Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Thierry Baudet

Moties

 • Motie van het lid Baudet over de persoonlijke carrièreambities van de minister-president

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 501-20 Europese Raad Nr. 1276 MOTIE VAN HET LID 13AUDET Voorgesteld 13 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Neemt kennis van de aanhoudende geruchten dat minister-president Rutte kandidaat is voor een Europese topfunctie; Spreekt de zorg uit dat de minister-president vanwege persoonlijke carrière ambities het Nederlands belang niet optimaal zal behartigen bij de zeer ingrijpende onderhandelingen die aan de orde zullen zijn bij de aankomende Europese top en bij hierop volgende overleggen, verzoekt de minister-president helderheid te verschaffen over zijn persoonlijke carrière ambities, en in dat kader de volgende verklaring af te leggen: 'Tijdens deze kabinetsperiode zal...

  Moties

  21501-20-1276

  13-12-2017

 • Motie van het lid Baudet over de verlaging van het box 2-tarief voor zzp'ers en mkb'ers

  ... Vergaderjaar 2017-2018 en gaat over tot de orde van de dag. BAUDEt TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 9 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ----- Constaterende Flat het kabinet voornemens is de dividendbelasting voor multinationals af te schaffen, nstaterendedat het kabinet voornemens is het belastingtarief in BOX 2 voor ZZP-ers en MKB-ondernemers met een B.V. te verhogen van 25% naar 28,5%; Overwegend, dat veel ZZP-ers ook al bovenmatig ernstig getroffen zijn door de Wet DBA die velen van hen het werken onmogelijk heeft gemaakt de afgelopen jaren, ../--- Overwegende,dat ZZP-ers en MKB-ers met een B.V. ook al verplicht loonbelasting moeten...

  Moties

  34775-70

  09-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over het behouden van de wet-Hillen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018. 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 9 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, /- Constaterendedat het kabinet Rutte-111 de "Wet Huilen", de pingnwoninasc/huld zoals bepaald in Artikel 3.123a. van de afbouwen over een periode van 30 jaar, waardoor mensen, onredelijk belast worden en huur over hun eigen huis gaan aflossen wordt opgelegd, „.tsruicanonrIP dat de hvootheekrenteaftrek tevens versneld wordt afgebouwd, waarmee het aflossen van 4potheekschuld wordt aangernoé digd, Roept de regering °ppm Artikel 3.123a. van de Wet inkomstenbelasting 2001, oftewel de "Wet Hillen" , in haar'huidige ongewijzigde vorm re DerlUuuei...

  Moties

  34775-73

  09-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over een gefixeerde belastingvrije voet

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nr. 72 en gaat over tot de orde van de dag. BAUDET Nota over de toestand van 's Rijks Financiën MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 9 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ,../Cór;staterende,dat de collectieve belasting- en premiedruk onder de kabinetten Rutte is gestegen van J5% in 2010 tot inmiddels bijna 40%, Constaterendeidat veel Nederlanders niets tot weinig merken van de aantrekkende economie door de steedi toenemende belastingdruk en de achterblijvende ontwikkeling van de besteedbare inkomens. verwegende dat het instellen van een hogere belastingvrije voet (heffingskorting) voor alle Nederlandersmet name de lagere- en middeninkomens, een buitengewoon positief...

  Moties

  34775-72

  09-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over het verhogen van de zelfstandigenaftrek

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 9 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ---6;erwegendeidat Nederland ruim 1 miljoen ZZP-ers telt en dat deze ZZP-ers essentieel zijn voor onze dy4mische kenniseconomie, ,..-6v-e--nNegende1dat de kabinetten Rutte de afgelopen jaren ZZP-ers onev enredig hebben benadeeld mdt lastenverhoging en belemmerende wet- en regelgeving, ----O---v-e-rwegendeflat het verlagen van de lasten voor ZZP-ers een enorme impuls zal geven aan de Nederlandse economie en de economische dynamiek in Nederland vergroot, - - 15iPept de regering opiom binnen zes maanden met een voorstel te komen om de zelfstandigenaftrekvbor...

  Moties

  34775-71

  09-11-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. (t.v.v. 34775-8) over wijkverpleegkundigen uitzonderen van bezuinigingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 26 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. . Tef vervanging van die gedrukt onder nr. 8 Voorgesteld 2 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat wijkverpleegkundigen de grootste groep ouderen verzorgen; constaterende, dat wijkverpleegkundigen fantastisch werk doen maar het zwaar hebben door gebrek aan collega's en gébrek aan tijd; van mening, dat alle ouderen moeten kunnen rekenen op goede zorg, in verpleeghuizen én thuis; van mening, dat kwaliteit, toegankelijkheid en het beperken van werkdruk voorop dienen te staan bij de nieuwe hoofdlijnenakkoorden en er tegelijkertijd ruimte moet zijn voor innovaties...

  Moties

  34775-26

  02-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over indienen van een intrekkingswet indien het referendum over de Wiv leidt tot een geldige uitspraak

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld .2 november 2017 • De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de Kiesraad or5 1 november 2017 heeft geconstateerd dat er 384.126 geldige verzoeken voor het houden van een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (VViv), beter bekend als de "Sleepwet", zijn ingediend en dat er binnen zes maanden een referendum dient te worden gehouden, Overwegende dat Artikel 11 Wet raadgevend referendum luidt: "Indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet...

