Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Pia Dijkstra

Amendementen

 • Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over ter beschikking stellen van het definitieve jaarverslag en de definitieve jaarrekening

  ...Dit risico moet zo klein mogelijk zijn wat betreft de indieners. Om effectief toezicht te kunnen houden heeft de minister informatie nodig. Het is nu wettelijk geregeld dat de minister de geconsolideerde jaarrekening van Sanquin krijgt. De indieners willen dat in het belang van dit effectieve toezicht het definitieve jaarverslag en de definitieve jaarrekening van de dochterondernemingen verplicht ook ter beschikking gesteld worden aan de minister. Aukje de Vries Van den Berg Pia Dijkstra ...

  Amendementen

  34815-8

  23-03-2018

 • Amendement van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over een overbruggingssubsidie voor het uitbreiden en voortzetten van de AmPrep studie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 49 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIJKSTRA Ontvangen 12 december 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.200 (x € 1.000). II In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.200 (x € 1.000). Toelichting In Nederland komen er jaarlijks ruim 1000 nieuwe HIV-infecties bij. Voor de grootste risicogroepen is deelname aan een...

  Amendementen

  34775-XVI-49

  12-12-2017

 • Amendement van de leden Arno Rutte en Pia Dijkstra waarmee regels voor de ambulancezorgprofessional bij AMvB worden gesteld.

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 623 Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ARNO RUTTE EN PIA DIJKSTRA Ontvangen 23 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 10a “Bij ministeriële regeling” vervangen door “Bij algemene maatregel van bestuur” en wordt aan het artikel een volzin toegevoegd, luidende: De voordracht voor een krachtens dit artikel vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Toelichting In het voorliggende wetsvoorstel wordt de term ambulancezorgprofessional geïntroduceerd....

  Amendementen

  34623-15

  23-05-2017

 • Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 48 over vervanging van "ernstig nadeel" door "schade"

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) Nr. 52 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48 Ontvangen 2 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt na onderdeel s een onderdeel ingevoegd, luidende: sa. schade: ernstige schade bestaande uit levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële of financiële schade, een ernstig verstoorde ontwikkeling naar volwassenheid of maatschappelijke teloorgang;. 2....

  Amendementen

  32399-52

  02-02-2017

 • Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 42 over het schrappen van de observatiemaatregel

  ...nodig is of kan zijn. De observatiemaatregel lijkt ingegeven vanuit het vraagstuk van de openbare orde, terwijl de wet gaat om een goede behandeling van mensen gekoppeld aan een goede rechtsbescherming. Daarbij beoogt de wet gedwongen zorg als ultimum remedium in te zetten en dit karakter heeft de observatiemaatregel – waarbij enkel bezwaar achteraf mogelijk is – niet. Indiener vindt het instellen van een crisismaatregel en een zorgmachtiging een beter en meer proportioneel alternatief om mensen snel in zorg te krijgen. Leijten Tanamal Voortman Dijkstra Klever Dik Faber Ouwehand 1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening ...

  Amendementen

  32399-49

  01-02-2017

 • Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 46 over vervanging 'ernstig nadeel' in 'schade'

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) Nr. 48 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 46 Ontvangen 1 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt na onderdeel s een onderdeel ingevoegd, luidende: sa. schade: ernstige schade bestaande uit levensgevaar, lichamelijk letsel, psychische, materiële of financiële schade, een verstoorde ontwikkeling naar volwassenheid of maatschappelijke teloorgang;. 2. Het tweede lid vervalt. II In...

  Amendementen

  32399-48

  01-02-2017

 • Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 40 over het schrappen van de observatiemaatregel

  ...nodig is of kan zijn. De observatiemaatregel lijkt ingegeven vanuit het vraagstuk van de openbare orde, terwijl de wet gaat om een goede behandeling van mensen gekoppeld aan een goede rechtsbescherming. Daarbij beoogt de wet gedwongen zorg als ultimum remedium in te zetten en dit karakter heeft de observatiemaatregel – waarbij enkel bezwaar achteraf mogelijk is – niet. Indiener vindt het instellen van een crisismaatregel en een zorgmachtiging een beter en meer proportioneel alternatief om mensen snel in zorg te krijgen. Leijten Tanamal Voortman Dijkstra 1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening ...

