Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Martijn van Helvert

Moties

 • Motie van het lid Becker c.s. over veroordelen van de gevolgen van de aanval door Turkije op Afrin

  ...overtuigend bewijs heeft geleverd van de rechtmatigheid van diens beroep op artikel 51 van het VN-Handvest; constaterende dat de Turkse interventie de strijd tegen ISIS heeft bemoeilijkt; overwegende dat het bemoeilijken van de strijd tegen ISIS door een lid van de anti-ISIS-coalitie onbondgenootschappelijk is; verzoekt de regering de gevolgen van de aanval door Turkije op Afrin, zoals het bemoeilijken van de strijd tegen ISIS, te veroordelen en de Turken hier op aan te spreken, en gaat over.tot de orde van de dag. beou-Q_ l(kvitt, MOTIE VAN HET LID BECKER C.S. Voorgesteld 15 maart 2018 ...

  Moties

  21501-02-1843

  15-03-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over een oproep aan alle strijdende partijen zich te houden aan het staakt-het-vuren

  ...ISIS), 'toegang voor humanitaire hulp te garanderen en zich ook in alle overige opzichten te houden aan Resolutie 2401 van de Veiligheidsraad; Verzoekt de regering tevens zich ervoor in te spannen dat de EU tijdens de EU-Turkije top van 26 maart Turkije stevig zal aanspreken over schending van het staakt'het vuren zoals neergelegd in resolutie 2401, En gaat over tot de orde van de dag. Voordewind Becker Van Helvert Sjoerdsma Van Ojik Van der Staaij Ploumen uç e--t-• 2 ...

  Moties

  21501-02-1847

  15-03-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het advies van de CAVV en EVA constateert dat regering en parlement een genocide kunnen erkennen en dat dit van betekenis is; spreekt uit dat de Kamer de Armeense genocide erkent (voor de volledigheid gaat het hier ook over de Assyriërs, de Pontische Grieken en Arameeërsi die ook het slachtoffer zijn geworden van deze genocide), en gaat over tot de orde van de dag. Vo6rdewind Ten Broeke Van Helvert Sjoerdsma Van Ojik Karabulut Van Raan Krol Van der Staaij Baudet...

  Moties

  34775-V-56

  22-02-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 57 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat veel landen vertegenwoordigers op regeringsniveau hebben afgevaardigd om de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan bij te wonen, zoals bij de 100eherdenking in 2015, maar dat Nederland niet eerder op regeringsniveau vertegenwoordigd is geweest; Constaterende dat'de Kamer al in 2004 de motie Rouvoet c.s. (Kamerstuknummer 21501-20, nr. 270) en in 2015 de motie Voordewind c.s. (Kamerstuknummer 34000 V, nr. 64) heeft aangenomen waarin de regering wordt...

  Moties

  34775-V-57

  22-02-2018

 • Motie van het lid Van Helvert c.s. over het onderzoeksteam naar de misdrijven van ISIS in Irak

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 63 MOTIE VAN HET LID VAN HEL VERT C.S. Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de VN Veiligheidsraad(met resolutie 2379 (2017) de VN Secretaris-Generaal)verzocht heeft een onderzoeksteam in te stellen naar ISIS in Irak, door middel van het vergaren van bewijs van misdrijven die neer kunnen komen op oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide; constaterende dat de SGVN inmiddels overeenstemming bereikt heeft met de Iraakse regeling over de taakomschrijving van het onderzoeksteam; overwegende dat het van groot belang...

  Moties

  34775-V-63

  22-02-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van Helvert c.s. over veroordeling van de Turkse aanval op Afrin (t.v.v. 32623-194)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 194 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Turkije op 20 januari jongstleden met behulp van Free Syrian Army (FSA) eenheden de militaire operatie Olijftak gestart is tegen de Syrisch-Koerdische enclave Afrin; overwegende dat Turkije ondanks verzoeken daartoe tot op heden geen rechtvaardigingsgronden heeft aangeleverd die een beroep op zelfverdediging rechtvaardigen; Verzoekt de regering zich binnen de NAVO en de LU in te zetten voor een gezamenlijke veroordeling van de Turkse aanval op Afrin als Turkije...

  Moties

  32623-197

  21-02-2018

 • Motie van het lid Van Helvert c.s. over veroordeling van de Turkse aanval op Afrin

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 623 Nr. 194 Van Heivert Ten Broeke Sjoerdsma Voordewind Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten MOTIE VAN HET LID VAN HEL VERT C.S. Voorgesteld 15 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat Turkije op 20 januari jl. met behulp van Free Syrian Army (FSA) eenheden de militaire operatie Olijftak gestart is tegen de SyrischKoerdische enclave Afrin; Overwegende dat Turkije ondanks verzoeken daartoe tot op heden geen rechtvaardigingsgronden heeft aangeleverd dat een beroep op zelfverdediging rechtvaardigt; Verzoekt de regering zich binnen de NAVO en de LU in te zetten voor een gezamenlijke veroordeling van de Turkse aanval op Afrin zolang Turkije rechtvaardigingsgronden...

