Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roy van Aalst

Moties

 • Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over prioritering in de aanpak van N-wegen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 Nr. 21 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S. Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende moties Visser TK29398 nr. 551 en gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over veilige inrichting van de N-wegen (34775-X11-57), Verzoekt de regering in het kader van het programma 'Meer Veilig' een prioritering aan te brengen van aanpak van N-wegen, uitgaande van aantal en aard van ongevallen, mate van cofinanciering en principe van werk met werk maken, En gaat over tot de orde van de dag, Remco Dijkstra V o , CV\ ar te- 1S' gi Cv, o k16(■ e...

  Moties

  34775-A-21

  11-12-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over de A4-Zuid als verkenning opnemen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door de komst van de A4 Midden-Delfland de A4 Zuid de enige ontbrekende schakel van de A4, overwegende dat de A4 Zuid een belangrijke bijdrage kan leveren in het ontlasten van de ring van Rotterdam en de fileproblematiek daar, verzoekt de regering om de ontbrekende schakel van de A4 de A4-Zuid als verkenning in het volgende MIRT op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst 2 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 ...

  Moties

  34775-A-16

  11-12-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over de N35 bij Mariënheem

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de hele N35 wordt opgewaardeerd naar 2x2 100 km weg met uitzondering van het stuk bij Mariënheem, overwegende dat hierdoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp in het geding is, verzoekt de regering om met cofinanciering van de provincie het laatste stukje van de N35 bij Mariënheem te voltooien met een 2x2 100 km weg, en gaat over tot de orde van de dag, _ van Aalst ...

  Moties

  34775-A-18

  11-12-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over een verkeerslichtenvrij knooppunt A27 Hooipolder

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een breed ondersteunde motie van de provincie NoordBrabant oproept om een verkeerslichtenvrij knooppunt Hooijpolder te bepleiten bij het nieuwe kabinet, overwegehde dat dit project reeds onderdeel is van het MIRT maar door de bezuinigingen van Rutte II is uitgesteld, van mening dat verkeerslichten op de rijkswegen resulteren in filevorming en gevaarlijke verkeerssituaties, verzoekt de regering om in overleg met de provincie het knooppunt A27 Hooijpolder zo spoedig mogelijk verkeerslicht vrij te maken, _ en gaat over tot de orde van de...

  Moties

  34775-A-13

  11-12-2017

 • Motie van de leden Van Aalst en Remco Dijkstra over opwaardering van de spitsstroken tussen Zaandam en Purmerend

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de spitsstroken tussen Zaandam en Purmerend onvoldoende oplossing bieden voor de fileproblematiek op de A8 en de A7, overwegende dat in lijn van de aangenomen motie van Aalst (34775-XII-16) de Kamer heeft aangegeven om zoveel mogelijk plus en spitsstroken op te waarderen naar volwaardige rijstroken, verzoekt de regering om in de afweging vobr het voorkeursbesluit mee te nemen of de spitsstroken tussen Zaandam en Purmerend op de A8 en A7 opgewaardeerd kunnen worden tot volwaardige rijstroken, en gaat over tot de orde...

  Moties

  34775-A-19

  11-12-2017

 • Motie van de leden Van Aalst en Remco Dijkstra over sneller realiseren van project A20 Nieuwerkerk-Gouda

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 2 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de A20 bij Gouda tot de top 3 fileknelpunten van Nederland behoort volgens de file top 50, overwegende dat het project A20 Nieuwerkerk - Gouda reeds in het MIRT is opgenomen met de opmerking dat versnelling mogelijk is indien de provincie bereid is tot cofinanciering, verzoekt de regering om met cofinanciering vanuit de provincie de A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda sneller te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst...

  Moties

  34775-A-14

  11-12-2017

 • Motie van de leden Van Aalst en Wilders over de verbreding van de A67 Eindhoven-Venlo

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN WILDERS Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de A67 tussen Eindhoven en Venlo reeds is opgenomen in het MIRT maar dat er eerst wordt gekeken naar alternatieve oplossingen voordat verbreding aan de orde is, verzoekt de regering om de benodigde verbreding van de A67 naar 2x3 rijstroken tussen Eindhoven en Venlo zo spoedig mogelijk te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst ; Wilders 2 ...

