Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Thierry Baudet

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’

  ... 2018Z09651 Vragen van de leden Hiddema en Baudet (beiden FvD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’ (ingezonden 25 mei 2018) 1 Hebt u kennisgenomen van het nieuwsbericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’ 1) 2 Hebt u eveneens kennisgenomen van het rapport ‘Links-extremisme in beeld. Een verkennend onderzoek naar links extremistische groeperingen in Nederland’ 2) 3 Deelt u de conclusie dat de extremistische groeperingen waarnaar onderzoek is gedaan een zekere mate van straffeloosheid genieten, zoals vermeld op pagina 14 van het rapport Zo nee, waarom niet 4 Deelt u de mening dat dit een onwenselijke situatie...

  Kamervragen

  25-05-2018

 • De sluiting van kerken door de Algerijnse overheid

  ... 2018Z06946 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Baudet (FvD), Van Helvert (CDA), Van der Staaij (SGP), Karabulut (SP), Becker (VVD), Sjoerdsma (D66) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de sluiting van kerken door de Algerijnse overheid (ingezonden 13 april 2018) 1 Kent u het bericht in het Reformatorisch Dagblad van 10 april 2018 dat meldt dat er sinds november vier kerken van de Protestantse Kerk in Algerije gesloten zijn op last van de Algerijnse overheid 1) 2 Deelt u de analyse dat de Algerijnse overheid de wet ter regulering van niet islamitische godsdiensten inzet om kerken te sluiten 3 Klopt het dat dit kerkgenootschap geen vergunningen krijgt om kerken te bouwen die wel aan alle eisen voldoen...

  Kamervragen

  13-04-2018

 • Het financiële fiasco rondom het Haagse Institute for Global Justice (IGJ)

  ...Zo nee, waarom niet Zo ja, kunt u deze verantwoording aan de Kamer doen toekomen 12 Waarom heeft u geen maatregelen genomen toen al snel na aantreden van de ‘dean’ bleek dat hij een van zijn belangrijkste taken, namelijk fondsenwerving, niet adequaat uitvoerde 13 Is er volgens u sprake geweest van wanbeleid bij IGJ 14 Deelt u de opvatting dat er - op z’n minst - sprake is van slecht bestuur en falend toezicht bij IGJ 15 Deelt u de opvatting dat de Raad van Toezicht had moeten ingrijpen om het wanbeleid bij IGJ bij te sturen 16 Hoe beoordeelt u de taakvervulling van de heer Dick Benschop in zijn hoedanigheid als toezichthouder van IGJ Hoe beoordeelt u de taakvervulling van de heer Jozias van Aartsen, die van 2010 tot 2014 bestuurder...

  Kamervragen

  06-04-2018

 • Het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering

  ... 2018Z05131 Vragen van de leden Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Baudet (FvD) en Von Martels (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering. (ingezonden 21 maart 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van de door sectororganisaties ontwikkelde beslissystematiek voor het in uitzonderingssituaties inzetten van een hijskraan met werkbak bij de sanering van asbestdaken en van het ondersteunende onderzoeksrapport van Aboma 1) 2 Hoe waardeert u de constatering van Aboma dat in Nederland de voorwaarden voor gebruik van hijskranen met werkbakken in uitzonderingssituaties (artikel 7.23d, eerste lid,...

  Kamervragen

  21-03-2018

 • WIFI Luchtmobiele Brigade te Schaarsbergen

  ...Zo ja, deelt u de opvatting dat het faciliteren van een goede draadloze internetverbinding zou kunnen helpen in het tegengaan van drank- en drugsproblemen en pesterijen op de kazerne Zo nee, waarom niet 10 Deelt u de opvatting dat het tot de verantwoordelijkheid van de leiding behoort om een goede draadloze internetverbinding te realiseren Zo nee, waarom niet Zo ja, kunt u toelichten welke maatregelen u zal nemen om de situatie met betrekking tot het internet te verbeteren en op welke termijn deze maatregelen gerealiseerd worden ...

  Kamervragen

  06-02-2018

 • Nepnieuws

  ...Wanneer is dit idee voor het eerst gepresenteerd 15 Wat is de exacte doelstelling van de East StratCom Task Force Is de Task Force specifiek gericht op nieuwsberichten over Oost-Europa, Rusland en andere derde landen of tevens op nieuwsberichten over EU-lidstaten en de (politieke) situatie daarbinnen 16 Kunt u inzicht verschaffen in de wijze waarop de East StratCom Task Force te werk gaat en hoe de Task Force tot een oordeel komt inzake het aanmerken van een artikel als verspreider van nepnieuws 17 Hoeveel onjuiste beweringen moet een artikel bevatten om aangemerkt te worden als nepnieuws door de East StratCom Task Force 18 Kunt u aangeven op welke punten de vijf Nederlandse artikelen die worden genoemd als dragers van nepnieuws op de site...

  Kamervragen

  25-01-2018

 • Het intrekken van het Nederlanderschap

  ...5 Mocht u nog geen concrete stappen hebben gezet in het kader van bovenvermelde wet, deelt u dan de mening dat het vertrouwen van de bevolking in uw aanpak om jihadstrijders te weren en de speciaal recent daarvoor aangenomen wet uit te voeren, enorm zal afnemen en tot groot onbegrip zal leiden Realiseert u zich in dat geval voldoende dat de nationale veiligheid hier in het geding is ...

