Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Thierry Baudet

Schriftelijke vragen

 • Voedingskosten van militairen

  ... 2018Z17489 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de staatssecretaris van Defensie over voedingskosten van militairen (ingezonden 3 oktober 2018) 1 Bent u bekend met de berichten vanuit alle hoeken van de landmacht dat militairen nu ook hun eigen voedingskosten moeten registreren 2 Klopt het dat militairen de eigen voedingskosten niet langer gestort krijgen op hun persoonlijke rekening courant Zo ja, waarom 3 Klopt het dat militairen elke dag moeten inklokken op vaak trage en schaars voorhanden computers die op de kazerne aanwezig zijn om die voedingskosten vergoed te krijgen 4 Klopt het dat ze elke dag zelf moeten bijhouden of ze aanwezig zijn bij oefeningen of niet 5 Kunt u zich voorstellen dat onze militairen moe worden van de opstapeling...

  Kamervragen

  03-10-2018

 • Kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie

  ... 2018Z17148 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie (Ingezonden 28 september 2018) 1 Wat zijn de totale kosten van alle klimaat- en energie-gerelateerde maatregelen - inclusief maar niet beperkt tot subsidies, belastingkortingen, overheidsprojecten, onderzoek en ontwikkelingssubsidies, staatsgaranties voor financieringen, kosten voor de belastingbetaler verbandhoudende met staatsdeelnemingen (zoals in TenneT) en personele kosten voor overheden - die het kabinet dit jaar heeft genomen Hoeveel is er nog begroot voor de rest van 2018 Kunt u dit in een overzicht aan de Kamer doen toekomen 2 Hoeveel heeft het kabinet begroot voor alle maatregelen...

  Kamervragen

  28-09-2018

 • In AZC’s gescheiden Christenen en Moslims

  ... 2018Z17002 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over in AZC’s gescheiden Christenen en Moslims (ingezonden 27 september 2018) 1 Kent u het nieuwsbericht ‘Binnenkijken bij het azc in Budel: “Dit is geen charmeoffensief”’ 1) 2 Hoe beoordeelt u de verklaring van de in het bericht genoemde medewerker van het asielzoekerscentrum (AZC) in Budel dat moslims en Christenen niet bij elkaar op de kamer worden geplaatst, gewoon om problemen te voorkomen 3 Welke problemen worden daarmee bedoeld Komen deze problemen vooral van de moslims of van de Christenen 4 Gebeurt dit gescheiden plaatsen ook in andere AZC’s Zo ja, in hoeveel procent van de gevallen 5 Worden ook andere minderheidsgroepen,...

  Kamervragen

  27-09-2018

 • De inkoop van materieel

  ...15 Kunt u een overzicht sturen van al het materieel dat een militair meekrijgt (eventueel vertrouwelijk) Kunt u dit uitsplitsen op lopende missies en aanstaande oefeningen 16 Wat bent u van plan te gaan ondernemen om de huidige situatie met de winterjassen voor de oefening in Noorwegen op te lossen 17 Gaat u maatregelen nemen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen Zo nee, waarom niet Zo ja, wat en op welke termijn 18 Als u de inkoop van winterjassen niet voor 1 november 2018 weet af te ronden, deelt u dan de opvatting dat het beter is dat u uw functie overdraagt aan een professional die wel in staat is orde op zaken te stellen op het departement 1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2596570/militair-moet-zelf-jas-kopen ...

  Kamervragen

  26-09-2018

 • De legionelle uitbraak op de kazerne te Schaarsbergen

  ... 2018Z16722 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de staatssecretaris van Defensie over de legionella uitbraak op de kazerne te Schaarsbergen (ingezonden 25 september 2018) 1 Bent u bekend met berichten van een legionella uitbraak op de kazerne te Schaarsbergen Zo nee, hoe blijft u op de hoogte van berichten van de werkvloer 2 Deelt u de opvatting dat hier sprake is van een ernstig gezondheidsrisico Zo nee, waarom niet Zo ja, welke maatregelen heeft u al genomen 3 Bent u ook bekend met de berichten dat er al ruim een jaar geen werkzame toiletten en douches zijn op de werkplekken en dat militairen aangewezen zijn op een mobiel toilet Zo nee, kunt u deze berichten bevestigen Zo ja, hoe heeft deze situatie kunnen ontstaan 4 Bent u ermee bekend...

