Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roy van Aalst

Moties

 • Motie van het lid Van Aalst over saneren van asbestdaken kleiner dan 35m2

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN AALST • Voorgesteld 10 oktober 2018 De Kamer, • • gehoord de beraadslaging, overwegende dat het verwijderen van een asbestdak altijd gezondheidsrisico's met zich , meebrengt, verzoekt de regering om ook de asbestdaken gelijk aan en kleiner dan 35 vierkante meter! • alleen door gecertificeerde saneerders te laten saneren, _ en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst ...

  Moties

  34675-26

  10-10-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over risicogestuurd invullen van de saneringsopgave

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN AALST • Voorgesteld 10 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering op korte termijn in ieder geval de asbestdaken wil saneren die een direct gevaar voor de volksgezondheid vormen, verzoekt de regering oni de saneringsopgave voor asbestdaken risicogestuurd in te vullen, en gaat over tot de orde van de dag. , Van Aalst ...

  Moties

  34675-27

  10-10-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over doortrekken van de A4 aan de kant van Rotterdam

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 25 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om een verkenning op te nemen in het volgende MIRT, om de A4 aan de kant van Rotterdam door te trekken, waardoor er een extra uitvalsweg ontstaat voor Voorne-Putten in het algemeen en voor Spijkenisse in het bijzonder (A4-Zuid), en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst ...

  Moties

  35000-A-5

  25-09-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over de A1-A35 tussen de knooppunten Azelo en Buren

  ... • TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 A Nr. 6 verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de regio over een aanpak van het stuk A1/A35 tussen de knooppunten Azelo en Buren, en om de Kamer hierover te informeren voor het MIRT van het najaar 2018, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 25 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  35000-A-6

  25-09-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over het anders inrichten van overwegen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 893 Nr. 221 en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst Veiligheid van het railvervoer MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 4 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij overwegen bij minimaal driekwart van de ongevallen en bij minimaal de helft van de dodelijke ongevallen, roekeloosheid geen rol speelt, overwegende dat, waar roekeloosheid geen rol speelt, de indeling van de overweg bepalend is voor de verkeersveiligheid, verzoekt de regering om uitvoering te geven aan de ambitie om de overwegen zo in te richten of indien nodig op te heffen, waardoor er een daling optreedt van minimaal driekwart van de ongevallen en van minimaal de helft van de dodelijke...

  Moties

  29893-221

  04-09-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over dezelfde versie van ERTMS invoeren als Duitsland

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 893 Nr. 222 en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst Veiligheid van het railvervoer MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 4 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de interoperabiliteit van ERTMS met onze buurlanden vooralsnog niet is gewaarborgd, overwegende dat Europees vooroplopen met ERTMS een kostbare propositie is, die gemoeid gaat met hoge opstartkosten en met ingrijpende technologische risico's, verzoekt de regering om dezelfde versie van ERTMS in te voeren als Duitsland, en pas tot de uitrol hiervan over te gaan wanneer Duitsland de opstart succesvol heeft afgerond, 2 ...

  Moties

  29893-222

  04-09-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over de regie pakken in het dossier GenX

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 438 Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vergunning voor het lozen van GenX nog steeds te ruim is, overwegende dat diverse bevoegde gezagen betrokken zijn bij het dossier GenX, die allemaal een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben, overwegende dat deze versnippering van de bevoegdheden tot extra onduidelijkheid kan leiden voor omwonenden over hun drinkwater en leefomgeving, verzoekt de regering om de regie te pakken in het dossier GenX, en te bevorderen dat er meer duidelijkheid ontstaat voor zowel de omwonenden als de chemiesector, en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst ...

  Moties

  27625-438

  05-07-2018

 • Gewijzigde motie van het lid Van Aalst over buiten de spitsuren vuilnis laten ophalen (t.v.v. 31305-254)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN AALST Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 254 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vuilnisophaaldiensten en gemeentelijke straatvegers, die  tijdens spitsuren  worden ingezet, vaak voor opstoppingen zorgen,   overwegende dat de planning van deze diensten onder de bevoegdheid van lokale overheden valt   verzoekt de regering om de voordelen van uitvoering van dergelijke diensten buiten de spitsuren in VNG verband bij lokale overheden onder de aandacht te brengen,   en gaat over tot de orde van de dag.   Van Aalst ...