  Moties

  34775-47

  02-11-2017

 • Motie van het lid Van der Staaij c.s. over stelling nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. Voorgesteld 2 november 2017 • De Kamer, gehoord de beraadslagirig, ,constaterende, dat dit kabinet zich wil inzetten voor verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen, overwegende, dat diverse lidstaten in VN-organisaties, waaronder Unesco en de Mensenrechtenraad, zich inzake de Israëlisch-Palestijnse kwestie herhaaldelijk zeer partijdig tonen, verzoekt de regering, in VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en, zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties...

  Moties

  34775-44

  02-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over jihadisten hun Nederlandse nationaliteit ontnemen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgeteld 2 november 2017 De Kamer, . gehóord de beraadslaging, Overwegende dat circa 300 jihadisten met de Nederlandse nationaliteit naar Syrië zijn vertrokken, kennelijk om zich aan te sluiten bij IS of andere Jihadistische organisaties, Overwegende dat deze mensen geweld aantoonbaar niet schuwen en elk aspect van onze manier van leven afwijzen en bij terugkeer in Nederland een groot risico vormen voor onze nationale veiligheid, Roept de regering op al deze jihadisten hun Nederlandse nationaliteit te ontnemen, overeenkomstig artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap, en niet één...

  Moties

  34775-52

  02-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over verlagen van de Rijksbijdragen media aan het Commissariaat voor de Media

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 2 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat er grote vooringenomenheid bestaat in de publieke media van de Nederlandse Publieke Omroep, Constaterende dat de NPO programma's maakt die in vergelijking met nieuwe media op internet en sociale media extreem kostbaar zijn en daarbij ook nog eens steeds minder kijkers trekken, Overwegende dat veel NPO programma's uitstekend overgenomen kunnen worden door de commerciële omroepen, Overwegende dat de Nederlandse Publieke Omroep ieder jaar circa E 900 miljoen ontvangt, enerzijds uit de Rijksbijdrage aan het Commissariaat voor...

  Moties

  34775-53

  02-11-2017

 • Motie van het lid Roemer c.s. over goede besteding van het extra geld voor de verpleeghuiszorg

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID ROEMER C.S. • Voorgesteld 2 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat—de problemen rondom de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen aan de orde van de dag zijn en al te lang voortduren; constaterende dat het kabinet 2,1 miljard euro uittrekt orn‘goede zorg in verpleeghuizen te garanderen; van mening dat goede zorg moet worden verleend door - medewerkers die voldoende tijd hebben voor zorg en aandacht voor de bewoners; van mening dat het vertrouwen in de politiek ernstig geschaad wordt als de forse investering niet leidt tot extra personeel om die goede zorg mogelijk te maken; verzoekt...

  Moties

  34775-23

  02-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over een concreet plan voor een individueel digitaal stemsysteem

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 2 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de wijze van stemmen in de Tweede Kamer sinds 1848 niet wezenlijk is veranderden dat de huidige wijze van stemmen in de Tweede Kamer bijzonder onnavolgbaar en weinig transparant is voor de bevolking, Roept het Presidium op om binnen zes maanden met een concreet plan te komen voor de aanschaf en installatie van een individueel digitaal stemsysteem en om de uitslagen van deze stemmingen vervolgens ook binnen 1 uur na de stemming online te publiceren en per individueel Kamerlid inzichtelijk te makenvoor de bevolking, , En gaat...

  Moties

  34775-49

  02-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over opzeggen van het VN-vluchtelingenverdrag 1951

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 2 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het in het Nederlands belang is om een gecontroleerd immigratiebeleid te voeren waarbij Nederland zelf bepaalt welke immigranten hier worden toegelaten en welke niet worden toegelaten op basis van nader vast te stellen objectieve criteria, Overwegende dat het VN-vluchtelingenverdrag van 1951 achterhaald is en Nederland in sterke mate belemmert in het voeren van een dergelijk immigratiebeleid, Overwegende dat ook het Kabinet Rutte-III in onderdeel 4.5 van het Regeerakkoord 2017-2021 onderkent dat de aard en omvang van de wereldwijde...

  Moties

  34775-50

  02-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over bijhouden wie er nu precies Nederland binnenkomen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 2 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat buitengewoon ontransparant is wie er nu precies Nederland binnenkomen, wie een paspoort krijgen, wie uitgeprocedeerd zijn, wie ook daadwerkelijk worden uitgezet, en wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van de immigratie voor de Nederlandse samenleving, Roept de regering op per 1 januari 2018 wekelijks het exacte aantal bij te houden van: o Alle asielaanvragen o Alle in behandeling genomen asielverzoeken • Alle afgewezen asielverzoeken o Alle verleende verblijfsvergunningen o Alle afgewezen verblijfsvergunningen o Alle gestarte...

  Moties

  34775-51

  02-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over een afkoelingsperiode van minimaal twee jaar voor (voormalig) bewindspersonen

  ... TWEEDE KAMER DER *STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 2 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat in de demissionaire nadagen van het Kabinet Rutte-II bewindslieden overstapten of thans voornemens zijn over te stappen' naar publieke en/of private topfuncties in gebieden waar zij als bewindspersoon zelf bij betrokken waren. Overwegende dat het onwenselijk is dat bewindslieden in een situatie met conflicterende belangen Worden gebracht waar hun eigen carrière-belangen kunnen conflicteren met het algemeen belang. Roept de regering op om binnen zes maanden met een voorstel te komen waarin een afkoelingsperiode voor bewindslieden...

  Moties

  34775-48

  02-11-2017

123volgende 15 resultaten