Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Malik Azmani

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Dat COC wil dat Nederland Amerikaanse haatprediker weert’

  ...Kent u het feit dat de haatprediker ook van plan is binnenkort Zweden en Ierland te bezoeken en heeft u contact gehad met uw collega’s in die en andere Europese landen Is gezamenlijke inzet om deze man te weren besproken Zo ja, welke acties worden ondernomen Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen en de Kamer hierover te informeren Bent u bereid in EU-verband nogmaals te pleiten voor een gezamenlijke zwarte lijst met haatpredikers zodat predikers die door een buurland geweigerd worden niet uitwijken naar een ander EU-land Zo nee, waarom niet Deelt u de mening dat dit een belangrijke aanvulling is bovenop de registratie van visumplichtige haatpredikers Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden in verband met het op korte termijn...

  Kamervragen

  24-04-2019

 • Het bericht ‘Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers’

  ... 2018Z19001 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers’. (ingezonden 22 oktober 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers’ 1) 2 Is u bekend hoeveel veroordeelde asielzoekers verblijven in het asielzoekerscentrum in Dronten Zo ja, hoeveel 3 Waarom worden deze criminele asielzoekers niet per direct het land uitgezet 4 Waarom wordt in deze zaken niet met voorrang versneld beslist 5 Waarom worden de desbetreffende asielzoekers niet meteen overgeplaatst naar één van de extra begeleiding en toezichtlocaties (EBTL’s), ook wel ‘aso-azc’ genoemd, waar de beslissing...

  Kamervragen

  23-10-2018

 • Het bericht 'Verblijfsvergunnning brengt verantwoordelijkheid met zich mee'

  ... 2018Z16323 Vragen van de leden Van Oosten en Azmani (beiden VVD) aan de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Verblijfsvergunning brengt verantwoordelijkheid met zich mee' (ingezonden 19 september 2018) 1 Heeft u de berichten gelezen over de strafmaat die rechtbanken zouden hanteren bij verdachten met een verblijfsvergunning 1) 2 Klopt het dat bij een dader van een strafbaar feit met een verblijfsvergunning de vraag of betrokkene zijn verblijfstitel mogelijk kan kwijtraken meegewogen wordt Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de rechtsgelijkheid Bestaan hier richtlijnen over 3 Vindt u dat een verblijfsvergunning niet medebepalend zou mogen zijn voor de straf die door een rechter wordt opgelegd Bent u bereid...

  Kamervragen

  19-09-2018

 • Het bericht ‘Hiaat in IND-regels voor pardonners’

  ... 2018Z07035 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Hiaat in IND-regels voor pardonners’ (ingezonden 16 april 2018) 1 Kent u het bericht ‘Hiaat in IND-regels voor pardonners’ 1) 2 Hoe verhoudt de praktijk dat doortoetsen de vreemdeling financieel voordeel oplevert zich tot het feit dat de leges in principe kostendekkend moeten zijn Zouden in geval van doortoetsen niet ook de extra kosten in rekening gebracht moeten worden 3 Hoe apprecieert u de duiding van de Immigratie- en Naturlisatiedienst (IND) dat zij tot nu toe nog geen signalen hebben dat pardonners of advocaten bewust een andere verblijfsvergunning aanvragen, maar dat zij als ze die signalen in de toekomst krijgen,...

  Kamervragen

  16-04-2018

 • Het bericht dat Parijs een strenger en sneller asielbeleid wil

  ... 2018Z03241 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Parijs een strenger en sneller asielbeleid wil. (ingezonden 22 februari 2018) 1 Kent u het artikel ‘Parijs wil strenger en sneller asielbeleid’ 1) 2 Hoe verhouden de voorgenomen Franse plannen zich tot het Nederlandse asielbeleid 3 Bent u bereid in EU-verband op te trekken met de Fransen om verdere intensivering van vreemdelingenbewaring mogelijk te maken en ziet de staatssecretaris ook aanleiding om al binnen de EU-regelgeving vreemdelingenbewaring in Nederland verder aan te scherpen, gelet op het feit dat Frankrijk in haar plannen onder andere aangeeft vreemdelingendetentie te intensiveren, bijvoorbeeld voor mensen die in...

