Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martijn van Helvert

Schriftelijke vragen

 • Het bericht dat PrisonLaw breekt met Buitenlandse Zaken

  ...10 Klopt het dat het ministerie van Buitenlandse Zaken PrisonLaw onder druk heeft gezet kritische publicitaire uitingen te rectificeren door te verwijzen naar de subsidierelatie Zo ja, waarom Zo nee, hoe verklaart u de in het nieuwsbericht getoonde citaten uit e-mails en appberichten van ambtenaren van Buitenlandse Zaken aan PrisonLaw 11 Hoe is door het ministerie van Buitenlandse Zaken met PrisonLaw gecommuniceerd na de vrijlating van Romano van der Dussen in 2016 12 Kunt u de gang van zaken rondom de verdwijning van 450 dollar verklaren die de in de Verenigde Staten gedetineerde heer Singh van zijn zus zou hebben ontvangen maar is achtergehouden door een medewerker van het consulaat Kunt u het interne onderzoek dat hiernaar is uitgevoerd...

  Kamervragen

  17-10-2018

 • Internet langs de grens in Schinveld (Onderbanken)

  ... 2018Z17140 Vragen van de leden Van de Molen en Van Helvert (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie en Veiligheid over internet langs de grens in Schinveld (Onderbanken). (Ingezonden 28 september 2018) 1 Kent u het nieuwsbericht over de afsluiting van internet door de Nederlandse overheid in huizen langs de Duitse grens in Schinveld (Onderbanken) 1) 2 Deelt u de mening dat ook inwoners en bedrijven in de grensstreek toegang tot internet moeten kunnen hebben 3. Kunt u aangeven waarom de Nederlandse overheid, ondanks verleende vergunningen, zonder overleg met gemeente of inwoners, ervoor heeft gekozen om de verbinding met internet te verbreken 4 In hoeverre ondersteunt het...

  Kamervragen

  28-09-2018

 • Kerksluitingen in China

  ...waaronder artikel 36 van de Chinese Grondwet) en tot internationaalrechtelijke verdragen over de waarborging van godsdienstvrijheid 6 In hoeverre heeft het aankaarten van godsdienstvrijheid door de mensenrechtenambassadeur, door uw ambtsvoorganger Zijlstra in februari 2018, en door premier Rutte in april 2018 iets bij kunnen dragen aan de waarborging van godsdienstvrijheid, en bent u voornemens dit thema te blijven aankaarten bij de Chinese overheid 7 Is de godsdienstvrijheid in China onderwerp van gesprek tijdens de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, en zo niet, is Nederland bereid zich in te spannen voor een verklaring waarin de schendingen van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in China veroordeeld worden 1)...

  Kamervragen

  21-09-2018

 • Militair optreden in Syrie

  ... 2018Z16421 Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over militair optreden in Syrië (ingezonden 20 september 2018) 1 Herinnert u zich dat u naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en een voorlopige voorzieningsprocedure bij de rechter het interne volkenrechtelijke advies over de mogelijkheid tot militair optreden in Syrië gedeeltelijk openbaar heeft gemaakt 1) 2 Kunt u een lijst geven van de interne volkenrechtelijke adviezen die sinds eind 2014 over de situatie in Syrië gegeven zijn en waarover zij gaan 3 Kunt u deze interne volkenrechtelijke adviezen (in ieder geval deels) openbaar maken Zo nee, moet dan worden geconstateerd dat journalisten...

  Kamervragen

  20-09-2018

 • De uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sancties

  ... 2018Z16420 Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Van Helvert (CDA), Voordewind (ChristenUnie), Van Rooijen (50PLUS), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Kuzu (DENK) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sancties (ingezonden 20 september 2018) 1 Kunt u zich uw brief van 5 juli 2018 herinneren, waarin u stelde dat u voornemens was tijdens een volgende Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) een concreet voorstel te doen aan uw Europese collega’s inzake een EU-mensenrechtensanctieregime 1) 2 Heeft u dit voorstel tijdens een van de afgelopen RBZ's gedaan Zo ja, welk voorstel heeft u gedaan Kunt u dit voorstel aan de Kamer doen toekomen Zo nee, waarom niet 3 Wat was de reactie...

