Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martijn van Helvert

Schriftelijke vragen

 • Mensenrechtenschendingen in Ethiopië

  ...Op welke wijze wordt deze ontwikkelingen betrokken in de beoordeling van asielaanvragen 13 Herinnert u zich de overgenomen motie 10), waarin de regering begin 2017 werd verzocht zo spoedig mogelijk een actueel ambtsbericht voor Ethiopië op te stellen met aandacht voor de wijziging in de mensenrechtensituatie van het land Herinnert u zich tevens de toezegging van de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid & Justitie dat het nieuwe ambtsbericht eind 2017, wellicht begin 2018, af zou zijn 11) 14 Waarom is er ondanks de overgenomen motie en de toezegging van de regering nog steeds geen nieuw ambtsbericht voor Ethiopië Bent u bereid dit alsnog zo spoedig af te ronden Zo nee, waarom niet en binnen welke termijn dan wel 1) https://www.tweedekamer.nl/...

  Kamervragen

  23-04-2018

 • De sluiting van kerken door de Algerijnse overheid

  ... 2018Z06946 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Baudet (FvD), Van Helvert (CDA), Van der Staaij (SGP), Karabulut (SP), Becker (VVD), Sjoerdsma (D66) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de sluiting van kerken door de Algerijnse overheid (ingezonden 13 april 2018) 1 Kent u het bericht in het Reformatorisch Dagblad van 10 april 2018 dat meldt dat er sinds november vier kerken van de Protestantse Kerk in Algerije gesloten zijn op last van de Algerijnse overheid 1) 2 Deelt u de analyse dat de Algerijnse overheid de wet ter regulering van niet islamitische godsdiensten inzet om kerken te sluiten 3 Klopt het dat dit kerkgenootschap geen vergunningen krijgt om kerken te bouwen die wel aan alle eisen voldoen...

  Kamervragen

  13-04-2018

 • De mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië

  ...‘Naar geldend internationaal recht is ingrijpen met militaire middelen in Syrië in de gegeven situatie onrechtmatig. Het VN Handvest verbiedt het gebruik van geweld (artikel 2, vierde lid). De enige uitzonderingen die het Handvest kent (mandaat van de Veiligheidsraad en zelfverdediging) zijn in de gegeven situatie niet van toepassing’ 4) 13 Is de Turkse inval in Syrië rechtmatig of onrechtmatig 14 Indien u de vraag over rechtmatigheid nog steeds niet kunt beantwoorden, wilt u dan advies vragen aan de extern volkenrechtelijk adviseur, nu Nederlanders zelfs opgeroepen zouden kunnen worden om mee te vechten Waarom wel/niet 15 Is een Nederlands-Turkse man strafbaar als hij door Turkije wordt opgeroepen in het leger, dat doet en daar de...

  Kamervragen

  12-04-2018

 • Het benoemen van een defensieattaché in Iran

  ... 2018Z05865 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Van Helvert (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het benoemen van een defensieattaché in Iran (ingezonden 30 maart 2018) 1 Kent u het bericht 'Nederland haalt militaire banden met Iran aan' 1) 2 Klopt het dat Nederland voornemens is een defensieattaché te benoemen in Iran Waarom is hiervoor gekozen 3 Welke andere bondgenoten van Nederland hebben (een) defensieattaché(s) aangesteld in Iran Zijn er ook bevriende landen die er bewust voor hebben gekozen dit niet te doen 4 Hoe verhoudt het benoemen van een defensieattaché en het aanhalen van de militaire banden met Iran zich tot de geopolitieke en militaire ambities...

  Kamervragen

  30-03-2018

 • Het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte

  ...Welke gevolgen heeft de vergaande repressie voor de mogelijkheden van Nederland en de Europese Unie (EU) om van de overheid onafhankelijke "civil society" te steunen, zoals vrije pers en mensenrechtenverdedigers 10 Bent u bereid om Egypte bilateraal en in EU- en VN-verband aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden om de mensenrechten te respecteren 11 Welke mogelijkheden ziet u daartoe binnen het EU-Associatieakkoord met Egypte en de nabuurschapsgelden Klopt het dat nog maar een klein deel van deze nabuurschapsgelden bestemd zijn voor de "civil society" 12 Bent u daarnaast van plan Egypte aan te spreken op de zorgwekkende positie van de Kopten, de christelijke minderheid die op grote schaal gediscrimineerd wordt en geconfronteerd met onder...

