Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martijn van Helvert

Moties

 • Motie van het lid Van Helvert c.s. over de Turkse toenadering tot Rusland en de aanschaf van de S-400 aan de orde stellen

  ...overwegende dat er een reëel risico is dat het S-400 systeem, indien operationeel bij Turkije, gevoelige technologie binnen de NAVO bloot kan stellen aan Rusland, onder meer van de F35; constaterende dat meerdere bondgenoten hun zorgen hebben uitgesproken en de VS dreigen met sancties, maar dat de NAVO-raad officieel nog niet geïnformeerd is door Turkije; van mening dat de Turkse toenadering tot Rusland en de aanschaf van de S-400 verontrustend zijn en het bondgenootschap raken, in een tijd van oplopende spanningen tussen de NAVO en Rusland; • verzoekt de regering de toenadering van Turkije tot Rusland en de aanschaf van het S-400 systeem door Turkije in het kader van de NAVO aan de orde te stellen; en gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  28676-294

  05-07-2018

 • Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over pleiten voor uitbreiding van de EU-sanctielijst

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 735 Nr. 201 Mensenrechten in het buitenlands beleid MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat in Myanmar op grote schaal ernstige mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden, Constaterende dat hiertoe zeven Myanmarese legerofficieren op de EUsanctielijst zijn geplaatst, Overwegende dat straffeloosheid van dergelijke mensenrechtenschendingen op alle mogelijke manieren tegengegaan dient te worden, Verzoekt de regering om in Europees verband te pleiten voor uitbreiding van de EU-sanctielijst, En gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma • Ten Broeke Van Helvert Voordewind 2 ...

  Moties

  32735-201

  05-07-2018

 • Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over digitalisering van consulaire documentverstrekking

  ...volledig gedigitaliseerd te hebben, en om zoveel eerder als mogelijk in ieder geval de herhaal-aanvragen van consulaire documenten (waaronder paspoorten) zonder verschijningsplicht en digitaal te realiseren, En gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma Ten Broeke Van Helvert Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2018 gehoord de beraadslaging, 2 ...

  Moties

  34950-V-11

  21-06-2018

 • Motie van het lid Van Helvert c.s. over niet starten met onderhandelingen over toetreding tot de EU van Albanië

  ...is bij de juridische hervorming, bij de aanpak van corruptie en bij de aanpak van criminaliteit, Stelt vast dat op er basis van deze voortgangsrapportage geen onderhandelingen over toetreding geopend kunnen worden, Verzoekt de Nederlandse regering niet in stemmen met het commissievoorstel om te starten met , onderhandelingen over toetreding tot de EU, En gaat over tot de orde van de dag Van Helvert Omtzigt Anne Mulder Van der Graaf D k. ...

  Moties

  21501-02-1887

  21-06-2018

 • Motie van het lid Van der Staaij c.s. over heldere afspraken met Iran over nucleaire non-proliferatie

  ...goed aan zou doen te erkennen dat, onder meer gezien het Iraanse ballistische raketprogramma en financiering van terreurorganisaties, een constructieve ■ houding van Iran in het Midden-Oosten wenáelijk is; Verzoekt de regering in Europees verband te streven naar heldere afspraken met Iran over het ! niet uitbreiden van het ballistische raketprogramma, over het niet langer financieren, van terroristische organisaties, en over de nucleaire non-proliferatie ook nadat het JCP0Aakkoord afloopt, En gaat over tot de orde van de dag. Van der Staaij Bisschop • Ten Broeke Van Helvert (16, MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. Voorgesteld 6 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, n ...

  Moties

  23432-468

  06-06-2018

 • Motie van het lid Van Helvert over de app WeChat

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 694 Internationale Veiligheidsstrategie Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN HEL VERT Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 mei 2018 2 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Constaterende dat: - de Strategische Nota inzet op cybersecurity; -We Chat een breed platform op social media is dat in handen is van een Chinees bedrijf; -De Chinese overheid samenwerkt met dit bedrijf om burgers te volgen, te beoordelen met Chinese waarden en te belonen met sociale punten; -Deze app veel breder en geavanceerder is dan de meest gebruikte social media in Europa en Amerika; Overwegende; -Dat het niet opportuun is dat nieuwe generaties in Europa meer gebruik gaan maken van WeChat, omdat daarmee informatie...

  Moties

  33694-14

  15-05-2018

 • Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het bevorderen van nucleaire ontwapening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 694 Internationale Veiligheidsstrategie Nr. 15 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de dreiging van nucleaire wapens wereldwijd nog altijd aanwezig is en de inzet op nucleaire ontwapening van essentieel belang blijft, Overwegende dat dit kabinet voornemens is binnen de bondgenootschappelijke verplichtingen een actieve bijdrage te leveren aan een kernwapenvrije wereld, Constaterende dat Nederland vorig jaar, binnen het bondgenootschappelijk kader, een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan het VN-verdrag over een verbod op kernwa pens, Constaterende dat de Geïntegreerde Buitenland-...

  Moties

  33694-15

  15-05-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over het bevorderen van godsdienstvrijheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 694 Internationale Veiligheidsstrategie Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterend dat de geïntegreerde buitenland- en veiligheidsstrategie schending van het recht op vrijheid van godsdienst aanwijst als oorzaak van onveiligheid; Overwegend dat de aangenomen motie Voordewind c.s. de regering heeft verzócht de inzet voor godsdienstvrijheid vanuit het Mensenrechtenfonds te intensiveren; Verzoekt de regering in navolging van de pilots godsdienstvrijheid en in lijn met de eerder aangenomen motie Voordewind c.s een strategie en bijpassend actieplan te ontwikkelen die de godsdienstvrijheid...

