Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Moties

 • Motie van de leden Van Brenk en Stoffer over het HLPF als podium voor het SDG-doel inzake sanitatie en schoon drinkwater

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Waterbeleid Nr. 435 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN STOFFER Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de High Level Political Forum in New York het podium is om de .5 SDG's die centraal staan naar voren te brengen, overwegende dat Nederland zich gecommitteerd heeft aan de SDG-doelen, waaronder SDG 6 inzake water en sanitatie, overwegende dat dit betekent dat het te bereiken doel, te weten 50 miljoen mensen van sanitatie en 30 miljoen mensen van schoon drinkwater te voorzien, een grote uitdaging is, verzoekt de regering voor dit do-el het podium op de HLPF optimaal te benutten, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk Stoffer ...

  Moties

  27625-435

  05-07-2018

 • Motie van het lid Van Brenk over meer middelen voor klimaatadaptatie

  ...Overwegende dat er tot dusver slechts 10 miljoen voor 2019 en 2020 beschikbaar is, Overwegende dat de potentiële schadelast bij het niet of onvoldoende nemen van maatregelen enorm is (C 71 mid), Overwegende dat de Waterwet mogelijk gewijzigd wordt om extra middelen beschikbaar te krijgen, Overwegende dat bij een substantieel te lage investering van het Rijk het sluiten van het Bestuursakkoord ook in gevaar komt, en dat in niemands belang is, Verzoekt de regering alles op alles te zetten om meer middelen. voor klimaatadaptatie te vinden, en ervoor zorg te dragen dat het Bestuurlijk Akkoord Klimaatadaptatie gesloten kan worden, En gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk 2 ...

  Moties

  27625-436

  05-07-2018

 • Motie van het lid Geurts c.s. over aanpassing van de Waterwet

  ...te voeren toeneemt en het Rijk met cofinanciering een belangrijke impuls kan geven om de aanpak gedurende vijf jaar te versnellen; - het deltafonds als waterfonds bedoeld is voor het bekostigen van maatregelen in het kader van waterbeheer en één van de doelen van het deltafonds het beperken van wateroverlast is; - het Rijk uit het Deltafonds alleen maatregelen kan bekostigen ter bestrijding van wateroverlast en dat het verstrekken van subsidies uit het Deltafonds aan decentrale overheden nu niet mogelijk is; • verzoekt de regering de Waterwet aan te passen om subsidiëring van maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van wateroverlast en daarmee samenhangende onderzoeken uit het Deltafonds mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat...

  Moties

  27625-437

  05-07-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van Brenk c.s. over heroverwegen van de strafmaat voor milieudelicten (t.v.v. 29862-51)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 29 862 Nationaal Zeehavenbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 51 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat grote milieudelicten veel schade kunnen toebrengen aan mens en milieu, overwegende dat het wenselijk is dat de vervuiler betaalt, overwegende dat straffen afschrikwekkend moeten zijn, overwegende dat een milieudelict potentieel maatschappijontwrichtend is, verzoekt de regering de strafmaat voor milieudelicten te heroverwegen, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk Kröger Wassenberg Laçin ...

  Moties

  29862-55

  05-07-2018

 • Motie van het lid Van Brenk over het elektrisch uitvoeren van korteafstandsvluchten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 500 Van Brenk Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID VAN BRENK ,Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Noorse Airport Operator Avinor, eigendom van de Noorse staat, het streven heeft uitgesproken om in 2040 alle korteafstandsvluchten elektrisch uit te voeren, overwegende dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat koploper wil zijn op het gebied van duurzame luchtvaart, verzoekt de regering Noorwegen te volgen in het streven om in 2040 alle korteafstandsvluchten elektrisch uit te gaan voeren, en gaat over tot de orde van de dag, ...

