Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Tjeerd de Groot

Moties

 • Motie van het lid De Groot c.s. over het mestbeleid weidevogelbestendig maken

  ... •TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 26 407 Nr. 121 Biodiversiteit MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. Voorgesteld 14 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het huidige mestbeleid leidt tot verharding van de bodem; overwegende dat hierdoor wormen niet meer aan de oppervlakte kunnen komen waardoor weidevogels minder voedsel hebben; overwegende dat de minister het mestbeleid aan het herzien is; overwegende dat een gezonde bodem een belangrijk onderdeel is van de transitie naar kringlooplandbouw; verzoekt de regering om de herziening van het mestbeleid weidevogelbestendig te maken; en gaat over tot de orde van de dag, De Groot vEkU Nre rjr-7(Ctti' tgAVii 2 ...

  Moties

  26407-121

  14-03-2019

 • Motie van het lid Geurts c.s. over het verdienmodel van boeren als zware prioriteit

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 26 407 . Biodiversiteit Nr. 118 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Voorgesteld 14 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat insecten een belangrijk onderdeel van de natuur zijn als begin van de voedselketen; overwegende dat om teruggang van insecten te voorkomen er wordt gewerkt aan drie werkroutes, openbare ruimte, natuur en landbouw; verzoekt de regering bij de verdere uitvoering van de werkroute landbouw het verdienmodel daarbinnen van boeren als zware prioriteit aan te merken; verzoekt de regering een voortrekkersrol te nemen bij een samenwerkingsprogramma ten behoeve van biodiversiteit in de openbare ruimte en in het bijzonder voor insecten, en gaat over tot de orde...

  Moties

  26407-118

  14-03-2019

 • Motie van het lid De Groot over blijvend grasland behouden

  ...blijvende graslanden'; overwegende dat er signalen zijn dat boeren grasland scheuren om te voorkomen dat het wordt aangemerkt als 'kwetsbaar blijvend grasland'; overwegende dat onnodig scheuren van grasland onwenselijk is mede gelet op het klimaatbeleid, biodiversiteit en het klimaatadaptatiebeleid; verzoekt de regering in overleg met de sector te zorgen voor een duidelijke uitleg van de regelgeving en op zoek te gaan naar duurzame alternatieven, waarbij grasland niet meer periodiek wordt' omgeploegd; en gaat over tot de orde van de dag, De Groot 2 ...

  Moties

  26407-122

  14-03-2019

 • Gewijzigde motie van het lid De Groot over beter beschermen van landschapselementen (t.v.v. 33576-148)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 33 576 Natuurbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE GROOT Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 148 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering voornemens is om de steun voor landschapselementen onder het nieuwe Europese landbouwbeleid te brengen; overwegende dat de invoering van het nieuwe GLB waarschijnlijk wordt uitgesteld met één jaar, tot 2022; van mening dat het voor het behoud van het landschap en biodiversiteit noodzakelijk is dat boeren steun voor landschapselementen ontvangen; roept de regering op om in overleg met de provincies te treden om te bezien wat nu al, vooruitlopend op het nieuwe GLB, zou kunnen om landschapselementen beter...

  Moties

  33576-158

  12-03-2019

 • Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over deelname aan ketenborging van private kwaliteitssystemen actief stimuleren (t.v.v. 26991-543)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 26 991 Voedselveiligheid Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 543 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het bedrijfsleven in eerste instantie verantwoordelijk is voor voedselveiligheid en dat de overheid daarop toeziet; overwegende dat de regering in de eindrapportage van de Taskforce Voedselvertrouwen in april 2015 de verwachting uitsprak dat de meeste schemabeheerders de aanpassingen in hun systemen eind 2015 zullen hebben doorgevoerd en dat deze systemen in januari 2016 geaccepteerd kunnen worden; overwegende dat blijkens de website ketenborging.nl nog geen enkel Nederlands kwaliteitssysteem door NVWA goed...