  Moties

  33694-13

  15-05-2018

 • Motie van het lid Becker c.s. over de toenemende invloed van China

  ...Chinese invloed op de diverse terreinen grote gevolgen heeft voor de positie van Nederland en de EU; overwegende dat het onvoldoende helder is op welke wijze Nederland en de EU gaan inspelen op de toenemende invloed van China; overwegende dat 'green actuele, geïntegreerde, heldere en toekomstbestendige strategie niet kan ontbreken; verzoekt de regering een China-strategie op te stellen en deze binnen een jaar aan de Kamer voor te leggen, verzoekt de regering tevens eenzelfde strategie op Europees niveau te bepleiten, • en gaat over tot de orde van de dag. Becker Sjoerdsma Van Helvert Veg-rf.e6vaj 2 ...

  Moties

  33694-16

  15-05-2018

 • Motie van de leden Becker en Van Helvert over zo snel mogelijk dekken van het tekort door andere landen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 623 Nr. 206 De Kamer, gehoord de beraadslaging, en gaat over tot de orde van de dag, Becker. 41(:<" j(dV'Yt Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten MOTIE VAN DE LEDEN BECKER EN VAN HEL VERT Voorgesteld 18 april 2018 constaterende dat Jemen in een ongekende humanitaire crisis verkeert en 22 miljoen mensen volgens de Verenigde Naties humanitaire hulp nodig hebben; constaterende dat door de internationale gemeenschap geleverde humanitaire goederen de hulpbehoevenden vaak te laat of niet bereiken; overwegende dat het tekort bij het UN Verification and Inspection Mechanism niet bijdraagt aan de gewenste versnelling van procedures om humanitaire hulp het land in te krijgen; constaterende...

  Moties

  32623-206

  18-04-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de Magnitskiwet (t.v.v. 22112-2511)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 2511 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Magnitsky-wet persoonsgerichte sancties oplegt aan buitenlanders die schuldig worden geacht aan grove mensenrechtenschendingen en grootschalige corruptie; constaterende dat deze persoonsgerichte sancties kunnen bestaan uit reisverboden en het bevriezen van tegoeden; overwegende dat een dergelijke wet wereldwijde reikwijdte zou moeten hebben; overwegende dat wetten met dergelijke strekking zijn aangenomen in de VS, Canada, het VK, Estland,...

  Moties

  22112-2529

  03-04-2018

 • Motie van het lid Becker c.s. over veroordelen van de gevolgen van de aanval door Turkije op Afrin

  ...overtuigend bewijs heeft geleverd van de rechtmatigheid van diens beroep op artikel 51 van het VN-Handvest; constaterende dat de Turkse interventie de strijd tegen ISIS heeft bemoeilijkt; overwegende dat het bemoeilijken van de strijd tegen ISIS door een lid van de anti-ISIS-coalitie onbondgenootschappelijk is; verzoekt de regering de gevolgen van de aanval door Turkije op Afrin, zoals het bemoeilijken van de strijd tegen ISIS, te veroordelen en de Turken hier op aan te spreken, en gaat over.tot de orde van de dag. beou-Q_ l(kvitt, MOTIE VAN HET LID BECKER C.S. Voorgesteld 15 maart 2018 ...

  Moties

  21501-02-1843

  15-03-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over een oproep aan alle strijdende partijen zich te houden aan het staakt-het-vuren

  ...ISIS), 'toegang voor humanitaire hulp te garanderen en zich ook in alle overige opzichten te houden aan Resolutie 2401 van de Veiligheidsraad; Verzoekt de regering tevens zich ervoor in te spannen dat de EU tijdens de EU-Turkije top van 26 maart Turkije stevig zal aanspreken over schending van het staakt'het vuren zoals neergelegd in resolutie 2401, En gaat over tot de orde van de dag. Voordewind Becker Van Helvert Sjoerdsma Van Ojik Van der Staaij Ploumen uç e--t-• 2 ...

  Moties

  21501-02-1847

  15-03-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het advies van de CAVV en EVA constateert dat regering en parlement een genocide kunnen erkennen en dat dit van betekenis is; spreekt uit dat de Kamer de Armeense genocide erkent (voor de volledigheid gaat het hier ook over de Assyriërs, de Pontische Grieken en Arameeërsi die ook het slachtoffer zijn geworden van deze genocide), en gaat over tot de orde van de dag. Vo6rdewind Ten Broeke Van Helvert Sjoerdsma Van Ojik Karabulut Van Raan Krol Van der Staaij Baudet...

  Moties

  34775-V-56

  22-02-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 57 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat veel landen vertegenwoordigers op regeringsniveau hebben afgevaardigd om de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan bij te wonen, zoals bij de 100eherdenking in 2015, maar dat Nederland niet eerder op regeringsniveau vertegenwoordigd is geweest; Constaterende dat'de Kamer al in 2004 de motie Rouvoet c.s. (Kamerstuknummer 21501-20, nr. 270) en in 2015 de motie Voordewind c.s. (Kamerstuknummer 34000 V, nr. 64) heeft aangenomen waarin de regering wordt...

  Moties

  34775-V-57

  22-02-2018

123456...15volgende 15 resultaten