Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Moties

 • Motie van het lid Van Brenk c.s. over een mogelijke onbalans van taken en budget bij het UWV

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 561 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S. '• Voorgesteld 11 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Algemene Rekenkamer in januari 2017 geen signalen zag van een ernstige onbalans tussen taken en budget van heet UWV; (D h clev2.--eicei,i verzoekt de regering lei te gaan in hoeverre thans sprake is van een onbalans tussen taken en budget, in hoeverre de tekortschietende aanpak van ww-fraude terug is te voeren op beschikbare handhavingscapaciteit, en passende maatregelen te nemen; en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk (rt6 t( 5,r or 2 ...

  Moties

  17050-561

  11-10-2018

 • Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een veel betere controle op verwijtbaarheid van werkloosheid

  ... Vergaderjaar 2018-2019 Nr. 563 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S. Voorgesteld 11 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het UWV niet of nauwelijks controleert op de verwijtbaarheid van werkloosheid bij de aanvraag van de uitkering; constaterende, dat deze werkwijze groot risico oplevert voor fraude met werkloosheidsuitkeringen door arbeidsmigranten in het bijzonder bij uitzendwerk; overwegende dat werkloosheidsuitkeringen er moeten zijn voor mensen die onvrijwillig werkloos raken en misbruik moet worden bestreden; van mening dat het UWV de taak heeft hierop te controleren en te handhaven;...

  Moties

  17050-563

  11-10-2018

 • Motie van de leden Smeulders en Van Brenk over onderzoek naar onrechtmatig verstrekte WW-uitkeringen

  ...dat publiek geld hiermee onrechtmatig is besteed, Overwegende dat dit uitermate onwenselijk is, omdat dit het draagvlak voor het stelsel van sociale zekerheid ondermijnt, Verzoekt de Algemene Rekenkamer onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het uitkeren van WW-uitkeringen door het UWV, en daarbij de informatie-uitwisseling met en aansturing door het ministerie van SZW te betrekken, net als de effecten van de bezuinigingen van de afgelopen jaren en>de.intensiveringen uit het Regeerakkoord, En gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  17050-552

  11-10-2018

 • Motie van het lid Van Brenk c.s. over de algehele sturing en communicatie binnen het UWV doorlichten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 562 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S. Voorgesteld 11 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Van mening dat het UWV optimaal toegerust moet zijn voor al haar taken, inclusief het tegengaan van fraude met uitkeringen; Verzoekt de regering, de algehele sturing en communicatie binnen het UWV en tussen UWV en het ministerie van SZW door te lichten en alle nodige verbetermaatregelen te nemen;; Verzoekt de regering voorts na te gaan of ambities en middelen bij het UWV voldoende in balans zijn, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk (4 ...

  Moties

  17050-562

  11-10-2018

 • Motie van de leden Stoffer en Van Brenk over verbieden dat tussenpersonen rechtshandelingen verrichten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 564 constaterende, dat het gebruik van tussenpersonen de controle op de rechtmatigheid van uitkeringen bemoeilijkt; overwegende, dat door de inzet van persoonlijke dienstverlening, waaronder de inzet van tolken, het gebruik van tussenpersonen voor het aanvragen van een uitkering niet nodig zou moeten zijn; verzoekt de regering, de mogelijkheid dat tussenpersonèn rechtshandelingen verrichten ten behoeve van het recht op een uitkering van een ander te verbieden, Stoffer MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN BRENK Voorgesteld 11 oktober 2018 • De Kamer, • gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  17050-564

  11-10-2018

 • Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over onterecht verstrekte uitkeringen terugvorderen

  ... TWEEDE KAMER DER STA• EN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 551 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. Voorgesteld 11 oktober 2018 overwegende, dat fraude met WW-uitkeringen funest is voor het draagvlak voor sociale zekerheid; verzoekt de regering alles op alles te zetten om onterecht verstrekte uitkeringen terug te vorderen, en gaat over tot de orde van de dag. Jasper-van Dijk k) am r". 21reenic_ c--ct De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  17050-551

  11-10-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van Brenk over intensieve persoonlijke begeleiding en scholing voor mensen in de bijstand (t.v.v. 34352-119)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 119 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aantal 45-plussers in de bijstand hoog blijft, ondanks de aantrekkende economie en krapper wordende arbeidsmarkt; nodigt de regering uit te bevorderen dat mensen in de bijstand bij hun zoektocht naar werk, in alle gemeenten op maat worden ondersteund met intensieve persoonlijke begeleiding en scholing, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk ...

  Moties

  34352-131

  09-10-2018

 • Nader gewijzigde motie van het lid Van Brenk over intensieve persoonlijke begeleiding en scholing voor mensen in de bijstand (t.v.v. 34352-131)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. NADER GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 119 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aantal 45-plussers in de bijstand hoog blijft, ondanks de aantrekkende economie en krapper wordende arbeidsmarkt; nodigt de regering uit te bevorderen dat mensen in de bijstand bij hun zoektocht naar werk, in alle gemeenten op maat worden ondersteund, bijvoorbeeld met intensieve persoonlijke begeleiding en scholing, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk *) i.v.m. wijziging dictum ...

