Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Thierry Baudet

Moties

 • Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over afwachten van het eindrapport van de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel (t.v.v. 34854-15)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 15 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel de regering gevraagd adviseert over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel, overwegende dat ingevolge het instellingsbesluit de Staatscommissie daarbij in overweging neemt dat de Nederlandse burger meer betrokkenheid ambieert bij beleid en politiek, overwegende dat de staatscommissie in zijn rapport van oktober jl. het raadgevend referendum expliciet noemt, als mogelijke overbrugging van de kloof tussen politiek en burger,...

  Moties

  34854-19

  22-02-2018

 • Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het advies van de CAVV en EVA constateert dat regering en parlement een genocide kunnen erkennen en dat dit van betekenis is; spreekt uit dat de Kamer de Armeense genocide erkent (voor de volledigheid gaat het hier ook over de Assyriërs, de Pontische Grieken en Arameeërsi die ook het slachtoffer zijn geworden van deze genocide), en gaat over tot de orde van de dag. Vo6rdewind Ten Broeke Van Helvert Sjoerdsma Van Ojik Karabulut Van Raan Krol Van der Staaij Baudet...

  Moties

  34775-V-56

  22-02-2018

 • Motie van het lid Krol c.s. over intrekking van het wetsvoorstel

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wetgeving zorgvuldige procedures vereist en dat die procedures zijn vastgelegd en moeten worden nageleefd overwegende dat de formele procedure voor de intrekking van de Wet raadgevend referendum niet in zijn geheel is doorlopen. 4 k \Jeu.):J-e, vr_ qfi.J, 2C Ld 2_ c,e) verzoekt de regering het wetsvoorstel Intrekkingswet Wet raadgevend referendum in te trekken en opnieuw de procedure te doorlopen, en gaat over tot de orde van de dag, Krol L....,"....- ...

  Moties

  34854-13

  20-02-2018

 • Motie van het lid Baudet over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum Nr. 16 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de Minister alle vereisten van zorgvuldige wetgeving heeft geschonden bij haar overhaaste pogingen de Wet raadgevend referendum in te trekken Zegt het vertrouwen in de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op. En gaat over tot de orde van de dag. BAUDET ...

  Moties

  34854-16

  20-02-2018

 • Motie van het lid Baudet over schade voor 1 juli 2018 vergoeden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 • Nr. 447 - BAUDET Gaswinning De Kamer, Constateert dat de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen nu veel te lang voortsleept en strandt in veel te lange overlegstructuren en vergader-circuits, Eist van de regering dat alle vastgestelde schade van de slachtoffers van de Groningse aardbevingen uiterlijk op 1 juli 2018 op de bankrekening van de slachtoffers is bijgeschreven, En gaat over tot de orde van de dag. MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 7 februari 2018 gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  33529-447

  07-02-2018

 • Motie van het lid Beckerman c.s. over gedupeerden met oude schades

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 429 Gaswinning De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat oude schades niet onder het nieuwe protocol vallen; Constaterende dat te veel mensen met schades van voor 31-03-2017, • waaronder huishoudens, boeren en bedrijven, al erg lang wachten op schadeloosstelling; Verzoekt de regering alle gedupeerden met oude schades de keuze te geven onder het nieuwe protocol te vallen en voor 1 juli 2018 af te handelen; en gaat over tot de orde van' de dag Beckerman crji ()Is 63ef a(-n kcfQ eA„ - LY-\ ') MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 7 februari 2018 • 2 ...

  Moties

  33529-429

  07-02-2018

 • Motie van het lid Beckerman c.s. over een versterkingsaanpak met zeggenschap van dorpen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr.431 Consta terende dat er dorpen zijn waar sloop dreigt v6or 60-80% van de gebouwen; Overwegende dat hiermee.karakteristieke panden en dorpen verloren gaan; Van mening dat inwoners nu te weinig zeggenschap hebben over de toekomst van hun huis en dorp; 1, Verzoekt de regering over te gaan tot een versterkingsaanpak zonder de NAM I' maar met zeggenschap van de betreffende dorpen, I . . . en gaat over tot de orde van de dag Beckerman Nijboer aj,7: y\Te(ise. »-e-" u■Oc-k eiD Gaswinning MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 7 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  33529-431

  07-02-2018

 • Motie van het lid Özütok c.s. over spreken met omringende landen over boetebeleid en handhaving

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 734 Nr. 24 MOTIE VAN HET LID OZtJTOK C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat vrachtwagenchauffeurs vaak weekenden op parkeerplaatsen in Nederland doorbrengen en dit tot onwenselijke en onmenselijke situaties leidt; Constaterende dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (1LT) net als omringende landen gaat handhaven op de rij- en rusttijdenregels en bij overtreding een boete van 1500 euro oplegt aan de werkgever; Overwegende dat de minister aangeeft dat moet worden voorkomen dat er een waterbedeffect optreedt waarbij chauffeurs weekenden op een parkeerplaats in Nederland doorbrengen omdat verblijf hier aantrekkelijker is dan in omringende...

  Moties

  34734-24

  17-01-2018

 • Motie van het lid Baudet over ultimatum 1 juli 2018

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 420 Baudet Gaswinning MOTIE VAN HET LID BAUDft Voorgesteld 16 januari 2018 I De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constateert dat de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen nu veel te lang voortsleept en strandt in veel te lange overlegstructuren en vergader-circuits, Eist van de regering dat alle vastgestelde schade van de slachtoffers van de Groningse aardbevingen uiterlijk op 1 juli 2018 op de bankrekening van de slachtoffers is bijgeschreven, En gaat over tot de orde van de dag. Lid 11391~11 ...

