Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Malik Azmani

Moties

 • Motie van het lid Azmani over afschaffen van de discretionaire bevoegdheid in vreemdelingenzaken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr. 38 MOTIE VAN HET LID AZMANI Voorgesteld 22 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Van mening dat het in het belang van de vreemdeling en de samenleving is dat de beslissing of schrijnende omstandigheden tot verblijf moeten leiden, zo snel als mogelijk genomen wordt, Van mening dat het wegen van schrijnende omstandigheden niet bezoedeld zou moeten worden met partijpolitiek, s Van mening dat in een rechtsstaat het finale oordeel bij de rechterlijke macht moet liggen, Van mening dat de zorgvuldige wijze waarop besluiten over verblijfsrecht van vreemdelingen tot...

  Moties

  35000-VI-38

  22-11-2018

 • Motie van de leden Sjoerdsma en Azmani over sluiten van de Eritrese ambassade

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 22 831 Nr. 132 en gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma Azma ni De Hoorn van Afrika MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN AZMANT Voorgesteld 20 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inning van diasporabelasting onder zowel Nederlands als internationaal recht in beginsel is toegestaan, maar dit alleen mag plaatsvinden zonder dwang en intimidatie; constaterende dat het DSP-onderzoek naar de inning van diasporabelasting door Eritrea aantoonde dat deze belastinginning - gepaard gaat met vormen van dwang die de Eritrese • autoriteiten een sterke greep geven op de Eritrese diaspora" in Nederland; constaterende dat de Eritrese ambassade in Den Haag verantwoordelijk...

  Moties

  22831-132

  20-12-2017

 • Motie van het lid Groothuizen c.s. over de geloofwaardigheid van bekeerlingen

  ... TWEEDE KAMER.DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 67 MOTIE VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S. Voorgesteld 30 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van groot belang is dat alle asielverzoeken met grote zorgvuldigheid worden behandeld, overwegende dat de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerde Christenen en van de seksuele gerichtheid van asielzoekers die hun vrees voor vervolging hierop baseren met voldoende waarborgen omgeven moet zijn, verzoekt de regering te onderzoeken of de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en de seksuele gerichtheid van asielzoekers kan worden...

  Moties

  34775-VI-67

  30-11-2017

 • Motie van het lid Marcouch c.s. over een integrale aanpak van discriminatie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 Nr. 55 MOTIE VAN HET LID MARCOUCH C.S. Voorgesteld 1 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat discriminatie zorgt voor een niet te tolereren tweedeling en ongelijkheid; van mening dat er onvoldoende sprake is van een integrale aanpak van discriminatie; van mening dat er meer ruimte voor educatie over discriminatie moet komen; van mening dat er blijvend via publieksvoorlichting — en antidiscriminatiecampagne aan bewustwording over discriminatie moet worden gewerkt; van mening dat bevorderd moet worden dat burgers die discriminatie ervaren daar aangifte...

  Moties

  34550-VI-55

  01-12-2016

 • Motie van het lid Azmani over het sneller afdoen van asielaanvragen van migranten uit veilige landen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 550 VI Nr. 47 MOTIE VAN HET LID AZMANI Voorgesteld 1 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat zoveel mogelijk manieren om asielprocedures in Nederland te verkorten, verkend moeten worden, • van mening dat kansloze asielaanvragen, veelal ingediend om verblijf te rekken, geen uitgebreide procedure rechtv aardigen, van mening dat bij herhaalde aanvragen en aanvragen van migranten afkomstig uit veilige landen een 'lik op stuk besluit genomen moet worden, van mening dat het streven zou moeten zijn om binnen één dag kansloze aanvragen af te doen, waarmee ook het recht op voorzieningen vervalt, verzoekt de regering te verkennen hoe herhaalde aanvragen en asielaanvragen...

