Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Stieneke van der Graaf

Schriftelijke vragen

 • De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand

  ... 2019Z04287 Vragen van de leden Van der Graaf (ChristenUnie) en Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand (ingezonden 6 maart 2019) 1 Kent u het bericht ‘Rutte: verbreding sluis Kornwerderzand gaat door’ 1) Deelt u de uitspraken van de minister-president dat er nog dit jaar een oplossing komt voor de2 resterende financiële middelen 3 Welke oplossing ziet u voor de resterende financiële middelen om de verbreding van de sluis te realiseren 4 Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Van der Graaf c.s. (Kamerstuk 35000-A, nr. 81) waarin de regering is verzocht om voor te sorteren op een realisatiebesluit in 2019 en het voortouw...

  Kamervragen

  06-03-2019

 • Illegale gokzuilen

  ...Ziet u verder aanleiding om te komen tot een meer gecoördineerde samenwerking tussen ministerie, Ksa en gemeenten om zo tot een evenwichtiger aanpak te komen 9 Ziet u ook mogelijkheid om in deze gesprekken aandacht te vragen voor de informatiepositie van de Ksa, die aangeeft meer geïnformeerd te willen worden door gemeenten over de uitkomsten van hun onderzoek, zodat de Ksa in de toekomst cijfers paraat heeft over het aantal zaken waarbij gemeenten maatregelen hebben genomen 10 Bent u bereid om, met oog op de landelijke omvang van het probleem, ook nadrukkelijk kleine en middelgrote gemeenten te betrekken bij deze gesprekken 11 Deelt u de mening dat deze casus aantoont dat de Ksa, met dertien handhavers, over onvoldoende capaciteit beschikt...

  Kamervragen

  05-03-2019

 • De werkwijze van het NPO-fonds

  ...9 Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deskundigen onvoldoende getoetst kan worden door belanghebbenden en de rechter, en dat het van belang is dat de NPO aanvragers hierover beter informeert en meer transparantie biedt 10 Kunt u toelichten hoe het voor een aanvrager mogelijk is om een verzoek tot uitsluiting van een lid van de adviescommissie in te dienen als niet bekend is welk commissielid over een aanvraag adviseert 11 Deelt u de mening dat de samenstelling van de adviescommissies openbaar moet worden gemaakt, evenals hun nevenfuncties en achtergrond 1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/25/wie-de-subsidie-geeft-dat-is-geheim-a3655292 ...

  Kamervragen

  27-02-2019

 • De uitzending van Radar over drugsdumpingen

  ...1) 12 Op welke termijn kan de Kamer het advies verwachten van de interbestuurlijke werkgroep die de financiële en juridische mogelijkheden verkent voor een duurzame financieringsoplossing 13 Bent u bereid om te onderzoeken of in een structurele regeling een onderscheid kan worden gemaakt tussen de vergoeding voor particulieren, te weten 100 procent, en de vergoeding voor medeoverheden in de vorm van co-financiering 1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 235, vraag 6 ...

  Kamervragen

  20-02-2019

 • De voortgang van de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal

  ... 2019Z02545 2019Z02545 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de voortgang van de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. (ingezonden 11 februari 2019) 1 Bent u nog voor het einde van het jaar 2018 met de regio in gesprek gegaan over de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal, conform uw toezegging in het notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op 29 november 2018 Zo ja, wat is er afgesproken in deze gesprekken 2 Is de planuitwerking door ProRail voor de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal inmiddels klaar Is er daarmee ook meer duidelijk over de verdere planning Zo ja, kunt u deze planuitwerking en de...