  Moties

  31305-259

  26-06-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over buiten de spitsuren vuilnis laten ophalen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL • Vergaderjaar 2017-2018 31 305 Nr. 254 Van Aalst Mobiliteitsbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 20 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vuilnisophaaldiensten en gemeentelijke straatvegers, die tijdens spitsuren worden ingezet, vaak voor opstoppingen zorgen, verzoekt de regering om te bevorderen dat de uitvoering van dergelijke diensten buiten de spituren plaatsvindt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

  Moties

  31305-254

  20-06-2018

 • Motie van de leden Van Aalst en Remco Dijkstra over uniforme en eenduidige filecijfers

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 305 Nr. 253 Mobiliteitsbeleid constaterende dat er een verschil zit tussen de filecijfers van de ANWB en van Rijkswaterstaat, constaterende dat de minister in haar brief van 30 april jl. aangeeft in gesprek te zijn met de ANWB over de achtergrond van de filecijfers van de ANWB en van de filecijfers van Rijkswaterstaat, overwegende dat het wenselijk is dat beleidsmakers, wegbeheerders en weggebruikers beschikken over uniforme, eenduidige filecijfers, verzoekt de regering om middels overleg tussen het Ministerie van l&W, Rijkswaterstaat, het Kennisinstituut Mobiliteit en de ANWB, te komen tot een set van uniforme, eenduidige filecijfers, en om de Kamer, uiterlijk voor de behandeling van...

  Moties

  31305-253

  20-06-2018

 • Motie van de leden Van Aalst en Laçin over toepassing van de CCR-regels

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 409 Nr. 187 Zee- en binnenvaart constaterende dat de binnenvaart wordt afgerekend op CCR-regels die in technisch en/of economisch opzicht onhaalbaar zijn voor bepaalde segmenten van de binnenvaartvloot, verzoekt de regering om kleine binnenvaartschepen (dat wil zeggen korter dan 86 meter en/of met een maximaal laadvermogen van minder dan 1500 ton), naar voorbeeld van Duitsland, te vrijwaren van de toepassing van de CCR-regels die een bedreiging vormen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering, en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst LaOn MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN LAON Voorgesteld .31 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  31409-187

  31-05-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over "turbotheorie" op rijscholen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 596 Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in Nederland verschillen rijscholen "turbotheorie"aanbieden, waarbij binnen één dagdeel op een "frauduleuze"manier kandidaten op hun examen worden voorbereid, constaterende dat deze voorbereiding enkel op het behalen van het theorieexamen is gericht, in plaats van het overbrengen van de verkeersregels, overwegende dat verkeersveiligheid begint bij het goed opleiden van onze verkeersdeelnemers, en dat een goede rijopleiding daarbij onontbeerlijk is, verzoekt de regering om deze vorm van opleiden aan te merken als examenfraude, en alles...

  Moties

  29398-596

  22-03-2018

 • Motie van de leden Van Aalst en Remco Dijkstra over verkeersboetes van buitenlandse kentekenhouders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 597 Van Aalst f4r0( 0. Dijkstra Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN REMCO DIJKSTRA Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het afdwingen van de betaling van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders wordt overgelaten aan het land van - herkomst, overwegende dat het inningspercentage van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders ondermaats is, verzoekt de regering alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het inningspercentage voor verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders zo snel mogelijk stijgt, en de Kamer hier periodiek over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag....

  Moties

  29398-597

  22-03-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over mobiele apparatuur in de scheepvaart

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 29 398 Nr. 595 Van Aalst Maatregelen verkeersveiligheid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat (binnenvaart)schippers mobiele apparatuur moeten gebruiken om noodzakelijke nautische informatie uit te wisselen/of te communiceren met bedieningspersoneel van kunstwerken zoals bruggen en sluizen, constaterende dat zich geen aantoonbare problemen hebben voorgedaan waaraan het gebruik van mobiele apparatuur in de binnenvaart ten grondslag lag, verzoekt de regering om te onderzoeken of de scheepvaart uitgezonderd kan worden bij wetgeving om het Mobiele apparatuur gebruik achter het stuur/roer te verbieden, en gaat over tot de...

  Moties

  29398-595

  22-03-2018

 • Motie van het lid Van Aalst over het opheffen van alle waterschappen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 27 625 Nr. 417 Waterbeleid MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 22 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het toezicht door de waterschappen meermalen heeft gefaald, verzoekt de regering alle waterschappen op te heffen en de taken van de waterschappen te incorporeren binnen het takenpakket van de provincie, en gaat over tot de orde van de dag. Van Aalst 2 ...

  Moties

  27625-417

  22-02-2018

1234volgende 15 resultaten