Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Pia Dijkstra

Moties

 • Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over begeleiding van de gebruikers van PrEP

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 477 Nr. 554 Geneesmiddelenbeleid MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN ELLEMEET Voorgesteld 20 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om in■dgomer te beginnen met verstrekking en begeleiding van PrEP via de GGD, na afronding van de aanbestedingsprocedure voor PrEP, constaterende dat de Gezondheidsraad begeleiding van gebruikers van PrEP urgent vindt en hier een rol voor de overheid ziet, constaterende dat huidige gebruikers nu niet die begeleiding vanuit de overheid ontvangen, verzoekt de regering de GGD te vragen nu aan te vangen met begeleiding van huidige gebruikers van PrEP, vooruitlopend op de afronding van de aanbestedingsprocedure,...

  Moties

  29477-554

  20-02-2019

 • Motie van de leden Dik-Faber en Pia Dijkstra over de nieuwe werkwijze van het Zorginstituut

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 477 Nr. 549 Dik-Faber Pia Dijkstra Geneesmiddelenbeleid MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN PIA DIJKSTRA Voorgesteld 20 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Zorginstituut adviseert over toelating van geneesmiddelen tot het basispakket aan de hand van een aantal criteria, waaronder de therapeutische waarde van een medicijn voor een grote gebruikersgroep; overwegende dat er medio 2019 een specifieke regeling komt voor weesgeneesmiddelen en conditionals, bedoeld voor medicijnen die wel door de EMA zijn goedgekeurd, maar met Minder bewijs tot de markt zijn toegelaten, bijvoorbeeld omdat de groep gebruikers te klein is; overwegende dat er een beweging gaande...

  Moties

  29477-549

  20-02-2019

 • Motie van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra over kwaliteitseisen aan de keuzehulpgesprekken onder de reikwijdte van de Wkkgz

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP ÉN PIA DIJKSTRA Voorgesteld 18 oktober 2018 Bergkamp Dijkstra De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vanaf 2019 alle keuzehulpgesprekken bij onbedoelde zwangerschap moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsstandaarden en dat deze op korte termijn worden vastgesteld; constaterende dat via een zogeheten open house constructie partijen die voldoen aan de kwaliteitscriteria zich kunnen inschrijven en een meerjarig contract sluiten met de overheid; van mening dat onderdeel van deze kwaliteitseisen in ieder geval zou...

  Moties

  35000-XVI-42

  18-10-2018

 • Motie van de leden Tellegen en Pia Dijkstra over beter toegankelijke informatie over orgaandonatie na euthanasie

  ...en op deze manier moeilijker gefaciliteerd kunnen worden in hun wensen om orgaandonor te worden, verzoekt de regering ten aanzien van de richtlijn rondom orgaandonatie na euthanasie na te gaan bij de relevante patiëntengroepen in hoeverre zij behoefte hebben aan (meer) informatie vanuit de overheid over de mogelijkheid om na euthanasie organen en/of weefsels te donerenÇ en ook te inventariseren in welke vorm deze informatie het beste toegankelijk kan worden gemaakt per patiëntengroep. en gaat over tot de orde van de dag, Tellegen i et Dr L5f-ra Evaluatie orgaandonatie MOTIE VAN DE LEDEN TELLEGEN EN PIA DIJKSTRA Voorgesteld 17 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  28140-105

  17-10-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders (t.v.v. 29515-429)

  ...een kwaliteitskader voor elektronische gegevensuitwisseling, Van mening dat het noodzakelijk is om versneld te komen tot een volledige elektronische gegevensuitwisseling, waarbij de mogelijkheid blijft bestaan om dit ook decentraal te organiseren binnen de afgesproken standaarden en afspraken van het Informatieberaad, Verzoekt de regering regie te nemen en tevens te onderzoeken of het mogelijk is een wettelijke basis te creëren voor het verplichten van een goede, verantwoorde en veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en de Tweede Kamer daarover te informeren in de tweede helft 2018, En gaat over tot de orde van de dag. Aukje de Vries Pia Dijkstra Van den Berg ...

  Moties

  29515-432

  19-06-2018

 • Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN'-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 515 Nr. 429 Aukje de Vries Pia Dijkstra Van den Berg Aanpak regeldruk en administratieve lasten MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. Voorgesteld 7 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • Overwegende dat elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders belangrijk is voor de patiëntveiligheid, de kwaliteit van zorg, de vermindering van de regeldruk en het tegengaan van verspilling in de zorg; Van mening dat de patiënt altijd zeggenschap moet houden of en met wie er gegevens uitgewisseld mogen worden, Constaterende dat in de hoofdlijnenakkoorden is afgesproken te onderzoeken hoe te komen tot een kwaliteitskader voor elektronische gegevensuitwisseling, Van mening dat...

  Moties

  29515-429

  07-06-2018

 • Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over verbetermogelijkheden van de aanpak regeldruk

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 515 Nr. 428 En gaat over tot de orde van de dag. Ellemeet 1-7 cx r», f.rk Aanpak regeldruk en administratieve lasten MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN PIA DIJKSTRA Voorgesteld 7 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de regeldruk in de zorg een groot en hardnekkig probleem is; Van mening dat de aanpak van regeldruk gebaat is bij heldere doelstellingen en afspraken binnen de verschillende deelsectoren van de zorg; Van mening dat alle betrokken partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om de aanpak van regeldruk tot een succes te maken; Constaterende dat vertegenwoordigende partijen van de GGZ en de medisch-specialistische zorg een verdere aanscherping...