  Kamervragen

  25-09-2018

 • Op welke punten de minister-president overtuigd is in het debat over de Algemene Beschouwingen van dit jaar

  ... 2018Z16635 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister-president over op welke punten de minister-president overtuigd is in het debat over de Algemene Beschouwingen van dit jaar (ingezonden 24 september 2018) 1 Op welke punten in het debat over de Algemene Politieke Beschouwingen is de Minister-president van mening veranderd Wat was bij ieder van die punten zijn mening voorafgaand aan het debat en welke argumenten tijdens het debat - en van wie - overtuigden hem ...

  Kamervragen

  24-09-2018

 • De asielindustrie

  ...Zo ja, in hoeveel gevallen Zo nee, wat onderscheidt in uw ogen de zaak van de Armeense kinderen van die van de circa 400 andere gevallen 16 Bent u voorstander van een generaal kinderpardon Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet 17 Deelt u de mening dat hoger beroep tegen beslissingen in asielzaken beperkt moeten worden tot één instantie waarbij het feitenrelaas en de omstandigheden niet meer gewijzigd kunnen worden om zo tot een snellere afhandeling van slepende asielprocedures te komen ...

  Kamervragen

  12-09-2018

 • De uitspraken van Duitse Minister Altmaier inzake de Energiewende

  ...De niet-energiebedrijven betalen daarbovenop ook nog eens 31 procent van wat nodig is. De energiebedrijven ontvangen, naast de rendabele projecten die zij kunnen uitvoeren met windenergie op land, een oversubsidie van 43 procent van wat nodig is om rendabele projecten te kunnen uitvoeren.” Indien u het niet met deze conclusies eens bent, waarom niet 9 Bent u bekend met het feit dat de ons omringende landen voor hun energievoorziening in toenemende mate op gas vertrouwen, terwijl Nederland pogingen doet om van het gas af te gaan Wat zijn de specifieke Nederlandse overwegingen voor dit beleid en welke overwegingen rechtvaardigen een uitzonderingspositie voor ons land 10 Zijn de ontwikkelingen in China en India u bekend, waar grootschalige...

  Kamervragen

  23-08-2018

 • Het bericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’

  ... 2018Z09651 Vragen van de leden Hiddema en Baudet (beiden FvD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’ (ingezonden 25 mei 2018) 1 Hebt u kennisgenomen van het nieuwsbericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’ 1) 2 Hebt u eveneens kennisgenomen van het rapport ‘Links-extremisme in beeld. Een verkennend onderzoek naar links extremistische groeperingen in Nederland’ 2) 3 Deelt u de conclusie dat de extremistische groeperingen waarnaar onderzoek is gedaan een zekere mate van straffeloosheid genieten, zoals vermeld op pagina 14 van het rapport Zo nee, waarom niet 4 Deelt u de mening dat dit een onwenselijke situatie...

  Kamervragen

  25-05-2018

 • De sluiting van kerken door de Algerijnse overheid

  ... 2018Z06946 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Baudet (FvD), Van Helvert (CDA), Van der Staaij (SGP), Karabulut (SP), Becker (VVD), Sjoerdsma (D66) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de sluiting van kerken door de Algerijnse overheid (ingezonden 13 april 2018) 1 Kent u het bericht in het Reformatorisch Dagblad van 10 april 2018 dat meldt dat er sinds november vier kerken van de Protestantse Kerk in Algerije gesloten zijn op last van de Algerijnse overheid 1) 2 Deelt u de analyse dat de Algerijnse overheid de wet ter regulering van niet islamitische godsdiensten inzet om kerken te sluiten 3 Klopt het dat dit kerkgenootschap geen vergunningen krijgt om kerken te bouwen die wel aan alle eisen voldoen...

