Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Moties

 • Gewijzigde motie van het lid Lacin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad (t.v.v. 34775-XII, nr. 32)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775-XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 32 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet eerder plaatsvinden dan dat het luchtruim is heringedeeld op een wijze zodat overlast tot een minimum is beperkt, en gaat over tot de orde van de dag. Laçin Van Raan Kröger Graus Van Brenk ...

  Moties

  34775-XII-66

  21-12-2017

 • Motie van het lid van Brenk c.s. over een evaluatie van het minimabeleid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 66 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S. Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat cijfers van het NIBUD uitwijzen, dat bijstandsgezinnen ondanks alle landelijke en gemeentelijke minimaregelingen tot honderden euro's per maand tekort kunnen komen; overwegende dat landelijke en gemeentelijke regelingen beter op elkaar kunnen en moeten worden afgestemd; verzoekt de regering toereikendheid, toegankelijkheid, efficiëntie en effectiviteit van het minimabeleid breed te evalueren, en de kamer hierover vóór Prinsjesdag 2018 te rapporteren,...

  Moties

  34775-XV-66

  21-12-2017

 • Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om de koppeling van de AOW leeftijd aan de levensverwachting vanaf 2022, geen doorgang te laten vinden, en gaat over tot de orde van de dag. Van Rooijen Van Brenk ...

  Moties

  34775-XV-73

  21-12-2017

 • Motie van het lid Van Brenk c.s. over het rentetarief voor gemeentelijke sociale kredietverlening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S. Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat financieel kwetsbare mensen, waaronder ouderen, in 132 gemeenten tussen 12 en 14% rente moeten betalen voor 'sociale' kredieten bij gemeentelijke kredietbanken; roept de regering op de maximale rentetariefstelling voor gemeentelijke sociale kredietverlening te heroverwegen, en te verlagen voor mensen die financieel kwetsbaar zijn, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk Van Rooijen ...

  Moties

  34775-XV-65

  21-12-2017

 • Motie van de leden Van Brenk en Van Rooijen over het afspiegelingsbeginsel bij doorstart van ondernemingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATE-N-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN ROOIJEN Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • overwegende oudere werknemers na ontslag — al of niet na een faillissement — een relatief kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt; overwegende dat bij ontslag het afspiegelingsbeginsel van toepassing is, maar bij aanname niet; roept de regering op na te gaan hoe het afspiegelingsbeginsel bij doorstart van ondernemingen een meer prominente rol kan krijgen en verzoekt de regering de Kamer hierover binnen een halfjaar te rapporteren, en gaat...

  Moties

  34775-XV-69

  21-12-2017

 • Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over verlagen van de AOW-leeftijd

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale - Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging,' verzoekt de regering om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar, en gaat over tot de orde van de dag. Van Rooijen Van Brenk 2 ...

  Moties

  34775-XV-77

  21-12-2017

 • Motie van de leden Van Brenk en Van Rooijen over een persoonlijke ontwikkelrekening voor iedereen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN ROOIJEN Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat levenslange ontwikkeling bijdraagt aan het:verkrijgen én behouden van werk; roept op, de in het regeerakkoord voorgestelde individuele leerrekening uit te werken als een persoonlijke ontwikkelrekening voor iedereen, ongeacht het hebben van een startkwalificatie, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk Van Rooijen ...

  Moties

  34775-XV-70

  21-12-2017

 • Motie van het lid Voortman c.s. over categorale bijstand voor arme gezinnen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • Overwegende dat het voor gemeenten lastig is de doelgroep voor armoederegelingen te bereiken, Van mening dat er teveel geld naar het verwerken van formulieren gaat, terwijl dit geld ook direct bij arme gezinnen terecht kan komen, Verzoekt de regering met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) te bespreken of de mogelijkheid om voor gezinnen categorale bijstand in te kunnen zetten de problemen met het bereiken van mensen en bureaucratie kan verminderen,...

