Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Lodewijk Asscher

Moties

 • Motie van het lid Thieme c.s. over het volledige budget voor de warme sanering besteden aan daadwerkelijk saneren van de varkenshouderij

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, 1 .. • constaterende, dat in het regeerakkoord 200 miljoen euro is uitgetrokken voor •een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden, , constaterende, dat de minister van LNV slechts 120 miljoen euro wil besteden aan het daadwerkelijk uitkopen van varkenshouders (en dus het verminderen van het aantal varkens), en minstens 60 miljoen euro wil uitgeven aan nieuwe • subsidies voor de varkenshouderij, verzoekt de regering het volledige budget dat is gereserveerd voor de warme sanering van de varkenshouderij te besteden...

  Moties

  35000-28

  21-09-2018

 • Motie van het lid Krol c.s. over het afschaffen van de dividendbelasting alsnog in een apart wetsvoorstel voorleggen aan de Tweede Kamer

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Voorgesteld 21 september 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering aan het wetsvoorstel over het Belastingplan 2019 onder andere een separaat wetsvoorstel over het afschaffen van de dividendbelasting heeft gekoppeld, Ufr s t-d t e r e r t e r e- ti CTIE7 ...

  Moties

  35000-30

  21-09-2018

 • Motie van het lid Asscher over schrappen van de bezuiniging van 250 miljoen op arbeidsongeschikten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 22 . MOTIE VAN HET LID ASSCHER Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat arbeidsongeschiktheid iedereen kan overkomen; - van mening, dat je moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet; verzoekt de regering, de bezuiniging van 250 miljoen op arbeidsongeschikten te schrappen en in overleg met sociale partners en het parlement met betere maatregelen te komen, en gaat over tot de orde van de dag. Asscher 2 ...

  Moties

  35000-22

  21-09-2018

 • Motie van het lid Asscher c.s. over afzien van de korting op leerbanen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat leerbanen momenteel plek bieden aan ruim 100.000 MBO-leerlingen; overwegende, dat leerbanen een leven lang verschil kunnen maken in het leven van jongeren die kunnen leren én werken als bijvoorbeeld monteur, verpleegkundige of lasser; overwegende, dat werkgevers, MBO'ers en de samenleving hard geraakt worden als er leerbanén verdwijnen; verzoekt de regering, af te zien van de korting op leerbanen van 19,5 miljoen die tienduizenden banen kan kosten; verzoekt de regering daartoe, de begroting van OCW met 19,5 miljoen...

  Moties

  35000-23

  21-09-2018

 • Motie van het lid Asscher c.s. over investeringen in betaalbare huurhuizen en krimpgebieden op peil houden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 . . De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende, dat er sprake is van woningnood; Overwegende, dat de aftrekmogelijkheden in de verhuurderheffing zijn uitgeput; Overwegende, dat daardoor minder geïnvesteerd kan worden in krimpgebieden en in betaalbare huurhuizen; Verzoekt de regering, te bezien hoe de investeringen in betaalbare huurhuizen en krimpgebieden op peil gehouden kunnen worden en de Tweede Kamer hier voor de begrotingsbehandeling wonen te informeren, En gaat over tot de orde van de dag. Asscher u. ...

  Moties

  35000-20

  21-09-2018

 • Motie van het lid Thieme c.s. over voorwaarden aan het toekennen van middelen uit het bedrijfsovernamefonds voor de landbouw

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. Voorgesteld 21 september 2018 • De Kamer, • gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering 75 miljoen euro uittrekt voor een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren, overwegende, dat het kabinet schrijft dat het niet langer zo mag zijn dat de landbouw de biodiversiteit onder druk zet, verzoekt de regering om aan het toekennen van middelen uit het • bedrijfsovernamefonds voor de landbouw de voorwaarde te koppelen dat het over te nemen bedrijf een vorm van landbouw betreft die de biodiversiteit niet onder druk zet, dan wel wordt omgeschakeld naar dit type landbouw, en gaat over tot de...

  Moties

  35000-26

  21-09-2018

 • Motie van het lid Asscher c.s. over heroverwegen van de bezuiniging op de huurtoeslag

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 21 MOTIE .VAN HET LID ASSCHER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat je zeker moet kunnen zijn van een betaalbare woning; constaterende, dat steeds meer huurders nauwelijks kunnen rondkomen en betalingsproblemen hebben; verzoekt de regering, de bezuiniging op de huurtoeslag te heroverwegen; en gaat over tot de orde van de dag. Asscher kfif 7te,- . hruSKA--se)-._ ...

