Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Thierry Baudet

Moties

 • Nader gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over invoering van een medaille voor de nationale politie (t.v.v. 29628-801)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 29 628 Politie Nr. NADER GEWIJZIGDE *) MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 796 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een eremedaille is voor uitzonderlijke prestaties van eenheid overstijgend of landelijk belang, dan wel het op uitzonderlijke wijze verdienstelijk maken voor de politie, overwegende dat een politieagent die grote moed toont bij de inzet dicht bij huis, in onze wijken en straten, eveneens bijzondere waardering verdient, overwegende dat expliciete erkenning en waardering uiting geeft aan de dankbaarheid en het respect van de samenleving voor getoonde bijzondere inzet, overwegende dat expliciete erkenning en waardering...

  Moties

  29628-802

  05-07-2018

 • Motie van het lid Baudet over helderheid van de minister-president over zijn persoonlijke carrièreambities

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 30 573 Nr. 148 Migratiebeleid Neemt kennis van de aanhoudende geruchten dat minister-president Rutte kandidaat is voor een Europese topfunctie; Spreekt de zorg uit dat de minister-president vanwege persoonlijke carrière-ambities het • Nederlands.belang niet optimaal zal behartigen bij de zeer ingrijpende onderhandelingen die aan de orde zullen zijn bij de aankomende Europese top en bij hierop volgende overleggen, verzoekt de minister-president helderheid te verschaffen over zijn persoonlijke carrière ambities, en in dat kader de volgende verklaring af te leggen: 'Tijdens deze kabinetsperiode zal ik me niet kandidaat stellen voor een Europese topfunctie noch een kandidaatstelling aanvaarden....

  Moties

  30573-148

  21-06-2018

 • Motie van het lid Snels c.s. over onderzoek naar de consequenties van de afschaffing van de dividendbelasting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 37 MOTIE VAN HET LID SNELS C.S. Voorgesteld 14 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende, dat de afschaffing van de dividendbelasting een ingrijpende maatregel is met een groot budgettair beslag; Overwegende, dat het kabinet nog niet duidelijk heeft gemaakt op welke wijze en via welke economische mechanismen deze maatregel kan bijdragen aan versterking van de Nederlandse economie; Overwegende, dat voor, het analyseren van de effecten van deze maatregel het om te beginnen noodzakelijk is te weten of en in welke mate het voordeel van het afschaffen van de dividendbelasting terecht komt bij buitenlandse schatkisten dan wel bij buitenlandse...

  Moties

  32140-37

  14-06-2018

 • Motie van het lid Baudet over aansprakelijk stellen van de Maleisische Staat voor zijn aandeel in de tragedie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 997 Nr. 122 BAUDET Vliegramp MH17 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 31 mei 2018 De Kamer, En gaat over tot de orde van de dag. gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het van het grootste belang is dat de nabestaanden van de MH17 adequate compensatie ontvangen, Overwegende dat de Nederlandse staat de Russische Federatie aansprakelijk heeft gesteld met het doel deze compensatie voor de nabestaanden te verkrijgen, Overwegende dat naast de mogelijke verwijtbaarheid van Rusland, toch ook Malaysia Airlines mogelijk verwijtbaar en mogelijk roekeloos heeft gehandeld door op 17 juli 2014 over een oorlogsgebied in Oost-Oekraïne te gaan vliegen waar in de periode voorafgaand maar liefst...

  Moties

  33997-122

  31-05-2018

 • Motie van het lid Baudet over de staatsaansprakelijkheid van de Russische Federatie effectueren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 997 Nr. 120 Vliegramp MH17 MOTIE VAN HET LID BAUDET VOorgesteld 31 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het neerhalen van vlucht MH17 een open wand in onze samenleving heeft geslagen; overwegende, dat het strafrechtelijk onderzoek naar de daders lang duurt en het uiterste vergt van het geduld van de nabestaanden; overwegende, dat het Joint Investigation Team (JIT) niettemin grote stappen heeft gezet en dat er serieuze en gegronde aanleiding is om aan te nemen dat vlucht MH17 door een BUKTELAR is neergehaald die afkomstig was van de 53e luchtafweerbrigade van de Russische krijgsmacht; constaterende, dat de VN-Veiligheidsraadsresolutie 2166 alle landen oproept...

  Moties

  33997-120

  31-05-2018

 • Motie van het lid Baudet over ook Oekraïne aansprakelijk stellen voor de tragedie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 997 Nr. 121 Vliegramp MH17 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 31 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het van het grootste belang is dat de nabestaanden van de MH17 adequate compensatie ontvangen, Overwegende dat de NederlandSe staat de Russische Federatie aansprakelijk heeft gesteld met het doel deze compensatie voor de nabestaanden te realiseren, Overwegende dat naast de mogelijke aansprakelijkheid van Rusland, er ook mogelijke aansprakelijkheid van Oekraïne bestaat wegens mogelijk verwijtbaar nalatig handelen door het luchtruim niet volledig te sluiten op 17 juli 201.4 hoewel het land wist dat BUK-raketten de grens waren overgetrokken, Tevens overwegende...

  Moties

  33997-121

  31-05-2018

 • Motie van het lid Tony van Dijck c.s. over de Investeringsagenda Belastingdienst aanwijzen als groot project

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 950 Financieel jaarverslag van het Rijk 2017 Nr. 8 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK C.S. Voorgesteld 23 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de belastingdienst al geruime tijd niet naar behoren fUnctioneert; constaterende dat de Algemene Rekenkamer voor het tweede jaar op een rij een achttal onvolkomenheden in de bedrijfsvoering van de belastingdienst constateert; overwegende dat de belastinginning in gevaar dreigt te komen als gevolg van de uitvoering van-de investeringsagenda en het personeelsverloop; spreekt uit de investeringsagenda bij de belastingdienst als Groot Project aan te' wijzen conform de regeling Grote Projecten, . en gaat over tot de orde van...