  Moties

  34775-A-17

  11-12-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over verbreding van de A2 Eindhoven-Weert

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 A van Aalst Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de A2 tussen Eindhoven en Weert volgens de ANWB leden het op 1 na grootste fileknelpunt van Nederland is, overwegende dat het platform A2 een uniek samenwerkingsverband is van burgers, bedrijven en gemeentes die allemaal pleiten voor een definitieve oplossing waar in ieder geval een permanente 3e rijstrook onderdeel van uitmaakt, van mening dat de Brainport Eindhoven een goede ontsluiting verdient, verzoekt de regering om in samenspraak met platform...

  Moties

  34775-A-15

  11-12-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over het schrappen van de bijmengverplichting voor alle biobrandstoffen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 717 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in verband met de operationalisering van de reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof Nr. 13 MOTIE VAN BIET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een almaar uitdijende complexe...

  Moties

  34717-13

  04-12-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over omzetten van spitsstroken in volwaardige rijstroken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 3495XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het om de files te bestrijden verstandig is om het beschikbare asfalt beter te benutten, verzoekt de regering om zoveel mogelijk spits en plusstroken van in ieder geval de linker rijbaan om te zetten naar volwaardige rijstroken, en gaat over tot de orde van de dag, van Aalst ...

  Moties

  34775-XII-16

  29-11-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over de verdeelsleutel voor infrastructuur

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL .Vergaderjaar 2017-2018 • 34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KIM) heeft vastgesteld dat de mobiliteitsbehoefte van Nederlanders de afgelopen 10 jaar vrijwel onveranderd is gebleven, overwegende dat de huidige verdeelsleutel van financiële middelen voor de verschillende modaliteiten onvoldoende recht doet aan de mobiliteitsbehoefte van Nederlanders, verzoekt de regering om de verdeelsleutel van financiële middelen voor infrastructuur aan te passen aan de totale mobiliteitsbehoefte...

  Moties

  34775-XII-14

  29-11-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over twee snelheidsregimes

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 7,05 XII van Aalst Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er momenteel sprake is van een wirwar aan 6 snelheidsregimes.op ons hoofdwegennet, overwegende dat dit voor automobilisten nauwelijks meer te volgen is, verzoekt de regering om een einde te maken aan de wirwar van . snelheidsregimes op het hoofdwegennet door deze terug te brengen van 6 naar 2 regimes te Weten de standaard maximale snelheid van 130 km/u en een lagere snelheid van 100 km/u wegen indien dat om verkeersveiligheidsredenen noodzakelijk...

  Moties

  34775-XII-15

  29-11-2017

 • Motie van het lid Van Aalst over het schrappen van aan klimaatscenario's gerelateerde elementen uit het Deltaprogramma en Deltafonds

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 • Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 - " De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op basis van klimaatscenario's allerlei fantasievolle programma's ontwikkeld worden zonder enige realiteitszin en oog voor enige financiële dekking en verantwoordelijkheid, overwegende dat dit zonder aanvullende financiële middelen ten koste gaat van de beschikbare middelen voor waterveiligheid, verzoekt de regering om alle aan klimaatscenario's gerelateerde elementen uit het deltaprogramma en deltafonds te schrappen en de daardoor vrijgekomen middelen...

  Moties

  34775-J-11

  27-11-2017

 • Motie van het lid Bisschop c.s. over veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 25 883 Nr. 308 Arbeidsomstandigheden MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. Voorgesteld.5 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat door strikte interpretatie en handhaving van de regels voor gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering veel saneringsprojecten • stilliggen; overwegende, dat sanering van grote en moeilijk bereikbare dakoppervlakten anders dan met gebruikmaking van werkbakken aan hijskranen minder veilig, minder werkbaar en duurder is; overwegende, dat de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit sterk beperkend zijn ten opzichte van de ruimte die de betreffende Europese richtlijn geeft; van mening, dat stillegging van saneringsprojecten...

  Moties

  25883-308

  05-10-2017

 • Motie van het lid Graus c.s.over het voortbestaan van vliegveld Teuge

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 936 Nr. 419 Luchtvaartbeleid MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. Voorgesteld 4 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vliegveld Teuge door de beoogde vertrekroutes van Lelystad Airport belemmerd dreigt te worden in haar activiteiten en daardoor in haar exploitatiemogelijkheden en haar voortbestaan, verzoekt de regering in overleg met vliegveld Teuge te bezien op welke wijze het voortbestaan van.vliegveld Teuge ondersteund kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe faciliteiten toe te voegen of bestaande faciliteiten over te hevelen, en gaat over tot de orde van de dag. GRA-La • Bruins Jetten Van Helvert Visser .„ " Vinv 14tdcbkI ...

  Moties

  31936-419

  04-10-2017

1 2volgende 15 resultaten