  Kamervragen

  20-09-2018

 • Intern volkenrechtelijk advies over de steun aan de rebellen in Syrië

  ... 2018Z16184 Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister-president over intern volkenrechtelijk advies over de steun aan de rebellen in Syrië (ingezonden 17 september 2018) 1 Herinnert u zich dat u aangaf dat er ‘intern volkenrechtelijk advies ingewonnen is’ over de leveranties van hulp aan Syrische rebellen 1) 2 Herinnert u zich dat de commissie-Davids gewoon de beschikking had over alle interne volkenrechtelijke adviezen van het ministerie 3 Deelt u de mening dat juist dit interne advies zo belangrijk is, omdat de regering er bewust voor koos geen extern volkenrechtelijk advies in te winnen in 2014/2015 over een Non-Lethal Aid (NLA)-programma 4 Klopt het dat deze adviezen...

  Kamervragen

  17-09-2018

 • De sluiting van Aramese scholen door de Koerdische YPG in Noordoost-Syrië

  ... 2018Z15428 Vragen van de leden Omtzigt en Van Helvert (beiden CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de sluiting van Aramese scholen door de Koerdische YPG in Noordoost-Syrië (ingezonden 6 september 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Koerdische militie YPG de afgelopen weken meerdere christelijke (Aramese, Armeense, Katholieke) scholen in Noord-Syrië gesloten heeft en dat christelijke leiders die in de Noordoost-Syrië wonen, hiertegen samen een fel protest hebben doen uitgaan 1) 2 Hoe beoordeelt u het feit dat scholen van minderheden nu gesloten worden in Noordoost-Syrië en dat dit leidt tot felle demonstraties, waarbij in de lucht geschoten is, in Noordoost-Syrië 3 Welke contacten...

  Kamervragen

  06-09-2018

 • de toekenning van de speciale editie van de mensenrechtentulp aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein en de rol van de commissaris in de schandelijke behandeling van klokkenluider Anders Kompass, die ernstig seksueel misbruik van kinderen door vredestroepen in de Centraal Afrikaanse Republiek aan de orde stelde

  ...6) 8 Bent u ervan op de hoogte dat de toenmalige Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki Moon, in juni 2015 aan ons antwoordde dat de uitkomst van dit rapport (dat in december 2015 verscheen) leidend zou zijn voor het handelen van de Verenigde Naties 7) 9 Bent u ervan op de hoogte dat de lastercampagne tegen Kompass tot op de dag van vandaag gewoon doorgaat (ondanks het feit dat hij zijn zaak voor het tribunaal won en het rapport hem volledig vrij pleitte), bijvoorbeeld via mails die de voorlichter van de Hoge Commissaris, Rupert Colville, aan de media stuurt 8) 10 Hoe beoordeelt u het handelen van de VN en het handelen van de Hoge Commissaris in deze misbruikzaak 11 Bent u op de hoogte van de klokkenluiderszaak van Emma Reilly, die probeerde...

  Kamervragen

  30-08-2018

 • De Nederlandse steun aan de Syrische rebellen en de vele geheime onderzoeken die daarnaar gedaan worden

  ...geld, uitrusting, wapens) Kunt u een precies overzicht geven van de goederen die door, uit of via Nederland naar strijdende groepen gegaan zijn en daarvan een lijst aan de Kamer doen toekomen 27 Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden 1) Kamerstuk 32623, nr. 201 2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 2725 3) Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 2017 (Kamerstuk 29924, nr. 168) ...

  Kamervragen

  21-08-2018

 • Een rapport over schoolboeken, uitgegeven door de Palestijnse Autoriteit

  ...1853 3) https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Britain-to-lead-review-of-incitement-in-Palestinian-textbooks-561886 ...

