Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Rob Jetten

Moties

 • Motie van de leden Jetten en Ziengs over regelmatige informatie over het onderhandelingsproces over de concessies

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 914 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/341EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur...

  Moties

  34914-17

  03-10-2018

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

  ...in samenspraak met decentrale overheden een zonneladder op te stellen voor de inpassing van zonne-energie, die als nationaal afwegingskader kan worden benut bij het opstellen van regionale energiestrategieën, zodat primair onbenutte daken en terreinen worden benut en landbouw en natuur zoveel mogelijk worden ontzien, • hierbij de landbouwsector, de zonne-energiesector en netbeheerders te betrekken, - deze sturingsinstrumenten voor ruimtelijke inpassing en participatie conform de systematiek van de Omgevingswet te verankeren in Rijksbeleid (bijvoorbeeld de NOVI) erimaar nodig " ook regelingen aan te passen, die belemmerend werken zodat daken beter kunnen worden benut voor het opwekken van zonne-energie en zo nodig hier ook met decentrale overheden...

  Moties

  32813-204

  27-09-2018

 • Motie van de leden Jetten en Wassenberg over richtlijnen voor hergebruik van grondstoffen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 209 En gaat over tot de orde van de dag. Jetten Wassenberg Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN WASSENBERG Voorgesteld 27 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • , J02," Constaterende dat de delvingen productievgrondstoffen (zoals nikkel en kobalt) die nodig zijn voor het maken van de energietransitie schadelijk kunnen zijn voor derde landen. Constaterende dat de energietransitie leidt tot een stijging van de vraag naar deze schaarse grondstoffen en binnen de productieketens de druk op de arbeidsomstandigheden, milieuschade en mensenrechten kan vergroten; Overwegende dat transparantie in de grondstoffenketen tot een duurzame keUze van inkopers...

  Moties

  32813-209

  27-09-2018

 • Motie van de leden Wassenberg en Jetten over de herkomst van gebruikte grondstoffen bij windmolen- en zonneparken in aanbestedingen opnemen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr. 211 en gaat over tot de orde van de dag, Wassenberg Jetten Kabinetsaanpak Klimaatbeleid MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN JETTEN Voorgesteld 27 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de winning van grondstoffen voor de energietransitie gepaard kan gaan met ernstige milieuschade, constaterende dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, verzoekt de regering te onderzoeken hoe richtlijnen over de herkomst van de gebruikte grondstoffen in de aanbestedingen van windmolen- en zonneparken kunnen worden opgenomen, ...

  Moties

  32813-211

  27-09-2018

 • Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over de dienstregeling op de trajecten Sneek-Leeuwarden en Zwolle-Enschede

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 Nr. 11 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S. Voorgesteld 25 september 2018 Remco Dijkstra Ziengs De Graaf Jetten Amhaouch De Kamer, Overwegende dat met enkele verbeteringen en uitbreidingen in de infrastructuur de dienstregeling op de trajecten Sneek-Leeuwarden (kwartierdienst in de spits) en ZwolleEnschede (snellere reistijd sneltrein) kan worden verbeterd, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat regionale overheden bereid zijn tot co-financiering, Verzoekt de regering met de betrokken regionale overheden voorbereidingen te treffen, zodat in de MIRT najaarsronde 2018 op basis van cofinanciering...

  Moties

  35000-A-11

  25-09-2018

 • Motie van het lid Jetten c.s. over verbeteren van de dienstregeling op de trajecten Helmond-Eindhoven en de IJssellijn

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 Nr. 10 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 25 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat uit de NMCA blijkt dat er knelpunten zitten in de capaciteit op de trajecten Helmond-Eindhoven en Zwolle-Arnhem, Overwegende dat aanpassingen van de infrastructuur kunnen leiden tot een verbetering van de dienstregeling, Overwegende dat de betrokken regionale overheden bereid zijn tot co-financiering, Verzoekt de regering om met ProRail en de betrokken regionale overheden in kaart te brengen welke investeringen mogelijk zijn om de dienstregeling op de trajecten Helmond-Eindhoven...

  Moties

  35000-A-10

  25-09-2018

 • Motie van het lid Amhaouch c.s. over de effecten van de Beter Benutten-maatregelen op de Noordelijke Maaslijn

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 Nr. 15 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S. Voorgesteld 25 september 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Noordelijke Maáslijn (Venray-Nijmegen) de laatste jaren een forse reizigersgroei heeft doorgemaakt, waardoor het met name in de spits erg druk is in de trein, overwegende dat de drukte in de spits dermate ingrijpend is dat reizigers op het perron achterblijven vanwege overvolle treinen, hetgeen onacceptabel is, overwegende dat prognoses uitwijzen dat het de komende tijd nóg drukker zal worden, overwegende dat per september 2018 beter benutten maatregelen ingaan om de spitsproblematiek...

