Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Moties

 • Motie van de leden Laçin en Van Brenk over het Charter for Walking

  ...verzoekt de regering, de Charter for Walking tijdens bestuurlijke en andere overleggen onder de aandacht te brengen van provincies en gemeenten zodat deze, in navolging van Eindhoven én Tilburg, de Charter for Walking ook gaan ondertekenen en zich hard gaan maken voor de belangen van voetgangers, wandelaars, waaronder ouderen en mindervaliden, en gaat over tot de orde van de dag, LA 1N VAN BRENK Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN DE LEDEN LAON EN VAN BRENK Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  29398-592

  22-03-2018

 • Motie van de leden Van Brenk en Van Tongeren over eenzijdige voetgangersongelukken zichtbaar maken in rapportages

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 593 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN TONGEREN Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, x, ce-Ii3cit t_ overwegende dat 4etset-s niet terug te vinden zijn in de beleidsrapporten van het ministerie, overwegende dat uit het onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat er in 2014 60.000 voetgangersongevallen plaatsvonden, waarvan 142 met dodelijke afloop, overwegende dat eenzijdige ongevallen met voetgangers nergens consequent geregistreerd worden. verzoekt de minister te bezien op welke wijze eenzijdige voetgangersongevallen zichtbaar gemaakt kunnen worden in de • jaarlijkse rapportages van het ministerie en de Kamer hierover te...

  Moties

  29398-593

  22-03-2018

 • Motie van het lid Van Brenk over voetgangersbeleid in de Nationale Omgevingsvisie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 594 Van Brenk Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de omgeving van de woning goed begaanbaar, uitnodigend en veilig moet zijn, zodat ouderen en mensen met een beperking ook daadwerkelijk de deur uit kunnen en durven, • verzoekt de minister in overleg te treden met de betrokken departementen en organisaties teneinde in de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) het voetgangersbeleid prominent terug te laten komen, 2 ...

  Moties

  29398-594

  22-03-2018

 • Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over positief zijn over de initiatiefwet gelijke beloning voor mannen en vrouwen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 420 Nr. 266 constaterende dat de regering niet gelukkig is met de loonkloof tussen mannen en vrouwen; verzoekt de regering, in beginsel positief te staan ten aanzien van de initiatiefwet gelijke beloning van vrouwen en mannen, en gaat over tot de orde van de dag. Jasper van Dijk • .e.."/"\ 0— C \ A U , c'• r Emancipatiebeleid MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. Voorgesteld 15 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  30420-266

  15-03-2018

 • Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over mensen met een arbeidsbeperking als volwaardige werknemers

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 97 • MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. Voorgesteld 13 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een van de doelstellingen van de Participatiewet is dat alle mensen met een arbeidsbeperking als volwaardige werknemers mee moeten kunnen doen op de arbeidsmarkt; verzoekt de regering te realiseren dat bij een eventuele aanpassing van de Participatiewet deze doelstelling gehandhaafd blijft en gaat over tot de orde van de dag. Gijs Van Dijk ( / k./c L-)--am 4k. ...

  Moties

  34352-97

  13-03-2018

 • Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over verdringing door Flextensie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 96 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. Voorgesteld 13 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Flextensie in sommige gemeenten leidt tot verdringing van regulier werk; verzoekt de regering in overleg met gemeenten te gaan om maatregelen te treffen die de verdringing door Flextensie tegengaat. en gaat over tot de orde van de dag Gijs Van Dijk 1 V D k J \I 2 ...

  Moties

  34352-96

  13-03-2018

 • Motie van de leden Van Brenk en Gijs van Dijk over arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK ENGIJS VAN DIJK Voorgesteld 13 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland voor de grote opgave staat, 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren en daarnaast 30.000, en als het aan het Kabinet ligt nog eens 20.000 extra arbeidsplaatsen in het kader van de voorziening nieuw beschut werk; overwegende dat deze ambitieuze doelstelling onvoldoende van de grond komt, en voorkomen moet worden dat de meest kwetsbare groepen in de Participatiewet, die niet zonder meer bij reguliere werkgevers kunnen werken, buiten de boot gaan vallen; overwegende dat volgens de SER...

  Moties

  34352-90

  13-03-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over zuiveringskosten neerleggen bij de vervuilende bronnen (t.v.v. 27625-415)

  ...is; overwegende dat de industrie en landbouw de voornaamste veroorzakers zijn van de extra zuiveringen en de kosten die daarmee gemoeid zijn; verzoekt de regering onderzoek uit te voeren naar een juridisch haalbare mogelijkheid om de toenemende zuiveringskosten neer te leggen bij de vervuilende bronnen waarbij uitgegaan wordt van het principe "de vervuiler betaalt", en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Laçin Van Brenk Van Tongeren *) i.v.m. wijziging in de overweging en toevoeging medeindiener ...

