Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Schriftelijke vragen

 • De artikelen ‘Brandbrief na heftige ziektegevallen in Brabant: niemand controleert waterzuivering op legionella’ en ‘Man uit Boxtel doodziek door legionella uit een waterzuivering: 'Ik heb echt kantje boord gelegen'’

  ...niemand controleert waterzuivering op legionella" (https://www.bd.nl/boxtel/brandbrief-na-heftige-ziektegevallen-in-brabant-niemand-controleert-waterzuivering-op-legionella~ab641699/) 2) Brabants Dagblad, 22 september 2018, "Man uit Boxtel doodziek door legionella uit een waterzuivering: 'Ik heb echt kantje boord gelegen'" (https://www.bd.nl/boxtel/man-uit-boxtel-doodziek-door-legionella-uit-een-waterzuivering-ik-heb-echt-kantje-boord-gelegen~a7e07319/) ...

  Kamervragen

  26-09-2018

 • Het bericht dat bijna een kwart miljoen senioren het risico lopen zorg- of huur toeslag te missen

  ...1) https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/honderdduizenden-senioren-lopen-risico-geld-te-laten-liggen/ ...

  Kamervragen

  14-09-2018

 • Het bericht: 'De keerzijde van 100.000 zzp’ers in de bouw: meer dan tien procent is fake, arm en kwetsbaar'

  ...Bent u bereid in overleg met het Verbond van Verzekeraars te zoeken naar een oplossing voor dit knelpunt Hoe gaat u bevorderen dat zelfstandigen zonder personeel altijd verzekerd zijn tot de AOW-gerechtigde leeftijd 10 Hoe gaat u bevorderen dat zelfstandigen zonder personeel altijd pensioen op bouwen 1) Zie Cobouw, 11 september 2018: https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/09/de-balans-na-100-000-zzpers-in-bouw-pak-schijnconstructies-aan-maak-verzekeren-mogelijk-en-pensioen-flexibel-101264497 ...

  Kamervragen

  13-09-2018

 • Het artikel ‘Mooi maar gevaarlijk’

  ... 2018Z15289 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Mooi maar gevaarlijk’ 1 Bent u bekend met het artikel “Mooi maar gevaarlijk”, gepubliceerd in Max Magazine 2 Hoe beoordeelt u de stelling dat een wensballon wellicht mooi oogt maar een groot brandgevaar kan opleveren 3 Hoe beoordeelt u de stelling dat het onverantwoord is om een wensballon op te laten, zeker in een droge periode zoals die afgelopen zomer plaatsvond 4 Hoe oordeelt u over het verbod op het oplaten van wensballonnen, dat enkele gemeenten al hebben ingesteld 5 Hoe oordeelt u over de waarschuwing die de brandweer heeft doen uitgaan, en over hun pleidooi voor een landelijk verbod van wensballonnen...

  Kamervragen

  05-09-2018

 • Het artikel ‘Verhoog de BTW op drinkwater niet’

  ... 2018Z15156 Vragen van de leden Van Rooijen en Van Brenk (beiden 50PLUS) aan de staatssecretaris van Financiën over het artikel ‘Verhoog de BTW op drinkwater niet’(ingezonden 4 september 2018) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Verhoog de BTW op drinkwater niet’ 1) 2 Wat is het effect van de verhoging van de btw op de prijs van drinkwater 3 Hoe is de belasting op drinkwater opgebouwd Klopt het dat de belasting op drinkwater bijna 30% bedraagt 4 Hoe beoordeelt u de stelling dat een eerste levensbehoefte als drinkwater uitgezonderd zou moeten zijn van deze btw-verhoging 5 Overweegt het kabinet de Belasting op Leidingwater (BoL) te verlagen of af te schaffen, nu de btw op drinkwater stijgt Kunt u uw antwoord toelichten 1) Trouw d.d....