  Moties

  34950-8

  23-05-2018

 • Motie van het lid Baudet over vermindering van de collectieve belasting- en premiedruk

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 950 Financieel jaarverslag van het Rijk 2017 Nr. 20 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 23 mei 2018 . De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de collectieve belasting- en premiedruk sinds het begin van de regeerperiode van Rutte in 2011 gestegen is van 35,5% naar bijna 39%, overwegende dat uit de recent openbaar gemaakte dividend-memo's blijkt dat deze Rutte-coëfficiënt de komende jaren bij bngewijzigd kabinetsbeleid verder door zal stijgen naar 40% in 2021. constaterende dat de besteedbare inkomens en de koopkracht van werkende Nederlanders nog verder onder druk zal komen als gevolg van dit lastenverzwarende beleid van het Kabinet Rutte-III, roept de regering op het kabinetsbeleid...

  Moties

  34950-20

  23-05-2018

 • Motie van het lid Baudet over het onder geen enkele voorwaarde akkoord gaan met een transferunie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 950 Financieel jaarverslag van het Rijk 2017 Nr. 21 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 23 mei 2018 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de Europese muntunie dreigt uit te monden in een transferunie • nieuwe regering van Italië voornemens is talloze lastenverlichtingen en extra overheidsuitgaven te initiëren ter grootte van minimaal 100 miljard euro, Overwegende dat dergelijke uitgaven onmogelijk door Italië zelf kunnen worden betaald en ' dat dus vroeg of laat een beroep op het spaarzamere Noord-Europa zal worden gedaan, Overwegende dat Nederland nooit met een dergelijke transferunie heeft ingestemd, Overwegende dat in tegendeel de euro juist is aangenomen met...

  Moties

  34950-21

  23-05-2018

 • Motie van het lid Klaver c.s. over afkeuren van de handelswijze van de minister-president

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 700 Kabinetsformatie 2017 Nr. 59 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. Voorgesteld 25 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, keurt de handelwijze van de minister-president a en gaat over tot de orde van de dag. Klaver Wilders Marijnissen Asscher Ouwehand Krol Azarkan Baudet 2 ...

  Moties

  34700-59

  25-04-2018

 • Motie van het lid Baudet over niet doorvoeren van de afschaffing van de dividendbelasting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 700 Kabinetsformatie 2017 Nr. 60 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 25 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, o erJ cl_ YuL ota ox.1^. Laa_Jz_ act 61,z_ WIE ■ cLA alar i5U „ , / , 4k_ 9—ej e J : c U 11' 'Je„ 'L L L J 4 Licorki 0 l oo, gectuLl II u t , 1.01.02-- ...

  Moties

  34700-60

  25-04-2018

 • Motie van het lid Baudet over prioriteren van economische belangen in de brexitonderhandelingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 23 987 Nr. 239 En gaat over tot de orde van de dag. Baudet Lidmaatschap van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 5 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk de tweede export partner is voor Nederland en de belangen voor Nederlandse ondernemers groot zijn. Overwegende dat uit het gepresenteerde KPMG-rapport blijkt dat een Brexit zonder overeenkomst tot economische schade voor Nederland zou leiden, Overwegende dat Nederland noch het Verenigd Koninkrijk gebaat is bij een slechte handelsovereenkomst om een politiek statement te maken, Overwegende dat de economische belangen van de lidstaten voorop moeten staan, J Overwegende dat...

  Moties

  23987-239

  05-04-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over afwachten van het eindrapport van de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel (t.v.v. 34854-15)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 15 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel de regering gevraagd adviseert over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel, overwegende dat ingevolge het instellingsbesluit de Staatscommissie daarbij in overweging neemt dat de Nederlandse burger meer betrokkenheid ambieert bij beleid en politiek, overwegende dat de staatscommissie in zijn rapport van oktober jl. het raadgevend referendum expliciet noemt, als mogelijke overbrugging van de kloof tussen politiek en burger,...

  Moties

  34854-19

  22-02-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het advies van de CAVV en EVA constateert dat regering en parlement een genocide kunnen erkennen en dat dit van betekenis is; spreekt uit dat de Kamer de Armeense genocide erkent (voor de volledigheid gaat het hier ook over de Assyriërs, de Pontische Grieken en Arameeërsi die ook het slachtoffer zijn geworden van deze genocide), en gaat over tot de orde van de dag. Vo6rdewind Ten Broeke Van Helvert Sjoerdsma Van Ojik Karabulut Van Raan Krol Van der Staaij Baudet...

  Moties

  34775-V-56

  22-02-2018

 • Motie van het lid Krol c.s. over intrekking van het wetsvoorstel

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wetgeving zorgvuldige procedures vereist en dat die procedures zijn vastgelegd en moeten worden nageleefd overwegende dat de formele procedure voor de intrekking van de Wet raadgevend referendum niet in zijn geheel is doorlopen. 4 k \Jeu.):J-e, vr_ qfi.J, 2C Ld 2_ c,e) verzoekt de regering het wetsvoorstel Intrekkingswet Wet raadgevend referendum in te trekken en opnieuw de procedure te doorlopen, en gaat over tot de orde van de dag, Krol L....,"....- ...

  Moties

  34854-13

  20-02-2018

12345volgende 15 resultaten