  Moties

  34550-VI-47

  01-12-2016

 • Motie van het lid Azmani c.s. over een contrastrategie ten aanzien van de Turkse diasporapolitiek

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 32 824 Nr. 163 en gaat over tot de orde van de dag. Azma ni Karabul ut Van Meenen p ielyt Heerma Integratiebeleid MOTIE VAN HET LID AZMANI C.S. Voorgesteld 2 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland de afgelopen jaren ingrijpender zijn geworden; overwegende dat de pogingen van de Turkse regering om invloed uit te oefenen op het leven van Turkse Nederlanders via een Turkse diaspora-politiek steeds verder gaan en dit leidt tot ongewenste beïnvloeding van Turkse Nederlanders, intimidatie, inmenging in binnenlandse aangelegenheden en export van Turkse problemen naar Nederland; constaterende dat de Regering hierover...

  Moties

  32824-163

  02-11-2016

 • Motie van het lid Azmani c.s. over niet langer in gesprek gaan met Turks-Nederlandse organisaties voor integratiebeleid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 32 824 Nr. 164 en gaat over tot de orde van de dag. Azmani Karabulut Van Meerien Integratiebeleid MOTIE VAN HET LID AZMANI C.S. Voorgesteld 2 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de meeste Turks-Nederlandse organisaties in Nederland, georganiseerd langs politieke-en religieuze scheidslijnen in Turkije, met name onderlinge verschillen en belangen benadrukken en slechts een klein deel van de Nederlanders met een Turkse achtergrond vertegenwoordigen; overwegende dat deze organisaties de integratie van Nederlanders met een Turkse achtergrond in Nederland eerder tegenwerken in plaats van bevorderen; overwegende dat zolang de overheid aan deze organisaties een officieel...

  Moties

  32824-164

  02-11-2016

 • Motie van de leden Sjoerdsma en Azmani over 200 miljoen van de EU inzetten voor opvang van Eritrese vluchtelingen in de regio

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 22 831 De Hoorn van Afrika Nr. 112 MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN AZMANI Voorgesteld 30 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het regime van Eritrea een van de meest repressieve ter wereld is, overwegende dat Eritreeërs vluchten voor oppressie en niet voor gebrek aan sociaaleconomische ontwikkeling, verzoekt de regering de door de Europese Unie voorgenomen 200 miljoen niet in te zetten in Eritrea, maar voor opvang van Eritrese vluchtelingen in de regio, en gaat over tot de orde van de dag, Sjoerdsma 09-mani ...

  Moties

  22831-112

  30-06-2016

 • Motie van het lid Azmani over een meldplicht instellen voor houders van een asielstatus inzake chantage door het regime

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 22 831 Nr. 110 en gaat over tot de orde van de dag, Azmani De Hoorn van Afrika MOTIE VAN HET LID AZMANI Voorgesteld 30 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat houders van een asielstatus hier in Nederland niet alsnog onder druk gezet moeten kunnen worden door het regime waarvoor zij zijn gevlucht, overwegende dat voor de aanpak van misdrijven als afpersing en bedreiging, politie en het openbaar ministerie in belangrijke mate afhankelijk zijn van melding en aangifte door de slachtoffers, . • overwegende dat iemand die zich loyaal toont aan een regime en dus niet te vrezen heeft voor het regime, niet (langer) voldoet aan de voorwaarde waaronder de asielvergunning is...

  Moties

  22831-110

  30-06-2016

 • Motie van de leden Knops en Azmani over maatregelen tegen de Eritrese diasporataks

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 22 831 Nr. 117 De Hoorn van Afrika MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS EN AZMANI Voorgesteld 30 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het dictatoriale regime van Eritrea zich volgens een VNonderzoekscommissie schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid en bovendien beschuldigd wordt van steun aan de terroristische organisatie Al Shabaab; overwegende dat de zogenoemde diaspora belasting van Eritrea dit misdadige regime financiert en mogelijk indirect de terroristische organisatie Al Shabaab; overwegende dat de inning van de diaspora taks door Eritrea in Nederland en andere landen gepaard gaat met afpersing en intimidatie; verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken...