  Kamervragen

  04-09-2018

 • Het bericht ‘Voeding krijgt plek in opleiding geneeskunde Amsterdam’

  ... 2018Z14387 Vragen van de leden Sazias en Van Brenk (beiden 50PLUS) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Voeding krijgt plek in opleiding geneeskunde Amsterdam’. (ingezonden 26 juli 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Voeding krijgt plek in opleiding geneeskunde Amsterdam’ 1) 2 Wat is uw visie op de rol van voeding binnen de gezondheidszorg 3 Hoe beoordeelt u de stelling dat de juiste voeding een grote bijdrage levert aan het voorkomen van aandoeningen, een beter herstel en/of verbetering van de levenskwaliteit Kunt u uw antwoord toelichten 4 Hoe beoordeelt u het bericht dat uit een onderzoek blijkt dat studenten geneeskunde tijdens hun zesjarig curriculum gemiddeld nog geen 30 uur voedingsonderwijs krijgen Vindt...

  Kamervragen

  26-07-2018

 • Het loonbod van 7% voor de CAO-Rijk (2018-2020) en de ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon

  ...1) Groene Amsterdammer, 31 januari 2018, En de winnaar is... het bedrijfsleven, https://www.groene.nl/artikel/en-de-winnaar-is-het-bedrijfsleven 2) Salverda, 15 mei 2018, Uit de economie druppelt weinig inkomen omlaag, op de arbeidsmarkt stroomt het omhoog, https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/detailsid=2018A01317 ...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • De berichten: 'Discriminatie ouderen in vacatureteksten' en 'vacature sluit ouderen uit'

  ...2)Telegraaf 12 juli 2018: https://www.telegraaf.nl/financieel/2290264/vacature-sluit-oudere-uit 3)Vrije Universiteit Amsterdam (13 april 2018), ‘Leeftijddiscriminatie in vacatureteksten’, Een geautomatiseerde inhoudsanalyse naar verboden leeftijd-gerelateerd taalgebruik in vacatureteksten, p. 26. 4) College voor de Rechten van de Mens: ‘Gezocht: Jonge hond’, p. 11. College voor de Rechten van de Mens: ‘Om mij wordt niet gevraagd’ onderzoek naar het effect van leeftijdsonderscheid in vacatureteksten op oudere werkzoekenden, p. 17. 5) Kamerstuk 30 950, nr. 140 6) Kamerstuk 30 950, nr. 142 7) Kamerstuk 30 950, nr. 156 ...

  Kamervragen

  16-07-2018

 • Het artikel in Trouw van 18 mei jl.: UWV onthield werkzoekenden begeleiding, om effect te testen

  ... 2018Z10173 Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel in Trouw van 18 mei jl.: UWV onthield werkzoekenden begeleiding, om effect te testen (ingezonden 31 mei 2018) 1 Is het waar dat, in tegenstelling tot uw eerdere beweringen, WW-gerechtigden met een zogenaamd 'verkeerd' Burgerservicenummer geen extra persoonlijke dienstverlening krijgen 2 Wát wordt in dit verband verstaan onder een ‘verkeerd’ Burgerservicenummer 3 Is het waar dat medewerkers van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV op vragen waarom men niet uitgenodigd wordt voor een gesprek, niettemin moeten antwoorden dat de reden daarvan is "dat de dienstverlening wordt afgestemd op wat wij denken dat...

  Kamervragen

  31-05-2018

 • Geluidsnormen op Schiphol

  ...MER berekeningen’ van 23 maart 2004 versie 1.0, in het bijzonder ‘Diagram 5 Voldaan aan richtlijnen MER’ op pagina 12 3) 14 Bent u bekend met de ‘Richtlijnen voor het milieu-effectrapport’ van Januari 2004, in het bijzonder tabel 4.3 Criteria voor gelijkwaardige overgang op pagina 11 3) 15 Bent u bekend met Artikel XII (Overgangsbepaling geluidbelasting) van de wijzigingswet van 27 juni 2002 (wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol), in het bijzonder lid a en lid c 16 Bent u het eens met de stelling dat Diagram 5 in combinatie met tabel 4.3 de praktische uitwerking is van Artikel XII, lid a en lid c 17 Bent u het eens met de stelling dat een herberekening van de milieueffecten...