  Kamervragen

  11-02-2019

 • De doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

  ...7 Bent u bereid om te bekijken hoe de verlengingsprocedure efficiënter kan verlopen door mensen bij de attendering reeds aan te geven welke informatie het CBR allemaal nodig heeft om een verklaring van geschiktheid af te geven, waardoor mensen na het invullen van een gezondheidsverklaring zo min mogelijk worden verrast door aanvullende eisen 8 Wat gaat u doen voor mensen die nu de dupe worden van de werkwijze van het CBR en dreigen hun baan te verliezen 9 Bent u bekend met het bericht "Rijbewijs ingetrokken na eerlijk melden depressie: 'Dit is niet in de haak'" 1) 10 Wat is uw reactie op dit bericht Wat vindt u ervan dat het CBR een rijbewijs ongeldig verklaart na een beoordeling van een medisch specialist dat een aandoening uit het verleden...

  Kamervragen

  07-02-2019

 • Het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’

  ... 2019Z02363 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’ (ingezonden 7 februari 2019) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’ 1) 2 Deelt u de zorgen van lokale bestuurders en bewoners over de veiligheid van de bruggen in de Afsluitdijk naar aanleiding van dit onderhoudsrapport/de brief van de regering naar de Kamer van 31 januari 2019 betreft de ‘bediening sluizen en bruggen Afsluitdijk’ (Kamerstuk 35000-A, nr. 83) 3 Welke specifieke maatregelen zijn getroffen om de veiligheid bij Kornwerderzand en Den Oever in de Afsluitdijk te garanderen 4 Wat is de staat...

  Kamervragen

  07-02-2019

 • Het bericht ‘Merwedebrug in 2016 bijna ingestort’

  ... 2019Z00760 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Merwedebrug in 2016 bijna ingestort’ (ingezonden 18 januari 2019) 1 Kent u het bericht ‘Merwedebrug in 2016 bijna ingestort, ramp zou zo groot zijn geweest als Morandibrug in Genua’ 1) 2 Deelt u de conclusie van de hoogleraren Nijsse en Ale dat Nederland aan een ramp ontsnapt is 3 Is het waar dat Rijkswaterstaat na de ontdekking van de scheurtjes liet weten dat er "geen acuut veiligheidsrisico was" 2) Zo ja, hoe heeft deze foutieve analyse en conclusie, met mogelijk levensgevaarlijke gevolgen, tot stand kunnen komen 4 Deelt u de zorgen over de kwaliteit van het toezicht op bruggen in Nederland Wat gaat u...

  Kamervragen

  18-01-2019

 • De nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten

  ... 2018Z24782 Vragen van de leden Stoffer (SGP), Remco Dijkstra (VVD), Van der Graaf (ChristenUnie), Von Martels (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Van Aalst (PVV), Schonis (D66) en Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten. (ingezonden 27 december 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het voorstel om het tarief voor tachograafkaarten opnieuw te verhogen 2 Hoe waardeert u het voorstel van de producent van tachograafkaarten, Kiwa, om het tarief voor tachograafkaarten in 2019 opnieuw te verhogen, met ruim 5% 1) 3 Is de veronderstelling juist dat het tarief voor de Nederlandse tachograafkaart substantieel hoger ligt dan de tarieven in omliggende landen Is de veronderstelling juist dat...

  Kamervragen

  27-12-2018

 • de rechtsstatelijke aspecten van de machtigingsbepaling van de Verzamelwet Brexitwet (Kamerstuk 35084)

  ... 2018Z23178 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66), Van der Graaf (ChristenUnie), Leijten (SP), Van Ojik (GroenLinks), Maeijer (PVV) Asscher (PvdA), Van Rooijen (50PLUS), Van Raan (PvdD), Bisschop (SGP), Azarkan (DENK) en Baudet (FvD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over de rechtsstatelijke aspecten van de machtigingsbepaling van de Verzamelwet Brexit (Kamerstuk 35084). (ingezonden 6 december 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van de factsheets “Verzamelwet Brexit” van professor dr. Wim Voermans en professor mr. Roel De Lange en hun toelichting in de Tweede Kamer bij de hoorzitting over de Verzamelwet Brexit op 5 december jl. 2 Kunt u reageren op het standpunt van deze hoogleraren dat door middel...