  Moties

  26991-547

  12-03-2019

 • Motie van de leden Weverling en De Groot over een breed gedragen zeehondenakkoord

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 33 576 Nr. 153 Weverling De Groot Natuurbeleid MOTIE VAN DE LEDEN WEVERLING EN DE GROOT Voorgesteld 7 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang vorig jaar een advies heeft uitgebracht met betrekking tot het opvangen van zeehonden en de rol van opvangcentra, constaterende dat vorige maand het landelijk zeehondenoverleg is stukgelopen, overwegende dat het van belang is dat zoveel mogelijk organisaties zijn betrokken bij het ontwikkelen van een landelijk zeehondenakkoord, verzoekt de regering zich in te spannen om alle relevante partijen opnieuw aan tafel te krijgen ten behoeve van een breed gedragen zeehondenakkoord,...

  Moties

  33576-153

  07-03-2019

 • Motie van de leden De Groot en Bromet over een integraal reddingsplan voor het koraal in het Caribisch deel van Nederland

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 33 576 Nr. 147 Natuurbeleid MOTIE VAN DE LEDEN DE GROOT EN BROMET Voorgesteld 7 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat (onderwater)natuur de economische motor van het Caribisch deel van Nederland is; overwegende dat er tal van factoren, zoals het ontbreken van riolering, loslopend vee en erosie leiden tot aantasting van het koraal; overwegende dat het Ministerie van LNV de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering en impleinentatie van een zevental internationale natuurbeschermingsverdragen voor de eilanden heeft; overwegende dat Wageningen Marine Research recentelijk heeft geconcludeerd dat de staat van de natuur matig tot zeer ongunstig is en dat de huidige aanpak...

  Moties

  33576-147

  07-03-2019

 • Motie van het lid De Groot over landschapselementen in 2021 onder de directe inkomenssteun laten vallen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 33 576 Natuurbeleid Nr. 148 MOTIE VAN HET LID DE GROOT Voorgesteld 7 maart 2019 De Kamér, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering voornemens is om de steun voor landschapselementen onder het nieuwe Europese landbouwbeleid te brengen; overwegende dat de invoering van het nieuwe GLB waarschijnlijk wèrdt uitgesteld met 1 jaar, tot 2022; van mening dat het voor het behoud van het landschap en biodiversiteit noodzakelijk is dat boeren steun voor landschapselementen ontvangen; verzoekt de regering steun voor landschapselementen in 2021 onder de directe inkomenssteun te laten vallen; en gaat over tot de orde van de dag. De Groot ...

  Moties

  33576-148

  07-03-2019

 • Motie van de leden Futselaar en De Groot over een actieplan om de opgave voor het Natuurnetwerk Nederland te halen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 33 576 Nr. 145 en gaat over tot de orde van de dag. Futselaar De Groot Natuurbeleid MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN DE GROOT Voorgesteld 7 maart 2019 s- De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er nog een grote opgave ligt voor het voltooien van het Natuur Netwerk Nederland (NNN); overwegende dat in het huidige tempo het onwaarschijnlijk lijkt dat de opgave in 2027 gehaald gaat worden; overwegende dat aanleg en beheer van natuur zijn gedecentraliseerd naar de provincies, maar het Rijk nog altijd bestuurlijk medeverantwoordelijk is; verzoekt de regering in overleg te treden met de provincies om te komen tot een actieplan om de opgave voor het NNN in 2027 wel te halen en hierin...

  Moties

  33576-145

  07-03-2019

 • Motie van het lid De Groot over het wegmengen van vervuiling niet langer toestaan in levensmiddelen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 26 991 Nr. 544 Voedselveiligheid MOTIE VAN HET LID DE GROOT Voorgesteld 7 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • constaterende dat maximum residulimieten (MRL's) worden vastgesteld met het oog op de volksgezondheid; constaterende dat de voedselverwerkende industrie met goedkeuring van de NVWA in het najaar van 2017 fipronileieren heeft verdund met schone eieren om onder de vastgestelde MRL's te komen; van mening dat het verdunnen van vervuiling niet past in een robuust stelsel van voedselveiligheid; verzoekt de regering het wegmengen van vervuiling niet langer toe te staan in levensmiddelen, ook niet in grondstoffen of halfproducten; en gaat over tot de orde van de dag, De Groot...