  Kamervragen

  27-03-2018

 • De discriminatie van, onteigeningen van en moordpartijen op blanke boeren in Zuid-Afrika

  ...8 Blijft u, in het licht van het bovenstaande, van mening dat "de Zuid-Afrikaanse overheid zijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en voor het (preventief) bestrijden van misdaad serieus neemt" 4)Hoe verhoudt zich dit tot de constatering van uw ambtsvoorganger dat de strategie van de Zuid-Afrikaanse politie om geweldsincidenten, waaronder moorden, in rurale gebieden te bestrijden, nog niet afdoende is geweest om de toename van deze incidenten effectief te adresseren5) 9 Heeft u begrip voor de zorgen van blanke boeren, die zich gediscrimineerd voelen en vrezen voor een vergelijkbare situatie als in Zimbabwe, waar blanke boeren met grof geweld zijn verjaagd 6) 10 Hoe beoordeelt u deze vrees, nu de Zuid-Afrikaanse...

  Kamervragen

  27-03-2018

 • De Nederlandse steun aan het Vrije Syrische Leger, waarvan delen op dit moment samen met Turkije vechten in Afrin

  ...Het kabinet constateert dat de mogelijkheden om deze groepen te ondersteunen met NLA te beperkt zijn geworden, vanwege de complexe situatie op de grond en het verlies van grondgebied door de gematigde oppositiegroepen. Nederland blijft de Syrische gematigde gewapende oppositie ondersteunen waar dit kan. In het relatief stabiele zuiden van Syrië wordt het NLA programma voortgezet."6) 7 Hoeveel "non lethal support" heeft Nederland aan strijdgroepen binnen het Vrij Syrische Leger gegeven sinds 2015 8 Zijn er groepen die samen met het Turkse leger vechten in Noord-Syrië, die "non lethal support" van Nederland ontvangen hebben Zo ja, wat hebben zij ontvangen en tot wanneer hebben zij die steun ontvangen 9 Kunt u uitsluiten dat groepen, aan wie...

  Kamervragen

  22-03-2018

 • De aangenomen resolutie van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa “Prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh”

  ... 2018Z04999 Vragen van de leden Van Helvert, Van Dam en Omtzigt (allen CDA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over de aangenomen resolutie van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa “Prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh” (ingezonden 20 maart 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van de unaniem aangenomen resolutie van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa (2190/2017) 'Prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh', die Europese staten oproept formeel te erkennen dat IS genocide pleegt op yezidi’s, christenen en niet-Soenitische moslim en de genocide conventie van toepassing...

  Kamervragen

  20-03-2018

 • De berichten dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht

  ... 2018Z04727 Vragen van de leden Von Martels en Van Helvert (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht. (ingezonden 15 maart 2018) 1 Heeft u de berichten gelezen dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht 1) 2) 3) 2 Kunt u aangeven hoe zich dit verhoudt tot hetgeen in het regeerakkoord ten aanzien van milieuzones is afgesproken 3 Deelt u de visie dat een wirwar van gemeentelijke milieuzones dreigt te ontstaan, nu Maastricht met een milieuvignet vervuilende auto’s wil weren 4 Kunt u aangeven wanneer een landelijke indeling van categorieën van vervuilende auto’s te verwachten is en hoe die indeling in hoofdlijnen...

  Kamervragen

  15-03-2018

 • Verhoging van het budget voor betalingen aan veroordeelde Palestijnen

  ... 2018Z04410 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Becker (VVD) en Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over verhoging van het budget voor betalingen aan veroordeelde Palestijnen (ingezonden 13 maart 2018) 1 Kent u het bericht “Palestinians increase payments to Palestinian terrorists” 1) 2 Klopt de bewering van het lid van de Knesset Avi Dichter (Likud) dat de autorisatie van het budget van de Palestijnse Autoriteit voor 2018 betekent dat betalingen aan veroordeelde Palestijnen en hun families met $56 miljoen toenemen 3 Herinnert u zich dat het het kabinet eerder vaststelde dat het verbinden van de lengte van de straf aan de hoogte van de uitkering van alleen de ‘politieke’ gevangenen de indruk wekt dat gewelddadige...

