Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Schriftelijke vragen

 • Het loonbod van 7% voor de CAO-Rijk (2018-2020) en de ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon

  ...1) Groene Amsterdammer, 31 januari 2018, En de winnaar is... het bedrijfsleven, https://www.groene.nl/artikel/en-de-winnaar-is-het-bedrijfsleven 2) Salverda, 15 mei 2018, Uit de economie druppelt weinig inkomen omlaag, op de arbeidsmarkt stroomt het omhoog, https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/detailsid=2018A01317 ...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • De berichten: 'Discriminatie ouderen in vacatureteksten' en 'vacature sluit ouderen uit'

  ...2)Telegraaf 12 juli 2018: https://www.telegraaf.nl/financieel/2290264/vacature-sluit-oudere-uit 3)Vrije Universiteit Amsterdam (13 april 2018), ‘Leeftijddiscriminatie in vacatureteksten’, Een geautomatiseerde inhoudsanalyse naar verboden leeftijd-gerelateerd taalgebruik in vacatureteksten, p. 26. 4) College voor de Rechten van de Mens: ‘Gezocht: Jonge hond’, p. 11. College voor de Rechten van de Mens: ‘Om mij wordt niet gevraagd’ onderzoek naar het effect van leeftijdsonderscheid in vacatureteksten op oudere werkzoekenden, p. 17. 5) Kamerstuk 30 950, nr. 140 6) Kamerstuk 30 950, nr. 142 7) Kamerstuk 30 950, nr. 156 ...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • Het artikel in Trouw van 18 mei jl.: UWV onthield werkzoekenden begeleiding, om effect te testen

  ... 2018Z10173 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel in Trouw van 18 mei jl.: UWV onthield werkzoekenden begeleiding, om effect te testen (ingezonden 31 mei 2018) 1 Is het waar dat, in tegenstelling tot uw eerdere beweringen, WW-gerechtigden met een zogenaamd 'verkeerd' Burgerservicenummer geen extra persoonlijke dienstverlening krijgen 2 Wát wordt in dit verband verstaan onder een ‘verkeerd’ Burgerservicenummer 3 Is het waar dat medewerkers van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV op vragen waarom men niet uitgenodigd wordt voor een gesprek, niettemin moeten antwoorden dat de reden daarvan is "dat de dienstverlening wordt afgestemd op wat wij denken dat...

  Kamervragen

  31-05-2018

 • Geluidsnormen op Schiphol

  ...MER berekeningen’ van 23 maart 2004 versie 1.0, in het bijzonder ‘Diagram 5 Voldaan aan richtlijnen MER’ op pagina 12 3) 14 Bent u bekend met de ‘Richtlijnen voor het milieu-effectrapport’ van Januari 2004, in het bijzonder tabel 4.3 Criteria voor gelijkwaardige overgang op pagina 11 3) 15 Bent u bekend met Artikel XII (Overgangsbepaling geluidbelasting) van de wijzigingswet van 27 juni 2002 (wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol), in het bijzonder lid a en lid c 16 Bent u het eens met de stelling dat Diagram 5 in combinatie met tabel 4.3 de praktische uitwerking is van Artikel XII, lid a en lid c 17 Bent u het eens met de stelling dat een herberekening van de milieueffecten...

  Kamervragen

  29-05-2018

 • Het bericht ‘Gaswinning Woerden verliesgevend’

  ...Welke extra financiële zekerheid verlangt u op basis van de Mijnbouwwet van Vermilion bij eventuele mijnbouwactiviteiten in het Papekopveld en op andere plekken in Nederland 7 Kunt u ingaan op de bezwaren van de provincie Utrecht over fossiele winning onder de wijk Molenvliet, bijvoorbeeld het bezwaar dat het gasveld onder een grondwaterbeschermingsgebied ligt, onder een woonwijk en in een gebied dat toch al te maken heeft met bodemdaling als gevolg van inklinkend veen Hoe weegt u het standpunt van de provincie Utrecht om mijnbouwactiviteiten in het Papekopveld niet toe te staan mee in de besluitvorming 3) 1) https://www.ad.nl/woerden/gaswinning-woerden-verliesgevend~a27e97d1/ 2) http://www.vermilionenergy.com/files/pdf/investor-relations/...