  Kamervragen

  06-12-2018

 • De verklaring (nr. 2) van het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17 inzake meldingen en publiciteit over lichamelijke resten op MH17-crashsite

  ...17 juli 2018 waarin gesteld wordt dat het officiële onderzoek naar de ramp dit najaar zal worden afgerond Klopt dit bericht 1) https://www.youtube.com/watchv=UjnUeJNSYks&feature=youtu.be 2) https://www.youtube.com/watchv=UjnUeJNSYks&feature=youtu.be 3) https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/18/77200-godovschina-tragedii-mn17 ...

  Kamervragen

  23-07-2018

 • Hogere reiskosten voor leerlingen door aanpassing van de scholierenlijn naar Gouda

  ... 2018Z14143 Vragen van de leden Van der Graaf en Bruins (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs over hogere reiskosten voor leerlingen door aanpassing van de scholierenlijn naar Gouda. (ingezonden 16 juli 2018) 1 Bent u op de hoogte van de hoge extra kosten voor 150 leerlingen (uit onder meer De Ronde Venen, Wilnis, Nieuwer Ter Aa en Kockengen) die naar het Driestar College in Gouda reizen, als gevolg van de aanpassing van de scholierenlijn door Syntus Utrecht 1) 2) 2 Deelt u de mening dat een kostenstijging van 776 euro naar 1.446 euro per leerling onredelijk is voor scholieren die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer naar school Deelt u de mening dat zeker...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • De wirwar van reisproducten in het openbaar vervoer (OV) en de noodzaak van tariefintegratie.

  ... 2018Z14048 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de wirwar van reisproducten in het openbaar vervoer (OV) en de noodzaak van tariefintegratie. (ingezonden 13 juli 2018) 1 Kent u het artikel "Tijd voor noordelijk traject-abonnement" 1) 2 Deelt u de mening dat de reiziger hinder en hoge kosten ondervindt, omdat grenzen tussen concessiegebieden en verschillende vervoerders zorgen voor een wirwar aan reisproducten 3 Deelt u de mening dat een noordelijk trajectabonnement in de drie noordelijke provincies een oplossing is voor dit probleem Vindt u het wenselijk dat het noordelijk trajectabonnement zo snel mogelijk gerealiseerd wordt 4 Deelt u de mening dat tariefintegratie...

  Kamervragen

  13-07-2018

 • Het artikel ‘Zó ‘helpt’ de televisie kwetsbare tieners’

  ... 2018Z10590 Vragen van de leden Sneller (D66), Westerveld (GroenLinks), Van der Molen (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het artikel ‘Zó ‘helpt’ de televisie kwetsbare tieners’. (ingezonden 6 juni 2018) 1 Bent u bekend met het artikel “Zó ‘helpt’ de televisie kwetsbare tieners” 1) 2 Kunt u toelichten welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is in dit artikel als het gaat om het toezicht en de controle op de (publieke) omroep BNNVARA in deze 3 Bent u bereid samen met het College van Omroepen (CvO) en de NPO te bekijken hoe in de volgende Governancecode NPO een bepaling op te nemen die duidelijkere normen stelt voor gevallen zoals onderhavige, zeker...

  Kamervragen

  06-06-2018

 • De problemen met de Kamperlijn

  ...Niemand die eraan dacht" (https://www.destentor.nl/kampen/de-grond-onder-het-kamperlijntje-niemand-die-eraan-dacht~a48c2ea0/) 3) De Stentor, 31 mei 2018, "Is er nog hoop voor het Kamperlijntje" (https://www.destentor.nl/regio/is-er-nog-hoop-voor-het-kamperlijntje~a10116ea/) 4) Cobouw.nl, 11 januari 2018 "ProRail vergat bodem falende Kamperlijn te onderzoeken" (https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2018/01/prorail-vergat-bodem-falende-kamperlijn-te-onderzoeken-101256831) ...

  Kamervragen

  04-06-2018

123volgende 15 resultaten