Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Tjeerd de Groot

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Het bos is vogelvrij’

  ...beoordeelt u dit 3 Klopt het dat de gedragscode voor kaalkap en herbeplanting uit 2010 nog steeds wordt gebruikt als richtlijn en dat deze, ondanks de nieuwe Wet natuurbescherming, niet is geactualiseerd 4 Hoe beoordeelt u de oude gedragscode ten opzichte van de Wet natuurbescherming 5 Wat wordt verstaan onder het verantwoord bosbouwkundig handelen dat in de Wet natuurbescherming is opgenomen en hoe verhoudt het huidige handelen zich tot deze passage 6 Wanneer wordt een nieuwe gedragscode voor kaalkap en herbeplanting verwacht waar de eisen van de Wet natuurbescherming in geborgd zijn 7 Hoe ziet u de huidige manier van bosbewerking met het oog op de klimaatdoelstellingen 1) NRC, 2 maart 2019;...

  Kamervragen

  07-03-2019

 • Het artikel 'Ook afname weidevogels op biologische boerenbedrijven mogelijk gevolg van aanwezige pesticiden'

  ...1) 2 Klopt het dat de EU en Nederland vrijwel geen wetgeving hanteren die maximale pesticidengehalten in mest voorschrijft 3 Klopt het dat in bijna alle mest van Nederlandse veehouderijbedrijven pesticiden in ecologisch relevante concentraties teruggevonden kunnen worden Zo ja, welke invloed heeft dit op de omgeving Zo nee, hoe verhoudt uw antwoord zich tot het onderzoek dat wordt aangehaald in het artikel 4 Klopt het dat voor veel pesticiden de werking van het totaal aan stoffen, hun synergistische interacties en hun cumulatieve effecten op het ecosysteem onbekend zijn Zo ja, op welke manier kan het voor veehouderijbedrijven inzichtelijk worden gemaakt wat voor schade pesticiden toebrengen aan de grond en omgeving 5 Deelt u de mening dat...

  Kamervragen

  28-02-2019

 • Het bericht ‘vier jaar geëist tegen vleesfraudeur Willy Selten’

  ...1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/06/vier-jaar-geeist-tegen-vleesfraudeur-willy-selten-a3653129 2) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/06/13/actieplan-taskforce-voedselvertrouwen ...

  Kamervragen

  22-02-2019

 • Het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

  ...7 Deelt u de mening dat de Wet natuurbescherming zo geïnterpreteerd kan worden dat handhaving ook op basis van voorwaardelijke opzet mogelijk is en kunt u toelichten of dit betekent dat mensen die verstoren terwijl ze zich in een Natura 2000-gebied bevinden per definitie een boete kunnen krijgen, omdat ze bij het betreden van een Natura 2000-gebied op de hoogte worden geacht te zijn over hoe ze verstoring kunnen voorkomen 8 Als de Waddenzee wordt aangewezen als een beperkt toegankelijk gebied op grond van artikel 2.5 van de Wet natuurbescherming, waarbij eenieder het gebied mag betreden als hij/zij zich houdt aan de Erecode voor wadliefhebbers, kan er dan wel gehandhaafd worden bij verstoring, vernieling e.d. van de natuur Zo ja, bent u van...

  Kamervragen

  05-02-2019

 • Het bericht omtrent schadelijke stoffen in lippenbalsem

  ...men vermoedt dat ze kankerverwekkend zijn, in Nederland verkocht 5 Bent u het ermee eens dat onderzoek nodig is om de veiligheid van de Nederlandse consument van lippenbalsems Zo ja, ziet u redenen om, naar aanleiding van het Belgische onderzoek, te starten met een onderzoek uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar lippenbalsems Zo nee, waarom niet 6 Kunt u bevestigen dat er geen nationale of Europese regels zijn voor de stoffen die gebruikt worden in lippenbalsems waarmee mogelijk de volksgezondheid in het geding komt Indien dit het geval is, kunt u toelichten waarom en bent u bereid om hier verandering in aan te brengen 7 Wat is de reden dat de NVWA tot op heden geen onderzoek heeft gedaan of controles heeft...