  Kamervragen

  13-04-2018

 • Het financiële fiasco rondom het Haagse Institute for Global Justice (IGJ)

  ...Zo nee, waarom niet Zo ja, kunt u deze verantwoording aan de Kamer doen toekomen 12 Waarom heeft u geen maatregelen genomen toen al snel na aantreden van de ‘dean’ bleek dat hij een van zijn belangrijkste taken, namelijk fondsenwerving, niet adequaat uitvoerde 13 Is er volgens u sprake geweest van wanbeleid bij IGJ 14 Deelt u de opvatting dat er - op z’n minst - sprake is van slecht bestuur en falend toezicht bij IGJ 15 Deelt u de opvatting dat de Raad van Toezicht had moeten ingrijpen om het wanbeleid bij IGJ bij te sturen 16 Hoe beoordeelt u de taakvervulling van de heer Dick Benschop in zijn hoedanigheid als toezichthouder van IGJ Hoe beoordeelt u de taakvervulling van de heer Jozias van Aartsen, die van 2010 tot 2014 bestuurder...

  Kamervragen

  06-04-2018

 • Het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering

  ... 2018Z05131 Vragen van de leden Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Baudet (FvD) en Von Martels (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering. (ingezonden 21 maart 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van de door sectororganisaties ontwikkelde beslissystematiek voor het in uitzonderingssituaties inzetten van een hijskraan met werkbak bij de sanering van asbestdaken en van het ondersteunende onderzoeksrapport van Aboma 1) 2 Hoe waardeert u de constatering van Aboma dat in Nederland de voorwaarden voor gebruik van hijskranen met werkbakken in uitzonderingssituaties (artikel 7.23d, eerste lid,...

  Kamervragen

  21-03-2018

 • WIFI Luchtmobiele Brigade te Schaarsbergen

  ...Zo ja, deelt u de opvatting dat het faciliteren van een goede draadloze internetverbinding zou kunnen helpen in het tegengaan van drank- en drugsproblemen en pesterijen op de kazerne Zo nee, waarom niet 10 Deelt u de opvatting dat het tot de verantwoordelijkheid van de leiding behoort om een goede draadloze internetverbinding te realiseren Zo nee, waarom niet Zo ja, kunt u toelichten welke maatregelen u zal nemen om de situatie met betrekking tot het internet te verbeteren en op welke termijn deze maatregelen gerealiseerd worden ...

  Kamervragen

  06-02-2018

 • Nepnieuws

  ...Wanneer is dit idee voor het eerst gepresenteerd 15 Wat is de exacte doelstelling van de East StratCom Task Force Is de Task Force specifiek gericht op nieuwsberichten over Oost-Europa, Rusland en andere derde landen of tevens op nieuwsberichten over EU-lidstaten en de (politieke) situatie daarbinnen 16 Kunt u inzicht verschaffen in de wijze waarop de East StratCom Task Force te werk gaat en hoe de Task Force tot een oordeel komt inzake het aanmerken van een artikel als verspreider van nepnieuws 17 Hoeveel onjuiste beweringen moet een artikel bevatten om aangemerkt te worden als nepnieuws door de East StratCom Task Force 18 Kunt u aangeven op welke punten de vijf Nederlandse artikelen die worden genoemd als dragers van nepnieuws op de site...

  Kamervragen

  25-01-2018

 • Het intrekken van het Nederlanderschap

  ...5 Mocht u nog geen concrete stappen hebben gezet in het kader van bovenvermelde wet, deelt u dan de mening dat het vertrouwen van de bevolking in uw aanpak om jihadstrijders te weren en de speciaal recent daarvoor aangenomen wet uit te voeren, enorm zal afnemen en tot groot onbegrip zal leiden Realiseert u zich in dat geval voldoende dat de nationale veiligheid hier in het geding is ...

  Kamervragen

  22-08-2017

1 2volgende 15 resultaten