Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martijn van Helvert

Moties

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over de inzet voor de godsdienstvrijheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 15 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwégende dat godsdienstvrijheid als onderdeel van het mensenrechtenfonds de afgelopen jaren bijzondere aandacht heeft • gekregen; Overwegende dat de regering binnen het mensenrechtenbeleid speciale aandacht heeft voor kwetsbare groepen, zoals christenen, en dat daarmee godsdienstvrijheid een speerpunt blijft van het buitenlandsbeleid; Verzoekt de regering vanuit het mensenrechtenfonds gedurende deze kabinetsperiode de inzet voor godsdienstvrijheid te intensiveren, En gaat...

  Moties

  34775-V-29

  15-11-2017

 • Motie van het lid Ten Broeke c.s. over de ombuiging van het NFRP-budget

  ...om extra middelen vrij te maken door via maatschappelijke transitieprogramma's een bijdrage te leveren aan het bewerkstelligen van stabiliteit in de ring rond Europa; Constaterende dat de ervaringen met deze programma's positief zijn en deze zichtbare resultaten hebben laten zien in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en OostEuropa; constaterende dat het demissionaire kabinet de in de motie-Servaes/Ten Broeke verzochte verhoging van het NFRP-budget niet heeft opgenomen in de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2018; verzoekt de regering zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen om deze ombuiging te verlichten, en gaat over tot de orde van de dag. Ten Broeke Van Helvert Sjoerdsma Voordewind Ploumen ...

  Moties

  34775-V-16

  15-11-2017

 • Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een noodfonds voor journalisten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse • Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 26 MOTIE VAN BIET LID SJOERDSMA C.S. Voorgesteld 15 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • Overwegende dat persvrijheid een groot goed is; Overwegende dat journalisten de verdedigers zijn van het vrije woord; Constaterende dat wereldwijd journalisten worden bedreigd in het uitoefenen van hun vak, Constaterende dat in sommige landen journalisten zonder enige vorm van eerlijk proces in de cel belanden en het hen ontbreekt aan goede juridische bijstand door een gebrek aan financiële middelen, Overwegende dat jóurnalisten problemen ondervinden in de vorm van...

  Moties

  34775-V-26

  15-11-2017

 • Motie van het lid Van Helvert c.s. over de bestrijding van ISIS

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V en gaat over tot de orde van de dag Van Helvert Ten Broeke Sjoerdsma Voordewind Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN HEL VERT C.S. Voorgesteld 15 november 2017 . De Kamer, . gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering zich, gedurende het lidmaatschap van Nederland van de VN Veiligheidsraad, onder meerin wil zetten voor de bestrijding van terrorisme, maar dat een expliciete verwijzing naar bestrijding van ISIS en berechting van ISISstrijders in ontbreekt in de brief betreffende de inzet van het Koninkrijk; constaterende dat de bestrijding van ISIS, alsmede de erkenning, vervolging...

  Moties

  34775-V-20

  15-11-2017

 • Motie van het lid Van Helvert c.s. over aanvullende ruimte voor vrachtvluchten op andere vliegvelden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 413 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zowel passagiersvervoer als vrachtvervoer van en naar Schiphol essentieel zijn voor de Mainportfunctie van de nationale luchthaven; overwegende dat een sterke vrachtpositie van nationaal belang is vanwege exportkansen, vestigingsklimaat en werkgelegenheid; verzoekt de regering slotallocatie nu en in de toekomst te optimaliseren en daarom zo spoedig mogelijk in overleg te gaan over het hergebruik van toebedeelde, maar niet gebruikte slots , met het operationeel Schiphol overleg (OSO) en de slotcoördinator en de Kamer hierover te informeren; verzoekt...