  Kamervragen

  31-01-2019

 • Het bericht dat alleen een radicaal ander dieet in 2050 alle monden kan voeden

  ...12 Deelt u de mening dat we moeten streven naar een voedselproductie en dieet dat overeenkomstig is met die van het EAT-Lancet-rapport om de klimaatdoelstellingen te halen die het huidige kabinet hanteert 13 Kunt u deze vragen beantwoorden en een oordeel over het EAT-Lancet-rapport aan de Kamer doen toekomen voor het debat over het Preventieakkoord 1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/alleen-als-we-voortaan-dit-dieet-volgen-kunnen-we-in-2050-alle-monden-voeden-en-jaarlijks-11-miljoen-doden-voorkomen-~b11fefee/ ...

  Kamervragen

  18-01-2019

 • Het bericht dat er 277 containers overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden, waarvan drie met benzoylperoxide

  ...het afval op te ruimen, ook zorgdragen voor het opruimen van oud legermateriaal tussen paal 2 en 5 van het Terschellingstrand 16 Onderschrijft u een rol voor de toekomstige Waddenautoriteit in de organisatie en informatievoorziening bij dergelijke calamiteiten 17 Kunt u toezeggen dat u een rol en een taak ziet weggelegd voor de Waddenautoriteit om de ecologische gevolgen van deze ramp op korte, midden en lange termijn inzichtelijk te maken 18 Bent u op de hoogte dat de vissers in het Waddengebied hulp hebben aangeboden bij het opruimen van de rommel Op welke wijze gaat u dit faciliteren of hierin bemiddelen 1) NOS.nl, 4 januari 2019, "Leger aan de slag op Schiermonnikoog, opnieuw spullen aangespoeld"...

  Kamervragen

  07-01-2019

 • Het bericht dat patenten toch mogelijk zijn op veredelde groenten en planten

  ... 2018Z24516 Vragen van de leden De Groot (D66), Weverling (VVD) en Von Martels (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat patenten toch mogelijk zijn op veredelde groenten en planten. (ingezonden 20 december 2018) 1 Kent u het bericht ‘Toch patent op veredelde groenten en planten’ 1) 2 Klopt het dat de Technische Kamer van Beroep van het Europese Octrooibureau (EOB) op 5 december 2018 beslist heeft dat octrooien toch verleend kunnen worden op natuurlijke eigenschappen van planten en klassiek veredelde planten Zo ja, kunt u toelichten op basis van welke overwegingen deze beslissing is gemaakt 3 Klopt het dat de Technische Kamer van Beroep van het EOB deze beslissing heeft genomen vanwege een gebrekkige...

  Kamervragen

  20-12-2018

 • De antwoorden op de schriftelijke vragen over het bericht 'Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken'

  ...11 Wat heeft u gedaan om zich, vanuit de inhoudelijk analyse, in te spannen om te zoeken naar financiering voor het voorstel 12 Kunt u uw betrokkenheid bij het traject schetsen 13 Kunt u aangeven hoeveel het Kierbesluit al heeft gekost 14 Hoeveel hebben andere EU-lidstaten uitgegeven aan vismigratie in de Rijn en Maas 15 Hoe ziet u de investering van 1,5 miljoen euro in het genoemd onderzoek in het licht van de totaalkosten van het Kierbesluit 16 Kunt u aangeven in dit proces zorgvuldig te hebben gehandeld en dat u zich tot het uiterste heeft ingespannen om tot een oplossing te komen, gezien beantwoording op de vorige Kamervragen een passieve rol van de kant van de overheid suggereert als het gaat om het beperken van de visserij rondom de...

  Kamervragen

  03-12-2018

 • Het bericht dat Nederlandse supermarkten fors meer zijn gaan stunten met goedkoop kippen-, varkens-, en rundvlees

  ...over de gehele breedte te verbeteren 6 Hoe verhouden deze kortingen zich met uw visie over kringlooplandbouw en een eerlijkere prijs voor producenten 7 Deelt u de mening dat wat in uw visie over kringlooplandbouw staat over korte ketens en dat boeren en burgers dichter bij elkaar gebracht gaan worden, haaks staat op het huidige beleid van supermarkten 8 Deelt u de mening dat goedkoop kippen-, varkens-, en rundvlees niet leidt tot meer dierenwelzijn Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten Zo nee, waarom niet 9 Bent u bereid om een stevig gesprek aan te gaan met de supermarkten over hun verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn 1) https://www.nu.nl/eten-en-drinken/5559884/wakker-dier-ziet-supermarkten-steeds-meer-stunten-met-vlees.html 2) Kamerstuk...

