Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Elbert Dijkgraaf

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 41 over brede weersverzekeringen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41 Ontvangen 23 november 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel V wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel 1 wordt “30,1 percent” vervangen door: 30,3 percent. 2. In onderdeel 2 wordt “1000/699” vervangen door: 1000/697. II Artikel VI wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel 1 wordt “30,1” vervangen door “30,3” en wordt “29” vervangen door: 29,2. 2. In onderdeel 2 wordt “1000/699” vervangen door “1000/697” en wordt “100/71” vervangen door: 1000/...

  Amendementen

  34785-69

  23-11-2017

 • Amendement van het lid Dijkgraaf over brede weersverzekeringen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 22 november 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL VIA In de Wet op belastingen van rechtsverkeer wordt aan artikel 24, eerste lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: i. brede weersverzekeringen. II Na artikel IX wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IXA In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt artikel 59 als volgt gewijzigd: 1. Het in het eerste lid, onderdeel a, eerste aandachtsstreepje,...

  Amendementen

  34785-41

  22-11-2017

 • Amendement van het lid Dijkgraaf over het voorkomen van budgetoverschrijding WBSO en van verlaging aftrekpercentages

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 20 november 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel IIIA wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIIB In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt met ingang van 1 januari 2019 aan artikel 23 een lid toegevoegd, luidende: 10. Het totaal van de S&O-afdrachtvermindering over een kalenderjaar bedraagt per S&O-inhoudingsplichtige maximaal € 30 miljoen. Ingeval de inhoudingsplichtige deel uitmaakt of in het kalenderjaar deel heeft uitgemaakt van een fiscale eenheid geldt het...

  Amendementen

  34785-27

  20-11-2017

 • Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Pieter Heerma ter vervanging van nr. 8 over het vastleggen van het karakter en de slotformule van de participatieverklaring

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN HEERMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 22 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, wordt aan het voorgestelde artikel 7a een lid toegevoegd, luidende: 4. Het participatieverklaringstraject wordt afgesloten met het afleggen van een participatieverklaring. Deze verklaring bevat de volgende slotformule: Ik verklaar dat ik kennis heb genomen...

  Amendementen

  34584-26

  22-02-2017

 • Amendement van de leden Dijkgraaf en Pieter Heerma over het niet verstrekken van een lening bij weigering participatieverklaring

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN PIETER HEERMA Ontvangen 13 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel G, komt als volgt te luiden: G Artikel 16, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. De zinsnede “het examen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a” wordt vervangen door: het inburgeringsexamen. 2. Er wordt een volzin toegevoegd, luidende: Aanspraak op een lening bestaat niet of niet langer voor...

  Amendementen

  34584-9

  13-02-2017

 • Amendement van de leden Dijkgraaf en Pieter Heerma over het vastleggen van het karakter van de participatieverklaring

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN PIETER HEERMA Ontvangen 13 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel I, onderdeel E, wordt aan het voorgestelde artikel 7a, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Het participatieverklaringstraject wordt afgesloten met de verklaring van de inburgeringsplichtige dat hij bereid is een actieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Toelichting Ondergetekenden vinden...

  Amendementen

  34584-8

  13-02-2017

 • Amendement van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over een vrijstellingsmogelijkheid voor ondernemingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIJKGRAAF Ontvangen 3 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4a Vrijstelling Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieën ondernemingen vrijgesteld van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De voordracht voor een krachtens de vorige volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder...

  Amendementen

  34506-26

  03-02-2017

 • Amendement van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over een overgangsregeling voor lopende contracten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN VELDHOVEN Ontvangen 3 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 8a Overgangsbepaling Deze wet is niet van toepassing op de levering van goederen of diensten waarvoor de verplichting is aangegaan voor de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, tot het tijdstip waarop de verplichting komt te vervallen ingevolge...

  Amendementen

  34506-27

  03-02-2017

 • Amendement van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over geen verplichting voor ondernemingen tot afgifte verklaring in geval van reeds afgegeven verklaring door toeleverancier

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN VELDHOVEN Ontvangen 3 februari 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 4, eerste lid, worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: De onderneming die goederen of diensten afneemt van een onderneming die een verklaring als bedoeld in artikel 3 heeft afgegeven, betracht eveneens gepaste zorgvuldigheid ten aanzien van de desbetreffende goederen of diensten. De onderneming die alleen goederen...

  Amendementen

  34506-28

  03-02-2017

 • Amendement van het lid Dijkgraaf over onderzoek bij het afsluiten of vernieuwen van contracten met leveranciers

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 25 januari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In het artikel 4, eerste lid, wordt na “onderzoekt” ingevoegd: bij het afsluiten of vernieuwen van een contract met een van haar leveranciers. Toelichting Het is noodzakelijk dat een ondernemer bij het aangaan of vernieuwen van een contract vaststelt of er sprake is of zal zijn van kinderarbeid. In voorkomende gevallen kan een ondernemer lopende...

  Amendementen

  34506-18

  25-01-2017

 • Amendement van het lid Dijkgraaf over beperking van het onderzoek tot de directe leveranciers van de onderneming

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 25 januari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4, tweede lid, wordt na “zijn” ingevoegd: en beperkt zich tot de directe leveranciers van de onderneming. Toelichting Het westvoorstel bevat de verplichting voor ondernemingen om onderzoek te doen of er een redelijk vermoeden bestaat dat de te leveren goederen of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Gezien...

  Amendementen

  34506-17

  25-01-2017

 • Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf ter vervanging van nr. 4 over verhoging van de kinderbijslag

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 620 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41 Ontvangen 21 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 10 Tegemoetkoming ouders worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 400.000 (x € 1.000). Toelichting Met dit amendement wordt het budget voor de kinderbijslag met € 400 mln verhoogd. Dit extra budget wordt gebruikt om de bedragen per kind...

  Amendementen

  34620-XV-5

  21-12-2016

 • Amendementen

  34620-XVIII-5

  21-12-2016

 • Amendement van de leden Dijkgraaf en Bruins over het Bèta college Zeeland

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 620 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN BRUINS Ontvangen 21 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 19.000 (x € 1.000). Toelichting Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de provincie Zeeland zijn de afgelopen jaren onder druk komen door te staan door vertrek van en ontslagen bij enkele grote Zeeuwse bedrijven....

  Amendementen

  34620-VIII-5

  21-12-2016

 • Amendement van de leden Dijkgraaf en Bruins over dekking van het amendement inzake het Zeelandfonds

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 620 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN BRUINS Ontvangen 21 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 2 Woonomgeving en bouw worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 25.000 (x € 1.000). Toelichting Dit amendement dient ter dekking van het amendement inzake het Zeelandfonds dat rust op de suppletoire EZ-begroting (34 620-XIII). Al jaren is er sprake van onderuitputting op begrotingsartikel 2.4 Wonen en Rijksdienst - Revolverend...

  Amendementen

  34620-XVIII-4

  21-12-2016

123456...17volgende 15 resultaten