  Moties

  32623-194

  15-02-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over de erkenning van genocide door ISIS-strijders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 623 Nr. 193 constaterende dat het Europees parlement, de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de wreedheden begaan.door ISIS tegen de Yezidi's, christenen en andere etnische en religieuze minderheden als misdaden tegen de menselijkheid en genocide hebben gekwalificeerd; Van mening dat strijders van ISIS vervolgd en berecht moeten worden voor het plegen van genocide in Syrië en Irak; verzoekt de regering in de Veiligheidsraad steun te genereren voor de erkenning van genocide door ISIS-strijders, En gaat over tot de orde van de dag. Voordewind Ten Broeke Van Helvert Sjoerdsma Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten MOTIE...

  Moties

  32623-193

  15-02-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma c.s. over rapporteren over militaire wapeninzet (t.v.v. 27925, nr. 622)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 622 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de coalitie in de strijd tegen ISIS nog geen eenduidige lijn heeft over rapportage over militaire inzet en over verantwoording over burgerslachtoffers en civiele nevenschade, Verzoekt de regering, zonder militairen in gevaar te brengen, gedetailleerder te rapporteren over militaire wapeninzet, En gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma Ten Broeke Voordewind Van Helvert Van Rooijen *) Wijziging in overweging en ondertekening ...

  Moties

  27925-625

  21-12-2017

 • Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over rapporteren over militaire wapeninzet

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 925 Nr. 622 Overwegende dat de coalitie in de strijd tegen ISIS nog geen eenduidige lijn heeft over rapportage over militaire inzet en over verantwoording over burgerslachtoffers en civiele nevenschade, • Overwegende dat het in een democratische rechtstaat wenselijk is zo veel mogelijk te informeren en de grootst mogelijke transparantie en verantwoording te realiseren over militaire inzet en eventuele civiele nevenschade en burgerslachtoffers, Verzoekt de regering, zonder militairen in gevaar te brengen, gedetailleerder te rapporteren over militaire wapeninzet, En gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma 121 1 ( Bestrijding internationaal terrorisme MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S....

  Moties

  27925-622

  20-12-2017

 • Motie van de leden Voordewind en Van Helvert over kwetsbare minderheden in Irak

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 27 925 Nr. 623 Voordewind Van Helvert Bestrijding internationaal terrorisme MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN VAN HEL VERT Voorgesteld 20 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nederlandse regering humanitaire hulp geeft aan ontheemden in'Irak, verzoek de regering speciale 'aandacht en ondersteuning te geven aan christenen, LHBT's en andere kwetsbare minderheden bij terugkeer, wederopbouw en bescherming in Irak, en gaat over tot de orde van de dag. 2 ...

  Moties

  27925-623

  20-12-2017

 • Motie van het lid Van Helvert over het onmogelijk maken van diasporabelasting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 22 831 Nr. 134 Van mening dat het recht op belastingheffing van mensen die permanent woonachtig zijn in Nederland, aan Nederland toekomt, Verzoekt de Nederlandse regering binnen een jaar wetgeving voor te stellen die onder meer het gedwongen innen van (de Eritrese) diasporabelasting onmogelijk en strafbaar maakt, En gaat over tot de orde van de dag, Van Helvert De Hoorn van Afrika MOTIE VAN HET LID VAN HEL VERT Voorgesteld 20 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  22831-134

  20-12-2017

 • Motie van de leden Bisschop en Van Helvert over betrokkenheid van religieuze minderheden in Irak en Syrië

  ...vrijheid, en de kans om bij te dragen aan verzoening en opbouw van de maatschappij, verzoekt de regering, in samenspraak met coalitiegenoten in de strijd tegen ISIS, actief te streven naar een nauwe en duurzame betrokkenheid van christelijke en andere religieuze minderheden bij de inspanningen voor stabilisatie en wederopbouw in Irak en Syrië, en gaat over tot de orde van de.dag. Bisschop Van Helvert Bestrijding internationaal terrorisme MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN HEL VERT Voorgesteld 20 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  27925-624

  20-12-2017

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over de inzet voor de godsdienstvrijheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 15 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwégende dat godsdienstvrijheid als onderdeel van het mensenrechtenfonds de afgelopen jaren bijzondere aandacht heeft • gekregen; Overwegende dat de regering binnen het mensenrechtenbeleid speciale aandacht heeft voor kwetsbare groepen, zoals christenen, en dat daarmee godsdienstvrijheid een speerpunt blijft van het buitenlandsbeleid; Verzoekt de regering vanuit het mensenrechtenfonds gedurende deze kabinetsperiode de inzet voor godsdienstvrijheid te intensiveren, En gaat...

  Moties

  34775-V-29

  15-11-2017

 • Motie van het lid Ten Broeke c.s. over de ombuiging van het NFRP-budget

  ...om extra middelen vrij te maken door via maatschappelijke transitieprogramma's een bijdrage te leveren aan het bewerkstelligen van stabiliteit in de ring rond Europa; Constaterende dat de ervaringen met deze programma's positief zijn en deze zichtbare resultaten hebben laten zien in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en OostEuropa; constaterende dat het demissionaire kabinet de in de motie-Servaes/Ten Broeke verzochte verhoging van het NFRP-budget niet heeft opgenomen in de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2018; verzoekt de regering zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen om deze ombuiging te verlichten, en gaat over tot de orde van de dag. Ten Broeke Van Helvert Sjoerdsma Voordewind Ploumen ...

  Moties

  34775-V-16

  15-11-2017

123456...14volgende 15 resultaten