  Kamervragen

  29-05-2018

 • Het bericht ‘Gaswinning Woerden verliesgevend’

  ...Welke extra financiële zekerheid verlangt u op basis van de Mijnbouwwet van Vermilion bij eventuele mijnbouwactiviteiten in het Papekopveld en op andere plekken in Nederland 7 Kunt u ingaan op de bezwaren van de provincie Utrecht over fossiele winning onder de wijk Molenvliet, bijvoorbeeld het bezwaar dat het gasveld onder een grondwaterbeschermingsgebied ligt, onder een woonwijk en in een gebied dat toch al te maken heeft met bodemdaling als gevolg van inklinkend veen Hoe weegt u het standpunt van de provincie Utrecht om mijnbouwactiviteiten in het Papekopveld niet toe te staan mee in de besluitvorming 3) 1) https://www.ad.nl/woerden/gaswinning-woerden-verliesgevend~a27e97d1/ 2) http://www.vermilionenergy.com/files/pdf/investor-relations/...

  Kamervragen

  01-05-2018

 • Het bericht 'Britse bedrijven gaan onnodig plastic aanpakken'

  ... 2018Z08128 Vragen van het lid van Brenk (50PLUS) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Britse bedrijven gaan onnodig plastic aanpakken'. (ingezonden 1 mei 2018) 1 Bent u bekend met het bericht “Britse bedrijven gaan onnodig plastic aanpakken” 1) 2 Wat is uw mening over het UK Plastics Pact 3 Deelt u de mening dat het streven naar 70% herbruikbaar plastic en dat 30% van de verpakkingen uit gerecycled materiaal moet bestaan een voorbeeld is voor Nederland, waar slechts 51% van de kunststofverpakkingen recyclebaar is Kunt u uw antwoord toelichten 4 Op welke manier kan Nederland aansluiten bij de urgentie die nu in het Verenigd Koninkrijk zichtbaar is door de aankondiging van de Britse regering van statiegeld...

  Kamervragen

  01-05-2018

 • Het bericht ‘Proef met OV-chip op mobiel mislukt’

  ...elkaar af te stemmen 3 Bent u op de hoogte van de meningsverschillen tussen Translink en de telecomproviders die een rol hebben gespeeld in het mislukken van deze proef Zo ja, kunt u deze delen 4 Bent u, of is uw voorganger, tussentijds geïnformeerd door Translink over de voortgang van deze proef Zo ja, kunt u aangeven wat er met die informatie is gedaan Zo nee, bent u bereid om met Translink in gesprek te gaan om de oorzaken te achterhalen en zodoende dergelijke mislukkingen in de toekomst te voorkomen 5 Hebben deelnemers aan deze proef onnodige kosten gemaakt als gevolg van het niet goed functioneren van de techniek Krijgen zij deze kosten vergoed 6 Heeft het mislukken van deze proef gevolgen voor andere proeven die lopen op het gebied...

  Kamervragen

  25-04-2018

 • Het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’

  ... 2018Z06287 Vragen van de leden Van Brenk en Krol (beiden 50PLUS) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’ (ingezonden 5 april 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’ 1) 2 Op basis van welke objectieve criteria kan iemands rijbewijs ter plekke worden ingenomen 3 Hoe is het mogelijk dat in deze casus iemands rijbewijs ter plekke is ingenomen, terwijl hij na onderzoek topfit bleek 4 Hoe is het mogelijk dat in deze casus het politierapport enerzijds en de lezing van de betrokkene anderzijds zo enorm van elkaar verschillen 5 Hoe oordeelt u het feit dat in deze casus betrokkene volgens de marechaussee geestelijk en/of lichamelijk...

  Kamervragen

  05-04-2018

 • Het bericht 'Gemeenten: laat ons discrimineren op leeftijd'

  ...9 Hoe kunnen overheden, binnen de wettelijk geldende regels voor werving en selectie, representatieve verjonging van het ambtenaren bestand bereiken, constaterende dat overheden relatief veel te maken hebben met vergrijzing, een kwart van de gemeenteambtenaren ouder is dan 55 jaar en het aandeel 35-minners circa 10% is 1) https://www.telegraaf.nl/financieel/1696899/gemeenten-laat-ons-op-leeftijd-discrimineren 2) College voor de rechten van de Mens (https://www.mensenrechten.nl/dossier/voorkeursbeleid) ...

  Kamervragen

  23-02-2018

1 2volgende 15 resultaten