  Moties

  31936-413

  04-10-2017

 • Motie van het lid Bruins c.s. over het voortbestaan van vliegveld Teuge

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 . Luchtvaartbeleid Nr. 410 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vliegveld Teuge door de beoogde vertrekroutes van Lelystad Airport belemmerd dreigt te worden in haar activiteiten en daardoor in haar exploitatiemogelijkheden en haar voortbestaan, verzoekt de regering in overleg met vliegveld Teuge te bezien op welke wijze het voortbestaan van vliegveld Teuge ondersteund kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe faciliteiten toe te voegen of bestaande faciliteiten over te hevelen, en gaat over tot de orde van de dag. Bruins Jetten Van Helvert Visser ...

  Moties

  31936-410

  04-10-2017

 • Motie van het lid Visser c.s. over het monitoren van hinder door luchthaven Lelystad

  ... TWEEDE _KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 407 En gaat over tot de orde van de dag Visser • Van Helvert 3etten Bruins Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID VISSER C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Constaterende dat mede vanwege het jarenlang uitblijven van een noodzakelijke herindeling van het Nederlandse luchtruim er vooralsnog sprake is van suboptimale vliegroutes van en naar Lelystad Airport, Van mening dat binnen de vastgestelde randvoorwaarden inzake de vliegroutes van en naar Lelystad er gezocht moet worden naar zo min mogelijk overlast voor woonkernen en natuurgebieden, Van mening dat luchthaven Lelystad niet kan doorgroeien tot meer dan 10.000 vliegbewegingen voordat het luchtruim...

  Moties

  31936-407

  04-10-2017

 • Motie van het lid Jetten c.s. over duidelijkheid over de vastgestelde MER in relatie tot de tijdelijke aansluitroutes

  ...is ontstaan over de mogelijke milieu-effecten van de lage, tijdelijke aansluitroutes van en naar Lelystad Airport, Verzoekt de regering parallel aan de consultatieperiode met de commissie MER duidelijkheid te verschaffen over detailniveau en reikwijdte van de vastgestelde MER in relatie tot de tijdelijke aansluitroutes en de mogelijke milieu-effecten en de Kamer zo spoedig mogelijk over de uitkomsten te informeren, En gaat over tot de orde van de dag. Jetten Bruins Van Helvert Visser ku,k6A1 ...

  Moties

  31936-418

  04-10-2017

 • Motie van het lid Bruins c.s. over het voorkomen van kruisend vliegverkeer

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 411 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 Bruins . Visser Van Helvert Jetten De Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het B+ scenario bij oostenwind inkomend en uitgaand vliegverkeer elkaar kruisen, wat leidt tot naderend vliegverkeerop 3000 voet nabij Zwolle (Stadshagen), constaterende dat lager vliegen elan 6000 voet slechts bij hoge uitzondering zou moeten plaatsvinden, maar dat dit kruisend vliegverkeer in de gekozen routering een reguliere situatie is, verzoekt de regering in de nadere uitwerking en detaillering van de routes van en naar Lelystad, zowel voor als na herinrichting van...

  Moties

  31936-411

  04-10-2017

 • Motie van het lid Jetten c.s. over het zo snel mogelijk uitvoeren van de luchtruimherindeling

  ... TWEEDE•KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 417 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat mede vanwege het jarenlang uitblijven van een noodzakelijke herindeling van het Nederlandse luchtruim er vooralsnog sprake is van suboptimale vliegroutes van en naar Lelystad Airport, Van mening dat binnen de vastgestelde randvoorwaarden inzake de vliegroutes van en naar Lelystad er gezocht moet worden naar zo min mogelijk overlast voor woonkernen en natuurgebieden, Van mening dat luchthaven Lelystad niet kan doorgroeien tot meer dan 10.000 vliegbewegingen voordat het luchtruim is heringedeeld, Verzoekt de Regering om de uitvoering om te komen...