  Kamervragen

  09-11-2018

 • Het bericht dat zelfzuivelaars een forfaitaire melkproductie van 7.500 kilo per koe mogen hanteren

  ...bijbehorende fosfaatproductie van 39,1 kilo per jaar 5 Wat is de reden dat zelfzuivelaars voor het berekenen van de fosfaatproductie een andere methode hanteren 6 Wat maakt het moeilijk voor zelfzuivelaars om de fosfaatproductie te bereken per kilo melk 7 Hoe hoog schat u het risico in dat met deze constructie er een overmaat van fosfaat wordt geproduceerd door zelfzuivelaars 8 Bent u het eens met de stelling dat zelfzuivelbedrijven de fosfaatrechtenwetgeving omzeilen 9 Deelt u de mening dat hierdoor oneerlijke concurrentie tussen melkveehouders ontstaat 10 Bent u bereid om te kijken naar de mogelijkheden om ook zelfzuivelaars op te nemen in de reguliere wetgeving voor fosfaatrechten 11 Hoe verhoudt de huidige lijn zich met uw visienota...

  Kamervragen

  02-11-2018

 • Het bericht dat een hogere productie per koe goed voor economie, milieu en klimaat zou zijn

  ...d)e praktijk volgt de beste manier om tot minder koeien te komen: een hogere productie per koe. Goed voor milieu en economie/ klimaat. Verstandig en resource efficiënt" 2) 3 Deelt u de stelling dat de voorzitter van de Topsector Agri&Food tweet in zijn functie van "President Dutch Topsector Agri&Food", zoals staat vermeld op zijn Twitteraccount 4 Bent u ermee bekend dat de de voorzitter van de Topsector Agri&Food ook op andere media als LinkedIn zich een fervent voorstander toont van lineaire efficiëntie 5 Hoe verhoudt deze lijn zich tot uw visienota over kringlooplandbouw 3) 6 Bent u van mening dat de uitingen van de voorzitter van de Topsector Agri&Food de realisatie van uw visie bemoeilijken 7 Wilt u deze vragen beantwoorden voor de...

  Kamervragen

  18-10-2018

 • Het artikel ‘Bij sterft sneller door verdelger’

  ...beoordeelt u deze studie 4 Eerder was al aangetoond dat bodembacteriën last kunnen krijgen van glyfosaat; hoe ziet u deze bevinding in het licht van uw visie op kringlooplandbouw, waarin een vitale, gezonde bodem vitaal is voor de landbouwproductie 5 Geven de resultaten van de studie aanleiding tot het indienen van een verzoek aan de Europese Commissie om de European Food Safety Authority (EFSA) te vragen haar advies ten aanzien van glyfosaat te herzien 6 Geeft de studie aanleiding om in Nederland het gebruik van glyfosaathoudende middelen in de landbouw verder aan banden te leggen 7 Hoe staat het met de uitvoering van de motie van het lid De Groot die ertoe strekt bepaalde toepassingen van glyfosaat in de landbouw te beperken 2) 1) Volkskrant...

  Kamervragen

  26-09-2018

 • Het artikel ‘1700 illegale geiten ontdekt bij boer in Waalre’

  ...In hoeverre kunt u garanderen dat er geen dieren illegaal worden gehouden in de rest van Nederland 8 Bent u bereid te onderzoeken hoe de informatieketen tussen verschillende instanties – RVO, NVWA, gemeenten en provincies – gesloten kan worden opdat fraude sneller ontdekt wordt 9 Bent u bereid een landelijk onderzoek te starten waarbij gecontroleerd wordt of alle dieren die in ons land aanwezig zijn ook daadwerkelijk aanwezig zijn op locaties die voldoen aan de WABO en Wet milieubeheer 1) https://nos.nl/artikel/2239494-1700-illegale-geiten-ontdekt-bij-boer-in-waalre.html ...

  Kamervragen

  17-09-2018

 • Het bericht 'Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken'

  ... 2018Z15103 Vragen van het lid De Groot (D66) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken' (ingezonden 3 september 2018) 1 Kent u het bericht 'Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken' 1) 2 Wat is de omzet van de visserij rondom het Haringvliet 3 Deelt u de mening dat investeringen in vismigratie ook vissers ten goede komen, mits deze hun vangstmethodes aanpassen 4 Klopt het dat er meer dan tien miljoen zalmen in de Rijn zijn uitgezet en dat de Rijnlanden meer dan 600 miljoen euro hebben geïnvesteerd om de Rijn en de zijrivieren weer aantrekkelijk te maken...

  Kamervragen

  03-09-2018

1234volgende 15 resultaten