  Moties

  34775-XV-45

  21-12-2017

 • Motie van de leden Van Brenk en Van Rooijen over de generieke sollicitatieplicht voor 55-plussers

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN BRENK EN VAN ROOIJEN Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat circa 70% van de 55-plussers in de WW er niet in slaagt binnen 5 jaar werk te vinden, en dat 55-plussers door de sollicitatieplicht vaker in de Ziektewet terechtkomen; Roept de regering op de generieke sollicitatieplicht voor mensen die 55 jaar of ouder zijn en rnéér dan een jaar werkloos, te heroverwegen en binnen een half jaar voorstellen te doen om de sollicitatieplicht beter toe te snijden op de kansen en mogelijkheden van betrokkenen...

  Moties

  34775-XV-64

  21-12-2017

 • Motie van het lid Van Brenk c.s. over het budget voor de bijstand

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S. Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat macro-budget voor de bijstand (BUIG) de laatste jaren ontoereikend is en dat het regeerakkoord hier geen verandering in brengt ; overwegende dat art. 108 lid 3 Gemeentewet er wettelijk in voorziet dat het rijk in deze kosten dient te voorzien; roept het kabinet op in goed overleg met de VNG incidentele en structurele oplossingen te bieden voor de financiële tekorten, en de Kamer hier binnen een half jaar over te rapporteren, en gaat over tot...

  Moties

  34775-XV-67

  21-12-2017

 • Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over een evenwichtige groei van de besteedbare inkomens

  ... _ TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om de -huidige spectaculaire groei van de economie aanzienlijk meer tot uitdrukking te laten komen in groei van besteedbare inkomens, waarbij een evenwichtige inkomensontwikkeling tussen werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in acht wordt genomen; en gaat over tot de orde van de dag. Van Rooijen Van Brenk ...

  Moties

  34775-XV-72

  21-12-2017

 • Motie van het lid Voortman c.s. over een alternatief voor loondispensatie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Overwegende dat alle partijen het er over eens zijn dat er voor iedereen perspectief moet zijn op werk en dat werk moet lonen, Ván mening dat ieder mens recht heeft op gelijk werk, voor gelijk loon, met gelijke rechten, Overwegende dat loondispensatie met dit principe op gespannen voet staat, omdat er bij loondispensatie in tegenstelling tot loonkostensubsidie geen pensioen en ww opgebouwd wordt, Verzoekt de regering in overleg te gaan met sociale partners...

  Moties

  34775-XV-46

  21-12-2017

 • Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over de verhoging van de AOW-leeftijd

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om de verhoging van de AOW-leeftijd te temporiseren en deze weer in lijn te brengen met de afspraken voorafgaand aan de versnellingswet, en gaat over tot de orde van de dag. Van Rooijen Van Brenk ...

  Moties

  34775-XV-74

  21-12-2017

 • Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over het eigendomsrecht van bestaande pensioenaanspraken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Regeerakkoord is aangegeven dat het kabinet het collectief omzetten van bestaande aanspraken in persoonlijke pensioenvermogens wil faciliteren; • overwegende dat het kabinet heeft erkend dat dit raakt aan artikel 83 van de Pensioenwet en dat dit artikel derhalve onderdeel zal uitmaken van de verdere uitwerking door het kabinet; • verzoekt de regering het eigendomsrecht van bestaande pensioenaanspraken van werkenden en gepensioneerden,...

  Moties

  34775-XV-71

  21-12-2017

 • Motie van de leden Van Brenk en Van Rooijen over de kostendelersnorm

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN ROOIJEN Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, overwegende dat de kostendelersnorm realisatie van de participatiesamenleving belemmert en langer zelfstandig wonen en bieden van structurele (mantel)zorg in de thuissituatie ontmoedigt; van mening dat afschaffing van de kostendelersnorm een investering is in-de participatiesamenleving; roept de regering op, geheel af te zien van de kostendelersnorm, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk ...

  Moties

  34775-XV-68

  21-12-2017

12345volgende 15 resultaten