  Moties

  35000-21

  21-09-2018

 • Moties

  35000-19

  21-09-2018

 • Motie van het lid Krol c.s. over extra middelen vrijmaken voor de Belastingdienst

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35.000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de staat van de Belastingdienst één van de grootste hoofdpijndossiers is van het vorige en het huidige kabinet, overwegende, dat de Belastingdienst zwaar is geraakt door opeenvolgende reorganisaties en bezuinigingsrondes, overwegende, dat het Centraal Planbureau nu zelfs heeft geconstateerd dat een intensivering in de Belastingdienst tot 500 miljoen euro, zichzelf nog in hetzelfde jaar terug kan verdienen, van mening dat het beter naleven van reeds bestaande belastingwetgeving en het verminderen van fouten bij de Belastingdienst...

  Moties

  35000-29

  21-09-2018

 • Motie van het lid Klaver c.s. over ongedaan maken van de verlaging van de vermindering energiebelasting

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën • Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Belastingplan 2019 de vermindering energiebelasting wordt verlaagd waardoor de energierekening van huishoudens onnodig sterk omhoog zal gaan; overwegende dat deze maatregel geen positief effect heeft op het energiegebruik van huishoudens en onevenredig veel de lage inkomens treft; verzoekt de regering deze verlaging van de vermindering energiebelasting ongedaan te maken en financiering voor deze maatregel te vinden in het verhogen van de tarieven en voor de behandeling van het Belastingplan met een voorstel...

  Moties

  35000-10

  21-09-2018

 • Motie van het lid Dijkhoff c.s. over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario’s in kaart brengen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 8 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, . gehoord de beraadslaging, Overwegende dat recente prognoses aantonen dat de bevolking tot 18, 19 of 20 miljoen inwoners halverwege deze eeuw kan groeien, Overwegende dat ook de samenstelling van de bevolking verandert door de vergrijzing. de verschillen tussen groei en krimp binnen Nederland en immigratie. Overwegende dat deze demografische ontwikkelingen belangrijke consequenties hebben op vele beleidsterreinen, zoals de woningbouw, de ruimtelijke ordening, de infrastructuur, de energievoorziening, de sociale zekerheid, de zorg, het onderwijs en integratie,...

  Moties

  35000-8

  21-09-2018

 • Motie van het lid Klaver c.s. over alternatieve voorstellen voor versterking van het vestigingsklimaat

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslagirig, overwegende, dat de afschaffing van de divider ibelasting onvoldoende is beargumenteerd; overwegende, dat een goed vestigingsklimaat belangrijk is voor de Nederlands economie, verzoekt het kabinet om vóér de behandeling van het Belastingplan alternatieve voorstellen voor versterking van het vestigingsklimaat te inventariseren en daarover de Kamer te informeren, En gaat over tot de orde van de dag. Klaver UcK n)k•.sse".. /(.( ...

  Moties

  35000-9

  21-09-2018

 • Motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan van aanpak voor een nieuwe sociale werkvoorziening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat uit recent SCP-onderzoek blijkt dat na invoering van de Participatiewet, de baankansen voor mensen met een beperking fors zijn gedaald; overwegende, dat de SER in 2016 een verkenning heeft uitgebracht over de toekomst van de sociale werkvoorziening; • verzoekt de regering, in rijn met de SER-verkenning een plan van aanpak te maken voor een nieuwe sociale werkvoorziening, en gaat over tot de orde van de dag. Marijnissen Asscher Klaver Krol Thieme Kuzu W ilders 2 ...

  Moties

  35000-16

  21-09-2018

 • Motie van het lid Klaver c.s. over nakomen van de wettelijk geregelde verplichtingen tot het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in artikel 1 van de Jeugdwet geregeld is dat jeugdigen van 18 tot 23 jaar in aanmerking blijven komen-voor jeugdhulp wanneer dat voor hen noodzakelijk is; constaterende dat de jeugdhulp in de praktijk vaak stopt zodra een jongere 18 jaar is geworden, zelfs wanneer de hulpvraag onverminderd bestaat; overwegende dat zorg en ondersteuning altijd gericht moeten zijn op wat een jongere nodig heeft; overwegende dat de regering een kabinetsreactie op het advies over leeftijdsgrenzen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving...

  Moties

  35000-11

  21-09-2018

 • Motie van het lid Omtzigt c.s. over de draaiboeken voor het no-deal scenario

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 21 501-20 Nr. 1351 Constaterende dat er nog geen back-stop is voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en er geen ontwerp voor de toekomstige relatie tussen de EU-27 en Groot-Brittannië is, Constaterende dat Nederland op een aantal terreinen voorbereidingen getroffen heeft voor het no-deal scenario, zoals bij de douane en de NVWA, maar dat voorbereiding op meer terreinen geboden is, Verzoekt de regering de Kamer in oktober te informeren over de draaiboeken voor het nodeal scenario en de potentiéle chaos die daarbij hoort, En gaat over tot de orde van dag, Omtzigt Europese Raad MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de...

  Moties

  21501-20-1351

  04-07-2018

12345volgende 15 resultaten