  Moties

  31936-417

  04-10-2017

 • Motie van het lid Visser c.s. over eenduidige afbakening van de selectiviteitssegmenten op Schiphol

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 408 en gaat over tot de orde van de dag, Visser Bruins Van Helvert _letten Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HEET LID VISSER C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de definities van de selectiviteitssegmenten 1 tot en met 5 niet eenduidig zijn, met ongewenste effecten van dien, en dat dat in de afgelopen jaren ertoe geleid heeft dat partijen met verschillende belangen langs elkaar heen konden praten, • constaterende dat onduidelijk is wat de betekenis van de definities is in internationaal verband en in de context van slotcoördinatie, Overwegende dat duurzaamheid ook een onderdeel kan vormen van het selectiviteitsbeleid. Verzoekt de...

  Moties

  31936-408

  04-10-2017

 • Motie van het lid Graus c.s.over het voortbestaan van vliegveld Teuge

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 419 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vliegveld Teuge door de beoogde vertrekroutes van Lelystad Airport belemmerd dreigt te worden in haar activiteiten en daardoor in haar exploitatiemogelijkheden en haar voortbestaan, verzoekt de regering in overleg met vliegveld Teuge te bezien op welke wijze het voortbestaan van.vliegveld Teuge ondersteund kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe faciliteiten toe te voegen of bestaande faciliteiten over te hevelen, en gaat over tot de orde van de dag. GRA-La • Bruins Jetten Van Helvert Visser .„ " Vinv 14tdcbkI ...

  Moties

  31936-419

  04-10-2017

 • Motie van het lid Van Helvert c.s. over voorkomen dat de capaciteit op Lelystad beschikbaar komt voor bestemmingen en/of luchtvaartmaatschappijen die niet zijn verplaatst van Schiphol naar Lelystad

  ...beschikbaar te hebben, zoals een verkeersverdelingsregel en geen slotallocatie op Lelystad Airport, omdat anders het risico te groot is dat de beschikbare capaciteit op Lelystad niet primair ten goede komt aan vliegbewegingen die ruimte achterlaten op Schiphol; overwegende dat de invulling hiervan nog moet plaatsvinden en het daarom van belang is dat Lelystad niet autonoom groeit; MOTIE VAN HET LID VAN HEL VERT C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017. • De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering zich maximaal in te spannen om door middel van heldere (juridische) instrumenten te voorkomen dat de capaciteit op Lelystad beschikbaar komt voor bestemmingen en/of luchtvaartmaatschappijen die niet zijn verplaatst van Schiphol naar Lelystad;...

  Moties

  31936-412

  04-10-2017

 • Motie van het lid Van Helvert over elimineren van de "boeggolf" van niet-uitgegeven begrotingsmiddelen

  ... TWEEDE KAiMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016,-2017 34 725 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016 Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN HEL VERT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in het meerjarenperspectief van het Infrastructuurfonds sprake van een groter wordende 'boeggolf van nietuitgegeven begrotingsmiddelen; overwegende dat de fondssystematiek juist beoogt dat het Infrastructuurfonds ongevoelig is voor knellende Rijksbrede budgettaire kaders; verzoektde regering bij de begroting voor 2018 tevens een plan voor te leggen aan de Kamer teneinde de 'boeggolf van niet-uitgegeven begrotingsmiddelen in het Infrastructuurfonds te elimineren;...

  Moties

  34725-XII-14

  29-06-2017

 • Motie van de leden Remco Dijkstra en Van Helvert over meer inzicht in de effecten van programma's

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 725 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016 Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN VAN HEL VERT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017 Overwegende dat er onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu programma's en projecten vallen die een langere doorlooptijd hebben en waarmee veel geld gemoeid is, Overwegende dat sommige van deze programma's onvoldoende inzicht bieden in de effecten van de genomen maatregelen, zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit waarover de Algemene Rekenkamer kritisch is en enkele aanbevelingen doet, Overwegende dat er meer inzicht in de effecten van programma's en subsidies nodig is,...

  Moties

  34725-XII-9

  29-06-2017

123456...13volgende 15 resultaten