  Moties

  27625-421

  06-03-2018

 • Motie van de leden Laçin en Van Brenk over zuiveringskosten neerleggen bij de vervuilende bronnen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 415 Waterbeleid MOTIE VAN DE LEDEN LAgN EN VAN BRENK Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, constaterende dat; de rekening voor de extra zuiveringen van drinkwater wordt betaald door de gebruiker, overwegende dat; drinkwater een primaire levensbehoefte is, overwegende dat; de industrie de voornaamste veroorzaker is van de extra zuiveringen en de kosten die daarmee gemoeid zijn, verzoekt de regering; onderzoek uit te voeren naar een juridisch haalbare mogelijkheid om de toenemende zuiveringskosten neer te leggen bij de vervuilende bronnen waarbij uitgegaan wordt van het principe 'de vervuiler betaalt' en de Kamer hierover te informeren, en gaat over...

  Moties

  27625-415

  22-02-2018

 • Motie van het lid Van Brenk c.s. over concrete en meetbare resultaten in het Bestuursakkoord Water

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 420 Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S. Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het regeerakkoord maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van oppervlakte- en drinkwater wordt aangekondigd, overwegende dat in de begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 vermeld wordt dat er gewerkt wordt aan een nieuw Bestuursakkoord Water, verzoekt de regering in het Bestuursakkoord in te zetten op concrete en meetbare resultaten met een daarbij passende, realistische investering, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk )61-t/L. ...

  Moties

  27625-420

  22-02-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over veiligheidsrisico's door interferentie van routes

  ... TWEEDE' KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 272 Krijger 6j5»(451 1.0ket 12 Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 21 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het Nederlandse luchtruim nu al erg vol is; ,• Overwegende dat interferentie van routes van en naar luchthavens tot capaciteits- en . , veiligheidsproblemen kan leidpn. . 4462-- Verzoekt de regering om n naar veiligheidsrisico's die . mogelijk kunnen ontstaan door interferentie van de routes naar de verschillende luchthavens en de gevolgen van de groei op de risico's; En gaat over tot de orde van de dag. ii ...

  Moties

  29665-272

  21-02-2018

 • Motie van het lid Van Raan c.s. over het onaantrekkelijker maken van Schiphol voor vogels

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 268 overwegende dat veel grond rondom Schiphol eigendom is van de overheid (waaronder provincies en gemeenten) of van bedrijven waar de overheid een belangrijk aandeel in heeft zoals Schiphol, verzoekt de regering, voor de gebieden waar de overheid (direct of indirect) eigenaar van is, een verbod in te stellen op de teelt van vogelaantrekkende gewassen, verzoekt de regering voor de overige gebieden rond Schiphol met voorstellen te komen voor het minder aantrekkelijk maken van deze gebieden voor vogels, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan COvt Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. Voorgesteld 21 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  29665-268

  21-02-2018

 • Motie van het lid Van Brenk c.s. over integrale veiligheid rondom het vliegverkeer

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 275 Van Brenk // /Gr-P t t / • (jak 1:4cemok(k)-i n Aws Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S. Voorgesteld 21 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat veiligheidsverbetering vooraf zou moeten gaan aan de groei van het vliegverkeer, spreekt uit dat integrale veiligheid rondom het vliegverkeer van 'luchthaven Schiphol altijd het eerste uitgangspunt van al k4beleid en beslissingen moet zijn voor alle betrokken partijen, en gaat over tot de orde van de dag, 2 ...

  Moties

  29665-275

  21-02-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de Algemene Rekenkamer vragen om een audit van de ILT

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 665 Nr. 271 En gaat over tot de orde van de dag. Kffiger pi k 5 LA 00N/1-- j\ii\46 • Evaluatie Schipholbeleid MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 21 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de controle op de veiligheid van de luchtvaart essentieel is voor de veiligheid en voor het vertrouwen en niet kan worden overgelaten aan de sector zelf; Overwegende dat er vraagtekens zijn bij de capaciteit van de ILT en bij de robuustheid van het wettelijk instrumentarium om te kunnen handhaven; Verzoekt de regering om de algemene Rekenkamer te vragen om een audit van de ILT in relatie tot hun controlerende taak op de luchtvaart; 2 ...

  Moties

  29665-271

  21-02-2018

 • Motie van het lid Nijboer c.s. over een verbod op winst van incassobureaus

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 24 515 Nr. 418 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. Voorgesteld 25 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bepaalde incassobureaus zeer agressieve handelswijzen hebben in het innen van schulden; constaterende dat er een schuldenindustrie is ontstaan die winst maakt met het opkopen van schulden; constaterende dat het opkopen van schulden door incassobureaus mensen verder in de problemen brengt; le ID\Aa verzoekt de regerindreen verbod te realiseren op winst lé maken met het opkopen van schulden door incassobureaus, en gaat over tot de orde van de dag. Gijs van Dijk ...

  Moties

  24515-418

  25-01-2018

123456volgende 15 resultaten