  Amendementen

  32399-42

  25-01-2017

 • Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 60 over subsidie voor tolken in de zorg

  ...zal dit probleem alleen maar toenemen. Dit amendement regelt daarom dat er € 20 miljoen beschikbaar wordt voor een subsidieregeling voor het inzetten van tolken in de zorg voor statushouders die versneld instromen en dus nog geen gelegenheid hebben gehad om Nederlands te leren. De dekking wordt gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van beleidsartikel 4. Voortman Pia Dijkstra Kuzu ...

  Amendementen

  34550-XVI-123

  07-12-2016

 • Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 42 over subsidie voor tolken in de zorg

  ...De dekking wordt gevonden in beleidsartikel 1, in het niet-juridisch verplichte deel uit de posten uitvoering van de subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 1,2 miljoen) en gezondheidsbescherming algemeen (€ 0,5 miljoen), in beleidsartikel 2 uit de posten ICT in ziekenhuizen (€ 8,7 miljoen) en € 2 miljoen uit de overige bestuurlijk gebonden subsidies en opdrachten, in beleidsartikel 3 uit de posten uit informatiebeleid- en voorziening (€1 miljoen), en in beleidsartikel 4 uit de posten bijdragen onderzoeksprogramma’s SCP/CPB/Staat van VenZ/RVS (€1 miljoen) en de overige bestuurlijk gebonden subsidies en opdrachten (€ 5,6 miljoen). Voortman Pia Dijkstra Kuzu 1 Gewijzigd in verband met een wijziging in de ondertekening. ...

  Amendementen

  34550-XVI-60

  10-11-2016

 • Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 13 over subsidie voor tolken in de zorg

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 10 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.700 (x € 1.000). II In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met €10.700 (x € 1.000). III In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag...

  Amendementen

  34550-XVI-42

  10-11-2016

 • Amendement van het lid Pia Dijkstra over onderzoek naar positieve gezondheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA Ontvangen 8 november 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). II In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement stelt € 1 miljoen ter beschikking voor onderzoek naar de indeling van de zorg (waarbij positieve...

  Amendementen

  34550-XVI-18

  08-11-2016

 • Amendement van de leden Pia Dijkstra en Voortman over € 3 miljoen subsidie voor PrEP tegen HIV-infecties

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN VOORTMAN Ontvangen 7 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 1 Volksgezondheid het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.000 (x € 1.000). II In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 1 Volksgezondheid het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000). Toelichting Elk jaar zijn er ruim 1.000 nieuwe HIV-infecties in Nederland, waarvan 69% in de risicogroep...

  Amendementen

  34550-XVI-15

  07-11-2016

 • Amendement van de leden Voortman en Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 12 over subsidie voor tolken in de eerstelijns zorg

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121 Ontvangen 4 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20.000 (x € 1.000). II In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20.000 (x € 1.000). Toelichting De afgelopen jaren is het aantal asielzoekers toegenomen....

  Amendementen

  34550-XVI-13

  04-11-2016

 • Amendement van het lid Leijten c.s. over onafhankelijke medisch adviseurs

  ...niet in dienst bij of in opdracht werkend van de zorgverzekeraar of Wlz-uitvoerder. De indieners zijn van mening dat het ongewenst is dat medisch adviseurs  in dienst van ziektekostenverzekeraars, zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders, tot op het medische detail gegevens te weten komen over verzekerden. Enerzijds is het een aantasting van de privacy van de verzekerden, anderzijds kan dit leiden tot ongewenst gedrag van de zorgverzekeraar en Wlz-uitvoerder. Wanneer deze kennis heeft over de medische aandoeningen van een verzekerde kan dit leiden tot risicoselectie en uitsluiting van verzekeringen waar deze verzekerde hoe dan ook verliesgevend op zal zijn voor de zorgverzekeraar en Wlz-uitvoerder. Leijten Van Gerven Pia Dijkstra Verhoeven ...

  Amendementen

  33980-27

  12-09-2016

 • Amendement van het lid Pia Dijkstra c.s. over het vooraf informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 33 980 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA C.S. Ontvangen 12 september 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel W, wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel 4 wordt “vijfde lid” vervangen door: zesde lid. 2. Onderdeel 5 wordt als volgt gewijzigd: a. In de aanhef wordt “wordt een nieuw vierde lid” vervangen door: worden een nieuw vierde en vijfde lid. b. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. Voordat de ziektekostenverzekeraar een detailcontrole als bedoeld in artikel 1, onderdeel...

  Amendementen

  33980-26

  12-09-2016

123456volgende 15 resultaten