Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martijn van Helvert

Schriftelijke vragen

 • Uitstel van verbreding van de ‘dodenweg’ N50 bij Kampen

  ... 2017Z14676 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie) en Van Helvert (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over uitstel van verbreding van de ‘dodenweg’ N50 bij Kampen.(ingezonden 3 november 2017) 1 Kent u het bericht “Verbreding N50 niet eerder dan in 2023” 1) 2 Klopt het bericht dat de verbreding van de N50 bij Kampen niet voor 2021 kan worden gerealiseerd, maar mogelijk wordt uitgesteld tot 2023 Zo ja, waarom wordt de belangrijke aanpak van de N50 vertraagd 3 Is één van de redenen voor uitstel het gebrek aan realisatiekracht bij Rijkswaterstaat, zoals in het bericht wordt gemeld Zo ja, hoe verklaart u het gebrek aan capaciteit bij Rijkswaterstaat om op korte termijn te starten met dit project 4 Op welke manier...

  Kamervragen

  03-11-2017

 • Brandstofzwendel

  ... 2017Z12969 Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over brandstofzwendel. (ingezonden 29 september 2017) 1 Heeft u het bericht gelezen 'Brandstofzwendel scheepvaart erger dan de eiercrisis' Wat is uw reactie daarop 1) 2 Kunt u reeds een beeld schetsen van de aard en de omvang van de mogelijke zwendel met brandstof Zo nee, wanneer denkt u dat dat beeld wel voldoende compleet is om met de Kamer te delen 3 Wat zijn de verschillende rollen, taken en bevoegdheden van de onderzoekende of handhavende instanties 4 Deelt u de verwachting dat sprake kan zijn van een groot gifschandaal Waar baseert u uw verwachting op 5 Wat zijn de resultaten van eerdere acties (zoals het project “Andante”) tegen...

  Kamervragen

  29-09-2017

 • Paspoortcontroles door luchtvaartmaatschappijen

  ...waarom niet 12 Hoe ziet u het spanningsveld tussen het nemen van maatregelen om de identiteit te controleren om de veiligheid te borgen en het recht tot vrij reizen binnen het Schengenverdrag Wat zijn de mogelijkheden om door middel van identiteitscontroles op luchthavens zicht te houden op bewegingen van personen die in beeld zijn van de veiligheidsdiensten Wat zijn hiervan de consequenties voor de overheid, luchthaven en luchtvaartmaatschappijen En welke andere mogelijkheden zijn er als identiteitscontroles niet tot de opties behoren 13 Welke rol speelt de implementatie van de Europese richtlijn inzake het gebruik van passagiersgegevens (Europees PNR) om de geconstateerde problemen op te lossen Wanneer is de implementatie voorzien Welke...

  Kamervragen

  26-09-2017

 • Het bericht dat de overtocht naar één van de Waddeneilanden 21% duurder wordt

  ...10 Deelt u de gedachte dat deze concessieverlening wellicht in betere handen is bij de provincies aangezien zij de veerboten dan kunnen combineren met het landzijdige busvervoer 1) http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/29320952/__Wadden-pont__21__duurder__.html ...

  Kamervragen

  22-09-2017

 • Het bericht 'Vliegen op één rij kost fortuin'

  ... 2017Z12167 Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken over het bericht 'Vliegen op één rij kost fortuin' (ingezonden 15 september 2017) 1 Kent u het bericht ‘Vliegen op één rij kost fortuin’ 1) 2 Klopt het dat bij het bestellen van vliegtickets zich verborgen meerkosten voordoen op het gebied van zitplaatsen, die vaak pas tijdens de boeking duidelijk worden Zo ja, wordt hiermee de wet overtreden 3 Kunt u een overzicht geven van de huidige wettelijke maatregelen die ervoor moeten zorgen dat alle bijkomende kosten vanaf het begin altijd 100% helder zijn, zodat een eerlijke prijsvergelijking mogelijk is 4 Kunt u aangeven of de Autoriteit Consument en...