  Kamervragen

  22-02-2018

 • Het bericht dat ‘Asielzoeker mag tweede vrouw uit Syrië halen in belang van kinderen’

  ... 2018Z01839 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat ‘Asielzoeker mag tweede vrouw uit Syrië halen in belang van kinderen’ (ingezonden 5 februari 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Asielzoeker mag tweede vrouw uit Syrië halen in belang van kinderen’ 1) 2 Is een dergelijk verzoek in Nederland wel eens gedaan Zo ja, hoe is in dat geval gehandeld Zo nee, wat zou de lijn zijn wanneer een dergelijk verzoek wel zou worden gedaan 3 Deelt u de mening dat een dergelijke vorm van gezinshereniging nooit mag betekenen dat bigamie in feite wordt getolereerd in ons land 4 Deelt u de mening dat het leven in een situatie van een polygaam huwelijk nooit in het belang van het kind...

  Kamervragen

  05-02-2018

 • Het bericht dat een groeiende groep Syriërs terug wil naar huis

  ... 2018Z01125 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een groeiende groep Syriërs terug wil naar huis. (ingezonden 25 januari 2018) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Groeiende groep vluchtelingen uit Syrië wil terug naar huis’ 1) 2 Aangezien diverse openbare bronnen vermelden dat regio’s in Syrië als Homs, Idlib, Hama, Damascus en Aleppo relatief veilig zijn, kunt u aangeven wat de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) belet vluchtelingen te begeleiden bij vrijwillige terugkeer naar Syrië wanneer zij bij de IOM aangeven dit te willen 3 Is het aan de IOM om te oordelen dat een land niet veilig genoeg is en daarom hulp bij vrijwillige terugkeer te onthouden, of is...

  Kamervragen

  25-01-2018

 • Het bericht 'criminele Albanezen zijn de opkomende groep in de drugshandel'

  ...Zijn ook bij andere lidstaten geluiden bekend om de visumplicht her in te voeren 10 Bent u bereid zonodig de in 2010 bij de Europese Commissie bedongen 'veiligheidsklep' inzake vrijstelling van de visumplicht voor Albanië in te roepen indien deze georganiseerde criminaliteit onvoldoende effectief kan worden bestreden Zo ja, welke concrete stappen kunnen van uw zijde worden verwacht Zo nee, waarom niet 1) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2201870-criminele-albanezen-zijn-de-opkomende-groep-in-de-drugshandel.html ...

  Kamervragen

  10-11-2017

 • Het bericht dat Tunesië een nieuwe springplank voor illegale migratie naar Europa wordt

  ...1) Die Welt, 10 oktober 2017, raadpleegbaar via https://www.welt.de/politik/ausland/article169496813/Tunesien-wird-zum-neuen-Sprungbrett-nach-Europa.html ...

  Kamervragen

  16-10-2017

 • Het bericht ‘Omstreden alFitrah legt 1,7 miljoen euro op tafel en koopt pand alsnog’

  ... 2017Z13384 Vragen van de leden Tellegen en Azmani (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Omstreden alFitrah legt 1,7 miljoen euro op tafel en koopt pand alsnog’(ingezonden 6 oktober 2017) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Omstreden alFitrah legt 1,7 miljoen euro op tafel en koopt pand alsnog’ 1) 2 Wat vindt u ervan dat niet duidelijk is hoe deze organisatie aan de 1,7 miljoen euro is gekomen om dit pand te kopen 3 Is bij u wel bekend hoe de organisatie aan deze 1,7 miljoen euro is gekomen Zo ja, kunt u dit dan delen met de Kamer Zo nee, waarom niet 4 Aangezien alFitrah eerder financiële steun ontving uit onder meer Koeweit, kunt u aangeven wat u in de tussentijd...

