Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Corrie van Brenk

Moties

 • Gewijzigde motie van het lid Voortman c.s. over de gevolgen van het opheffen van het voorbehoud op artikel 26 IVRK (t.v.v. 24515-400)

  ...wordt aan het recht van kinderen op sociale zekerheid, bijvoorbeeld wanneer ouders toeslagen kwijtraken, op straat gezet worden of niet-uitkeringsgerechtigd zijn; van mening dat kinderen niet de dupe mogen worden wanneer hun ouders geen recht op sociale zekerheid hebben; verzoekt de regering, het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek te laten doen naar de gevolgen van het opheffen van het voorbehoud op artikel 26 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en de Kamer hier uiterlijk 1 maart 2018 over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Voortman Jasper van Dijk Gijs van Dijk Van Brenk ...

  Moties

  24515-409

  24-10-2017

 • Motie van het lid Krol c.s. over het instellen van een speciale Kamercommissie ‘Ouderenbeleid’

  ...er eerder een speciale commissie voor ouderenbeleid in de Kamer actief was (motie 28 600 XVI, nr. 61 van het lid Vietsch op 27 november 2002); van mening, dat het noodzakelijk is dat het ouderenbeleid (ook) integraal in de Kamer behandeld dient te worden; roept de Kamer op tot het instellen, op basis van artikel 17A van het Reglement van Orde, van een speciale Kamercommissie 'Ouderenbeleidr, en gaat over tot de orde van de dag. Krol Sazias Van Rooijen Van Brenk 2 ...

  Moties

  34700-41

  12-10-2017

 • Motie van het lid Krol c.s. over een coördinerend minister voor ‘Ouderenzaken’

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 700 Kabinetsformatie 2017 Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Voorgesteld 12 oktober 2017 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de formateur, bij de samenstelling van het te formeren kabinet een coördinerend minister voor 'Ouderenzaken' in te steJlen op gebied van wonen, zorg, werk en inkomen. en gaat over tot de orde van de dag Krol Sazias Van Rooijen Van Brenk ...

  Moties

  34700-40

  12-10-2017

 • Motie van de leden Van Brenk en Van Kent over het opschorten van de geplande korting en realisering van de banenafspraak

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 26 448 Nr. 595 van Brenk van Kent Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) • MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN KENT Voorgesteld 5 oktober 2017 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat per 1 januari 2018 de Wajong-uitkering voor wie arbeidsvermogen heeft verlaagd wordt van 75% naar-70% van het wettelijk minimumloon; overwegende dat het hier de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt betreft; overwegende dat het afgesproken aantal duurzame 'garantiebanen' bij lange na niet gerealiseerd is, dat het daarom onrechtvaardig is circa honderdduizend kwetsbare mensen per 1 januari te gaan korten, en dat de voorgenomen korting voor veel Wajongereren zal leiden tot minder...

  Moties

  26448-595

  05-10-2017

 • Motie van het lid Bisschop c.s. over veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 25 883 Nr. 308 Arbeidsomstandigheden MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. Voorgesteld.5 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat door strikte interpretatie en handhaving van de regels voor gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering veel saneringsprojecten • stilliggen; overwegende, dat sanering van grote en moeilijk bereikbare dakoppervlakten anders dan met gebruikmaking van werkbakken aan hijskranen minder veilig, minder werkbaar en duurder is; overwegende, dat de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit sterk beperkend zijn ten opzichte van de ruimte die de betreffende Europese richtlijn geeft; van mening, dat stillegging van saneringsprojecten...

  Moties

  25883-308

  05-10-2017

 • Gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Gijs van Dijk over het bij de Rijksoverheid invoeren van anoniem solliciteren (t.v.v. 29544-799)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN GIJS VAN DIJK Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 799 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederlanders met een migratieachtergrond en ouderen systematisch worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt; overwegende dat hierdoor sollicitanten met een gelijkwaardig of beter CV al bij de brievenselectie worden afgewezen; voorts overwegende dat uit recent onderzoek blijkt dat de Rijksoverheid wervers ruim gelegenheid biedt om bij brievenselectie van kandidaten te discrimineren op grond van door gelijkebehandelingswetgeving beschermde persoonskenmerken (GBP’s); spreekt uit dat de Rijksoverheid...

  Moties

  29544-802

  03-10-2017

 • Motie van het lid Van Brenk over hoge prioriteit voor opsporen en voorkomen van arbeidsdiscriminatie

  ...beperking, geslacht, seksuele voorkeur, afkomst/etniciteit en godsdienst/levensovertuiging overwegende dat het College voor de rechten van de mens oproept om de hoogste prioriteit te geven aan bestrijding van arbeidsdiscriminatie; voorts overwegende dat arbeidsdeelname een belangrijke sleutel is tot integratie en het voorkomen van armoede; spreekt uit dat het opsporen en voorkomen van alle vormen van arbeidsdiscriminatie hoge prioriteit dient te krijgen in het regeringsbeleid, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk ...

  Moties

  29544-798

  28-09-2017

 • Motie van de leden Van Brenk en Gijs van Dijk over het bij de overheid invoeren van anoniem solliciteren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergadèrjaar 2017-2018 29 544 Nr. 799 tc(5 Arbeidsmarktbeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN GIJS VAN DIJK Voorgesteld 28 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederlanders met een migratieachtergrond en ouderen systematisch worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt; overwegende dat hierdoor sollicitanten met een gelijkwaardig of beter CV al bij de brievenselectie worden afgewezen; voorts overwegende dat uit recent onderzoek blijkt dat de overheid wervers ruim gelegenheid biédt om bij brievenselectie van kandidaten te discrimineren op grond van door gelijkebehandelingswetgeving beschermde persoonskenmerken (GBP's); spreekt uit dat de overheid het goede voorbeeld moet geven, en...