  Moties

  22831-117

  30-06-2016

 • Motie van de leden Azmani en Knops over voorkomen van afdracht van gemeenschapsgeld aan een buitenlandse mogendheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 22 831 Nr. 111 en gaat over tot de orde van de dag, Azm ani Knops De Hoorn van Afrika MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN KNOPS Voorgésteld 30 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ruim 50% van de Entree:'s in Nederland afhankelijk is van de.bijstand, van mening dat wij niet indirect door de 2% tax met ons gemeenschapsgeld het regime in Entree willen financieren, verzoekt de Regering met voorstellen te komen om te bezien hoe kan worden voorkomen dat ons gemeenschapsgeld wordt afgedragen aan buitenlandse mogendheden, ...

  Moties

  22831-111

  30-06-2016

 • Motie van de leden Azmani en Sjoerdsma over belastingheffing en de misstanden daaromheen een halt toeroepen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 22 831 Nr. 109 De Hoorn van Afrika MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN SJOERDSMA Voorgesteld 30 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, - overwegende dat alles er op wijst dat de Eritrese ambassade een spilfunctie vervult ten aanzien van belastingheffing ten behoeve van het Eritrese regime, overwegende dat er aanhoudend signalen zijn dat de ambassade Eritreërs in Nederland bedreigt en intimideert wanneer zij niet maandelijks 2 procent van hun inkomen afstaan, verzoekt de Regering de zaakgelastigde te ontbieden om deze belastingheffing en de misstanden daar omheen een halt toe te roepen en als resultaat uitblijft de ambassade te sluiten, en gaat over tot de orde van de dag, Azm ani ..502(...

  Moties

  22831-109

  30-06-2016

 • Motie van de leden Sjoerdsma en Azmani over al-Shabaab op de nationale en Europese terreurlijst laten plaatsen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vei-gaderjaar 2015-2016 22 831 Nr. 113 De Hoorn van Afrika MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN AZMANI Voorgesteld 30 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering Al-Shabaab op de nationale en Europese terrorismelijst te plaatsen, en gaat over tot de orde van de dag, Sjoerdsma ...

  Moties

  22831-113

  30-06-2016

 • Motie van het lid Azmani over informeren van gemeenten door DUO

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 32 824 Integratiebeleid Nr. 144 MOTIE VAN HET LID AZMANI Voorgesteld 2 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat van mensen, ook degenen met een asielstatus, gevraagd mag worden dat zij zich inzetten om belemmeringen voor werk, zoals het niet beheersen van het Nederlands, weg te nemen, Overwegende dat inburgeringsplichtigen in beeld zijn bij DUO en niet bij de gemeenten, Overwegende dat gemeenten wel de verantwoordelijkheid hebben om periodiek te Controleren hoe het gaat met de taalverwerving, Overwegende dat de informatie van DUO daarbij kan helpen en van belang kan zijn, verzoekt de Regering er voor te zorgen dat DUO gemeenten actief informeert over zaken waarin het...

  Moties

  32824-144

  02-06-2016

 • Motie van de leden Azmani en Kuiken over het weren van salafisten bij asielzoekerscentra

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2096 MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN KUIKEN De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat salafistische vrijwilligers onder het mom van het aanbieden van geestelijke zorg naar asielzoekerscentra komen; overwegende dat er signalen zijn dat de werkelijke reden dat zij naar asielzoekerscentra komen, is dat zij, met name, onbegeleide jonge asielzoekers proberen te ronselen; van mening dat voorkomen moet worden dat salafisten asielzoekers kunnen ronselen in en om asielzoekerscentra; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat salafisten voortaan geweerd worden bij asielzoekerscentra, en gaat over tot de orde van de dag. Azmani Kuiken kst-19637-2096 ISSN...

  Moties

  19637-2096

  09-12-2015

12345volgende 15 resultaten