  Kamervragen

  03-08-2018

 • Het beëindigen van vluchten naar Teheran door KLM en de gevolgen van Amerikaanse secundaire sancties

  ...13 Zijn deze secundaire sancties en de gevolgen daarvan voor het Nederlandse bedrijfsleven ter sprake gekomen in het gesprek tussen premier Rutte en president Trump op 2 juli jl. 14 Hoe ver zijn we in de termijn van de zogenaamde ‘wind-down period’ van negentig tot honderdtachtig dagen die de Amerikanen hebben om bestaande zaken af te wikkelen Is dat voldoende voor Nederlandse bedrijven Op welke datum vallen Nederlandse bedrijven onder het Amerikaanse sanctiebeleid 1) https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/klm-stopt-vluchten-naar-teheran-om-commerciele-redenen 2) https://nos.nl/artikel/2241727-vs-wijst-verzoek-eu-om-vrijstelling-iran-sancties-af.html ...

  Kamervragen

  19-07-2018

 • De toenemende onzekerheid van eigendom en investeringen in Zuid-Afrika

  ...10 Bent u bereid de bovengenoemde zorgen onder de aandacht te brengen van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten en hen te wijzen op de mogelijke consequenties voor buitenlandse, waaronder Nederlandse investeringen in Zuid-Afrika Zo nee, waarom niet 1) https://www.ft.com/content/06022992-68ad-11e8-b6eb-4acfcfb08c11 2) Kamerstuk 29237, nr. 173 3) https://www.huffingtonpost.co.za/2018/06/12/malema-we-have-not-called-for-the-killing-of-white-people-at-least-for-now_a_23456601/ 4) https://static1.squarespace.com/static/55f93ec2e4b0d99faf1aef57/t/58ad418bebbd1a9ff6ba14ce/1487749540566/Business+Climate+Survey+2016+%281%29.pdf 5) https://static1.squarespace.com/static/55f93ec2e4b0d99faf1aef57/t/55fc16dde4b0518e8763f1ab/1442584285936/Business-Climate-Survey-2014_FINAL.pdf...

  Kamervragen

  29-06-2018

 • De niet nagekomen beloftes van de regering van Malta

  ...1) https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180416/local/jason-micallef-slammed-as-outrageous-by-international-writers.676246 2) https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180621/local/european-commission-distances-itself-from-valletta-2018-chair-comments.682414 3) http://www.lc.nl/friesland/Maltese-minister-komt-in-Friesland-publiek-tekst-en-uitleg-geven-23136701.html 4) https://www.anagomes.eu/PublicDocs/58808bda-5959-4eb9-9ba8-47be11c9e333.pdf 5) https://www.reuters.com/article/us-eu-malta-murder/europol-sees-room-for-improvement-in-cooperation-with-malta-on-journalist-murder-idUSKBN1HY2F2 6) https://www.maltatoday.com.mt/news/national/81368/fbi_forensic_team_to_reach_malta_on_thursday#.Wy0L2BIzagQ ...

  Kamervragen

  26-06-2018

 • De steun van de Nederlandse regering aan de rebellen in Zuid-Syrië

  ...200 2) https://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/20/donald-trump-ends-us-programme-supporting-syrian-rebels-fighting/ en https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-syria/trump-ends-cia-arms-support-for-anti-assad-syria-rebels-u-s-officials-idUSKBN1A42KC 3) https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa/syrian-rebels-say-u-s-tells-them-it-wont-intervene-in-south-syria-idUSKBN1JK00Wil=0 ...

  Kamervragen

  26-06-2018

 • Het steunprogramma aan de Syrische gewapende oppositie

  ... 2018Z12170 Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het steunprogramma aan de Syrische gewapende oppositie (ingezonden 22 juni 2018) 1 Herinnert u zich dat u aan de Kamer meedeelde dat het steunprogramma aan de Syrische gewapende oppositie doorlopend wordt gemonitord door Nederland en door de uitvoerders van de programma’s en dat een externe evaluatie heeft plaatsgevonden 1) 2 Wanneer heeft die externe evaluatie plaatsgevonden, wie heeft hem uitgevoerd, wat was de vraagstelling en wat waren de conclusies en aanbevelingen 3 Kunt u de externe evaluatie aan de Kamer doen toekomen 4 Aan hoeveel verschillende groepen is steun verschaft 5 Aan hoeveel groepen is de steun stopgezet omdat...

  Kamervragen

  22-06-2018

123456...14volgende 15 resultaten