Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Chris van Dam

Schriftelijke vragen

 • De minister van Buitenlandse Zaken over de Amerikaanse steun voor het Joint Investigation Team (JIT) onderzoek naar de daders van MH17

  ...5) 1) https://foreignpolicy.com/2018/07/18/state-dept-mh17-ukraine-russia-netherlands-malaysian-airlines/ 2) https://foreignpolicy.com/2018/07/18/state-dept-mh17-ukraine-russia-netherlands-malaysian-airlines/ 3) https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/07/284171.htm 4) https://www.bnr.nl/programmas/de-ochtendspits/10345314/vs-ambassadeur-nederland-moet-agressiever-optreden-regen-rusland 5) https://www.nu.nl/vliegramp-oekraine/5370467/rusland-noemt-onderzoek-neerhalen-mh17-schandalig.html ...

  Kamervragen

  20-07-2018

 • Het bericht ‘Opmars No Cure, No Pay bureaus bij WOZ-bezwaren’

  ...6 Welk beeld heeft u van de zorgvuldigheid waarmee gemeenten komen tot WOZ-beschikkingen Is de doelstelling dat alle Nederlandse gemeenten aangesloten zijn bij de Landelijke voorziening WOZ inmiddels gerealiseerd 7 Welke mogelijkheid biedt de invoering van de Omgevingswet om een loket in te richten waar inwoners de gegevens van hun onroerende zaak kunnen inzien en corrigeren Welke ervaringen zijn op dit vlak opgedaan in individuele gemeenten Op welke wijze kunt u deze ervaring onder de aandacht brengen van andere gemeenten 1) https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/opmars-no-cure-no-pay-bureaus-bij-woz-bezwaren.9591744.lynkx ...

  Kamervragen

  17-07-2018

 • Het bericht ‘Leren van geweld’

  ... 2018Z13914 Vragen van de leden Van Dam (CDA), Arno Rutte (VVD) en Bisschop (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Leren van geweld’. (ingezonden 10 juli 2018) 1 Kent u het bericht: ‘Leren van geweld’ 1) 2 Herkent u de in dit interview geschetste casus waarin beschreven wordt dat een politieman ontslagen is van rechtsvervolging, maar vervolgens geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) meer kan aanvragen en ook niet langer naar Amerika kan reizen Deelt u de mening dat deze consequenties voor het privéleven van de betrokken ambtenaar zeer ongewenst en oneerlijk zijn Kunt u aangeven of het hier om een enkele casus gaat of dat dit vaker voorkomt 3 Is het juist dat de nieuwe voorstellen ten aanzien van de afdoening...

  Kamervragen

  10-07-2018

 • Het boek ‘Dagboek van een getuige’ en ‘Slachtoffer mislukte liquidatie Breda krijgt geen huurwoning’

  ... 2018Z12897 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het boek ‘Dagboek van een getuige’ en ‘Slachtoffer mislukte liquidatie Breda krijgt geen huurwoning’ (ingezonden 29 juni 2018) 1 Kunt u zich uw beantwoording herinneren van de Kamervragen van 25 april 2018 over het boek ‘Dagboek van een getuige’ en over het bericht op de website van het Algemeen Dagblad d.d. 16 november 2017 ‘Slachtoffer mislukte liquidatie Breda krijgt geen huurwoning’, in het bijzonder de beantwoording van de vragen 2, 3 en 4 1) 2 Kunt u zich voorstellen dat de laatste alinea van die brief zodanig kan worden opgevat dat in de door u toegezegde brief over het stelsel bewaken en beveiligen die u voor de zomer naar de...

  Kamervragen

  29-06-2018

 • Het bericht '’Ik kan wel huilen’, Delft schrikt van weer een geweldsincident'

  ... 2018Z11496 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van minister van Justitie en Veiligheid over het bericht '’Ik kan wel huilen’, Delft schrikt van weer een geweldsincident' (ingezonden 15 juni 2018) 1 Kent u het bericht 'Ik kan wel huilen’, Delft schrikt van weer een geweldsincident' 1) Passen deze incidenten in een trend van geweldsincidenten die elders in Nederland ten opzichte van vooral horecagelegenheden zijn gepleegd Is hier sprake van een nieuwe vorm van criminaliteit, namelijk een vorm van afpersing van horecaondernemers 2 Kunt u aangeven – niet alleen in Delft maar ook in andere steden – op welke grond en met welk doel panden gesloten worden na een schiet- en/of geweldsincident in of nabij zo’n pand 3 Wordt...