  Kamervragen

  15-09-2017

 • Containercongestie bij de binnenvaart

  ... 2017Z11882 Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over containercongestie bij de binnenvaart (ingezonden 12 september 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat zogenoemde containercongestie de binnenvaart lading gaat kosten 1) 2 Deelt u conclusies van ondernemingsvereniging Evofenedex dat sprake is van forse vertraging van de aan- en afvoer van containers bij de binnenvaart Zo nee, waarom niet Zo ja, sinds wanneer zijn die congestieproblemen u bekend 3 Beschikt u over een analyse van het probleem Is dat vooral gelegen in havenlogistiek en de ketensamenwerking, of wordt de congestie veroorzaakt door het aanbod van zeerederijen die steeds groter wordt en zelden op tijd aankomt Waar zit exact...

  Kamervragen

  12-09-2017

 • De vluchtroutes naar Lelystad

  ... 2017Z10766 Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA), Visser (VVD), Jetten (D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de vluchtroutes naar Lelystad (ingezonden 11 augustus 2017) 1 Herinnert u zich dat u schreef: “Deze routeset [B+] is tot stand gekomen op basis van een unaniem advies van de Alderstafel Lelystad” Kunt u het verslag van de vergadering van de Alderstafel Lelystad, waarin dit besloten werd, openbaar maken inclusief de presentielijst 1) 2 Zijn er verslagen gemaakt van de inspraakavonden bij het concept-luchtvaartbesluit en zijn die verslagen ter beschikking gesteld aan het bureau Helios 3 Kunt u de verslagen van de inspraakavonden (en de lijsten van de aanwezigen)...

  Kamervragen

  11-08-2017

 • Het afbreken van een mast van de tweemastklipper Amicitia

  ... 2017Z10601 Vragen van Van Helvert en Van der Molen (beiden CDA) aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken over het afbreken van een mast van de tweemastklipper Amicitia. (ingezonden 27 juli 2017) 1 Kent u het bericht over het afbreken van een van de masten van de tweemastklipper Amicitia 1) 2 Deelt u de mening dat door de groei van de commerciële zogenoemde ‘bruine vloot’ de afgelopen decennia een achterstand is opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen 3 Deelt u de visie dat de certificering en het toezicht op de bruine vloot onvoldoende effect hebben op de veiligheid van deze schepen Heeft u een beeld van de mate waarin keuringsinstanties zich bij controles richten op...

  Kamervragen

  27-07-2017

 • Het onderzoek van Helios naar de vliegroutes van Lelystad

  ... 2017Z10583 Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het onderzoek van Helios naar de vliegroutes van Lelystad. (ingezonden 26 juli 2017) 1 Herinnert u zich dat u op onze eerdere vragen over de vliegroutes naar vliegveld Lelystad antwoordde: ”De door de Alderstafel geadviseerde vertrek- en naderingsroutes in het lagere luchtruim vormden de basis voor het MER en het Luchthavenbesluit Lelystad 2015. Deze routes zijn inmiddels een gegeven” Staat u nog steeds achter uw uitspraak dat die routes een gegeven zijn, ook nu er een nieuw onderzoek plaatsvindt 2 Herinnert u zich dat u aangaf: “Voor wat betreft de vertrek- en naderingsroutes in het lagere luchtruim (routeset...

  Kamervragen

  26-07-2017

 • De samenwerking tussen KLM en Air France

  ...gehad met de holding Air France-KLM Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit gesprek 7 Hecht u nog steeds aan het naleven van de Nederlandse governance cultuur en -structuur (het 'two-tier- model'), zoals verwoord door het kabinet tijdens het plenaire debat over de situatie bij de holding Air France-KLM d.d. 26 oktober 2016 Zo nee, waarom niet 8 Kunt u de eerdere uitspraak (gedaan in het algemeen overleg Luchtvaart van 23 februari jl.,) bevestigen waarin u zei dat het kabinet er geen voorstander is dat de bestuursvoorzitter van Air France-KLM holding in de Raad van Commissarissen van KLM komt Zo nee, waarom niet 9 Klopt het dat in de Executive Committee van de Air France-KLM holding inmiddels nog maar vier van de twaalf zetels worden bezet...

