Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roy van Aalst

Moties

 • Motie van het lid Bisschop c.s. over veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 25 883 Nr. 308 Arbeidsomstandigheden MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. Voorgesteld.5 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat door strikte interpretatie en handhaving van de regels voor gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering veel saneringsprojecten • stilliggen; overwegende, dat sanering van grote en moeilijk bereikbare dakoppervlakten anders dan met gebruikmaking van werkbakken aan hijskranen minder veilig, minder werkbaar en duurder is; overwegende, dat de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit sterk beperkend zijn ten opzichte van de ruimte die de betreffende Europese richtlijn geeft; van mening, dat stillegging van saneringsprojecten...

  Moties

  25883-308

  05-10-2017

 • Motie van het lid Graus c.s.over het voortbestaan van vliegveld Teuge

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 419 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vliegveld Teuge door de beoogde vertrekroutes van Lelystad Airport belemmerd dreigt te worden in haar activiteiten en daardoor in haar exploitatiemogelijkheden en haar voortbestaan, verzoekt de regering in overleg met vliegveld Teuge te bezien op welke wijze het voortbestaan van.vliegveld Teuge ondersteund kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe faciliteiten toe te voegen of bestaande faciliteiten over te hevelen, en gaat over tot de orde van de dag. GRA-La • Bruins Jetten Van Helvert Visser .„ " Vinv 14tdcbkI ...

  Moties

  31936-419

  04-10-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Van Aalst over aanpassen van door TNO genoemde 80 km-zones op het Rijkshoofdwegennet (t.v.v. 34725-XII-13)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 725 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016 Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN AALST Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 13 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de 80-km zones op het hoofdwegennet rondom de grote steden zorgen voor een toename van de filedruk, overwegende dat uit onderzoek van TNO gebleken is dat auto’s in de file meer uitstoten dan auto’s die 130 km/h rijden en met name de nieuwe modellen, verzoekt de regering om te bezien of binnen de huidige normen de door TNO genoemde 80km zones op het Rijkshoofdwegennet zo snel als mogelijk aangepast kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag, Van...

  Moties

  34725-XII-17

  06-07-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over de totale kosten van het klimaatbeleid inzichtelijk maken op de begroting van I&M

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 725 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016 Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, constaterende dat zelfs bij de Algemene Rekenkamer het • overzicht ontbreekt op de totale kosten voor het huidige klimaatbeleid, overwegende dat artikel 19 klimaat op de begroting l&M bij lange na geen volledig overzicht biedt van alle uitgaven en kosten die gemoeid zijn met het klimaatbeleid, overwegende dat het Ministerie van Economische Zaken hun begroting van een overzicht voorziet waar alle kosten en uitgaven voor het innovatiebeleid op vermeld staan, verzoekt de regering...

  Moties

  34725-XII-12

  29-06-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over het uitschakelen van alle 80 km-zones rondom de grote steden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 725 XII Nr. 13 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de 80-km zones op het hoofdwegennet rondom de grote steden zorgen voor een toename van de filedruk, overwegende dat uit onderzoek van TNO gebleken is dat auto's in de file meer uitstoten dan auto's die 130 km/h rijden en met name de nieuwe modellen, verzoekt de regering om alle 80 km zones rondom de grote steden zo snel mogelijk uit te schakelen, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst ...

  Moties

  34725-XII-13

  29-06-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Van Aalst over inzicht in de kosten van het Parijsakkoord (t.v.v. 31793-165)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN AALST Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 165 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Verenigde Staten het klimaatakkoord hebben opgezegd en dus ook niet langer aan de reductiedoelstellingen en financiële verplichtingen hoeven te voldoen, overwegende dat dit van invloed is op de 2 graden doelstelling die in het Parijsakkoord is afgesproken en de jaarlijkse 100 miljard voor het klimaatfonds, verzoekt de regering om inzichtelijk te maken wat de totale kosten voor Nederland zijn om aan het klimaatakkoord van Parijs en diens 2 graden doelstelling te voldoen en gaat over tot de orde...

  Moties

  31793-173

  27-06-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over stoppen met het heffen van precario op drinkwater

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL . Vergaderjaar 2016-2017 27 625 Nr. 396 en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 27 juni 2017 , De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven blijkt dat door precarioheffingen drinkwater in het gebied van Dunea iyezo duur is als in het gebied van Brabant Water, overwegende dat een grote meerderheid van de Kamer begin dit jaar heeft ingestemd met een wetsvoorstel om precarioheffingen op Nutsvoorzieningen af te schaffen maar dat een overgangstermijn van vijf jaar een uitweg biedt aan gemeentes om voorlopig onze drinkwatervoorziening onnodig te belasten, verzoekt de regering om bij gemeentes die nog...

  Moties

  27625-396

  27-06-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over een verbod op ontwikkelingshulp door drinkwaterbedrijven

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 27 625 Nr. 397 Waterbeleid De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat drinkwaterbedrijven nog altijd een deel van hun geld steken in de bodemloze put die ontwikkelingshulp heet, overwegende dat bewoners geen keuze hebben bij welk drinkwaterbedrijf zij hun drinkwater afneMen waardoor ze verplicht hier aan meebetalen, van mening dat ontwikkelingshulp geen taak is van de drinkwaterbedrijven, verzoekt de regering om het drinkwaterbesluit aan te passen om zodoende drinkwaterbedrijven te verbieden om nog langer aan ontwikkelingshulp te doen, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 27 juni 2017 2 ...