  Kamervragen

  01-05-2018

 • Het bericht 'Britse bedrijven gaan onnodig plastic aanpakken'

  ... 2018Z08128 Vragen van het lid van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Britse bedrijven gaan onnodig plastic aanpakken'. (ingezonden 1 mei 2018) 1 Bent u bekend met het bericht “Britse bedrijven gaan onnodig plastic aanpakken” 1) 2 Wat is uw mening over het UK Plastics Pact 3 Deelt u de mening dat het streven naar 70% herbruikbaar plastic en dat 30% van de verpakkingen uit gerecycled materiaal moet bestaan een voorbeeld is voor Nederland, waar slechts 51% van de kunststofverpakkingen recyclebaar is Kunt u uw antwoord toelichten 4 Op welke manier kan Nederland aansluiten bij de urgentie die nu in het Verenigd Koninkrijk zichtbaar is door de aankondiging van de Britse regering van statiegeld...

  Kamervragen

  01-05-2018

 • Het bericht ‘Proef met OV-chip op mobiel mislukt’

  ...elkaar af te stemmen 3 Bent u op de hoogte van de meningsverschillen tussen Translink en de telecomproviders die een rol hebben gespeeld in het mislukken van deze proef Zo ja, kunt u deze delen 4 Bent u, of is uw voorganger, tussentijds geïnformeerd door Translink over de voortgang van deze proef Zo ja, kunt u aangeven wat er met die informatie is gedaan Zo nee, bent u bereid om met Translink in gesprek te gaan om de oorzaken te achterhalen en zodoende dergelijke mislukkingen in de toekomst te voorkomen 5 Hebben deelnemers aan deze proef onnodige kosten gemaakt als gevolg van het niet goed functioneren van de techniek Krijgen zij deze kosten vergoed 6 Heeft het mislukken van deze proef gevolgen voor andere proeven die lopen op het gebied...

  Kamervragen

  25-04-2018

 • Het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’

  ... 2018Z06287 Vragen van de leden Van Brenk en Krol (beiden 50PLUS) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’ (ingezonden 5 april 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’ 1) 2 Op basis van welke objectieve criteria kan iemands rijbewijs ter plekke worden ingenomen 3 Hoe is het mogelijk dat in deze casus iemands rijbewijs ter plekke is ingenomen, terwijl hij na onderzoek topfit bleek 4 Hoe is het mogelijk dat in deze casus het politierapport enerzijds en de lezing van de betrokkene anderzijds zo enorm van elkaar verschillen 5 Hoe oordeelt u het feit dat in deze casus betrokkene volgens de marechaussee geestelijk en/of lichamelijk...

  Kamervragen

  05-04-2018

 • Het bericht 'Gemeenten: laat ons discrimineren op leeftijd'

  ...9 Hoe kunnen overheden, binnen de wettelijk geldende regels voor werving en selectie, representatieve verjonging van het ambtenaren bestand bereiken, constaterende dat overheden relatief veel te maken hebben met vergrijzing, een kwart van de gemeenteambtenaren ouder is dan 55 jaar en het aandeel 35-minners circa 10% is 1) https://www.telegraaf.nl/financieel/1696899/gemeenten-laat-ons-op-leeftijd-discrimineren 2) College voor de rechten van de Mens (https://www.mensenrechten.nl/dossier/voorkeursbeleid) ...

  Kamervragen

  23-02-2018

 • De toenemende langdurige armoede in Nederland

  ...Is de conclusie juist dat in de gestaag afnemende inkomensprotectie mede een verklaring te vinden is voor het hardnekkige verschijnsel van armoede en schuldenproblematiek in ons welvarende land 7 Hoe heeft de inkomensprotectie in de sociale zekerheid zich sinds 2015 ontwikkeld 8 Deelt u de mening dat géén sprake mag zijn van verdere afname van inkomensprotectie Kan het antwoord op deze vraag gemotiveerd worden 9 In hoeverre kan de hardnekkige armoede- en schuldenproblematiek toegeschreven worden aan ontoereikendheid van het sociaal minimum en/of onvoldoende afstemming tussen minimaregelingen op rijksniveau en gemeentelijk niveau Welke mogelijkheden voor verbetering ziet u, en hoe kan het daar zelf aan bijdragen 1) o.a. https://www.volkskrant.nl/...