  Kamervragen

  24-07-2017

 • De informatie beschikbaar bij de Nederlandse overheid en regering over het onveilige luchtruim boven Oost Oekraïne in de eerste helft van 2014, dus vóór het neerhalen van vlucht MH17/KL4103 (Herdruk)

  ...de informatievoorziening richting Kamer, mede in het licht van het debat over het Kiev-memorandum van 14 juli 2014 10 Wilt u de Kamer een afschrift doen toekomen van de halfjaarlijkse dreigingsanalyse(s) voor de burgerluchtvaart van de NCTV uit 2014, dan wel dit document / deze documenten ter vertrouwelijke inzage leggen (inclusief eventuele specifieke documenten over Oekraine die op ad hoc basis gemaakt zijn) 11 Welke instanties (zoals ten minste NCTV, AIVD en MIVD en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) zijn geinformeerd over het document van 7 maart 2014 van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waarin werd gewaarschuwd voor de aanwezigheid van illegale wapens en mogelijke gevaren voor de luchtvaart boven...

  Kamervragen

  17-07-2017

 • De staat van onderhoud van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en wateroverlast Sluiskil

  ...1) http://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/onderzoek-wateroverlast-sluiskil-komt-er~a26b604a ...

  Kamervragen

  14-07-2017

 • Het vliegveld Teuge

  ...Zo ja, hoe moeten wij dan de opmerking begrijpen van de voorzitter van het paracentrum, die stelt dat de Luchtvaartverkeersleiding Nederland (LVNL) liegt over het feit dat de route over Teuge de enige optie was en dat er zelfs een voorkeur zou zijn geweest voor een andere route 11 Bent u (alsnog) bereid tot overleg met luchthaven Teuge en de verantwoordelijke bestuurders van de provincies en gemeenten, om naar alternatieven te zoeken Zo nee, waarom niet Zo ja, op welke termijn zou dat overleg kunnen plaatsvinden 12 Op welke wijze gaat u inhoud geven aan het gestelde in de Luchtruimvisie waar staat: 'Wanneer blijkt dat een dergelijke ontwikkeling (i.c.: van Lelystad) niet samengaat met General Aviation-activiteiten, zet het kabinet zich in...

  Kamervragen

  06-07-2017

 • De verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven

  ...9 Deelt u de mening dat het voor Brainport Eindhoven, maar ook voor de logistieke hotspot Venlo, alsmede voor de bereikbaarheid van de Chemelot Campus, de Maastricht Health Campus en de Smart Services Hub in Heerlen, kortom voor een belangrijk deel van de Nederlandse economie, van groot belang is dat rond Eindhoven doorgereden kan worden 10 Deelt u de mening dat er door de geografische vorm van Limburg geen alternatief is voor automobilisten en truckers als het op de A2 tussen Weert en Eindhoven vast staat 11 Wat gaat u ondernemen tegen het overmatige sluipverkeer, als gevolg van de vele files op de A2 tussen Weert en Eindhoven, in veel woonkernen langs de A2, zoals in Leende 1) https://www.1limburg.nl/geen-geld-voor-verbreding-snelweg-weert-eindhoven...

  Kamervragen

  30-06-2017

 • De confiscatie van 50 kerken, kloosters en begraafplaatsen door Turkije

  ... 2017Z09217 Vragen van de leden Van Helvert en Knops (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de confiscatie van 50 kerken, kloosters en begraafplaatsen door Turkije (ingezonden 28 juni 2017) 1 Hoe beoordeelt u de berichtgeving over de confiscatie van 50 kerken, kloosters en begraafplaatsen door Turkije in de provincie Mardin 1) 2 Klopt het dat de kerken, kloosters en begraafplaatsen onteigend en overgedragen zijn aan het Turkse presidium voor godsdienstzaken (Diyanet) 3 Is het waar dat Arameeërs al decennialang getroffen worden door confiscatie van bezittingen in het oostelijke deel van de provincie Mardin en dat de drieduizend Arameeërs die daar nog altijd wonen te maken hebben met ruim 300 rechtszaken die betrekking hebben...

  Kamervragen

  28-06-2017

123456...10volgende 15 resultaten