  Moties

  27625-397

  27-06-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over inzicht in de kosten van het Parijsakkoord

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 31 793 Nr. 165 Internationale klimaatafspraken MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Verenigde Staten het klimaatakkoord hebber opgezegd en dus ook niet langer aan de reductiedoelstellingen en financiële verplichtingen hoeven te voldoen, overwegende dat dit van invloed is op de 2 graden doelstelling die Parijsakkoord is afgesproken en de jaarlijkse 100 miljard voor het klimaatfonds, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst in het overwegende dat de Staatssecretaris en de EU inzetten op een verSterking oftewel verhoogde inzet om aan deze doelstellingen te voldoen, verzoekt de regering om inzichtelijk te maken...

  Moties

  31793-165

  22-06-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over direct opzeggen van het klimaatakkoord van Parijs

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 31 793 Nr. 166 produceren, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst Internationale klimaatafspraken MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het klimaatakkoord van Parijs ontwikkelde landen zoals Nederland verplicht om jaarlijks 100 miljard over te maken naar ontwikkelingslanden welke bovendien voorlopig ongebreideld door mogen gaan met het uitstoten van CO2, overwegende dat daardoor zelfs volgens de klimaatmodellen van het IPCC de klimaatafspraken van het Parijsakkoord resulteren in 0,15 gradien minder opwarming in 2100, overwegende dat daardoor onze burgers en bedrijven worden opgezadeld met hogere lasten terwijl...

  Moties

  31793-166

  22-06-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over geen verdere lastenverzwaringen en beperkingen voor de Rotterdamse haven

  ...van Infrastructuur en Milieu in 2012 al waarschuwde voor de grote ruimtelijke gevolgen van de energietrafisitie voor de grotendeels fossiel afhankelijke zeehavens, van mening dat de fossiele activiteiten en bijbehorende werkgelegenheid voor de Rotterdamse haven behouden moet blijven, verzoekt de regering om geen verdere lastenverzwaringen en bepeficingen aan de Rotterdamse haven op te leggen, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst ...

  Moties

  31409-170

  21-06-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over de gevolgen van het klimaatbeleid en de energietransitie voor de werkgelegenheid Rotterdamse haven

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 31 409 Nr. 169 van Aalst Zee- en binnenvaart MOTIE HET LID VAN AALST Voorgesteld 21 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Ecorys in hun onderzoek; "strategische voordelen Nederland" vaststelt dat de energietransitie verregaande gevolgen zal hebben voor de Nederlandse zeehavens, constaterende dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2012 al waarschuwde voor de grote ruimtelijke gevolgen van de energietransitie voor de grotendeels fossiel afhankelijke zeehavens, overwegende dat de Minister 5 jaar later nog steeds niet in beeld heeft wat de consequenties zijn voor de werkgelegenheid in de Rotterdamse haven, verzoekt de regering om in kaart te brengen wat...

  Moties

  31409-169

  21-06-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over optimaal benutten van de capaciteit van de ILT

  ...van Helvert/jacobi (31409, nr.119) kennelijk nog onvoldoende veranderd is aan dit onredelijke boetebeleid, overwegende dat de inspectie leefomgeving en transport (ILT) op andere terreinen capaciteit te kort komt om de excessen aan te pakken, verzoekt de regering om de capaciteit bij de ILT optimaal te benutten door deze probleemgericht in te zetten en derhalve minder frequent te controleren bij de binnenvaart op nieuwe regelgeving van te goeder trouw handelende schippers, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst ...

  Moties

  31409-168

  21-06-2017

 • Motie van het lid Van Eijs c.s. over onderzoeken of de verjaringstermijn via de wet moet worden verlengd

  ...meest recente groep zelfs meer dan 50 jaar, constaterende dat maar liefst 75% van de asbestslachtoffers door een (te korte) verjaringetermijn tussen wal en schip dreigt te vallen omdat zij wel degelijk ziek zijn maar de schade in juridische zin al is verjaard, constaterende dat verjaring de meest voorkomende reden is waarom bemiddeling niet resulteert in schadevergoeding voor het slachtoffer, verzoekt de regering om, wanneer blijkt dat een convenant daartoe niet het geëigende • middel blijkt, te onderzoeken of de verjaringstermijn via de wet moet worden verlengd, en de Kamer hierover gelijktijdig met de communicatie over het convenant te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Van Eijs Lagin Van Aalst Kffiger Dik-Faber ...

  Moties

  25834-128

  08-06-2017

 • Motie van het lid Ronnes c.s. over juridische stappen tegen tolheffing door Duitsland

  ...doen nadelige gevolgen heeft voor Nederlandse weggebruikers overwegende dat de grensregio's bovendien nadelen zullen ondervinden van de Duitse tolheffing, hetgeen ongewenst is; verzoekt de regering om alle mogelijke juridische procedures te starten om de Duitse tolheffing tegen te houden en hierbij samen op te trekken met Oostenrijk; en gaat over tot de orde van de dag. Ronnes Visser Van Aalst ...

  Moties

  21501-33-641

  01-06-2017

1 2volgende 15 resultaten