  Moties

  31936-500

  04-07-2018

 • Motie van het lid Van Brenk over extra aandacht voor het personeel tijdens de reorganisatie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Nr. 87 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de reorganisatie van de NVWA opnieuw uitloopt, met opnieuw extra kosten, onder andere voor de ICT, Overwegende dat deze reorganisatie al in 2013 is gestart, Overwegende dat een solide en goed functionerende Voedsel- en warenautoriteit onontbeerlijk is, Overwegende dat de kwaliteit van de inspecteurs goed is en het van groot belang is dit zo te houden, Overwegende dat de mens de motor van de organisatie is, en daarmee ook van de reorganisatie, Verzoekt de regering tot het einde van de reorganisatie voorzien in 2021 extra aandacht...

  Moties

  33835-87

  04-07-2018

 • Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over niet korten op opgebouwde pensioenrechten

  ...toestand van pensioenfondsen; • Overwegende, dat de periode van vijf jaar die is vastgesteld voor het onderschrijden van het minimaal vereiste vermogen, waarna definitieve kortingen moeten worden doorgevoerd, willekeurig is gekozen, zeker in het_licht van de lange duur van de periode met lage rente; verzoekt de Regering een voorstel te ontwikkelen waarbij er niet wordt gekort op opgebouwde pensioenrechten die door pensioenfondsen moeten Worden doorgevoerd op grond van de onderschrijding van het minimaal vereiste eigen vermogen met een achtéreenvolgende periode van vijf jaar, terwijl de dekkingsgraad hoger is dan 100°4 en gaat over tot de orde van de dag. Van Rooijen Van Brenk ...

  Moties

  32043-415

  03-07-2018

 • Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over een bredere evaluatie van het ftk

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 043 Nr. 413 De Kamer, Toekomst pensioenstelsel MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK Voorgesteld 3 juli 2018 gehoord de beraadslaging, Overwegende, dat de evaluatie van de Wet Financieel Toetsingskader (FTK) een zeer beperkte scope heeft gehad; Overwegende, dat er volgens De Nederlandse Bank onder het huidige FTK kortingen dreigen voor 10 miljoen deelnemers; Overwegende, dat de rentetermijnstructuur (RTS), de relatie tussen de RTS en de jaarlijks gerealiseerde rendementen, de gevolgen van het afdekken van renterisico's, de kosten daarvan alsmede de risico's wanneer de rente weer zou gaan stijgen én de Ultimate Forward Rate (UFR) in de evaluatie van het FTK buiten beschouwing zijn...

  Moties

  32043-413

  03-07-2018

 • Motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over het overnemen van vier pensioenvoorstellen van de vakbonden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 043 Nr. 414 Toekomst pensioenstelsel En gaat over tot de orde van de dag, Van Rooijen Van Brenk MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK Voorgesteld 3 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • , Constaterende, dat de vakbonden FNV, CNV en VCP gezamenlijk aandringen op vier pasklare voorstellen die het weer mogelijk maken om de pensioenen en de pensioenopbouw te indexeren; . Verzoekt de Regering om de vier maatregelen zoals voorgesteld door de vakbonden FNV, CNV en VCP in hun brief aan de vaste Commissie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid van 18 juni 2018 integraal over te nemen; ...

  Moties

  32043-414

  03-07-2018

 • Motie van het lid Van Brenk over de consequenties van de verlaging van de jaarlijkse kredietvergoeding

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 24 515 Nr. 441 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting " MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 27 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de maximale rente/kredietvergoeding voor leningen op dit moment 14% is; overwegende dat de rente is opgebouwd uit 12% jaarlijkse kredietvergoeding plus de wettelijke rente die in 2018 2% bedraagt; overwegen-de -dat-deze-re-nte-mensen-m-et-ree-ds - - - bestaande schulden en beperkte betalingscapaciteit regelmatig in financiële problemen brengen; verzoekt de regering alle consequenties van de jaarlijkse kredietvergoeding en het verlagen van deze vergoeding in beeld te brengen en de Kamer hierover te informeren,...

