Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Chris van Dam

Schriftelijke vragen

 • Leren van geweld

  ... 2019Z05465 Vragen van de leden Van Dam (CDA), Den Boer (D66), Van der Graaf (ChristenUnie) en Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over leren van geweld.(ingezonden 20 maart 2019) 1 Kent u het bericht '49 doden bij aanslagen op moslims Nieuw-Zeeland' 1) 2 Geeft deze recente zeer trieste gebeurtenis aanleiding om het bestaande beleid ten aanzien van de beveiliging van moskeeën dan wel andere kwetsbare religieuze instellingen te herzien 3 Bent u bereid om samen met de burgemeesters in reactie op deze vreselijke aanslag een actieve houding aan te nemen ten aanzien van moskeeën, moskeebesturen en andere relevante religieuze instellingen, juist om gevoelens van onveiligheid te verminderen of voorkomen 4 Kunt u aangeven...

  Kamervragen

  20-03-2019

 • Het artikel ‘Nieuwe procedure voor benoemingen topstructuur OM’

  ...procedure in een brief te delen met de Tweede Kamer Kunt u daarbij tevens aangeven op welke wijze de nieuwe procedure tot stand is gekomen en wat de betrokkenheid van de medewerkers (OR, vakbonden) van het OM is geweest 3 In hoeverre wordt in deze nieuwe procedure voorzien in het werven van top-OM-functies van buiten het OM, zoals door u toegezegd naar aanleiding van de aangenomen motie-Van Dam 2) In welke mate voorziet de nieuwe procedure in het bevorderen en vasthouden van diversiteit binnen het topmanagement 4 Is er sprake van roulatie- en doorstroombeleid binnen de top van het OM Hoe verhoudt dat beleid de komende jaren zich tot het eveneens bewaren van ervaring en expertise aan de top van het OM 5 Kunt u aangeven wanneer het rapport...

  Kamervragen

  18-03-2019

 • Het bericht 'Het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie'

  ... 2019Z05227 Vragen van de leden Van Dam (CDA) Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie' (ingezonden 15 maart 2019) 1 Herinnert u zich uw eerder gegeven antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie' 1) 2 In welke werkomgeving zijn de productie van de TGO’s (Team Grootschalige Opsporing, teams die onder andere worden ingezet bij levensdelicten) ondergebracht Valt deze financiering binnen de werkomgeving ondermijning en is daarmee sprake van lumpsum-financiering of vallen de TGO’s in de werkomgeving onderzoek zodat er sprake is van product-financiering 3 Kunt u aangeven hoe u toekomstige...

  Kamervragen

  15-03-2019

 • Het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’

  ... 2019Z05226 Vragen van de leden Van Dam en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’ (ingezonden 15 maart 2019) 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’ 1) 2 Is het waar dat Aruba door de Europese Commissie is geplaatst op de lijst van ‘niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden’ 3 Is het waar dat Aruba in december 2017 niet op de zwarte, maar op de grijze lijst is geplaatst op basis van toezeggingen door de regering van Aruba Zo ja, welke toezeggingen waren dat Welke consequenties zijn er verbonden aan plaatsing...

  Kamervragen

  15-03-2019

 • Het bericht ‘OM Eist 45 maanden cel tegen corrupte aspirant-agent ‘

  ... 2019Z04464 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'OM Eist 45 maanden cel tegen corrupte aspirant-agent ' (ingezonden 7 maart 2019) 1 Kent u het artikel ‘OM Eist 45 maanden cel tegen corrupte aspirant-agent’ 1) 2 Kunt u uitleggen tot welke informatie aspirant-agenten toegang hebben Verschilt dit per eenheid of is de informatietoegankelijkheid voor (aspirant-) agenten gestandaardiseerd 3 Hoe kan het dat een aspirant-agent toegang had tot vertrouwelijke informatie uit lopende opsporingsonderzoeken 4 Hoe wordt gemonitord wie, wanneer, welke informatie uit lopende opsporingsonderzoeken bekijkt Wordt dat überhaupt gemonitord Verschilt dat per politie-informatiesysteem 5 Is het waar...

  Kamervragen

  07-03-2019

 • Het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel’.

  ... 2019Z04318 Vragen van de leden Van Toorenburg en Van Dam (beiden CDA) aan de staatssecretaris en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel’. (ingezonden 6 maart 2019) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel' 1) 2 Is het waar dat criminele bewoners van azielzoekerscentra (azc's) eenvoudig ergens anders “toeslaan als ze van azc wisselen" omdat ze vrij spel hebben omdat ze niet worden gevolgd en geen dossiers over hen worden aangemaakt Zo ja, waarom worden ze niet gevolgd en waarom wordt niet aan dossiervorming gedaan 3 Herkent u de vraag van de politie Kampen om een landelijke database zodat niet achteraf maar...

  Kamervragen

  06-03-2019

 • Het bericht 'Twee Amsterdammers aangehouden na reeks plofkraken'

  ...Worden er bijvoorbeeld geldmaten geplaatst naast, of onder bestaande woningen Worden daar afspraken over gemaakt 1) https://www.parool.nl/amsterdam/twee-amsterdammers-aangehouden-na-reeks-plofkraken~a4620608/ 2) Aanhangsel Handelingen 2017-2018, nr. 1232. ...

  Kamervragen

  01-03-2019

 • Het Landelijk Meldpunt Misstanden bij de Nationale Politie.