  Kamervragen

  22-08-2017

 • Het bericht ‘Stationsschip Zr. Ms. Zeeland gerepareerd en bevindt zich weer op zee in Caribisch gebied’

  ... 2017Z10796 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Defensie over het bericht ‘Stationsschip Zr. Ms. Zeeland gerepareerd en bevindt zich weer op zee in Caribisch gebied’ (ingezonden 14 augustus 2017) 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Stationsschip Zr. Ms. Zeeland gerepareerd en bevindt zich weer op zee in Caribisch gebied’ 1) 2 Deelt u de opvatting dat de migratiestroom vanuit Afrika op de Middellandse Zee onhandelbare proporties begint aan te nemen 3 Deelt u de opvatting dat het van daadkracht zou getuigen als u nu de Koninklijke Marine zou opdragen om Zr. Ms. Zeeland op de Middellandse Zee in te zetten waar haar aanwezigheid meer vereist is dan in het Caribisch gebied Zo nee, waarom niet 4 Kunt u aangeven welke...

  Kamervragen

  14-08-2017

 • Het bericht ‘Op geluidsopnamen is te horen hoe dit reddingsschip contact heeft met mensensmokkelaars’

  ... 2017Z10740 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Op geluidsopnamen is te horen hoe dit reddingsschip contact heeft met mensensmokkelaars’ (ingezonden 10 augustus 2017) 1 Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Op geluidsopnamen is te horen hoe dit reddingsschip contact heeft met mensensmokkelaars’ 1) 2 Deelt u de opvatting dat een groot aantal NGO’s, die op de Middellandse zee missies uitvoeren onder de noemer van reddingswerk, mensensmokkel bevorderen zoals in het artikel van de Volkskrant wordt beschreven Zo nee, hoe zou u deze missies typeren 3 Bent u op de hoogte van het feit dat dergelijke NGO’s soms onder de Nederlandse vlag varen Zo ja, kunt u een overzicht geven van alle...

  Kamervragen

  10-08-2017

 • Het bericht dat de Nederlandse overheid grote steken heeft laten vallen in het verlenen van bijstand aan een Nederlander die in de VS al 33 jaar gevangen zit.

  ...Deelt u de opvatting dat die weigering geheel is toe te schrijven aan de minister van Veiligheid en Justitie, was de minister van Veiligheid en Justitie voorafgaand aan de gestuurde weigering op de hoogte van die voorgenomen weigering en hoe verhoudt het genomen besluit zich naar uw opvatting tot de constatering in de reconstructie dat de minister van Veiligheid en Justitie niet volledig op de hoogte was van de omstreden rechtsgang 6 Indien de minister van Veiligheid en Justitie wel en tijdig op de hoogte was geweest van de omstreden rechtsgang in de zaak van Singh, had dat tot een andere conclusie kunnen leiden in zijn verzoek tot overplaatsing Zo ja, op welke wijze Zo nee, waarom niet 7 Hoe verklaart en beoordeelt u dat de heer Singh gedurende...

  Kamervragen

  24-07-2017

 • Het artikel ‘Akzo en ministerie spanden samen tegen PPG, blijkt uit mails’

  ... 2017Z08914 Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Economische Zaken over het artikel ‘Akzo en ministerie spanden samen tegen PPG, blijkt uit mails’(ingezonden 23 juni 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Akzo en ministerie spanden samen tegen PPG, blijkt uit mails’ 1) 2 Is het u bekend dat AkzoNobel twee prominente VVD'ers in zijn raad van commissarissen heeft 3 Acht u het mogelijk dat zijn ingrijpen de schijn van belangenverstrengeling wekt 4 Acht u het wenselijk dat partijbelangen en economische politiek verstrengeld raken 5 Bent u van mening dat dergelijk handelen het aanzien van de politiek schaadt 1) https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/akzo-en-ministerie-spanden-samen-tegen-ppg-blijkt-uit-mails ...

  Kamervragen

  23-06-2017

 • Haatzaaien in Palestijnse schoolboeken

  ... 2017Z04529 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Baudet (FvD), Ten Broeke (VVD), Voordewind (ChristenUnie) en Knops (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over haatzaaien in Palestijnse schoolboeken (ingezonden 5 april 2017) 1 Kent u het bericht “In schoolboeken is Jeruzalem ‘Palestijnse stad 8” 1) 2 Kunt u bevestigen dat in Palestijnse schoolboeken beweerd wordt dat Israël aan Palestina toebehoort, en dus geen legitiem bestaansrecht heeft, en dat alle Israëliërs slecht zijn, zodat deze lesboeken niet voldoen aan de UNESCO-standaarden voor vrede, tolerenatie en onpartijdigheid in het onderwijs 3 In hoeverre is er daadwerkelijk sprake van een trend van ‘radicalisering’ van lesmethoden 4 Hoe beoordeelt...

  Kamervragen

  05-04-2017