  Moties

  33529-420

  17-01-2018

 • Motie van het lid Baudet over het openbaar maken van de Overeenkomst van Samenwerking

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 33 529 Nr. 419 Gaswinning MOTIE VAN HET LID BAUDET •Voorgesteld 16 januari 2018 • . De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de Overeenkomst van Samenwerking tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Energiebeheer Nederland (EBN) van 27 maart 1963 aan de grondslag ligt van de gaswinning in Groningen, Overwegende dat de Overeenkomst van Samenwerking al 55 jaar geheim is, Overwegende dat het van cruciaal belang is om te weten wat precies is afgesproken in 1963 en wie verantwoordelijk is voor de schadeafhandeling en in welke mate, zodat de problemen eindelijk kunnen worden aangepakt, Roept de regering op de Overeenkomst van Samenwerking tussen de NAM en EBN van 1963,...

  Moties

  33529-419

  17-01-2018

 • Motie van het lid Baudet over de persoonlijke carrièreambities van de minister-president

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 501-20 Europese Raad Nr. 1276 MOTIE VAN HET LID 13AUDET Voorgesteld 13 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Neemt kennis van de aanhoudende geruchten dat minister-president Rutte kandidaat is voor een Europese topfunctie; Spreekt de zorg uit dat de minister-president vanwege persoonlijke carrière ambities het Nederlands belang niet optimaal zal behartigen bij de zeer ingrijpende onderhandelingen die aan de orde zullen zijn bij de aankomende Europese top en bij hierop volgende overleggen, verzoekt de minister-president helderheid te verschaffen over zijn persoonlijke carrière ambities, en in dat kader de volgende verklaring af te leggen: 'Tijdens deze kabinetsperiode zal...

  Moties

  21501-20-1276

  13-12-2017

 • Motie van het lid Baudet over de verlaging van het box 2-tarief voor zzp'ers en mkb'ers

  ... Vergaderjaar 2017-2018 en gaat over tot de orde van de dag. BAUDEt TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 9 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ----- Constaterende Flat het kabinet voornemens is de dividendbelasting voor multinationals af te schaffen, nstaterendedat het kabinet voornemens is het belastingtarief in BOX 2 voor ZZP-ers en MKB-ondernemers met een B.V. te verhogen van 25% naar 28,5%; Overwegend, dat veel ZZP-ers ook al bovenmatig ernstig getroffen zijn door de Wet DBA die velen van hen het werken onmogelijk heeft gemaakt de afgelopen jaren, ../--- Overwegende,dat ZZP-ers en MKB-ers met een B.V. ook al verplicht loonbelasting moeten...

  Moties

  34775-70

  09-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over het behouden van de wet-Hillen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018. 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 9 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, /- Constaterendedat het kabinet Rutte-111 de "Wet Huilen", de pingnwoninasc/huld zoals bepaald in Artikel 3.123a. van de afbouwen over een periode van 30 jaar, waardoor mensen, onredelijk belast worden en huur over hun eigen huis gaan aflossen wordt opgelegd, „.tsruicanonrIP dat de hvootheekrenteaftrek tevens versneld wordt afgebouwd, waarmee het aflossen van 4potheekschuld wordt aangernoé digd, Roept de regering °ppm Artikel 3.123a. van de Wet inkomstenbelasting 2001, oftewel de "Wet Hillen" , in haar'huidige ongewijzigde vorm re DerlUuuei...

  Moties

  34775-73

  09-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over een gefixeerde belastingvrije voet

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nr. 72 en gaat over tot de orde van de dag. BAUDET Nota over de toestand van 's Rijks Financiën MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 9 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ,../Cór;staterende,dat de collectieve belasting- en premiedruk onder de kabinetten Rutte is gestegen van J5% in 2010 tot inmiddels bijna 40%, Constaterendeidat veel Nederlanders niets tot weinig merken van de aantrekkende economie door de steedi toenemende belastingdruk en de achterblijvende ontwikkeling van de besteedbare inkomens. verwegende dat het instellen van een hogere belastingvrije voet (heffingskorting) voor alle Nederlandersmet name de lagere- en middeninkomens, een buitengewoon positief...

  Moties

  34775-72

  09-11-2017

 • Motie van het lid Baudet over het verhogen van de zelfstandigenaftrek

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 9 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ---6;erwegendeidat Nederland ruim 1 miljoen ZZP-ers telt en dat deze ZZP-ers essentieel zijn voor onze dy4mische kenniseconomie, ,..-6v-e--nNegende1dat de kabinetten Rutte de afgelopen jaren ZZP-ers onev enredig hebben benadeeld mdt lastenverhoging en belemmerende wet- en regelgeving, ----O---v-e-rwegendeflat het verlagen van de lasten voor ZZP-ers een enorme impuls zal geven aan de Nederlandse economie en de economische dynamiek in Nederland vergroot, - - 15iPept de regering opiom binnen zes maanden met een voorstel te komen om de zelfstandigenaftrekvbor...

  Moties

  34775-71

  09-11-2017

1234volgende 15 resultaten