  Moties

  24515-441

  27-06-2018

 • Motie van het lid Peters c.s. over een verplichte reactietermijn op een betalingsverzoek

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 24 515 Nr. 442 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. Voorgesteld 27 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sommige schuldeisers niet reageren en/of systematisch weigeren op verzoek van de gemeente mee te werken aan een betalingsafspraak met een schuldenaar in het kader van een schuldhulpbemiddelingstraject; overwegende dat hierdoor mensen onnodig lang in de schulden blijven zitten en de gemeente kosten moet maken om een schuldeiser uiteindelijk via de rechter te dwingen akkoord te gaan met een regeling; overwegende dat onwillige schuldeisers verplicht moeten worden om binnen een bepaalde termijn op een...

  Moties

  24515-442

  27-06-2018

 • Motie van het lid Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van huisuitzettingen

  ...om uithuiszettingen bij schulden te voorkomen; constaterehde, dat uithuiszettingen naast menselijk leed, leiden tot hoge maatschappelijke kosten, die veel hoger zijn dan de baten; constaterende, dat in het regeerakkoord is afgesproken dat iedere gemeente een plan van aanpak voor het oplossen van schulden eh armoede moet hebben; verzoekt de regering om met gemeenten af te spreken dat afspraken over het voorkomen van uithuiszetting door woningbouwcorporaties voortaan onderdeel gaan uitmaken van gemeentelijke plannen van aanpak voor het oplossen van schulden en armoede, ...

  Moties

  24515-443

  27-06-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. (t.v.v. 21501-08-733) over een drinkwatercriterium in REACH

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 501-08 Milieuraad Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAgN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 733 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat veiligheid en kWaliteit van ons drinkwater van groot belang is; Constaterende, dat GenX op meerdere plekken in Nederland inmiddels in ons drinkwater zit; Constaterende, dat drinkwaterbedrijven aangeven dat jaarlijks vele miljoenen extra worden uitgegeven om, vaak onbekende, chemische stoffen uit het water te zuiveren; : Constaterende, dat REACH in de huidige vorm geen drinkwatercriterium kent; 1 Overwegende, dat het opnemen van een drinkwatercriterium in REACH het drinkwater in Nederland en Europa nog beter beschermt...

  Moties

  21501-08-737

  21-06-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de ambitie om Nederland koploper van de bestrijding van wegwerpplastic te maken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 501-08 Nr. 736 Kreiger u. Ç reik ' uk,C■vN, Milieuraad En gaat over tot de orde van de dag. MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 20 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, .Overwegende dat ook met inzameling en hergebruik, wegwerpproducten en wegwerpverpakkingen tot onnodig verbruik van energie en grondstoffen leidden en er altijd een deel van de productie als zwerfvuil zal eindigen; Overwegende dat voor elk plastic wegwerpproduct een alternatief beschikbaar of denkbaar is; Overwegende dat daarom productie en gebruik van single-use-plastics zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen; Verzoekt de regering om de ambitie uit te spreken, van Nederland de Europese koploper in...

  Moties

  21501-08-736

  20-06-2018

 • Motie van het lid Laçin c.s. over een drinkwatercriterium in REACH

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 501-08 Nr. 733 LA IN /Cit fQ11 . Milieuraad MOTIE VAN HET LID LAgN C.S. Voorgesteld 20 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende, dat veiligheid en kwaliteit van ons drinkwater van groot belang is; Constaterende, dat GenX op meerdere plekken in Nederland inmiddels in ons drinkwater zit; Constaterende, dat drinkwaterbedrijven aangeven dat jaarlijks vele miljoenen extra warden , uitgegeven om, vaak onbekende, chemische stoffen uit het water te zuiveren; Constaterende, dat REACH in de huidige vorm geen drinkwatercriterium kent; Overwegende, dat het opnemen van een drinkwatercriterium in REACH het drinkwater in Nederland en Europa nog beter beschermt tegen onbekende, chemische...

  Moties

  21501-08-733

  20-06-2018

123456...9volgende 15 resultaten