Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Malik Azmani

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Dat COC wil dat Nederland Amerikaanse haatprediker weert’

  ...Kent u het feit dat de haatprediker ook van plan is binnenkort Zweden en Ierland te bezoeken en heeft u contact gehad met uw collega’s in die en andere Europese landen Is gezamenlijke inzet om deze man te weren besproken Zo ja, welke acties worden ondernomen Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen en de Kamer hierover te informeren Bent u bereid in EU-verband nogmaals te pleiten voor een gezamenlijke zwarte lijst met haatpredikers zodat predikers die door een buurland geweigerd worden niet uitwijken naar een ander EU-land Zo nee, waarom niet Deelt u de mening dat dit een belangrijke aanvulling is bovenop de registratie van visumplichtige haatpredikers Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden in verband met het op korte termijn...

  Kamervragen

  24-04-2019

 • Het bericht ‘Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers’

  ... 2018Z19001 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers’. (ingezonden 22 oktober 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers’ 1) 2 Is u bekend hoeveel veroordeelde asielzoekers verblijven in het asielzoekerscentrum in Dronten Zo ja, hoeveel 3 Waarom worden deze criminele asielzoekers niet per direct het land uitgezet 4 Waarom wordt in deze zaken niet met voorrang versneld beslist 5 Waarom worden de desbetreffende asielzoekers niet meteen overgeplaatst naar één van de extra begeleiding en toezichtlocaties (EBTL’s), ook wel ‘aso-azc’ genoemd, waar de beslissing...

  Kamervragen

  23-10-2018

 • Het bericht 'Verblijfsvergunnning brengt verantwoordelijkheid met zich mee'

  ... 2018Z16323 Vragen van de leden Van Oosten en Azmani (beiden VVD) aan de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Verblijfsvergunning brengt verantwoordelijkheid met zich mee' (ingezonden 19 september 2018) 1 Heeft u de berichten gelezen over de strafmaat die rechtbanken zouden hanteren bij verdachten met een verblijfsvergunning 1) 2 Klopt het dat bij een dader van een strafbaar feit met een verblijfsvergunning de vraag of betrokkene zijn verblijfstitel mogelijk kan kwijtraken meegewogen wordt Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de rechtsgelijkheid Bestaan hier richtlijnen over 3 Vindt u dat een verblijfsvergunning niet medebepalend zou mogen zijn voor de straf die door een rechter wordt opgelegd Bent u bereid...

  Kamervragen

  19-09-2018

meer schriftelijke vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Azmani over afschaffen van de discretionaire bevoegdheid in vreemdelingenzaken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr. 38 MOTIE VAN HET LID AZMANI Voorgesteld 22 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Van mening dat het in het belang van de vreemdeling en de samenleving is dat de beslissing of schrijnende omstandigheden tot verblijf moeten leiden, zo snel als mogelijk genomen wordt, Van mening dat het wegen van schrijnende omstandigheden niet bezoedeld zou moeten worden met partijpolitiek, s Van mening dat in een rechtsstaat het finale oordeel bij de rechterlijke macht moet liggen, Van mening dat de zorgvuldige wijze waarop besluiten over verblijfsrecht van vreemdelingen tot...

  Moties

  35000-VI-38

  22-11-2018

 • Motie van de leden Sjoerdsma en Azmani over sluiten van de Eritrese ambassade

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 22 831 Nr. 132 en gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma Azma ni De Hoorn van Afrika MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN AZMANT Voorgesteld 20 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inning van diasporabelasting onder zowel Nederlands als internationaal recht in beginsel is toegestaan, maar dit alleen mag plaatsvinden zonder dwang en intimidatie; constaterende dat het DSP-onderzoek naar de inning van diasporabelasting door Eritrea aantoonde dat deze belastinginning - gepaard gaat met vormen van dwang die de Eritrese • autoriteiten een sterke greep geven op de Eritrese diaspora" in Nederland; constaterende dat de Eritrese ambassade in Den Haag verantwoordelijk...

  Moties

  22831-132

  20-12-2017

 • Motie van het lid Groothuizen c.s. over de geloofwaardigheid van bekeerlingen

  ... TWEEDE KAMER.DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 Nr. 67 MOTIE VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S. Voorgesteld 30 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van groot belang is dat alle asielverzoeken met grote zorgvuldigheid worden behandeld, overwegende dat de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerde Christenen en van de seksuele gerichtheid van asielzoekers die hun vrees voor vervolging hierop baseren met voldoende waarborgen omgeven moet zijn, verzoekt de regering te onderzoeken of de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en de seksuele gerichtheid van asielzoekers kan worden...

  Moties

  34775-VI-67

  30-11-2017

meer moties