  Moties

  34352-132

  09-10-2018

 • Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over passende begeleiding bij en naar werk

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 716 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) Nr. 32 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. Voorgesteld 4 oktober 2018 De Kamer, s gehoord de beraadslaging, overwegende dat mensen die Minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, moeilijk aan het werk komt maar niet structureel geholpen worden bij het vinden van een nieuwe baan; verzoekt de regering voorstellen te maken om deze mengen passende begeleiding bij en naar werk aan te bieden, en gaat over tot de orde van de dag. Jasper van Dijk ...

  Moties

  32716-32

  04-10-2018

 • Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over een alternatief voor bezuiniging op arbeidsongeschikten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 716 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) Nr. 31 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. Voorgesteld 4 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat een fatsoenlijk vangnet nodig is voor de mensen die arbeidsongeschikt raken; verzoekt de regering, een alternatief te maken voor de bezuiniging van 250 miljoen op arbeids ongeschikten, en gaat over tot de orde van de dag. Jasper van Dijk f. G -(-5 - U(Lk" - l6e5 0'1 e- ti 02, o ...

  Moties

  32716-31

  04-10-2018

 • Motie van het lid Kröger c.s. over het tegengaan van te hoge werkdruk bij buschauffeurs

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 23 645 Nr. 676 Overwegende dat vanuit de werknemers van verschillende regionale OV aanbieders veel zorgen zijn geuit over de hoge werkdruk voor buschauffeurs en dit ook in belangrijke mate inzet van het recente arbeidsconflict was; Constaterende dat werkgevers en werknemers in het regionale openbaar vervoer een gezamenlijke oproep hebben gedaan aan de landelijke politiek om dit probleem landelijk aan te pakken; Verzoekt de Staatssecretaris om met werknemers, werkgevers en de OV regio's in overleg te treden over het tegen gaan van de te hoge werkdruk bij buschauffeurs; En gaat over tot de orde van de dag. Krbger Van Brenk ( VanDijk Openbaar vervoer MOTIE VAN HET LID KRI5GER C.S. Voorgesteld...

  Moties

  23645-676

  27-09-2018

 • Motie van het lid De Jong c.s. over beschutte werkplekken in stand houden en uitbreiden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 352 Nr. 123 verzoekt de regering bestaande beschutte werkplekken - in welke vorm dan ook - in stand te houden; Verzoekt daarbij de bestaande infrastructuur en kennis van de sociale werkvoorziening.in te zetten voor het realiseren van nieuwe beschutte werkplekken; en gaat over tot de orde van de dag, VA 5." "-■ (\rs Uitvoering en evaluatie Participatiewet MOTIE VAN HET LID DE JONG C.S. Voorgesteld 26 september 2018 De Kamer, •gehoord de beraadslaging, _ \1- 7 \2-1-e•neetiv) 2 ...

  Moties

  34352-123

  26-09-2018

 • Motie van het lid Van Brenk over intensieve persoonlijke begeleiding en scholing voor mensen in de bijstand

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 119 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 26 september 2018 Van Brenk De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aantal 45-plussers in de bijstand hoog blijft, ondanks de aantrekkende economie en krapper wordende arbeidsmarkt; nodigt de regering uit te bevorderen dat mensen in dé bijstand in alle gemeenten intensieve persoonlijke begeleiding en scholing kunnen krijgen bij hun zoektocht naar werk, en gaat over tot de orde van de dag, ...

  Moties

  34352-119

  26-09-2018

 • Motie van de leden Van Brenk en Kröger over publieke watertappunten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN KROGER Voorgesteld 25 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • overwegende dat ons leidingwater van uitstekende kwaliteit is, veelal zelfs beter dan water dat in flesjes wordt verkocht, overwegende dat publieke tappunten voor drinkwater, waar mensen hun eigen flesje kunnen vullen, een grote bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van zwerfafval, verzoekt de regering om in overleg te treden met de VNG, de NS en andere partijen om op drukke publieke plaatsen voldoende watertappunten aan te leggen waar mensen gratis hun flesjes kunnen vullen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Brenk Kr&ger...

  Moties

  32852-70

  25-09-2018

 • Gewijzigde motie van de leden Van Rooijen en Van Brenk over een bredere evaluatie van het ftk (t.v.v. 32043-413)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN VAN BRENK Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 413 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de evaluatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader (ftk) een zeer beperkte scope heeft gehad; overwegende dat er volgens De Nederlandsche Bank onder het huidige ftk kortingen dreigen voor 10 miljoen deelnemers; overwegende dat de rentetermijnstructuur (rts), de relatie tussen de rts en de jaarlijks gerealiseerde rendementen, de gevolgen van het afdekken van renterisico’s, de kosten daarvan alsmede de risico’s wanneer de rente weer zou gaan stijgen, én de Ultimate Forward Rate...

  Moties

  32043-423

  11-09-2018

123456...10volgende 15 resultaten