  Moties

  29544-799

  28-09-2017

 • Motie van de leden Gijs van Dijk en Van Brenk over een pilot voor het professioneel vaststellen van de medische causaliteit van beroepsziekten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 305 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN VAN BRENK Voorgesteld 21 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat meer kennis en inzicht nodig is in wat beroepsziekten in individuele en soms heel schrijnende gevallen veroorzaakt; constaterende, dat civjele claims naar aanleiding van een beroepsziekte dan sneller en beter kunnen worden behandeld; constaterende dat de implementatie van een Expertise Centrum voor de vaststelling van de causaliteit van Beroepsziekten is stopgezet; verzoekt de regering een pilot op te zetten, gericht op het professioneel vaststellen van de medische causaliteit van beroepsziekten in individuele gevallen, en...

  Moties

  25883-305

  21-09-2017

 • Motie van het lid Arissen c.s. over een verplichting tot het bewaren van bedrijfsdocumenten over het gebruik van chemische stoffen

  ...het gebruik van chemische stoffen en onderzoeken over de eventuele schadelijkheid niet goed bewaren, overwegnde dat bij misstanden een volwaardig feitenonderzoek belangrijk is, verzoekt de regering om chemiebedrijven te verplichten alle bedrijfsdocumenten met betrekking tot het gebruik van chemische stoffen en onderzoeken over de eventuele schadelijkheid van chemische stoffen voor de volksgezondheid en het milieu blijvend te bewaren, en gaat over tot de orde van de dag Arissen Laçi n Kröger Van Brenk ...

  Moties

  25883-303

  21-09-2017

 • Motie van het lid Van Brenk c.s. over een wettelijke verplichting voor bedrijven tot het delen van relevante kennis over gevaarlijke stoffen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 25 883 Nr. 306 en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk Gijs van Dijk Arbeidsomstandigheden MOTIE VAN BIET LID VAN BRENK C. Voorgesteld 21 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister heeft aangegeven dat het delen van (nieuwe) relevante kennis over gevaarlijke stoffen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid te wensen overlaat, overwegende dat dit voor de gezondheid van werknemers én voor de volksgezondheid juist van levensbelang is, verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een wettelijke verplichting op het delen van relevante kennis over gevaarlijke stoffen tussen bedrij en onderling en tussen...

  Moties

  25883-306

  21-09-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Van Brenk over onderzoek naar een verbod op discriminatie op elke denkbare grond (t.v.v. 30950-114)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 30 950 Rassendiscriminatie Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 114 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat discriminatie een breed vertakt probleem is in onze maatschappij, overwegende dat artikel 1 van de Grondwet nu godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht expliciet benoemt als discriminatiegrond en overige gronden benoemt als “op welke grond dan ook”, overwegende dat artikel 1 van de Grondwet de maatschappelijke consensus over discriminatie weergeeft ten tijde van de totstandkoming van het artikel (1983), en mogelijk niet meer optimaal recht doet aan de tegenwoordige maatschappelijke...

  Moties

  30950-137

  06-07-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over in het basisonderwijs de werkdruk structureel verminderen en de salarissen structureel verhogen (t.v.v. 27923-267)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 27 923 Werken in het onderwijs Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 267 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de lerarensalarissen in het primair onderwijs fors lager zijn dan salarissen in het voortgezet onderwijs; Verzoekt de regering, bij de begroting van 2018 voorstellen te doen om de werkdruk structureel te verminderen en de salarissen structureel te verhogen in het basisonderwijs, En gaat over tot de orde van de dag. Westerveld Van Raan Kwint Van Brenk Kuzu *) i.v.m. toevoeging mede ondertekenaar ...

  Moties

  27923-278

  04-07-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Van Brenk over wijzigen van de leeftijdsgrens voor het Levenlanglerenkrediet (t.v.v. 27923-275)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 27 923 Werken in het onderwijs Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 275 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een leven lang leren van groot belang is; overwegende dat zij-instromers van groot belang zijn, ook voor het onderwijs; overwegende dat een leeftijdsgrens van 55 jaar voor het Levenlanglerenkrediet ongewenst is; overwegende dat de Sociaal-Economische Raad pleit voor wijziging van de leeftijdsgrens van het Levenlanglerenkrediet naar de AOW-gerechtigde leeftijd; roept de regering op de leeftijdsgrens voor het Levenlanglerenkrediet te wijzigen naar de AOW-gerechtigde leeftijd en de regelgeving hiertoe zo spoedig...

  Moties

  27923-279

  04-07-2017

 • Motie van het lid Van Brenk over het schrappen van de leeftijdsgrens voor scholingsvouchers

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 27 923 Nr. 275 uck-kn. 1 0.„, e1 al_ e sál,L)Ltcu-N Werken in het onderwijs MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 29 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Jervt■ t v.nct/ c=i,JeA. u6( , „ L2_, .Pli-tdo u(:). c frs t int0--u2 kiCt)-1 C3 ki■ci e _ 42_ q_p p LmfeA, 621i texcd, eQ-Q ...

  Moties

  27923-275

  29-06-2017

123volgende 15 resultaten