  Kamervragen

  22-01-2018

 • De Nieuwste cijfers UWV waaruit blijkt dat de langdurige werkloosheid 55-67 nog steeds ernstig is

  ...8 Waarom is de nog steeds zorgwekkende ontwikkeling van de ouderenwerkloosheid voor 55-plussers niet nadrukkelijker door u benoemd bij de behandeling van de begroting SZW 2018, en bij het eveneens op 21 december 2017 door het CBS gepresenteerde werkloosheidsbeeld ...

  Kamervragen

  27-12-2017

 • Het artikel “Kinderen kunnen voortaan - zonder medisch dossier - slecht rijgedrag van ouders melden”

  ...overige criteria gelden bij het beoordelen van de geloofwaardigheid van de melding van slecht rijgedrag Wie heeft deze criteria vastgesteld 5 Klopt het dat de richtlijn geen leeftijdsgrens kent, zoals het artikel ook meldt Wil dit zeggen dat van iedereen, ongeacht leeftijd, bij een geloofwaardige melding het rijbewijs kan worden opgeschort 6 Is het, gelet op het feit dat op de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) staat dat men een melding kunt doen over “een familielid of bekende”, met deze regeling mogelijk dat iedereen een melding kan doen over slecht rijgedrag van een ander persoon, ongeacht de relatie tot die persoon 7 Hoeveel meldingen van slecht rijgedrag worden er gedaan per jaar en wat gebeurt hiermee...

  Kamervragen

  27-10-2017

 • Het onderzoek ‘De schaduwzijden van Graniet’

  ...7 Bent u bereid bedrijven te verplichten volledig transparant te zijn over hun keten (beleid) op het gebied van hun zorgplicht voor het bevorderen van mensenrechten 8 Hoe gaat u ervoor zorgen dat de Rijksoverheid en andere overheden, die graniet/natuursteen uit India (of elders) gebruiken voor onder meer gebouwen, monumenten en bestrating, schending van mensen- en arbeidsrechten als beschreven in het rapport voorkomen en bestrijden Hoe gaat u andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen hier op aanspreken 1) De schaduwzijden van Graniet’, Landelijke India Werkgroep, Stop Kinderarbeid en Kerk in Actie, augustus 2017. Zie: http://www.indianet.nl/pdf/TheDarkSitesOfGranite-samenvatting.pdf 2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar...

  Kamervragen

  29-08-2017

 • Het bericht “aantal afgekeurde ouderen stijgt sterk; voor zware beroepen komt pensioen te laat”

  ...9 Wegen de kosten van meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, meer bijstandsuitkeringen, meer Werkloosheidswet (WW)-uitkeringen en meer inzet van kostbare arbeidsmarktinstrumenten als gevolg van het verhogen van de AOW-leeftijd per saldo op tegen de opbrengsten van het verhogen van de AOW-leeftijd Zo neen, waarom niet Zo ja, wat is dan precies de netto opbrengst voor de schatkist 10 Vindt u dat de (beperkte) netto opbrengst voor de schatkist van het verhogen van de AOW leeftijd, opweegt tegen het inkomensverlies, de bureaucratische rompslomp, het verlies aan vooruitzichten en het verlies aan levensvreugde voor miljoenen Nederlanders Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 11 Erkent u dat er steeds meer bedenkingen komen of het realistisch is...

  Kamervragen

  13-07-2017

 • De gang van zaken bij sociale werkbedrijven

  ...8 Is er enig positief effect waarneembaar van de ‘kandidaatverkenner’, waarin ruim 64.000 kandidaten zitten voor werkgevers die op zoek zijn naar werkzoekenden die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak 9 Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid trekt € 3 miljoen uit om gemeenten te helpen bij het maken van curriculum vitae (cv’s) van 64.288 werkzoekenden; dat is ongeveer € 46 (bruto) per cv; hoe is dit bedrag voor het helpen maken van cv’s begroot en onderbouwd 10 Wat gaat u doen om te voorkomen dat gemeenschapsgeld dat bedoeld is voor het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking, de facto (deels) leidt tot het invullen van deze arbeidsplaatsen met (Oost-Europese) uitzendkrachten 11 Hoe geeft...

  Kamervragen

  10-05-2017

1 2volgende 15 resultaten