  Moties

  29515-428

  07-06-2018

 • Motie van de leden Sjoerdsma en Pia Dijkstra over het advies van de Gezondheidsraad inzake preventieve hiv-remmers

  ...heeft geconcludeerd dat mensen die een groot risico lopen op hiv-infecties preventief hiv-remmers (PrEP) zouden moeten krijgen; Van mening, dat dit advies van de Gezondheidsraad overgenomen moet worden; Verzoekt het kabinet, in de begroting van volgend jaar met een voorstel te komen ten uitvoering van het advies van de Gezondheidsraad; En gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma Pia Dijkstra Emancipatiebeleid MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN PIA DIJKSTRA Voorgesteld 19 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  30420-276

  19-04-2018

 • Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over goede voorbeelden en initiatieven op het gebied van e-health (t.v.v. 34775-XV1-92)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN AUKJE DE VRIES Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 92 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er in de zorg volop goede voorbeelden zijn die we beter zouden kunnen benutten; constaterende dat innovatie en het stimuleren van de inzet van e-health een belangrijk onderdeel zijn van de hoofdlijnenakkoorden die zijn gesloten met de medisch-specialistische zorg en met de geestelijke gezondheidszorg; constaterende dat het zorgveld lang niet altijd op de hoogte is van initiatieven die in...

  Moties

  34775-XVI-117

  19-12-2017

 • Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over positieve seksuele gezondheid

  ... TWEEDE KAMER. DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN PIA DIJKSTRA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er tot 2020 jaarlijks 15 miljoen euro is bestemd voor de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen; • Van mening dat deze doelstelling onderdeel uitmaakt van een bredere agenda ter bevordering van seksuele gezondheid, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor het voorkomen van en adequaat reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag; • overwegende dat het recent verschenen «Nationaal Actieplan Seksuele...

  Moties

  34775-XVI-75

  14-12-2017

 • Motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over kennisinfrastructuur op het gebied van e-health

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN AUKJE DE VRIES • Voorgesteld 14 december 2017 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, • _van mening dat er in de zorg volop goede voorbeelden zijn die we beter zouden kunnen benutten; constaterende dat innovatie en het stimuleren van de inzet van e-health een belangrijk onderdeel zijn van de hoofdlijnenakkoorden die zijn gesloten met de medisch-specialistische zorg en met de geestelijke gezondheidszorg, • constaterende dat het zorgveld lang niet altijd op de hoogte is van initiatieven die in andere regio's worden genomen en de resultaten hiervan; verzoekt de regering een kennisinfrastructuur in te richten, die het mogelijk maakt...

  Moties

  34775-XVI-92

  14-12-2017

 • Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over een tijdelijke abortusvoorziening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN ELLEMEET Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vrouwen, wanneer ze de keuze voor een abortus hebben gemaakt, ook snel hulp nodig hebben; constaterende dat er als gevolg van de sluiting van de CASA-klinieken wachtlijsten kunnen ontstaan, of vrouwen erg ver moeten reizen voor een abortus; overwegende dat het van belang is dat vrouwen weten waar ze terecht kunnen voor abortus; verzoekt de regering zolang het landelijk dekkend netwerk onder druk staat, een • tijdelijke voorziening...

  Moties

  34775-XVI-90

  14-12-2017

 • Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod

  ...gerealiseerd kan worden, verzoekt de regering een nulmeting uit te laten voeren naar de vraag hoeveel identieke polissen onder verschillende namen worden aangeboden en de Kamer hiervoor april 2018 over te informeren verzoekt de regering tevens om de Kamer daarna periodiek na elk overstapseizoen te informeren over de voortgang en ontwikkeling van het realiseren van meer transparantie en standaardisatie van het aanbod van basisverzekeringen door zorgverzekeraars. en gaat over tot de orde van de dag. Van den Berg Pia Dijkstra Dik-Faber Ellemeet Dij ksma Iot& cti27 S{0-05 ...

  Moties

  34775-XVI-76

  14-12-2017

 • Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties

  ...2018 te laten adviseren over een herinrichting van de kwaliteitsregistraties van de géhele zorg in relatie tot de kosten/resultaten met als uitgangspunt "eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik". en daarbij goede voorbeelden uit het binnen- en buitenland te betrekken, verzoekt de regering de Kamer halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang binnen het zogenoemde Informatieberaad. en gaat over tot de orde van de dag. Van den Berg Aukje de Vries Pia Dijkstra • 0 a_5 Uct)- ckff S( Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 ...

  Moties

  34775-XVI-78

  14-12-2017

 • Motie van de leden Pia Dijkstra en Dik-Faber over geestelijke verzorging binnen de eerste lijn

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zal worden ingezet op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn; van mening dat we daarbij Dog moeten houden voor de belasting van de huis'arts die op deze manier met steeds meer en complexere vragen te maken krijgt; overwegende dat geestelijk verzorgers in de eerste lijn een belangrijke rol kunnen spelen bij het helpen van patiënten bij levensvragen en hiermee ook de huisarts kunnen ontlasten, maar dat initiatieven...

  Moties

  34775-XVI-91

  14-12-2017

123456...26volgende 15 resultaten