  Moties

  35000-A-15

  25-09-2018

 • Motie van de leden Amhaouch en Jetten over stevige regie op het project ERTMS

  ... Vergaderjaar 2017-2018 29 893 Nr. 220 Amhaouch Jetten TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL en gaat over tot de orde van de dag, Veiligheid van het railvervoer MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN JETTEN Voorgesteld 4 september 2018 De Kamer; • gehoord de beraadslaging, overwegende dat het groot project ERTMS wederom vertraging oploopt waardoor de indienststelling van de volgende twee baanvakken nu voorzien is in de periode 20262028 in plaats van 2023-2024; overwegende dat binnen het huidige budget hooguit acht baanvakken van ERTMS kunnen worden voorzien terwijl bij de voorkeursbeslissing in 2014 nog werd uitgegaan van 20 baanvakken; overwegende dat een verdere vertraging en afname van het aantal baanvakken absoluut ongewenst is; verzoekt de regering...

  Moties

  29893-220

  04-09-2018

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s. over bewoners in de P90-groep

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr.514 Dik-Faber neJfl,4 d t g-un k /•- 55d-07f\ j a_LAV6Q„ Lij_ Gaswinning MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Mijnraad advisèert om binnen de P90-groep de mogelijkheid aan bewoners te geven voor een inspectie en risicoanalyse om vast te stellen of de veiligheidsnorm wordt voldaan; overwegende dat conform het Mijnraadadvies een herijkte versterkingsaanpak omwille van de snelheid waarschijnlijk geen zware, individuele inspectie per woning meer bevat; overwegende dat veel mensen in onzekerheid verkeren over de veiligheid van hun woning en dat onzekerheid zo snel mogelijk moet worden weggenomen; verzoekt...

  Moties

  33529-514

  05-07-2018

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s. over versterking van zorginstellingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 515 constaterende dat ongeveer 70 zorginstellingen wel geïnspecteerd zijn, maar dat er nog geen concrete afspraken zijn over de versterking van de gebouwen; verzoekt de regering op korte termijn afspraken te maken over de .versterking van zorginstellingen en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber Aed (,e,b ‘54C1-a' t Gaswinning MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  33529-515

  05-07-2018

 • Motie van het lid Jetten c.s. over de eigenaren van woningen uit batch 1581

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 • 33 529 Nr. 508 Overwegende dat age enkele hebben ontv angen, Gaswinning Overwegende dat eigenaren van woningen uit de batch 1588 die volgens de laatste inzichten veilig zijn vanwege de gewekte verwachtingen ervoor kunnen kiezen om het versterkingsadvies alsnog uit ' te laten voeren, MEE Verzoekt de regering eigenaren van woningen uit de batch 1581 die al een versterkingsadvies hebben ontvangen eveneens de mogelijkheid te bieden om het versterkingsadvies uit te laten voeren, ook als hun woning volgens de laatste inzichten veilig is, En gaat over tot de orde van de dag. Jetten VICS k.A.‘ cirf JcL Le{ (51\35 ai( Gt5 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord...

  Moties

  33529-508

  05-07-2018

 • Motie van het lid Bisschop c.s. over de problemen bij agrarische bedrijven

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 518 en gaat over tot de orde van de dag. Bisschop Stoffer OP-1(25 bk-e4 (L. klre-A, \ —2_ Gaswinning MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat agrarische bedrijven als gevolg van aardbevingsschade en bodemdaling door de gaswinning te maken hebben met lekkende mestkelders, drainageproblemen, verzakkende silo's en andere sectorspecifieke problemen; overwegende, dat ondernemers regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd worden en schadegevallen niet erkend krijgen, terwijl de bijbehorende financiële gevolgen groot zijn; verzoekt de regering de problemen bij agrarische bedrijven als gevolg van de gaswinning...

  Moties

  33529-518

  05-07-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over de rekening voor versterking op basis van verwachtingswaarde naar de NAM (t.v.v. 33529-519)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Gaswinning Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 519 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de veiligheid in Groningen wordt uitgedrukt in de veiligheidsnorm van 10-5 Overwegende dat zowel de Mijnraad als het SodM vaststelt dat de verwachtingswaarde de correcte maat is om risico's uit te drukken, Overwegende dat er nog onzekerheden in het model zijn en dat SodM vanwege deze onzekerheden stelt dat er bovenop de verwachtingswaarde een tijdelijke onzekerheidsmarge (P90) gehanteerd moet worden, Overwegende dat deze onzekerheidsmarge jaarlijks wordt getoetst, in het licht van voortschrijdende kennis,...

  Moties

  33529-520

  05-07-2018

 • Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de veiligheid van bedrijfsgebouwen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 510 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, overwegende dat onduidelijk is of bedrijfsgebouwen boven het Groningenveld veilig zijn; overwegende dat deze gebouwen: zoals de karakteristieke boerenschuren, vaak langlopende schadeprocedures doorlopen; verzoekt de regering te bekijken of een apart programma nodig is voor het inspecteren en versterken bedrijfsgebouwen en het in beeld brengen van vervolgschade, - en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder Fc 0 ,L /3-7T55 Gaswinning e ...

  Moties

  33529-510

  05-07-2018

 • Moties

  33529-509

  05-07-2018

123456...8volgende 15 resultaten