  Kamervragen

  13-03-2018

 • De sloop van klaslokalen in Abu a-Nawar door Israël

  ... 2018Z03109 Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de sloop van klaslokalen in Abu a-Nawar door Israël (ingezonden 21 februari 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving dat de Israëlische autoriteiten de sloop gelast hebben van klaslokalen van een school in Abu a-Nawar op de Westelijke Jordaanoever 1) 2 Klopt het dat deze klaslokalen dienst deden voor 26 Palestijnse schoolgaande kinderen van de Bedoeïenen- en vluchtelingengemeenschap in Abu a-Nawar 3 Is het waar dat de klaslokalen mede gefinancierd zijn door de Europese Unie (EU) en EU-lidstaten Heeft Nederland ook bijgedragen 4 Welke uitleg heeft Israël gegeven aan de sloop en...

  Kamervragen

  21-02-2018

 • Een nieuwe serie moorden onder christenen in Nigeria

  ... 2018Z02366 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Ten Broeke (VVD), Voordewind (ChristenUnie) en Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een nieuwe serie moorden onder christenen in Nigeria (ingezonden 12 februari 2018). 1 Kent u het bericht ‘Nieuwe serie moorden onder christenen Nigeria’ 1) 2 Kunt u bevestigen dat in de afgelopen weken zeker 75 Nigeriaanse christenen gedood zijn, dat 89 huizen in 14 dorpen in vlammen opgingen, en dat dergelijke „religieuze zuiveringen” in 2016 en 2017 leidden tot de dood van zeker 725 christenen 3 Zijn de islamitische Fulaniherders hiervoor verantwoordelijk 4 Om welke redenen slaagt de Nigeriaanse overheid er niet, of niet voldoende, in om de kwetsbare burgerbevolking...

  Kamervragen

  12-02-2018

 • De onderdrukking van Papoea’s in Indonesië

  ...om tweets’ 1) 2 Kunt u bevestigen dat deze BBC-journaliste Henschke uit Papoea is weggestuurd, en bent u bekend met vergelijkbare gevallen van uitzetting van buitenlandse journalisten door de Indonesische overheid 3 Klopt het dat de Indonesische overheid zowel binnenlandse als buitenlandse journalisten actief tegenwerkt als het gaat om verslaggeving van de situatie van Papoea’s in Indonesië 4 Wat doet Nederland in het kader van de beleidsprioriteit ‘vrijheid van meningsuiting’ om ook de vrijheid te bevorderen van journalisten die verslag willen doen van de onderdrukking van de Papoeabevolking in Indonesië 5 Kunt u aangeven in hoeverre er sprake is van een verdere achteruitgang van de mensenrechtensituatie van Papoea’s in Indonesië...

  Kamervragen

  08-02-2018

 • Berichten dat Belgische en Duitse defensiehelikopters met grote problemen kampen

  ...9 Herinnert u zich uw uitspraken over de beschikbaarheid van Duitse en Belgische helikopters in Gao tijdens het algemeen overleg over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA op 4 december 2017 (“Dat moet geregeld zijn, anders kunnen we […] niet opereren.”) 10 Is er, in het licht van de berichtgeving over de zorgelijke staat van de Duitse en Belgische defensiehelikoptervloot, aanleiding om de Nederlandse operaties in Mali aan te passen Bent u in voorkomend geval bereid passende maatregelen te nemen en de Kamer te informeren 11 Wat kunt u zeggen over de helikoptercapaciteit in Gao in de tweede helft van 2018 Hoe concreet zijn de toezeggingen van El Salvador en Jordanië om respectievelijk gevechts- en transporthelikopters...

  Kamervragen

  26-01-2018

 • De Open Doors ranglijst christenvervolging 2018

  ...9 Is dit kabinet bereid om godsdienstvrijheid niet alleen een speerpunt te maken binnen het buitenlandbeleid maar ook binnen het vluchtelingen- en asielbeleid met het oog op de asielmogelijkheden voor christen-asielzoekers 1) www.opendoors.nl ...

  Kamervragen

  11-01-2018

123456...12volgende 15 resultaten