  Kamervragen

  15-06-2018

 • Terreurvlaggen Hezbollah bij de Tweede Kamer

  ...8 Is aanpassing van het handhavingskader van het openbaar ministerie (OM) nodig om optreden tegen terreurvlaggen van Hezbollah mogelijk te maken Zo ja, bent u bereid daartoe in overleg te treden met het OM 9 Bent u bereid zo snel mogelijk in overleg te treden met de lokale driehoek in Den Haag om voortaan wél op te treden tegen het tonen van Hezbollah-vlaggen 10 Bent u op de hoogte van het artikel over het uitbannen van Hezbollah in het Verenigd Koninkrijk 4) 11 Klopt het dat het Verenigd Koninkrijk voornemens zou zijn om als organisatie Hezbollah te verbieden en of dat nog gevolgen heeft voor de Nederlandse pogingen Hezbollah op de EU-sanctielijst te plaatsen 1) http://twitter.com/Lustigideon/status/1006282764109385734 2)...

  Kamervragen

  13-06-2018

 • Het bericht ‘Wapens niet meer onklaar gemaakt’

  ... 2018Z10996 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Wapens niet meer onklaar gemaakt’ (ingezonden 11 juni 2018) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Wapens niet meer onklaar gemaakt’ 1) 2 Kunt u aangeven wanneer de Europese wapenrichtlijn, waarover in 2016 al een akkoord is gesloten tussen de Europese lidstaten, in Nederland wordt ingevoerd Klopt het dat ons omringende lidstaten de richtlijn al wel in nationale regelgeving hebben omgezet Wat is de reden van mogelijke vertraging 3 Herkent u de door de wapenhandel geschetste problematiek Voor de invoering van de richtlijn werden er jaarlijks 500 tot 750 wapens onschadelijk gemaakt zo wordt er geschat, kunt u aangeven wat er de afgelopen...

  Kamervragen

  11-06-2018

 • De persconferentie van het JIT over de ramp met MH17

  ... 2018Z09652 Vragen van het lid Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD) Van Dam (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de persconferentie van het JIT over de ramp met MH17 (ingezonden 25 mei 2018) 1 Bent u het eens met de constatering van onderzoeksleider Westerbeke dat cruciale informatie over de toedracht van de crash met MH17 waarover Rusland beschikte, te weten het feit dat de Buk-raket afkomstig was van de 53e brigade van de Russische krijgsmacht uit Kursk, niet door de Russische autoriteiten is overgedragen aan het onderzoeksteam van het JIT 2 Bent u het eens met de constatering van onderzoeksleider Westerbeke dat het niet delen van deze cruciale informatie door Rusland “niet juist” is geweest 3 Bent...

  Kamervragen

  25-05-2018

 • Het bericht ´Omstreden dienstreis voedt vertrouwenscrisis bij OM’

  ...in te laten stellen naar het al dan niet gemeld zijn van privérelaties binnen de top van het openbaar ministerie (OM), inclusief de wijze waarop de toenmalige leiding daarmee omgegaan is Bent u bereid dit onderzoek te richten op de periode 2012 – 2016, tegen de achtergrond van de destijds geldende integriteitsregels van het OM 3 Kunt u aangeven in hoeverre de publicaties in NRC u aanleiding geven om met de top van het OM in gesprek te gaan over de (management)cultuur binnen het OM Maakt het management-development-programma van het OM deel uit van een breder perspectief binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (bijvoorbeeld het strategisch ontwikkelprogramma Columbus) of is er sprake van een gesloten cultuur 4 Bent u bereid om op...

  Kamervragen

  24-05-2018

 • Het bericht ‘Drie mishandelaars Praag veroordeeld en Tsjechië uitgezet’

  ...Acht u het nodig dat de mogelijkheden deze mensen óók in Nederland ter verantwoording te roepen moeten worden geschapen dan wel uitgebreid 1) https://nos.nl/l/2229119 ...

