte kosten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. Voorgesteld 28 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onduidelijk is welke exacte kosten gemoeid zijn met de afbouw van de gaswinning, de schadeafhandeling, de versterkingsoperatie, dorpsvernieuwing, een nieuw perspectief voor Groningen en de afspraken die in het Akkoord op Hoofdlijnen staan, overwegende dat een dergelijk integraal overzicht de informatiepositie van het parlement zou versterken, verzoekt de regering, een integraal totaaloverzicht te geven van alle verwachte kosten voor de Staat, Shell,...

  Moties

  34957-36

  28-06-2018

 • Motie van de leden Sienot en Jetten over gedifferentieerd rijden van goederenvervoer en onderzoek naar beperking hinder

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 781 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN JETTEN Voorgesteld 14 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het kabinet zowel streeft naar een toename van het goederenvervoer over het spoor, als een vermindering van de overlast voor omwonenden; Constaterende dat uit onderzoek tot nu toe geen eenduidige relatie naar voren komt tussen snelheid enerzijds en trillingen en geluid anderzijds; Constaterende dat op sommigemeetlocaties, waaronder Oldenzaal, een dergelijk verband wél is aangetoond; Overwegende dat de overlast voor omwonenden, met name in de nachtelijke uren, zoveel - mogelijk moet worden beperkt; Verzoekt de regering, op basis...

  Moties

  29984-781

  14-06-2018

12345...7volgende 15 resultaten