  Kamervragen

  06-10-2017

 • De gevolgen van toenemende agressie verstekelingen

  ... 2017Z12697 Vragen van de leden Visser en Azmani (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de gevolgen van toenemende agressie verstekelingen (ingezonden 26 september 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van de berichten “Truckers rijden niet meer op Engeland” en “Kies bij twijfel over veiligheid andere haven” 1) 2 Herkent u zich in de in het artikel gesignaleerde problemen met agressieve verstekelingen Wat vindt u hiervan 3 Hoeveel Nederlandse chauffeurs zijn er sinds 2015 slachtoffer geworden van geweld en bedreigingen van verstekelingen Hoeveel meldingen krijgt u dagelijks van verstekelingen in Nederland en wat wordt er met deze meldingen gedaan Klopt het dat het probleem van agressieve verstekelingen steeds groter...

  Kamervragen

  26-09-2017

 • Het bericht ‘NAM erkent (gedeeltelijke) overschrijding, maar ontkent overtreding’

  ... 2017Z10795 Vragen van de leden Bosman en Azmani (beiden VVD) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht ‘NAM erkent (gedeeltelijke) overschrijding, maar ontkent overtreding.’ (ingezonden 14 augustus 2017) 1 Kent u het bericht ‘NAM erkent (gedeeltelijke) overschrijding, maar ontkent overtreding’ 1) 2 Waarom geldt er een 20% bandbreedte bij een maximaal plafond Waarom mag er bij een oud veld meer gewonnen worden dan de 20% bandbreedte 3 Bij welke velden heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) deze 20% bandbreedte gebruikt om meer dan het maximale niveau gas uit het veld te halen 4 Bij welke velden, zoals Hardenberg-Oost, en over welke periode heeft de NAM de 20% bandbreedte overschreden Welke reden heeft dit...

  Kamervragen

  14-08-2017

 • Het bericht “Christelijke scholen zwakken paasviering af”

  ... 2017Z04995 Vragen van de leden Becker en Azmani (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Christelijke scholen zwakken paasviering af” (ingezonden 13 april 2017) 1 Bent u bekend met het bericht “Christelijke scholen zwakken paasviering af” 1) 2 Deelt u de mening dat scholen en zeker bijzondere scholen een grote mate van vrijheid moeten hebben om hun onderwijs in lijn met hun eigen geloofs- of levensovertuiging in te richten 3 Kent u de motieven van de scholen om de paasviering aan te passen Is dit uit eigen overweging gebeurd Is er druk uitgeoefend door leerlingen en/of ouders Is er wellicht sprake van handelingsverlegenheid 4...

  Kamervragen

  13-04-2017

 • Het bericht dat de Turkse AK-partij weer een ronselbrief aan Nederlanders met een Turkse achtergrond heeft gestuurd

  ... 2017Z04969 Vragen van de leden Ten Broeke, Azmani en Koopmans (allen VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de Turkse AK-partij weer een ronselbrief aan Nederlanders met een Turkse achtergrond heeft gestuurd (ingezonden 13 april 2017) 1 Bent u bekend met het bericht "Turkse AK-partij stuurt weer brief aan Turkse Nederlanders" 1) 2 Kunt u bevestigen dat een grote groep Nederlanders met een Turkse achtergrond, ditmaal in het kader van het referendum, wederom een brief heeft ontvangen van de Turkse AK-partij, ondertekend door de Turkse minister-president 3 Is bekend of de AK-partij gebruik heeft gemaakt van hetzelfde adressenbestand als in 2015 Zo ja, hoe beoordeelt u dit, in...

  Kamervragen

  13-04-2017

 • Het bericht “Onrust op ministeries over komst Eritrese partijfunctionaris”

  ... 2017Z04979 Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Azmani (VVD), Jasper van Dijk (SP), Sjoerdsma (D66), Kuiken (PvdA), Knops (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht “Onrust op ministeries over komst Eritrese partijfunctionaris” (ingezonden 13 april 2017) 1 Bent u bekend met het bericht “Onrust op ministeries over komst Eritrese partijfunctionaris” 1) 2 Klopt het dat het Eritrese Young People's Front for Democracy and Justice (YPFDJ), de jeugdorganisatie van de regerende PFDJ, van plan is haar jaarlijkse congres in Nederland te organiseren Zo ja, weet u waar en wanneer 3 Deelt u de mening dat een dergelijk congres als ongewenste bemoeienis van de Eritrese overheid met Eritreeërs...

  Kamervragen

  13-04-2017

123456volgende 15 resultaten