Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Karen Gerbrands

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Gerbrands ter vervanging van nr. 7 over het verbod op winstuitkering

  ...waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet verlenen door een organisatie met een winstoogmerk. 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van instellingen of van organisaties als bedoeld in het eerste lid worden aangewezen waarop het eerste respectievelijk het tweede lid niet van toepassing is. II In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel toegevoegd, luidende: K Artikel 65 komt te luiden: Artikel 65 De voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd....

  Amendementen

  34768-8

  28-03-2018

 • Amendement van het lid Gerbrands over het verbod op winstuitkering

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID GERBRANDS Ontvangen 13 februari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt het voorgestelde artikel 5 als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 2. In het eerste lid (nieuw) vervalt “, behoudens de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van instellingen”. 3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 2. Een instelling besteed het verlenen van zorg niet uit aan een onderaannemer met een winstoogmerk. 3....

  Amendementen

  34768-7

  13-02-2018

 • Amendement van het lid Gerbrands over het oprichten van een Geneesmiddelenfonds

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID GERBRANDS Ontvangen 12 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000). II In artikel 2 curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000). Toelichting Ongeveer één miljoen Nederlanders – meer dan 6 procent van onze bevolking – heeft te maken met een zeldzame aandoening. Geneesmiddelen...

  Amendementen

  34775-XVI-47

  12-12-2017

 • Amendement van het lid Gerbrands waarmee de ambulanceverpleegkundige blijft bestaan

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 623 Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID GERBRANDS Ontvangen 23 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, komt, onder verlettering in het eerste onderdeel van onderdeel c tot onderdeel c1, de aanhef van onderdeel 1 te luiden: 1. Na onderdeel c wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: II In artikel I onderdeel A, onder 2, wordt na “ambulancezorgprofessional” toegevoegd: of in spoedeisende gevallen hulp te verlenen door een ambulanceverpleegkundige. III In artikel I, onderdeel A, onder 3, wordt na “ambulancezorgprofessional” toegevoegd: of in spoedeisende gevallen hulp te verlenen...

  Amendementen

  34623-10

  23-05-2017

 • Gewijzigd amendement van het lid Gerbrands ter vervanging van nr. 10 waarmee de ambulanceverpleegkundige blijft bestaan

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 623 Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GERBRANDS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 Ontvangen 23 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, komt, onder verlettering in het eerste onderdeel van onderdeel c tot onderdeel c1, de aanhef van onderdeel 1 te luiden: 1. Na onderdeel c wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: II In artikel I onderdeel A, onder 2, wordt na “ambulancezorgprofessional” toegevoegd: of een ambulanceverpleegkundige, en in spoedeisende gevallen hulp te verlenen door een ambulanceverpleegkundige. III In artikel I, onderdeel A, onder 3, wordt...

  Amendementen

  34623-12

  23-05-2017

 • Amendement van de leden Agema en Gerbrands over een uniforme barcode op implantaten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 483 Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Ontvangen 18 april 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 7a, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Van de gegevens, bedoeld in de vorige volzin, maakt in elk geval de geüniformeerde identificatiecode, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen, waarvan het implantaat is voorzien, deel uit. II Na artikel I worden twee artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA...

  Amendementen

  34483-10

  18-04-2017

 • Gewijzigd amendement van de leden Koopmans en Gerbrands ter vervanging van nr. 23 over het van toepassing verklaren van het bezoldigingsmaximum bij inhuur op grond van een arbeidsovereenkomst of aanstelling voor meer dan zes maanden

  ... kst-32600-35 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) Nr. 35 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN GERBRANDS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 Ontvangen 1 december 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.1, vierde lid, wordt de zinsnede «voor meer dan twaalf maanden» vervangen door: voor meer dan zes maanden. II In artikel 3.1, vijfde lid, wordt de zinsnede «voor meer dan twaalf maanden» vervangen door: voor meer dan zes maanden. III In artikel...

  Amendementen

  32600-35

  01-12-2011

 • Amendement van de leden Gerbrands en Brinkman over van toepassing verklaren van het bezoldigingsmaximum bij inhuur op grond van een arbeidsovereenkomst of aanstelling voor meer dan drie maanden

  ... kst-32600-23 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GERBRANDS EN BRINKMAN Ontvangen 11 oktober 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.1, vierde lid, wordt de zinsnede «voor meer dan twaalf maanden» vervangen door: voor meer dan drie maanden. II In artikel 3.1, vijfde lid, wordt de zinsnede «voor meer dan twaalf maanden» vervangen door: voor meer dan drie maanden. III In artikel 4.2, tweede lid, onderdeel c, wordt de zinsnede...

  Amendementen

  32600-23

  11-10-2011

 • Amendement van de leden Gerbrands en Brinkman over het brengen van zorgverzekeraars onder bijlage 3 en de zorgsector onder bijlage 1

  ... kst-32600-24 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GERBRANDS EN BRINKMAN Ontvangen 11 oktober 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan bijlage 1, onder Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden drie leden toegevoegd, luidende: 8a. De op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen toegelaten instellingen, waaronder begrepen de academische ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1.13, eerste lid, van de Wet op het hoger...

  Amendementen

  32600-24

  11-10-2011

 • Nader gewijzigd amendement van het lid Koopmans c.s. ter vervanging van nr. 40 over het niet afwijken van de Europese beoordelingsmethode

  ... kst-32372-41 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Nr. 41 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 40 Ontvangen 17 februari 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel J, komt artikel 28, derde lid, als volgt te luiden: 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van artikel 36, eerste lid, van verordening (EG) 1107/...

  Amendementen

  32372-41

  17-02-2011

 • Gewijzigd amendement van het lid Koopmans c.s. ter vervanging van nr. 14 over het niet afwijken van de Europese beoordelingsmethode

  ... kst-32372-40 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 15 februari 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel J, komt artikel 28, derde lid, als volgt te luiden: 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van artikel 36, eerste lid, van verordening (EG) 1107/2009, regels worden...

  Amendementen

  32372-40

  15-02-2011

 • Amendement van het lid Koopmans c.s. over het niet afwijken van de Europese beoordelingsmethode bij toetsing

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS C.S. Ontvangen 9 februari 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel J, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van de volzin door een komma, aan artikel 28, derde lid, een zinsnede toegevoegd, luidende: met dien verstande dat bij de toepassing van de uniforme beginselen bij de beoordeling van de effecten in toxicologisch, ecotoxicologisch of ecologisch opzicht van een gewasbeschermingsmiddel...

  Amendementen

  32372-14

  09-02-2011