  Kamervragen

  01-05-2018

 • Het bericht ‘Wijkagent als gatenvuller’

  ... 2018Z08076 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Wijkagent als gatenvuller’. (ingezonden 30 april 2018) 1 Hebt u kennisgenomen van bijgaand – onlangs aan mij gericht en door mij geanonimiseerd – mailbericht genaamd ‘wijkagent als gatenvuller’ 1) 2 Klopt het dat binnen de politie – op basis van het inrichtingsplan – de norm geldt dat wijkagenten minimaal 80% van hun arbeidstijd binnen hun wijk werkzaamheden moeten kunnen verrichten Deelt u de mening dat noodhulpdiensten daar niet onder zouden moeten vallen 3 Herkent u dat de inzet van wijkagenten voor andere werkzaamheden dan het eigenlijke wijkagenten-werk in hun wijk, veelvuldig plaatsvindt Deelt u de mening dat deze...

  Kamervragen

  30-04-2018

 • Het bericht ‘Bizarre oproep: ’Maak lawaai tijdens dodenherdenking’

  ... 2018Z07911 Vragen van de leden Van der Molen en Van Dam (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Bizarre oproep: ’Maak lawaai tijdens dodenherdenking’'(ingezonden 26 april 2018) 1 Bent u bekend met het bericht 'Bizarre oproep: 'Maak lawaai tijdens dodenherdenking'' 1) 2 Deelt u de mening dat een dergelijke oproep respectloos en onacceptabel is 3 Wat vindt u ervan dat twaalf mensen hebben aangegeven lawaai te gaan maken en meer dan vijftig mensen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het event Wat vindt u ervan dat ook de extreemlinkse actiegroep De Grauwe Eeuw haar steun uitspreekt voor de actie 4 Deelt u de mening dat er moet worden gekeken naar...

  Kamervragen

  26-04-2018

 • Het bericht ´Start nu met het opleiden van de politie van de toekomst’

  ... 2018Z07727 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ´Start nu met het opleiden van de politie van de toekomst’ (ingezonden 24 april 2018) 1 Bent u bekend met het interview van de heer Frans Leijnse, voormalig voorzitter van de Politieonderwijsraad (POR) “Start nu met het opleiden van de Politie van de toekomst” 1) 2 Deelt u de opvatting van de heer Leijnse dat de Politieacademie door het korps (de Politie) in de positie moet worden gebracht om als (opleidings)makelaar te fungeren, ook als zij zelf een bepaald aanbod (nog) niet in huis heeft 3 Welke ruimte hebben de afzonderlijke politieonderdelen (eenheden, teams, enz) om buiten de Politieacademie om (al dan niet door quasi-slimme...

  Kamervragen

  24-04-2018

 • Het bericht ‘Verouderde strafwet BES hindert veroordeling seksuele delicten’

  ...is met de strafwet in het Europese deel van het Koninkrijk 5 Kunt u aangeven op welke termijn de strafwet van de BES-eilanden wordt gemoderniseerd, zodat de strafwet op de BES-eilanden niet, of in geringe mate, afwijkt van de strafwet in het Europese gedeelte van het Koninkrijk 6 Kunt u garanderen dat bij toekomstige moderniseringsrondes, bijvoorbeeld de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, de wetboeken in andere gedeeltes dan het Europese deel van het Koninkrijk, ook worden meegenomen 1) https://www.bonaire.nu/2018/04/11/verouderde-strafwet-bes-hindert-veroordeling-seksuele-delicten/ ...

  Kamervragen

  18-04-2018

 • De ondersteuning van nabestaanden van vliegramp MH17 bij de afwikkeling van schade

  ... 2018Z06855 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de ondersteuning van nabestaanden van vliegramp MH17 bij de afwikkeling van schade.(ingezonden 12 april 2018) 1 Bent u bekend met een brief van het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17 d.d. 23 maart 2018 aan de nabestaanden van de vliegramp MH17 1) 2 Bent u bekend met de in deze brief beschreven situatie dat nabestaanden te maken hebben met uiteenlopende adviezen, dat eerst na een bemiddeling van de Algemeen Deken alle informatie voor hen beschikbaar kwam, dat zij benaderd worden door verschillende groepen van advocaten met uiteenlopende proposities 3 Deelt u de in de brief van het bestuur weergegeven uitspraak van professor...

  Kamervragen

  12-04-2018

1234volgende 15 resultaten