  ...Heeft dit wellicht te maken met het feit dat in die zaken tevens andere procedures lopen, bijvoorbeeld een strafrechtelijk onderzoek of een strafrechtelijke vervolging ten aanzien waarvan de politie wacht op de uitkomst In hoeverre staat de procedure rond het melden en beoordelen van een misstand zelfstandig van andere procedures Kan de korpschef zich zelfstandig een oordeel vormen of sprake is van een misstand 1) Jaarverantwoording politie 2017, https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/jaarverslag/2017/jaarverantwoording-2017.pdf ...

  Kamervragen

  21-02-2019

 • Het bericht ‘Politiegeweld in zicht: zijn nieuwe geweldsmiddelen nodig?’ en het onderzoeksrapport van Olga Timmer ‘Een onderzoek naar hoe de politie Amsterdam omgaat in GGZ-instellingen met verwarde personen die geen strafbaar feit plegen’

  ...4) 1) Het tijdschrift voor de Politie, 14 februari 2019, https://www.websitevoordepolitie.nl/politiegeweld-in-zicht-zijn-nieuwe-geweldsmiddelen-nodig/ 2) In de war, onderzoek Olga Timmer, 1 juni 2018, https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/dDvHfbEHuDL1Vd 3) Kamerstuk 34641, nr. 9, bijlage 1. 4) Kamerstuk 34641. ...

  Kamervragen

  21-02-2019

 • Antwoorden op vragen inzake het bericht Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan

  ... 2019Z03026 Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over antwoorden op vragen inzake het bericht Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan (ingezonden 15 februari 2019) 1 Kunt u uw antwoorden herinneren op Kamervragen over het bericht 'Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan' 1 )2) 2 Klopt het dat u in die antwoorden stelt dat de prijs die de politie betaalt voor haar munitie commercieel vertrouwelijke informatie betreft Bent u bereid de Kamer deze commercieel vertrouwelijke informatie, vertrouwelijk te laten inzien Zo ja, onder welke voorwaarden Zo nee, waarom niet 1) Aanhangsel Handelingen,...

  Kamervragen

  15-02-2019

 • Het bericht ‘Cyberaanval kopen lijkt kattenkwaad, maar is een misdaad’

  ...tegen dit soort aanbieders 3 Welk beeld heeft u van de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van dergelijke diensten die worden aangeboden door cybercriminelen aan de gewone burger Bestaan er in de regelgeving voldoende barrières om het gebruik van deze illegale diensten tegen te gaan 4 Welke mogelijkheden biedt de wet Computercriminaliteit III om platformcriminaliteit tegen te gaan en de aanbieders van dergelijke platformen(strafrechtelijk) aan te pakken 5 Kunt u aangeven in hoeverre het een obstakel vormt voor de opsporing dat aanbieders van dergelijke platformen anoniem op het darkweb opereren 6 Klopt het dat gebruikers van dergelijke platformen eenvoudiger op te sporen zijn dan de aanbieders Biedt het wetboek of de richtlijnen van...

  Kamervragen

  06-02-2019

 • Het bericht 'Raadslid: Jongeren gooiden mij in de sloot'

  ... 2019Z02032 Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Krol (50PLUS) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Raadslid: Jongeren gooiden mij in de sloot'(ingezonden 5 februari 2019) 1 Bent u bekend met het artikel 'Raadslid: Jongeren gooiden bij in de sloot' 1) 2 Waarom moet het twee weken duren voordat iemand aangifte kan doen van een (gewelds)incident als dit Kunt u aangeven wat de gemiddelde duur is voordat iemand aangifte kan doen van een strafbaar feit Is een wachttijd van twee weken normaal om aangifte te kunnen doen 3 Erkent u dat het onderzoek naar de feiten en omstandigheden van het strafbare feit waarvan aangifte is gedaan, bemoeilijkt wordt indien die aangifte pas twee weken na dato geschieden kan Is het dan nog...

  Kamervragen

  05-02-2019

 • Het bericht 'Dief gaat in Duindorp met een auto aan de haal'

  ... 2019Z01737 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Dief gaat in Duindorp met een auto aan de haal' (ingezonden 31 januari 2019) 1 Kent u het artikel 'Dief gaat in Duindorp met een auto aan de haal' 1) Kent u het bericht op de website van Hart van Lansingerland 'Seat Ibiza gestolen in Bleiswijk' 2) 2 Is het gebruikelijk dat kentekens van gestolen voertuigen publiekelijk bekend worden gemaakt Worden die gegevens door de politie verstrekt aan de media of doen slachtoffers dat zelf 3 Deelt u de mening dat de betrokkenheid van burgers en burgerinitiatieven bij het tegengaan van criminaliteit gewenst is, ook als het gaat om het oplossen van strafbare feiten en het terugvinden van gestolen voorwerpen...

  Kamervragen

  31-01-2019

 • Het bericht 'Taskforce drugsbestrijding wil legitimatieplicht voor afzender postpakket'

  ...8 Kunt u aangeven in hoeverre op Europees niveau of op het niveau van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen) een oplossing voor deze problematiek wordt gezocht Is er reeds sprake van Europese wet- of regelgeving de toeziet op illegale handelsstromen via poststromen Zou een legitimatieplicht bij het versturen van een pakketje op Europees niveau te regelen zijn, dit teneinde een waterbedeffect tegen te gaan 1) BNR 25-01-2019, https://www.bnr.nl/nieuws/juridisch/10367670/taskforce-drugsbestrijding-wil-legitimatieplicht-voor-afzender-postpakket 2) NOS 03-12-18, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2261916-om-wil-af-van-briefgeheim-op-postpakketten.html Toelichting:...

  Kamervragen

  29-01-2019

 • Het bericht 'Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan'

  ...Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Laan-Geselschap (VVD), ingezonden 25 januari 2019 (vraagnummer 2019Z01297) ...

  Kamervragen

  25-01-2019

123456volgende 15 resultaten