  Moties

  26991-544

  07-03-2019

 • Motie van de leden De Groot en Geurts over deelname aan ketenborging van private kwaliteitssystemen actief stimuleren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN:GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 26 991 Nr. 543 Voedselveiligheid MOTIE VAN DE LEDEN DE GROOT EN GEURTS Voorgesteld 7 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het bedrijfsleven in eerste instantie verantwoordelijk is voor voedselveiligheid en dat de overheid daarop toeziet; overwegende dat de regering in de eindrapportage van de taskforce voedselvertrouwen in april 2015 de verwachting uitspraak dat de meeste schema beheerders de aanpassingen in hun systemen eind 2015 zullen hebben doorgevoerd en dat deze systemen in januari 2016 geaccepteerd kunnen worden; overwegende dat blijkens de website ketenborging.n1 nog geen enkel Nederlands kwaliteitssysteem door NV\AiA goed genoeg is bevonden voor opname;...

  Moties

  26991-543

  07-03-2019

 • Motie van het lid Geurts c.s. over de NCAE niet onderbrengen bij de NVWA

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 26 991 Nr. 539 Geurts De Groot - Dik-Faber Lodders Voedselveiligheid MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Voorgesteld 7 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat afspraken over verantwoordelijkheden en een gedegen informatieuitwisseling tussen NVWA en NCAE goed vastgelegd kunnen worden; overwegende dat de NVWA mogelijk niet toekomt aan alle controles die de NCAE nu doet en dat hierdoor kwaliteitscontroles terug.kunnen gaan lopen; verzoekt de regering de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) in haar huidige structuur te laten bestaan en niet onder te brengen bij de NVWA, en gaat over tot de orde van de dag. 2 ...

  Moties

  26991-539

  07-03-2019

 • Motie van het lid Geurts c.s. over het voorkomen van een EU-verbod op de pulskorvisserij

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid Nr. 96 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Voorgesteld 21 februari .2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Nederlandse vissers met behulp van nationale en Europese subsidies sinds 2005 hebben geïnvesteerd in de verduurzaming van de visserij, onder andere door onderzoek te doen en te investeren in de visserij met de puls; overwegende dat uit het wetenschappelijk onderzoek geen zwaarwegende redenen naar voren komen waarom de visserij met de puls verboden zou moeten worden, wel dat er meer onderzoek nodig is onder andere naar sterfte van kabeljauw, en ook dat het gebruik van de puls leidt tot minder bodemberoering en...

  Moties

  32201-96

  21-02-2019

 • Motie van het lid Geurts c.s. over de toegang tot wateren van andere lidstaten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid Nr. 97 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Voorgesteld 21 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het resultaat van de trilogen het mogelijk maakt dat lidstaten de visserij met de puls gaan verbieden; • verzoekt de regering met andere lidstaten waar mogelijk afspraken te maken met als doel de toegang tot hun wateren te behouden, en gaat over tot de orde van de dag. Geurts De Groot Weverling Dik-Faber B(Aaj-0 e rv ocrt,g1 ...

  Moties

  32201-97

  21-02-2019

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een transitiepad uitwerken voor kotters voorzien van pulstuig

  ...aan juli 2021 een splitsing van kottersector in twee groepen dreigt; verzoekt de regering de kotters wiens pulsvergunning al spoedig afloopt kort te verlengen totdat de nieuwe Verordening in werking treedt:;. verzoekt de regering tevens een transitiepad uit te werken voor de kotters die Voorzien zijn van het pulstuig, zodat zij met hun onderneming verder kunnen, en gaat over tot de orde van de dag. • Dik-Faber Geurts W everling De Groot Bisschop 2 ...

  Moties

  32201-103

  21-02-2019

12345...7volgende 15 resultaten