Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Theo Hiddema

Moties

 • Motie van de leden Baudet en Hiddema over een integrale herziening van het immigratiebeleid naar Australisch voorbeeld

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN RAUDET EN HIDDEMA Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de immigratieproblematiek in Nederland onhoudbare proporties heeft aangenomen en dat dit leidt tot gigantische demografische veranderingen die de toekomstige sociale cohesie in Nederland ernstig dreigen te ondermijnen. Roept de regering op een integrale herziening van ons immigratiebeleid te ontwerpen naar Australisch voorbeeld waarbij een puntensysteem gehanteerd wordt met criteria zoals affiniteit met de Nederlandse cultuur, opleidingsniveau, leeftijd.en werkervaring, voordat een immigratie- of asielaanvraag...

  Moties

  35000-39

  21-09-2018

 • Motie van de leden Baudet en Hiddema over MKB-ers en ZZP-ers niet op laten draaien voor de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 42 En gaat over tot de orde van de dag, BAUDET / HIDDEMA MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het kabinet nu voornemens is de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting bij MKB en ZZP-ondememers neer te leggen, Overwegende dat Nederlandse ondernemers al onevenredig zwaar getroffen zijn in de crisis en deze voor een groot deel hebben moeten dragen, Roept de regering op MKB-ers en ZZP-ers niet op te laten draaien voor de kosten van de afschaf van de dividendbelasting en de de lasten voor ondernemers niet verder te verhogen, ...

  Moties

  35000-42

  21-09-2018

 • Motie van de leden Baudet en Hiddema over helderheid van de minister-president over zijn persoonlijke carrièreambities

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 43 . MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Kennis nemende van de aanzwellende geruchten dat minister-president Rutte kandidaat is voor een Europese topfunctie; Spreekt de zorg uit dat de minister-president vanwege persoonlijke carrière ambities het Nederlands belang niet optimaal zal behartigen bij de ingrijpende onderhandelingen die aan de orde zijn in Europees verband, verzoekt de minister-president helderheid te verschaffen over zijn persoonlijke carrière ambities, en in dat kader de volgende verklaring af te leggen: • 'Tijdens deze kabinetsperiode zal ik me niet...

  Moties

  35000-43

  21-09-2018

 • Motie van de leden Baudet en Hiddema over afschaffing van de erf- en schenkbelasting in plaats van de dividendbelasting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • Constaterende dat de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting het rijk jaarlijks minstens.2 miljard euro belastingopbrengsten kost; Roept de regering op dit voorgenomen cadeau aan multinationals terug te draaien; Overwegende dat de opbrengsten van de erf-en schenkbelasting jaarlijks circa 1,6 miljard bedragen. Roept de regering op om in plaats van het afschaffen van de dividendbelasting, de belastingen voor alle Nederlanders te verlagen, te beginnen met afschaffing van de erf- en schenkbelasting per 1 januari 2020....

  Moties

  35000-40

  21-09-2018

 • Motie van de leden Baudet en Hiddema over staken van de plannen voor energietransitie en afbouw van gasverbruik

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN HIDDEMA Voorgesteld 21 september.2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat zelfs volgens de berekeningen van de voorstanders van de 'energietransitie', het effect van deze gehele onderneming slechts rond de 0,00007 graden op de - door deze voorstanders verwachte - wereldwijde opwarming zal zijn op een termijn van 50 tot 80 jaar, Dat de kosten van zo'n 200 miljard euro op geen enkele manier opwegen en op geen enkele manier in verhouding staan tot de verwachte effecten van het beleid, Roept de regering op de plannen voor dé energietransitie en voor afbouw van gasverbruik te staken en...

  Moties

  35000-41

  21-09-2018

 • Motie van het lid Hiddema over bewerkstelligen dat de imam met toepassing van artikel 127 Wet RO strafrechtelijk zal worden vervolgd

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 111 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA Voorgesteld 27 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de minister zich heeft geconformeerd aan het oordeel van het OM dat de heer Fawaz Jneid niet strafrechtelijk kan worden vervolgd vanwege zijn haatuitingen tegen burgemeester Aboutaleb, Constaterende dat gemeld oordeel van het OM niet is gestoeld op een feitelijk juiste en volledige weergave van de context waarin deze uitingen zijn gedaan, immers: - Onbeschouwd blijven eerdere om dood en pijniging van medemensen smekende oproepen van de imam - De imam heeft zich...

  Moties

  34775-VI-111

  27-06-2018

 • Motie van de leden Hiddema en Van der Staaij over kwalificeren van moskeebesturen als criminele organisatie ingeval van nieuwe schendingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 614 Nr. 97 Grondrechten in een pluriforme samenleving MOTIE VAN DE LEDEN HIDDEMA EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 30 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat van regeringswege al jaren vergeefs wordt gepoogd geldstromen vanuit het buitenland naar moskeeën in Nederland op hun oorsprong te controleren, Constaterende dat ook bij meerdere moskeeën in dit land van buitenlandse financiële beïnvloeding is gebleken en vanuit deze moskeeën ondemocratische en de individuele vrijheid bedreigende boodschappen worden verspreid, Overwegende dat hierbij dikwijls strafrechtelijke normen worden geschonden, waaronder aanzetten tot haat, discriminatie en geweld,. Roept de regering...

