Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Schriftelijke vragen

 • Het bericht 'Gemeenten: laat ons discrimineren op leeftijd'

  ...9 Hoe kunnen overheden, binnen de wettelijk geldende regels voor werving en selectie, representatieve verjonging van het ambtenaren bestand bereiken, constaterende dat overheden relatief veel te maken hebben met vergrijzing, een kwart van de gemeenteambtenaren ouder is dan 55 jaar en het aandeel 35-minners circa 10% is 1) https://www.telegraaf.nl/financieel/1696899/gemeenten-laat-ons-op-leeftijd-discrimineren 2) College voor de rechten van de Mens (https://www.mensenrechten.nl/dossier/voorkeursbeleid) ...

  Kamervragen

  23-02-2018

 • De toenemende langdurige armoede in Nederland

  ...Is de conclusie juist dat in de gestaag afnemende inkomensprotectie mede een verklaring te vinden is voor het hardnekkige verschijnsel van armoede en schuldenproblematiek in ons welvarende land 7 Hoe heeft de inkomensprotectie in de sociale zekerheid zich sinds 2015 ontwikkeld 8 Deelt u de mening dat géén sprake mag zijn van verdere afname van inkomensprotectie Kan het antwoord op deze vraag gemotiveerd worden 9 In hoeverre kan de hardnekkige armoede- en schuldenproblematiek toegeschreven worden aan ontoereikendheid van het sociaal minimum en/of onvoldoende afstemming tussen minimaregelingen op rijksniveau en gemeentelijk niveau Welke mogelijkheden voor verbetering ziet u, en hoe kan het daar zelf aan bijdragen 1) o.a. https://www.volkskrant.nl/...

  Kamervragen

  22-01-2018

 • De Nieuwste cijfers UWV waaruit blijkt dat de langdurige werkloosheid 55-67 nog steeds ernstig is

  ...8 Waarom is de nog steeds zorgwekkende ontwikkeling van de ouderenwerkloosheid voor 55-plussers niet nadrukkelijker door u benoemd bij de behandeling van de begroting SZW 2018, en bij het eveneens op 21 december 2017 door het CBS gepresenteerde werkloosheidsbeeld ...

  Kamervragen

  27-12-2017

 • Het artikel “Kinderen kunnen voortaan - zonder medisch dossier - slecht rijgedrag van ouders melden”

  ...overige criteria gelden bij het beoordelen van de geloofwaardigheid van de melding van slecht rijgedrag Wie heeft deze criteria vastgesteld 5 Klopt het dat de richtlijn geen leeftijdsgrens kent, zoals het artikel ook meldt Wil dit zeggen dat van iedereen, ongeacht leeftijd, bij een geloofwaardige melding het rijbewijs kan worden opgeschort 6 Is het, gelet op het feit dat op de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) staat dat men een melding kunt doen over “een familielid of bekende”, met deze regeling mogelijk dat iedereen een melding kan doen over slecht rijgedrag van een ander persoon, ongeacht de relatie tot die persoon 7 Hoeveel meldingen van slecht rijgedrag worden er gedaan per jaar en wat gebeurt hiermee...

  Kamervragen

  27-10-2017

 • Het onderzoek ‘De schaduwzijden van Graniet’

  ...7 Bent u bereid bedrijven te verplichten volledig transparant te zijn over hun keten (beleid) op het gebied van hun zorgplicht voor het bevorderen van mensenrechten 8 Hoe gaat u ervoor zorgen dat de Rijksoverheid en andere overheden, die graniet/natuursteen uit India (of elders) gebruiken voor onder meer gebouwen, monumenten en bestrating, schending van mensen- en arbeidsrechten als beschreven in het rapport voorkomen en bestrijden Hoe gaat u andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen hier op aanspreken 1) De schaduwzijden van Graniet’, Landelijke India Werkgroep, Stop Kinderarbeid en Kerk in Actie, augustus 2017. Zie: http://www.indianet.nl/pdf/TheDarkSitesOfGranite-samenvatting.pdf 2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar...

  Kamervragen

  29-08-2017

 • Het bericht “aantal afgekeurde ouderen stijgt sterk; voor zware beroepen komt pensioen te laat”

  ...9 Wegen de kosten van meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, meer bijstandsuitkeringen, meer Werkloosheidswet (WW)-uitkeringen en meer inzet van kostbare arbeidsmarktinstrumenten als gevolg van het verhogen van de AOW-leeftijd per saldo op tegen de opbrengsten van het verhogen van de AOW-leeftijd Zo neen, waarom niet Zo ja, wat is dan precies de netto opbrengst voor de schatkist 10 Vindt u dat de (beperkte) netto opbrengst voor de schatkist van het verhogen van de AOW leeftijd, opweegt tegen het inkomensverlies, de bureaucratische rompslomp, het verlies aan vooruitzichten en het verlies aan levensvreugde voor miljoenen Nederlanders Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 11 Erkent u dat er steeds meer bedenkingen komen of het realistisch is...

  Kamervragen

  13-07-2017

 • De gang van zaken bij sociale werkbedrijven

  ...8 Is er enig positief effect waarneembaar van de ‘kandidaatverkenner’, waarin ruim 64.000 kandidaten zitten voor werkgevers die op zoek zijn naar werkzoekenden die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak 9 Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid trekt € 3 miljoen uit om gemeenten te helpen bij het maken van curriculum vitae (cv’s) van 64.288 werkzoekenden; dat is ongeveer € 46 (bruto) per cv; hoe is dit bedrag voor het helpen maken van cv’s begroot en onderbouwd 10 Wat gaat u doen om te voorkomen dat gemeenschapsgeld dat bedoeld is voor het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking, de facto (deels) leidt tot het invullen van deze arbeidsplaatsen met (Oost-Europese) uitzendkrachten 11 Hoe geeft...

  Kamervragen

  10-05-2017

 • Het bericht “Bezetting ambulances in steden in de knel”

  ... 2017Z04976 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht “Bezetting ambulances in steden in de knel” (ingezonden 13 april 2017) 1 Bent u bekend met het artikel “Paraatheid ambulancepersoneel in geding door te weinig mankracht”, gepubliceerd op www.skipr.nl 1) 2 Hoe beoordeelt u het bericht dat de ambulancezorg met name in de steden Utrecht, Rotterdam en Den Haag de komende maanden in gevaar dreigt te komen 3 Welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat de bezetting op de kortst mogelijke termijn op verantwoord niveau komt en blijft, zonder verlies van continuïteit 4 Deelt u de mening dat per ambulancerit minimaal één van de verpleegkundigen een vaste kracht...

  Kamervragen

  13-04-2017

 • Het bericht “Laaggeletterdheid kost 1 miljard”

  ... 2017Z04608 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht “Laaggeletterdheid kost 1 miljard” (ingezonden 6 april 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht “Laaggeletterdheid kost 1 miljard” 1) 2 Wat is uw reactie op de verwachte toegenomen kosten van laaggeletterdheid voor de maatschappij 3 Wat vindt u ervan dat dit zelfs lijkt te verdubbelen tot 1 miljard euro Kunt u uw antwoord toelichten 4 Wat vindt u van het signaal van de stichting Lezen en Schrijven dat er steeds meer jongeren van 15 moeite hebben met lezen Deelt u de mening dat daar maatregelen het hardste nodig zijn, om te voorkomen dat het probleem nóg groter wordt Welke mogelijkheden ziet u om de aanpak...

  Kamervragen

  06-04-2017