  Moties

  29614-97

  30-05-2018

 • Motie van de leden Van der Staaij en Hiddema over inzetten van civielrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 614 Grondrechten in een pluriforme samenleving Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN HIDDEMA Voorgesteld 30 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het verkennen en uitwerken van nieuwe voorstellen om de ongewenste financiering van moskeeën aan te pakken niet in de weg mag staan aan het benutten van de bestaande mogelijkheden om misstanden aan te pakken; constaterende, dat zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke mogelijkheden bestaan om moskeeën aan te pakken die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde dan wel aanzetten tot haat en geweld; verzoekt de regering, te bevorderen dat de bestaande civielrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden...

  Moties

  29614-92

  30-05-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de mogelijkheid om Nederlandse pluimveehouders te compenseren (t.v.v. 26991-499)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 26 991 Voedselveiligheid Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 499 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Belgische ministerraad, na overleg met de Europese Commissie, heeft besloten om getroffen pluimveehouders te compenseren; verzoekt de regering, op korte termijn een indicatie te geven van de totale financiële schade als gevolg van de fipronilaffaire voor de pluimveesector; verzoekt de regering, op korte termijn te onderzoeken wat binnen de staatssteunregels de mogelijkheden zijn voor vergoeding van kosten voor de vernietiging van schone respectievelijk besmette eieren, voor het ruien dan wel ruimen van...

  Moties

  26991-514

  19-12-2017

 • Motie van het lid Hiddema over ontzegging van de rijbevoegdheid aan criminele leden van motorcyclegangs

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Nr. 80 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA Voorgesteld 30 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constáterende dat de regering streeft naar een verbod op "outlaw Motorcycle gangs", constaterende dat de daartoe geëigende en gevoerde procedures tot op heden geen verboden als gewenst hebben opgeleverd, overwegende dat ook in het geval van een wel door de rechter opgelegd verbod het dan de leden niet aan mogelijkheden zal ontbreken om wederom in een ander clubverband weer clubactiviteiten te ontplooien, constaterende met de regering dat vele leden van motorgangs inmiddels...

  Moties

  34775-VI-80

  30-11-2017

 • Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. Voorgesteld 30 november 2017 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het zeer onwenselijk is indien veroordeelden door verjaring de tenuitvoerlegging van straffen kunnen ontlopen; roept de regering op met een voorstel te komen om een einde te maken aan de executieverjaring uit artikel 76 Wetboek van Strafrecht, en gaat over tot de orde van dé dag. Van Oosten Van Toorenburg Hiddema Van der Staaij Azaria n Krol Van der Graaf ...

  Moties

  34775-VI-50

  30-11-2017

 • Motie van het lid Hiddema over verdubbelen van de strafmaat voor haatzaaien

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL •Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 78 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA • Voorgesteld 30 november 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de strafmaat voor haatzaaien wil verdubbelen (artikel 137d Sr.) van één naar twee jaar, constaterende o k dat rechters in geval van veroordeling op basis van dit artikel tot heden bij de strafoplegging nog nimmer de thans geldende maximale gevangenisstraf van één jaar hebben toegepast en veelal de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen, constaterende eveneens dat vanuit de rechtspleging nimmer enig geluid is vernomen waaruit de behoefte...

  Moties

  34775-VI-78

  30-11-2017

 • Motie van het lid Hiddema over de invoering van het legaliteitsbeginsel

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017: 2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 77 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA Voorgesteld 30 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterend dat al jarenlang uit onderzoeken blijkt dat het met de opsporingspercentages slecht is gesteld en burgers ontevreden lijken over de geringe mate waarin aan hun vervolgingswensen gevolg wordt gegeven en dat een onverklaarbaar aantal aangiftes niet belandt bij de strafrechter, overwegende dat aan deze frustrerende "verdwijning" van zaken in het traject Politie —+ OM —■ Rechter wellicht de oorzaak ten grondslag ligt dat het OM van een verplichting tot vervolging...

  Moties

  34775-VI-77

  30-11-2017

 • Motie van het lid Hiddema over het aanzetten tot gewelddadig optreden strafbaar stellen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 79 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA • Voorgesteld 30 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Forum voor Democratie, als partij van de liefde, toch moet erkennen dat ook discriminatie en haat deel uitmaken van de bij de mens nu eenmaal aangeboren humeuren en temperamenten, ook overwegende dat geen enkele strafdreiging bij machte kan zijn menselijke gevoelens te modelleren naar de voorkeuren van een wetgever, constaterende dat de begrenzing van het vrije woord, ingevolge artikel 137d Sr. in •zijn huidige vorm waar het betreft het aanzetten tot discriminatie...

  Moties

  34775-VI-79

  30-11-2017

 • Motie van het lid Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 72 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. Voorgesteld 30 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in de achterliggende jaren de prioriteit heeft gelegen bij de invoering van de Nationale Politie en dat mede hierdoor niet in alle gemeenten daadwerkelijk het aantal wijkagenten is waar de wet recht op geeft; constaterende, dat de Politiewet 2012 in de artikelen 1 en 38a over de wijkagent uitdrukkelijk stelt dat hij 'ten behoeve van een gemeente beschikbaar is voor de uitvoering van de politietaak' en dat er 'ten minste één wijkagent werkzaam per 5 000...

  Moties

  34775-VI-72

  30-11-2017

1 2volgende 15 resultaten